नवा वर्ष नवा माल – Marathi sex stories

मी कामानिमित्त नेहमीच विविध शहरांमध्ये फिरत असतो. पण जेव्हा केव्हा मला काम मिळत नसे तेव्हा मग मी माझ्या गावी यायचो. कारण एका कॉन्ट्रॅक्टरचं काम हे अनिश्चितेचं असते. मग मी माझ्या गावात येऊन माझ्या मित्रांना भेटत असतो. आमच्या गावच्या एका मोठ्या वडाच्या झाडाखाली पंचायत बसते आणि त्याच आवारात बाजारही भरतो. बाजाराच्या एका कोपऱ्यात माझ्या माल दार मित्राचं एक क्लिनिक आहे. मी मेडिकल कोर्सेस केले असल्यामुळे मला त्यातलं भरपूर कळतं. म्हणून मी कधी कधी माझ्या मित्राला त्याच्या कामात मदत करत असतो. त्यामुळे माझाही टाईमपास होऊन जातो.

असंच एकदा त्याच्याकडे क्लिनिक मध्ये बसलो असताना मी त्याला विचारले, “अरे यार डॉक्टर, या नवीन वर्षामध्ये नवीन माल मिळाला की नाही?” तो माझा इशारा समजला होता. तो म्हणाला, “अरे आतापर्यंत तर नाही पण आज मला एका घरी चेकअपसाठी बोलावण आलं आहे. बघू माझं काम जमतय का तर! मी त्याला म्हटलं, ” अरे दुसऱ्याच्या घरी जाऊन काही गडबड करू नको नाहीतर फिस च्या रूपात तुला जोडे पडतील.”

तो म्हणाला, “नाही बे. तिच्या घरचे सर्व आज गावच्या जवळच्याच एका यात्रे मध्ये जाणार आहेत. तर ती घरी एकटीच असणार आहे तेव्हा ती मला फोन करून बोलावणार आहे. मी त्याची पाठ थोपटत म्हणालो, “डॉक्टर साहेब तुम्ही तर फारच हुशार आहात. तु तर जाशील तुझा नविन वर्ष नवीन माल सोबत साजरा करायला आणि मी क्लिनिकमध्ये बसून काय करू? मला नवीन वर्ष साजरा करायला नवीन माल हवा.

यावर तो म्हणाला, “अरे नाही रे. तू आज माझ्या क्लिनिकमध्ये थांब. काही छोटे-मोठे पेशंट आले तर तू तपासणी करून घे. मी परत येईलच दोन अडीच तासात.” मी त्याला म्हटलं, “चल यार तू पण काय लक्षात ठेवशील! तुझ्या मैत्रीसाठी तर मी एवढं करीन.”

तेवढ्यात त्याचा फोन खणाणला. मी त्याला म्हणालो, “घे तुझ्या पुच्चीचं तुला निमंत्रण आला.” त्याने हसत फोन उचलला. फोन तिचाच होता. तिने त्याला घरी चेकअपसाठी बोलावलं होतं. मग तो तिला ‘लगेच येतो आहे’ असं म्हणून फोन ठेवला आणि माझ्या पाठीवर हात मारत बाईकला किक मारून बंदुकीच्या गोळीप्रमाणे तिच्या घराकडे निघाला आणि मी इथेच बसून राहिलो.

पंधरा-वीस मिनिट क्लिनिकमध्येच बसलो असतानाच एक साठ वर्षाचा म्हातारा आपल्या अठरा- एकोणीस वर्षाच्या नातीला घेऊन क्लिनिक मध्ये दाखल झाला आणि म्हणाला, “डॉक्टर साहेब बघा बरं काय झालं तर माझ्या नातीला.” मी तिच्याकडे बघितलं. काय कोवळी माल होती! एकदम कडक! बघूनच खुशी झाली.

मी त्याला म्हटलं, “ठीक आहे काकाजी तुम्ही बसा बाहेरच. मी करतोय चेकअप.” असं म्हणून मी तिला विचारलं, “नाव काय तुझं?” ती म्हणाली, “कामिनी.” मी म्हणालो, “तुमच् वय काय?” ती लाजत म्हणाली, “18 वर्षे.” मी म्हणालो, “चालणार का?” यावर ती दचकून म्हणाली, “काय?”

मी सावध झालो आणि म्हणालो- मला तुमची काही तपासणी करायची आहे. तुम्ही आत मधल्या केबिनमध्ये चला.
असं म्हणून मी उठलो आणि त्या केबिनमध्ये गेलो तशी तीही माझ्या मागे मागे आली. मी तिला तिला टेबलवर लेटवलं. मी स्टेथसकोप तिच्या छातीला लावला आणि तिच्या हृदयाच्या ठोक्यांची तपासणी करायला लागलो.

मी तिला लांब श्वास घ्यायला सांगितल तर तिची छाती खाली वर लागली आणि इकडे माझा लंडही वर खाली व्हायला लागला. मी माझे बोट तिच्या मावांना स्पर्शत होतो.
मग मी माझा पंजा तिच्या छातीवर ठेवला आणि विचारले- इथे त्रास होतोय का? ती म्हणाली- नाही.
मग मी तिच्या मावांच्या मध्ये हात ठेवला आणि विचारलं- येथे होत आहे का त्रास?
ती म्हणाली- हो.
मग मी माझे दोन्ही हात तिच्या मावांवर ठेवले आणि विचारलं- आता छान वाटत आहे का? यावर ती लाजत म्हणाली- हो आता बरं वाटतं आहे.

इतक्यात बाहेर बसलेला म्हातारा खोकला तसा मी माझे हात तीच्या छातीवरुन काढले. मी तिला म्हणालो- तू थांब. मी त्याला थोडं फिरवून आणतो.
असं म्हणून मी बाहेर गेलो आणि असेच औषधे लिहून त्याला म्हणालो- आजोबाजी तुम्ही बाहेर जाऊन ही औषध घेऊन या ना. तो म्हणाला- हो साहेब आणि तो चिठ्ठी घेउन बाजारात निघाला.

मी माझ्या ओळखीच्या मेडिकलवाल्याला फोन केला. तो माझा लहानपणीचा मित्र होता. मी त्याला म्हटलं- अरे मित्रा एक म्हातारा मेडिकल शॉप मध्ये औषध घेण्यासाठी येत आहे. त्याला बोलण्यामध्ये गुंतव बरं. यावर तो काय समजायचे ते समजला आणि त्याने मला होकार दिला.

मी निश्चिंत होऊन परत केबिन मध्ये आलो तेव्हा कामिनी माझी वाटच बघत होती. मी तिला माझ्या कवेत घेतलं आणि तिच्या गालावर चुंबन केलं. मी तिला म्हटलं- तू कोणत्या गावची आहेस? याआधी मी तुला कधीच बघितलं नव्हतं. ती म्हणाली- मी माझ्या ताईकडे आलेले आहे आणि हे माझ्या ताईचे सासरे आहेत. मी तुम्हाला काही दिवसांपासूनच बघत आहे. तुमचं घर माझे ताईंच्या घराकडेच आहे ना? तेव्हा मला आठवलं- अरे हो उशा ताईची बहिण आहेस का तू? ती- मी जेव्हापासून आले तेव्हापासून मी माझ्या बहिणीची चुदाई बघत आहे ना तेव्हापासूनच माझ्या पुच्चीला खाज सुटली आहे. आता ती खाज तुम्हीच दूर करा.

ती असं म्हणताच मी म्हणालो- हो ग आता बघ तुझी खाज कशी आज दूर करतो ते. असं म्हणून मी तिचा कुरता वर उचलला त्याबरोबर तिचे ते माऊ उघडे झाले. मी तिच्या गुलाबी मावांना दाबायला लागलो तशी ती सुस्कारायला लागली. मी तिचे बुब्स हातात धरले आणि एकेक करून तिचे निप्पल्स चोखायला लागलो. तिने मला आणखीन जवळ खेचले आणि माझं डोकं तिच्या छातीशी दाबून धरले. मग मी तिच्या सलवारीमध्ये हात टाकून तिच्या पुच्चीत बोटं घालायला लागलो.

तशी ती मोठ्याने सुस्कारायला लागली. मी तिचा सलवार चड्डी सकट काढला तशी मला तशी सुजलेली आणि थोडेसे केस असलेली पुच्ची दिसली. मी तिला उचलून स्टुलावर बसवलं आणि तिच्या टांगा पसरवल्या आणी मी तिची ती पुदी चाटायला लागलो.

काही वेळ तिला चाटल्यानंतर मी माझा पेंट खोलला आणि माझा लंड तिच्या तोंडात कोंबला. तशी ती आवडीने माझा लंड चुसायला लागली. ती माझ्या लंडाच्या गोट्या दाबत होती आणि मी तिच्या पुच्चीत बोटे आत बाहेर करत होतो.

त्यानंतर मी तिला परत टेबलावर लेटवला आणि तिच्या अंगावर स्वार झालो. माझा लंड मी तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला आणि एक मोठा झटका देत आत मध्ये घुसवलं. तशी ती वेदनेने कळवळली.

मी तिच्या ओठावर माझे ओठ चिकटवत तिला चोदायला लागलो. चांगली टाईट चूत होती तिची. तिला बऱ्याच वेदना होत होत्या. पण मग काही वेळाने तिला मजा यायला सुरुवात झाली. तशी तीही खालून धक्के द्यायला लागली. मग मी तिच्या दोन्ही टांगा पसरवल्या तिला भरपूर चोदायला लागलो.

लगेच आमच्या दोघांच्या जनंनागातून पाणी गळायला लागलं. तसं मी माझा लंड बाहेर काढला आणि तिच्या पुच्चीवर माझे वीर्य सोडलं. इतक्यात मला बाहेर बाईकचा आवाज आला. मला कळलं की माझा मित्र आता आलाच आहे म्हणून आम्ही पटकन उठलो आणि कपडे घातले. पण मला आवाज आला की तो म्हाताऱ्या सोबत काही गोष्टी करत आहे म्हणून मग आम्ही निश्चिंत होऊन केबिनमध्ये येऊन बसलो.

मग ते आत मध्ये आले आणि मग मी त्याला सांगितलं की तुमच्या नातीला काहीच झालेलं नाही. ती अगदी बरोबर आहे. तिचा त्रास आता गेलेला आहे. फक्त काही दिवस तिला तपासणी साठी इकडे पाठवत जा. असं म्हणून मी त्याला औषध परत करायला सांगितल. तो आनंदी झाला आणि मग तिला घेऊन त्याने आमचा निरोप घेतला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *