आई मुलगी आणि मी – Marathi Madak Aai Mulgi Sambhog Katha

मित्रानो माझे नाव सुरज आहे. आज मी तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी आई आणि तिची मुलगी दोघीना पण कसे ठोकले आणि कशी माझ्या आयुष्य भराची सोय झाली ते तुम्हाला समजेल.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज करत होतो. मी शिक्षणासाठी माझ्या काका कडे राहायला होतो. काका, काकी आणि त्यांची मुलगी म्हणजे माझी चुलत बहीण सरिता असे तिघेच ते घरी राहायचे. काकी घरी च असायची. तिचे नाव रेखा होते. सरिता चा घटस्फोट झाला होता आणि ती पण घरीच असायची पण कुठे तरी नोकरी करायची.

माझे आणि काकी ची जवळीक खूप झाली होती. म्हणजे मी काकीला ठोकायचो. काकी आयटम च असा होता कि काही विचारू नका. दिसायला फार काही देखणी वगैरे नव्हती ती. पण गळ्याच्या खाली म्हणाल तर तिचा हात कोणी धरू शकणार नाही अशी होती ती. तिला मी चांगलेच घोळून घोळून पटवले होते. तिला पण घरच्या घरी माझ्या सारखा तरुण मुलगा ठोकायला मिळत असल्याने ती माझ्यावर खुश होती.

सकाळी काका आणि सरिता ऑफिस ला गेले कि मी माझे कॉलेज करून घरी यायचो.त्यामुळे दिवसभर मी आणि काकी दोघेच घरी असत असू. त्यामुळेच या वेळेचा सदुपयोग करत मी तिला पटवले होते. कॉलेज वरून आलो कि मी काकीच्या मागे मागे करायचो. तिला जमेल तेव्हा आणि जमेल तसे तिला ठोक ठोक ठोकून काढत होतो. ती पण मला कधी विरोध करायची नाही.

तिला जर काम असेल तर ती काम करत राहायची आणि मी तिच्या शरीराशी खेळत राहायचो. जाता येता तिची छाती दाब, तिच्या साडीला वर करून तिच्या निकर मध्ये हात घाल, तिच्या योनीला मधेच जाऊन हाताने कुरवाळ, ब्लाउज ची बटणे काढून मधेंच तिच्या छातीला चोकत बस असे एक ना अनेक प्रकार मी रोजच करत असे.

ती पण काही कमी नव्हती बरं का. ती पण मी अभ्यास करत असताना येत असे. माझ्या मागे उभे राहून पुढे झुकत असे आणि तिच्या छातीला माझ्या डोक्यावर ठेवून मला गरम करत असे. मधेच कधी तरी ब्लाउज काढून माझा चेहरा तिच्या छातीच्या मध्ये घेऊन घुसळत असे, माझ्या पॅण्ट मध्ये हात घालून माझा सोटा हलवत असे, कधी तरी चोकत असे. असे एकंदरीत आमचे रोजच चालायचे.

त्या दिवशी मी नेहमी प्रमाणे घरी कोणी नव्हते. रेखा चपाती बनवत होती. मी मागून गेलो आणि रेखा ला मिठी मारली व तिच्या पाठीवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. तिच्या कमनीय बांधा माझी वाटच बघत होता. मी मागून तिच्या छातीवर माझा हात ठेवला आणि तिच्या छातीला दाबायला चालू केले. ती चपाती लाटत होतीच. मी तिच्या ब्लाउज मध्ये हात घातला आणि तिच्या निप्पल्स ला पकडले.

आज ती पण फुल्ल मूड मध्ये होती. तिने चपाती करायचे थांबवले आणि ती माझ्याकडे तोंड करून उभी राहली व माझ्या तोंडात तोंड दिले. मी तिचे स्मूचिंग करत होतो. आम्ही दोघे प्रचंड गरम झालो होतो. त्याच वेळी ती मला म्हणाली “सुरज आज का कोणास ठाऊक पण मला आज काही तरी वेगळेच वाटत आहे. असे कधी झाले नाही आजवर पण आज होत आहे”

“काही नाही होत ग. ये तू माझ्या राणी. आज तर तुला रोजच्या पेक्षा जास्त जोरात आणि जोमात ठोकून काढतो कि नाही बघ तू” असे म्हणून तिला मी जवळ ओढले आणि तिची साडी फेडली. एका मिनिटात तिला मी पूर्ण नग्न केले आणि तिच्या शरीराशी खेळू लागलो. तिच्या छातीच्या मध्ये मी जोरात नेहमी चावायचो. आज तिच्या पूर्ण छातीला मी चावाचावी करत होतो. ती त्यामुळे खूप गरम झाली होती.

माझ्या सोट्याला तिने तिच्या हातात पकडून हलवायला चालू केले होतेच. त्याच वेळी ती खाली बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व त्याला चोखायला चालूं करणार तेवढ्यात अचानक दार उघडले गेले. समोर सरिता होती.

तिला बघून आम्ही दोघे प्रचंड घाबरलो होतो. मी आणि रेखा पूर्ण नग्न होतो व माझा सोटा रेखा च्या तोंडात होता. आम्हाला बघून ती आहे तिथेच उभी राहिली. आम्ही काही न बोलता तसेच उभे राहिलो.

“मला माहित होते कि तुमचे काही तरी चालू आहे. पण मला खातरजमा करायची होती म्हणून मी आज प्लॅन केला होता आणि तुम्ही माझ्या प्लॅन मध्ये फसलाच.” ती म्हणाली.

रेखा गयावया करू लागताच ती म्हणाली “आई जशी तुला गरज आहे ना तशी आणि त्या पेक्षा जास्त मला गरज आहे या गोष्टीची. कारण मी घटस्फोटी आहे. तेव्हा फार नखरे करू नका तुम्ही आणि मी हि करणार नाही. फक्त मला तुमच्या ग्रुप मध्ये घ्या. सगळे मिळून एन्जॉय करूया.”

तिचे बोलणे ऐकून आमच्या जिवात जीव आला. तसेच आम्ही अचंबित पण झालो होतो. पण मनातल्या मनात मी खूप खुश झालो होतो. कारण मला रेखा आणि सरिता दोघीना पण ठोकायला मिळणार होते. आम्ही होकार देताच ती आमच्या जवळ आली. तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला व त्याला हलवायला चालू केले आणि म्हणाली “किती वर्षांनी मला हा स्पर्श मिळत आहे”

इकडे रेखाने सरिता चे कपडे काढायला चालू केले. माझा हात तिच्या छातीवर केव्हाच गेला होता आणि मी पण तिचे कपडे काढायला लागलो होतो. तिला पण आम्ही लगेचच नग्न केले. ती आता आमच्यातीलच एक झाली होती.

आम्ही तिघे पण बेडरूम मध्ये गेलो. मी बेड वर झोपलो. माझा भलामोठा सोटा सरिता ने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला प्रचंड ताकदीने चोकू लागली. तिची गांड पूर्ण उघडी पडलेली होती. रेखा तिच्या गांडीकडे गेली आणि तिने तिच्या गांडीच्या कापांना हाताने बाजूला केले व समोर सुपारीच्या आकाराच्या दिसणाऱ्या योनीत तिची जीभ घातली व तिला चाटायला चालू केले. सर सर करत ती तिची योनी चाटत होती आणि इकडे सरिता माझा सोटा चोकत होती. एकमेकांची चोखाचोकी आणि चाटाचाटी हा कार्यक्रम खूप वेळ चालू होता.

नंतर मग आम्ही सरिताच्या झोपवले. तिच्या तोंडाजवळ रेखा गेली आणि पाय वाकवून तिने तिची योनी सरिताच्या तोंडाजवळ नेली. त्याच सरशी तिने तिची योनी चाटयाला चालू केली. रेखा तिची गांड मागे पुढे करत तिला पाहिजे तसे तिची योनी चाटून घेत होती.

इकडे मी सरिताच्या जांघेत माझे तोंड घातले आणि ते घुसळू लागलो. तिचे पाय फाकवुन तिच्या योनिवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. तिच्या योनीच्या पाकळ्या माझ्या जिभेने बाजूला करून आत असलेल्या दाण्याला कुर्वाळताच तिची योनी प्रचंड वेगाने स्त्रवू लागली. तिच्या छातीवर माझे हात जोरजोरात ताकदीने तिची छाती दाबत होते.

मी तसाच उठलो आणि सरिताच्या योनीत माझा सोटा कोंबला. खूप वर्षांनी तिच्या योनीत सोटा जात असल्याने तिला थोडा त्रास झाला. पण लगेचच वंगण मिळाल्याने माझा सोटा पूर्ण आत गेला आणि मग मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे हलवू लागलो. माझा वेग प्रचंड होता. माझ्या हिसड्याने सरिता वर खाली होत होती, विव्हळत होती. रेखा अजूनही तिच्या योनीची चाटाचाटी करून घेतच होती आणि मी इकडे सरितावर उडत होतो.

थोड्या वेळाने मी सरिताच्या उठवले आणि गुडघ्यावर बसवले. रेखा झटकन खाली पाठीवर झोपली. सरिताने पुन्हा एकदा रेखाची योनी चाटायला चालू केली. मी इकडे तिच्या मागून योनीत माझा सोटा कोंबला. तिच्या गांडीवर हात ठेवून मी जोरात पुन्हा एकदा हिसडे देण्यास सुरवात केली. काच काच करत मी तिच्या योनीचा फडशा पाडत होतो आणि ती रेखा ची योनी एकसारखी चाटत होती.

खूप वेळ हे चालू होते. सरिता ने चाटून चाटून रेखाची योनी शांत केली होती. ती पूर्णपणे गळालेली होती. इकडे मी पण माझ्या सर्वोच्च क्षणाला पोहचलो होतो. मी दोघीना जागचे उठवले आणि माझा सोटा दोघींच्या तोंडात दिला. आळीपाळीने दोघी माझा सोटा चोकू लागतच त्यातून फर्रर्रर्रर्र फर्रर्रर्रर्र करत वीर्य बाहेर आले आणि दोघींचा चेहरा त्याने माखून गेला.

त्या दोघीनी ते वीर्य सगळे पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो.सरिता ने तो गाळलेला सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याच्याशी खेळू लागली. त्याला चोकू लागली. तिला खुप वर्षाने हे सुख मिळत असल्याने तिला माझा सोटा सोडवत नव्हता. ती आसुसलेल्या नजरेने माझ्याकडे बघत होती आणि त्या सोट्याला तोंडात घेऊन चोकत होती. खूप वेळाने ती शांत झाली आणि आम्ही सगळ्यांनी कपडे घातले.

तेव्हा पासून मी रोज जसे रेखाला ठोकून काढत होतो तसेच आता मी सरिताला पण ठोकून काढू लागलो होतो. घरच्या घरी आमचा असा ग्रुप झाला होता कि जो पुढे आयुषयभर चालू राहिला. काका कामासाठी बाहेर गावी गेला कि रात्रंदिवस आमचा हा डाव रंगत असे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *