मित्राच्या हॉट बायकोबरोबरची सेक्सी डील – Marathi Mitrachi Bayko Thokli Katha

माझा एक मित्र होता. त्याचे नाव सुहास होते. तो माझा चांगला मित्र होता. पण तो गे होता. अर्थात तो गे असण्याचा मला काहीच प्रॉब्लेम नव्हता ना कधी त्यामुळे आमच्या मैत्री मध्ये कधी काही अडचण आली. तो गे तर होताच होता पण त्याच बरोबर तो धंदा पण करत असे. म्हणजे तो रोज संध्यकाळी साडी, नटापट्टा करून स्टॅन्ड वर उभा राहत असे आणि तिथे धंदा करत असे. मला हीच त्याची एकमेव गोष्ट आवडत नसे.

मी त्याला कित्येक वेळा समजावयचा प्रयत्न केला कि असे धंदा करण्या पेक्षा एखादी रूम घे आणी तिथे कस्टमर करत जा. पण तो काही केल्या माझे ऐकत नसे. त्यामुळे त्याला मी समजवायचे सोडूनच दिले होते हल्ली. पण तरीही आमची मैत्री चालूच होती बरं का. त्याच्या घरचे मला चांगले ओळखत असत. त्याच्या घरी माझे सतत येणे जाणे असे. त्याच्या घरी तो आणि त्याची आई दोघेच राहायचे.

त्याची आई मला विचारल्या शिवाय काहीच निर्णय घेत नसे. तिला हे माहित नव्हते कि तिचा मुलगा गे आहे ते. तिला असे वाटत होते कि सुहास एक सामान्य मुलगा आहे. त्यामुळे जेव्हा सुहास वयात आला तेव्हा तिने त्याच्या मागे लग्नासाठी तगादा लावला. अर्थात सुहास साठी हे अशक्यच होते. कारण त्याला मुळातच मुलांच्यात रस नव्हता आणि आई ला हे सांगणे शक्यच नव्हते. तेव्हा आम्ही दोघे पण प्रॉब्लेम मध्ये होतो.

या विषयावर बोलत  असताना तो मला एकदा म्हणाला “अरे राजू काय आहे माहित आहे का? एक तर मला मुले आवडतात. त्यात जरी समजा माझे लग्न कसे तरी केले तरी मुली बघून माझा सोटा काही उठणार नाही. त्या साठी का होईना मला मुलाचा सोटा बघावाच लागेल म्हणजे माझा सोटा उठेल आणि मग मी जाऊन माझ्य बायकोल ठोकू शकेन”

“हो पण हे कसे शक्य आहे? रोज कसे असे करणार तू? रोज कोण तुला असे सोटा दाखवेल?” मी असे विचारताच तो मला म्हणाला “तू दाखवशील ना. त्यात काय एवढे मोठे? तू मला थोडीच ठोकणार आहेस?”

“नाही रे बाबा. असे काही मला करायला नको लावू प्लिज” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे काय तू तुझ्या मित्राला अडचणीत मदत करणार नाहीस का सांग?”

असे सेंटी बोलल्यावर मी तयार झालो. सुहास ला मुलगी बघायचा कार्यक्रम चालू झाला देखील. मी काही जात नसे आणि एके दिवशी त्याने त्याचे लग्न ठरल्याचे सांगितले. त्याने मला तिचा फोटो दाखवला. फोटो मध्ये तर मुलगी खूपच देखणी दिसत होती. नाकी डोळी नीटस आणि अतिशय सुंदर. पण खरी परीक्षा आमची तर पुढेच होती.

त्याचे लग्न झाले आणि त्या दिवशी मी पहिल्यांदा तिला समोर बघितले आणि अवाकच झालो. तिचे नाव प्रिया होते. ती जशी फोटो मध्ये दिसत होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने अधिक देखणी प्रत्यक्षात दिसत होती. गोरी आणि उंच असलेल्या प्रिया ला नैसर्गिकच छातीचे उभार खूप मादक मिळाले होते. तिची छाती बघून मीच घायाळ झालो. तिची सिंहकटी कंबर बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला.

माझ्या मनात सुहास बद्दल नाही म्हणायला थोडी जलन जागी झाली. एक तर तो गे आणि तरीही त्याला इतकी मादक मुलगी बायको मिळाली असल्याने मलाच काही समजायचे बंद झाले होते. त्याची ती पहिली रात्र होती. ठरल्या प्रमाणे सुहास ने मला बोलावून घेतले आणि मला माझा सोटा दाखवण्यास सांगितले. आम्ही एका अंधाऱ्या जागेत गेलो आणि मी माझा सोटा बाहेर काढला.

मला खूपच अवघडल्यासारखे वाटत होते. कधी कोणत्या मुला समोर मी असा सोटा बाहेर काढला नव्हता त्यामुळे. माझा सोटा तसाच निपचित पडलेला होता. ते बघून सुहास मला म्हणाला “अरे एव्हडा छोटा आहे का तुझा?”

“नाही रे तुला बघून तो उठेना. मला अशी सवय नाहीये?” मी असे म्हणताच त्याने माझ्याकडे एक स्मितहास्य केले आणि तो माझ्या सोट्याकडे बघत बघत त्याच्या सोटा हलवू लागला. थोडा वेळ झाला आणि तो निघून गेला. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा आम्ही भेटलो तेव्हा मी रात्री काल काय झाले या बद्दल विचारच तो मला म्हणाला “अरे काय होणार? नाही उठला माझा”

“का रे? काय झाले?” विचारताच तो म्हणाला “मला कडक सोटा बघायची आहे. तुला बोललो होतो मी” असे म्हणताच मी काही बोललो नाही.

दुसऱ्या दिवशी त्याने मला पुन्हा बोलावून घेतले आणि मला घेऊन आडोशाला गेला. मी पुन्हा माझी पॅन्ट काढली तर पुन्हा तोच प्रॉब्लेम. माझा सोटा पडलेला होता. ते बघून मी पण त्या दिवशी थोडा खजील झालो. ते बघून तो मला म्हणाला “असे जर करत बसलो तर तिला शंका येईल”

“मग काय करूया बोल” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “हे बघ मी तुझा सोटा हलवून मोठा करतो. एकदा का मोठा झाला कि मला काहीच अडचण येणार नाही”

त्याचे ते बोलणे ऐकून मी सुरवातीस नाही म्हणालो. पण मग त्याच्या आग्रहापुढे आणि अडचणींपुढे मी हतबल झालो आणि तो म्हणत होता त्यासाठी तयार झालो. त्याने माझा सोटा मग त्याच्या हातात घेतला. मी माझा सोटा असे पहिल्यांदाच आयुष्यात कोणा मुलाच्या हातात देत होतो. त्यामुळे मी डोळे मिटून घेतले व तो जे काही करत आहे ते त्याला करू देण्याचे ठरविले.

त्याने सोटा हातात घेताच त्याने त्याला एका विशिष्ट पद्धतीने त्याच्या हाताच्या चिमटी मध्ये पकडले आणि तो त्याला हलवू लागला. एक सारखे मागे पुढे वर खाली करत तो त्याला न थकता हलवत होता आणि काय आश्चर्य. बघता बघता माझा सोटा मोठा होऊ लागला. मला पण समजेना कि हे असे कसे शक्य आहे ते. शेवटी किती पण केले तरी तो एक सराईत होता हे नाकारून चालणार नाही.

मी पण ते त्याचे माझ्या सोट्याला हलवणे एन्जॉय करू लागलो हे बघून तो खाली गुडघ्यावर बसला आणि त्याने माझ्या सोट्याला त्याच्या तोंडात घेतले. सुरवातीस अगदी थोडा फुगीर झालेला सोटा त्याच्या तोंडात जाताच मात्र खूपच मोठा झाला. मला समजेना काय चालू आहे ते.

चोकून चोकून त्याने माझा सोटा कमालीचा कडक केला. तो माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात घेत होता आणि मग बाहेर  काढत होता. त्यामुळे मला खूपच बेभान झाल्या सारखे वाटत होते. चोकून चोकून त्याने माझ्या भांवना जागृत केल्या होत्या हे मात्र नक्की.

मी पण आता वेडा झालो होतो. त्याने त्याचे चोकने थांबवले आणि हळूच त्याची पॅन्ट काढली. त्याने माझ्याकडे त्याची गांड केली आणि तो थोडासा पुढे झुकला व मला म्हणाला “घाल आता. नको विचार करू”

मी पण त्याच्या आहारी गेल्या सारखे झालो होतोच. त्यामुळे मी पण माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि कचकन त्याच्या गांडीत कोंबला. एका हिसड्यातच माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत जाताच मी आपोआपच माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. माझे दोन्ही हात मी त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि काच काच करत त्याच्यावर उडू लागलो. माझे दणके खूपच जोराचे होते. त्याला ते आवडले होते.

प्रचंड वेगाने ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर माझे वीर्य बाहेर येणार याची मला जाणीव होताच मी माझा सोटा बाहेर काढला. ते ओळखून तो मागे वळला आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. चोखायला चालू करताच माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. माझे सगळे वीर्य त्याने पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

मी माझी पॅन्ट घालत असताना माझे लक्ष त्याच्या सोट्याकडे गेले. त्याचा सोटा कमालीचा मोठा झाला होता. तो मला म्हणाला “हे बघ माझा सोटा आता तयार आहे. आज दाखवतो प्रिया ला माझे हिसडे” असे म्हणून तो निघून गेला. त्याने त्या रात्री प्रिया ला ठोक ठोक ठोकून काढले. पण या सगळ्यात एक गोष्ट झाली होती ती म्हणजे मी आजवर जे मुलांसोबत कधी संभोग करत नव्हतो ते करू लागलो होतो.

रोज रात्री सुहास मला फोन करून बोलवून घेत असे आणि माझा सोटा चोकून मला तयार करत असे. मी त्याच्यावर वेड्या सारखा उडत असे आणि मग तो घरी जाऊन प्रिया ला ठोकत असे. हे असेच आमचे कायमचे रुटीन लागले होते. यात एक चांगली गोष्ट पण झाली होती ती म्हणजे सुहास स्टॅन्ड वर उभा रहायचा थांबला होता. तो फक्त माझ्याकडूनच ठोकून घेत असे आणि प्रिया ला ठोकत असे.

पुढे तर कमालच झाली होती. त्याने काय केले माहित नाही पण त्याने त्याच्या बद्दल सगळे प्रिया ला सांगितले आणि अचानक त्याने मला एके दिवशी घरी बोलवले आणि मला म्हणाला “हे बघ मी सगळे प्रिया ला सांगितले आहे आणि आम्ही एक निर्णय घेतला आहे. तू मला ठोकणार आणि मग मी प्रिया ला ठोकणार या पेक्षा आज पासून आपण तिघे एकत्रच संभोग करायचा आहे.” मी अर्थातच त्याला होकार दिला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *