నా అనుభ వం 8 వ భాగం | Sex stories telugu

నా అనుభ వం 8 వ భాగం పాఠకులకి ఒక మనవి. ఈ నా అనుభవం మీ కు క కళ్ళకి కట్టినట్టు ఉండాలని, జరిగినవి జరిగినట్టుగా రాస్తున్నా. మీకు కొద్దిగా బోర్ గా ఉన్నా విసుక్కోక చదివి మీ అభి ప్రాయాలు రాయండి మరి. ఊహాజనితమైన కధ కాదు కదా ఇది. దెంగులాట తో ముడి పడి ఉన్న సత్యం ఇది. మరి ఇంక చదవండి. అలా రాత్రి అంతా జాగరం చేసానేమో నాకు తెలీకుండానే తెల్లవారు జామున నిద్రపోయా. నన్ను మా అమ్మ కూడా లేపలేదు. నాకు మెలకువ వచ్చేసరి కి time 11-00 అయ్యింది. నేను ఆత్రం గా లేచాను.

మా అమ్మ “ఏంటి రా అలా మొద్దులా పడుకున్నావ్, ఎంత లేపినా లేవలేదు” అంది. “నాకు రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదు అమ్మా” అన్నా. “పోనీ వెళ్ళి మీ ఆవిడని చూసి రెందురోజులు ఉండి రా రాదూ” అంది మా అమ్మ. “అదే మీ కాదులేవే” అంటూ నేను వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చా. అలా వస్తూ తన పెరటి తలుపు కేసి చూసా. తలుపు దగ్గరకి వేసి ఉంది.

అతను duty కి వెళ్ళే time 10-00-11-00 గంటల మధ్య న అంటే వెళ్ళే time అయ్యింది అన మాట అనుకుంటూ నేను మా అమ్మ ఇచ్చిన కాఫీ తీసుకుని మా వీధి గది లోకి వెళ్ళి కుర్చిలో కూర్చొని పేపర్ చూస్తూ అటు వాళ్ళ వీధి గుమ్మం కేసే చూస్తూ ఉన్నా. అతను వెళ్ళి పోతే నాకు తెలుస్తుంది కదా అని, అలా పేపర్ చూస్తూ వీధి కేసే చూస్తూ అలా కొద్దిసేపు గడిపా.

వాళ్ళ వీధి తలుపు చపుడు అయ్యింది. అత ను వెళ్లుతున్నాడు. నేను అతను వెళ్ళి పోయాకా లేచి మా వంట గదిలోకి వెళ్ళా. అలా మా అమ్మతో మాటదుతున్నా. తను వస్తుందేమో అని. కానీ తను వచ్చేలా కనపడలేదు. ఎదో పని లో ఉందేమో అనుకున్నా. నేను వెళ్లి వాళ్ళ తలుపు తీసుకు ని తన ని చూడటం నాకు బాగుండదు కదా. మా అమ్మ ఉంది. లేక పోతే నేను వెళ్ళి తలుపు కొట్టే వాడినే. నాకు చాలా తొందరగా నూ చిరాకు గానూ ఉంది. నేను మళ్ళీ మా వీధి గది లోకి వచ్చి కూర్చొన్నా. మా వీధి తలుపు తీసుకుని వీధి వరండాలోకి వెళ్లి వాళ్ళ వీధి గది కేసి చూసా. వాళ్ళ గది తలుపు వేసి ఉంది. (మీకు ముందుగా చెప్పాను కదా. మా ఇద్దరి వాటాలు ఒకే లా ఉంటాయి అని.

వీధి గది కి iron grills, తరువాత పెద్ద గది, తరువాత ఒక చిన్న గది, తరువాత వంటగది, పెరడూ, అని.) తను లోపల ఏమి చేస్తూంది, ఎందుకు బైటకి రాలేదూ అన్నీ అను మానాలే. నేను మా అమ్మ దగ్గరకి వెళ్ళి “అమ్మా, వాళ్ళ ఆయన మా వెళ్ళి పోయాడే, తనకి ఎలా ఉందో పాపం బైటకి రాలేదు కదా, నువ్వు వెళ్ళి తనని పిలు” అన్నా. మా అమ్మ “ఆలాగే రా” అంటూ వెల్తూ ఉంటే నేను కూడా మా అమ్మ వెనకే వెళ్లా. మా అమ్మ తన పేరు పెట్టి పిలుస్తూ పెరటి తలుపు తోసింది. తలుపు వేసి లేదేమొ తలుపు తెరచుకుంది. నేనూ మా అమ్మా వాళ్ళ పడక గదిలోకి వెళ్ళాం. తను మంచం మీద దుప్పటీ దుప్పటి కప్పుకుని పడుకుంది. మా అమ్మ తన ని పిలచింది.

తను దుప్పటీ తీసి, “అయ్యో మీరా” అంటూ లేవబోయింది. “పర్లేదులే పడుకో” అన్నా నేను. అక్కడే ఉన్న కుర్చీలు తీసుకుని మంచం దగ్గరగా వేసుకుని కూర్చున్నాం. “ఏంటి అలా పడుకున్నావ్, ఒంట్లో బాగాలేదా” అంది మా అమ్మ. తను ఒక్కర్తీ ఉంది. (వాళ్ళ అమ్మగారు వెళ్ళి పోయారు కదా). “ఏమీ లేదండీ మామూలుగానే పడుకున్న” అంది. నేను తన కళ్ళలోకి చూసా. కళ్ళు లోతుగా ఉన్నాయి. మొహం నీరసం గా ఉంది. మా అ అమ్మ తన నుదురు మీద చెయ్యి వేసి చూసి, “జ్వరం లేదు, మరి పడుకున్నావే అమ్మా ” అంది.

నేను కూడా తన నుదురు మీద చెయ్యి వేసి చూసా. మా అమ్మ ఏమైన అనుకుంటుంది అని కూడా నేను ఆలోచించలేదు ఆ time తను ‘ఏమీ లేదు ఒళ్ళు నొప్పులు గా ఉన్నయి. అందుకే పడుకున్నా” అంది. మా అమ్మ పోనీ ఏమైనా మాత్రలు వేసుకో రాదూ” అంది. తను అప్పుడు లేచి సర్దుకు కుర్చొంది. నేను తన కేసే చూస్తూ “ఇలా పడుకుంటే ఎలా లెచి మా ఇంటిలోకి రాకూడదూ, మాతో మటాడుతూ ఉంటే బాగుంతుంది కదా, ఉందు నా దగ్గర మాత్రలు ఉంటే చూసి పట్టుకుని వస్తా” అని లేచి వెళ్ళి నా దగ్గ ఉన్న మాత్రల లో pain relief కి వాడే మాత్ర ఒక టి తీసుకు వెళ్ళి మా అమ్మకి “అమ్మా కొద్దిగా కాఫే చేసి అట్టుకురావే” అన్నా.

మా అమ్మ “అలాగే రా” అంటూ వెల్ల బోతే “అయ్యో మీకు ఎందూకు శ్రమ” అంది. “ఇందులో శ్రమ ఏమి ఉంది అమ్మాయీ, ప్రక్క ప్రక్క నే ఉన్నవాళ్ళం నిన్ను ఇలా వదిలేస్తామా,” అంటూ మా అమ్మ వెళ్ళింది కాఫీ చేసె తెద్దాం అని. నేను వెళ్ళి మంచి నీళ్ళు తీసుకు వచ్చితనకి ” మాత్ర ఇచ్చే “వేసుకో అన్నా. తను నా కళ్ళలోకి చూడలేక పోతూంది. “నిజం చెప్పు, నిన్న మీ ఆయన కొట్టాడు కదా” అన్నా. దానితో తనకి ఎక్కడలేని దుఃఖం వచ్చేసి కళ్ళ లోంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. నేను తన మంచానికి దగ్గరగానే కూర్చోడం తో న చేతితో తన కన్నీళ్ళు తుడిచా. “సరే లె ముందు మాత్ర వేసుకుని కాఫీ తాగి మొహం కడుక్కొని రా అన్నం మాతోనే తిందువుగాని అన్నా.

“ఒద్దు బావా నన్ను ఇలాగే ఒదిలెయ్యి ” అంది. “మరి నన్ను ఒదిలేస్తావా ఇలాగే” అన్నా. తను” బావా నా ఖర్మకి నువ్వు ఏమి చేస్తట్లే” అంది. ” నోరు మూసుకుని నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి, లేక పోతే నీ తో ఇంక మాటాడను” అన్నా. “బావా అలా అనకు. నీ ఇష్టం” అంది. నేను తన చేతి నె నా పెదాల మీద పెట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నా. ఈలోగా మా అమ్మ కాఫే తో వచ్చింది రెండు గ్లాసులు తీసుకుని. నేను ఒకటి తనకి ఇచ్చి రెండోది నేను తీసుకుని తాగేను. “అమ్మాతను మనతోటే అన్నం తింటుంది అమ్మా” అన్నా.

మా అమ్మ కూడ “నేనూ అదే అనుకున్నారా,” అంది. దాని కి తను, “అయితే మా కూరలూ, అన్నం, అవీ తీసుకుని మీ ఇంటిలో అందరం కలసి తిందాం నేను వండినవి పాడైపోతాయి కదా” అంది. నేను మా అమ్మ తో “అమ్మా నువ్వు వెళ్ళి ఆ పని మీద ఉండు. నేను తను కాఫీ తాగాక తన ని తీసుకు ని వస్తా” అన్నా. మా అమ్మ “అలాగే రా అంటూ వెళ్ళింది. అలా మా అమ్మ వెళ్ళగానే నేను నా కాఫీ గ్లాసు తన కి ఇచ్చి తన కాఫీ గ్లాసు నేను తీసుకుని తాగడం మొదలెట్టా. ఇచ్చితన “బావా ఏంటి ఇలా గ్లాసులు మార్చేసేవ్” అంది. “నీ ఎంగిలి కాఫీ తాగాలని అన్నా. నేను ఇంక తనని ఏమీ అడగ లే దు. అడిగి తనని బాధ పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు.

అందుకే తన చేతిని నా చేతిలో కి తీసుకుని నిమురుతూ “లే మరి వెళ్ళి మొహం కడుక్కుని బట్టలు మర్చుకుని రా’ అన్నా. అప్పుడు తను “బావా నేను ఇంకా స్నానం కూడా చెయ్యలేదు” అంది. “అందుకే వెళ్ళి చక్కగా స్నానం చేసి నా కోసం ఏమి dress వేసుకుంటవో అది వేసుకుని రా’ అన్నా. నేను అలా ఒక సారి పెరటి కేసి చూసి, లేచి తన మొహం నా చేతుల్లొకి తీసుకుని పెదాలు మీద ముద్దు పెట్టుకుని, కళ్ళు, బుగ్గలూ ముద్దు పెట్టుకుని, “మరి లే ఇంకా అన్నా. “బావా నువ్వు వెళ్ళు నేను dress తీసుకుని స్నానం చేసి వస్తా అంటూ తనూ లేచింది.

నేను నెమ్మదిగా మా ఇంటిలోకి వెళ్ళి మా అమ్మ తో “అమ్మా తన ని ఏమీ అడగకు. నెమ్మదిగా తనే చెపుతుంది లే అన్నీ ‘ అన్నా. “నాకు తెలుసు రా, నేను ఏమీ అడగను లే” అంది. అలా తను స్నానం చేసి, చక్కగా తయారయ్యి మా ఇంటిలోకి వచ్చింది. నేను TV పెట్టి తన ని కూర్చో మని TV లో ఏదో cinemaa వస్తూ ఉంటే చూస్తున్నాం. ఇంకా ఉంది.6706813cookie-checkనా అనుభ వం 8 వ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *