अपघाताने केली कमाल Marathi Chavat Pranay Katha

मित्रानो मी राकेश. आज मी तुमहाला माझी एक गोष्ट सांगणार आहे ज्यामुळे मी एका अतिशय देखण्या मुलीला उपभोगू शकलो.त्या दिवशी झालेल्या अपघाताने म्हणा किंवा माझ्या नशिबाने म्हणा मी एक अविस्मरणीय अनुभव घेतला होता.

तर मी कामा निम्मित बाहेर एकटाच राहत असे. सतत फिरतीच्या कामामुळे हॉटेल ला राहण्या ऐवजी मी एक फ्लॅट च भाड्याने घेतला होता. मी तिकडे एकटाच राहत असे. मला जेवण बनविता येत होते त्यामुळे मी सगळ्या गोष्टी माझ्या मीच करत असे. माझ्या कामामुळे माझी येण्या जाण्याची वेळ कधीच एकसारखी नसायची. कधी मी लवकर येत असे तर कधी खूप रात्री उशिरा परतत असे.

मी राहायचो त्या अपार्टमेंट मध्ये शक्यतो सगळे मला अनोळखीच होते. फक्त माझ्याच माळ्यावर राहणाऱ्या साळोखेंना तेवढे मी ओळखत होतो. साळोखेच्या घरी साळोखे काका त्यांची बायको आणि मुलगी राहत होती. छोटे कुटुंब होते ते. त्यांच्या मुलीचे नाव अनिता होते.

अनिता कॉलजेच्या तिसऱ्या वर्षात शिकत होती. ती सामान्य मुलींपेक्षा खूपच गोरी होती. त्यामुळे बघताच क्षणी मुले तिचे दिवाने होत असत. गोरी दिसायला उजवी आणि वयात आलेली तिची फिगर यामुळे नाही म्हणायला मी पण तिला चोरून चोरून बघत होतो म्हणा.

आमचे वरचेवर बोलणे होत असे. मी एकटाच राहत असल्याने साळोखेनच्यातून मला नेहमी काही ना काही खाण्याचे पदार्थ येत असत. शक्यतो अनिताच ते घेऊन येत असे. त्यामुळे आमचे बोलणे देखील होत असे.

त्या दिवशी शनिवार होता. साळोखे काका  माझ्याकडे आले आणि मला म्हणाले “राकेश, आम्ही आज बाहेर गावी जात आहोत. उद्या संध्याकाळी परत येईन. अनिता चे कॉलेज आहे त्यामुळे ती नाही येणार. कृपया तिच्याकडे लक्ष ठेव”

“अहो काका काही काळजी करू नका. मी आज तसाही लवकरच घरी येणार आहे कारण मला आज काम खूप कमी आहे. त्यामुळे मी असेन. तुम्ही निर्धास्त जावा” मी म्हणालो.

साळोखे काका गावी गेले आणि मी माझ्या कामाला गेलो. मी संध्याकाळी साधारण ७ वाजता घरी परतलो. फ्रेश होऊन मी टीव्ही बघत होतो तेव्हा अचानक दार वाजले. मी दार उघडले तर समोर अनिता होती.

“राकेश ऐक ना. मला माझ्या मैत्रिणीकडे माझी व्ही आणायला जायचे आहे. मी जाऊन येऊ का?” तिने मला विचारले.

“अग बाहेर पाऊस बघ किती आहे आणि काकांनी कुठेही सोडायचे नाही असे सांगिलते आहे” मी म्हणालो.

“अरे प्लिज मला फार वेळ नाही लागणार. खूप महत्वाचे आहे” ती म्हणाली.

शेवटी हो ना करत मी तिला जाणायची परवानगी दिली. बाहेर वीज आणि पाऊस जोरात चालू होता. अंधाराचे साम्राज्य होते. तासाभरात मला अनिताचा फोन आला कि ती गाडी घसरून पडली आहे कुठे तरी.

मी तडक उठलो आणि जागेवर गेलो. बघितला तर ती घसरून पडली होती आणि बेशुद्ध झाली होती. आजूबाजूला लोक जमले होते. मी तिला उचलले आणि माझ्या गाडीतून तिला घरी घेऊन आलो. तीची गाडी तिकडेच एका दुकानदाराकडे लावली.

ती बेशुद्ध असल्याने मी तिला उचलून घेतले होते. मी माझ्या रूम वर तिला घेऊन आलो. ती बेशुद्ध तर होतीच पण पूर्णपणे भिजली देखील होती. तिला मी माझ्या बेड वर झोपवले. तिच्या डोक्याला आणि पायाला साधारण खरचटले होते. ती निपचित पडून होती.

पांढऱ्या रंगाच्या घट्ट सलवार कमीज मधे अनिताचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत होते. तिला मी बेड वर टाकले आणि तिचे उरोज टन कन उडाले. तिची ओढणी बाजूला जाऊन पडली होती. तिच्या श्वासाबरोबर तिच्या छातीचे उभार वर खाली होताना बघून माझ्या डोक्यात जाळ झाला. मी एकटक तिची वरखाली होणारी छाती बघत बसलो.

तिच्या डोक्याची जखम बघून मी आतून एक ओले कापड आणले हलक्या हाताने तिचे कपाळ पुसू लागलो.तिला थोडे बरे वाटले. त्या पाण्याच्या शिडकाव्याने तिला थोडी जाग आली. “सॉरी राकेश. मी तुझं ऐकायला हवं होत” ती म्हणाली.

“अग तू मुद्दाम केलयस का? आणि काही बोलू नको मला तुझी जखम साफ करू दे” मी म्हणालो.

डोकायच्या जखमेनंतर मी तिच्या पायाकडे गेलो. तिची पॅण्ट मी हलकेच वर घेतली. तिच्या पिंडऱ्या उघड्या पडल्या. तिच्या पायांना स्पर्श करताच मी सावध झालो. माझ्या पॅण्ट ,मध्ये वळवळ चालू झाली होती. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती शहारली. तिने पाय हलकेच वर घेतले पण पूर्ण विरोध नाही केला. “तुझा हात किती रहाट आहे रे” ती म्हणाली.

मी हसलो आणि माझे काम चालू ठेवले. “खाली खूप लागले आहे आणि तुझा ड्रेस पण पूर्ण ओला झाला आहे. तुला सर्दी तरी होईलच पण जर मलम नाही लावले तर काही तरी वेगळेच होईल” मी म्हणालो.

“अरे मग लाव ना मलम” ती म्हणाली.

मी तिचा ड्रेस अजून थोडा वर घेतला. तिची पॅण्ट ढगळी असल्याने तिच्या मांड्याचे दर्शन मला लगेच झाले. माझे डोळे फिरले. खरेतर तिकडे काहीच जखम नव्हती. पण मी असला मोका सोडणे शक्य नव्हते. मी तिच्या गुबगुबीत मांड्यांवरून हात फिरवू लागलो. माझ्या त्या स्पर्शाने तिला बरे वाटू लागले होते. “किती छान सेवा करतोस रे तू राकेश” ती म्हणाली.

मला अधिकच चेव आला. मी तिच्या मांड्यांवरून हात फिरवत फिरवत तिच्या जांघेत हात घातला आणि तिकडे हात फिरवू लागलो. ती काही बोलली नाही. माझे धाडस वाढले होते. मी अलगद आता तिच्या योनिवरून हात फिरवला. वीज चमकावी तसे तिने शरीराची हालचाल केली. माझ्या त्या स्पर्शाने ती उद्यपीत झाली होती.

“खूप ठिकाणी लागले आहे” मी म्हणालो आणि तिची पॅण्ट सरळ उतरवून तिला नागडी केली. वरचा ड्रेस काढायला मला फार वेळ लागला नाही.

“राकेश बघ बाबा. माझे पप्पा ना माझी एक पण जखम दिसता कामा नये” ती म्हणाली.

मी माझा हात योनिवरून फिरवत फिरवत तिच्या उरोजांकडे नेला. माझ्या स्पर्शाने तिच्या उरोजांचे स्तनाग्रे आधीच कडक झालेली होती. एव्हाना हे काय चालू आहे हे न समजण्याइतपत अनिता मूर्ख नव्हती. तिने जे चालू आहे ते होऊ दिले होते.

मी तिचे उरोज दाबू लागलो. तिने बारीक आवाज काढण्यास सुरवात केली. तिचे अंग ओले झाले होते. मी माझ्या जिभेने तिच्या उरोजावरील पाणी चाटून पिऊ लागलो. स्तनाग्रे चिमटीने पडकून उरोजाखाली माझी जीभ फिरताचच ती शहारली. चिमटीने तिचे उरोज मी ताकदीने दाबत दाबत माझी जीभ तिच्या सर्वांगावरुन फिरवू लागलो होतो.

तसाच खाली येत मी माझी जीभ तिच्या जांघेत घातली. जांघेतील पाणी पिऊन मी तिच्या योनी कडे माझा मोर्चा वळवला. तिच्या योनीवर पडलेले पाण्याचे ते थेंब मोत्या सारखे दिसत होते. मी भुकेल्या वाघासारखा तिची योनी चाटू लागलो. तिच्या योनीचे पदर उलगडताना माझ्या जिभेला एक अतीव आनंद मिळत होता. तिची गोरीपान खारट योनी मी चाटून चाटून ओलसर केली होती.

एव्हाना माझा सोटा पण पूर्णपणे कडक बनून संभोगासाठी तयार होता. मी माझी पॅण्ट उतरवली. माझा काळभोर सोटा तिच्या तोंडात खुपसला. ब्योक ब्योक करत तिने तो तिच्या घशापर्यंत घेण्याचा प्रयन्त केला. ती तशीच पडून होती आणि मी वरून तिच्या तोंडात माझा सोटा जमेल तास आणि जमेल तितका आत सारत होतो. जवळपास वीस मिनिटे तिने माझा चोकोबार केला. एखादे लहान मुले जसे चॉकलेट चोकते तसे ती माझा सोटा चोकत होती.

मी उठून बाजूला झालो आणि पुन्हा खाली आलो. तिची गुलाबी योनी झिरपत होती. मी तिचे पाय बाजूला केला. योनीच्या पदराच्या मागे असलेले भोक बघून मी खवळलो. मी एका क्षणात माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि दणके देण्यास सुरवात केली. रोज काहींना काही खायला घेऊन येणारी अनिता आज माझ्याकडून काही तरी घेत होती.

माझी कंबर एकसारखी मागे पुढे होत होती. त्या दणक्याने तिचे उरोज आदळत होते. मधेच तिचे चुंबन घेत मी तिचे पाय मला पाहिजे तसे फिरवत होतो आणि तिच्या योनीचा मार्ग अधिक प्रशस्त करत होतो. एव्हाना तिच्या योनीचे पदर अधिकच फुलले होते. मी बेभान होऊन तिच्या योनीवर चढत होतो आणि ती मला तिच्या अंगावर ओढून घेत होती.

शेवटी माझ्या सोट्याने नांगी टाकली. मी माझे वीर्य तिच्या योनीत फवारले. तिची योनी पूर्णपणे भरून गेली. आम्ही दोघे शांत झालो.

त्या रात्री तिचे पालक तसेही घरी येणार नव्हते. मी तिला माझ्याच रूम वर राहण्यास सांगितले. ती देखील आनंदाने यासाठी तयार झाली. मग काय त्या रात्रभर मी अनिताला ठोक ठोक ठोकून काढला. तिने पण मला अजिबात कुरकुर न करता मला हवे तसे तिला ठोकू दिले.

त्या दिवसापासून जेव्हा जेव्हा तिचे पालक बाहेर जायचे तेव्हा तेव्हा अनिता माझ्या रूम वर झोपण्यास येऊ लागली होती. अश्या प्रकारे एक अपघात माझ्यासाठी माझे सोन्याचे दिवस घेऊन आला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *