आजोबांच्या नर्स सोबत घेतली मजा – Marahti Nurse Pranay Katha

मी माझ्या आजोबांकडे रहात होतो. नोकरीस असलेला मी त्यांची सगळी देखभाल करत असे. पण नंतर नंतर मला ते जमेना झाले. कामाचा व्याप इतका झाला होता कि काही विचारू नका. त्यामुळे मी खूप विचार करून त्यांच्यासाठी एक नर्स देखभालीसाठी ठेवायचे ठरवले. वर्तमानपत्रात तशी जाहिरात देऊन मी कोण येईल याची वाट बघू लागलो.

थोड्याच दिवसात मला फोन येऊ लागले आणि खूप जणी येऊन भेटून जाऊ लागल्या. पण काही केल्या मला मना सारखी कोणी नर्स भेटत नव्हती. शेवटी एकदा मला ती मिळालीच. मला फोन आला होता एका नर्स चा. तिचे नाव सुजाता होते. तिने मला वेळ मागितली. तिला मी घरी बोलावून घेतले. ठरलेल्या वेळेस सुजाता आली देखील. तिला मी आत घेतले आणि बसायला लावले.

तिला बघताच माझ्या मनात लाडू फुटू लागले. साधारण चाळीस वर्षाची असेल ती. पण दिसायला खूपच देखणी होती. वया नुसार थोडा चेहरा वयस्कर जाणवत होता. पण गळ्याच्या खाली मात्र तिचा हात धरणारे आता पर्यंत कोणी आले नव्हते माझ्याकडे. तिला बघून मी क्षणभ आवाकच झालो. तिने मला तिची ओळख करून दिली. तिचे बोलणे कमालीचे लाघवी होते .

मला ओळख करून देत असतानाच मी तिला पूर्ण न्याहाळत होतो. वर पासून खाली पर्यंत तिच्या शरीराचे माप मी मनोमन घेत होतो. माझ्या लक्षात आले कि तिंची फिगर ३६-२४-३६ अशीच असली पाहिजे. त्यावरून तुमच्या लक्षात आले असेल कि ती काय चीज असेल ते.

तिची छाती कमालीची फुगीर होती. भरदार छाती कधी एकदा त्या ब्लाउज मधून बाहेर येते अश्या अविर्भावात आत लपून बसली होती. तिची साडी घालायची पद्धत पण अशी काही होती कि साला ते ब्लाउज नावाला आहे कि काय असे वाटत होते. ती समोरून चालत येताना होणाऱ्या तिच्या कमरेच्या आणि गांडीच्य हालचाली बघून माझा सोटा जागा झाला होता.

मी तिची माहिती घेतली आणि तिला काम समजावून सांगितले. ती काम करायला तयार झाली. तिने दुसऱ्याच दिवसापासून काम चालू केले. आजोबा बेड वर पडूनच होते. त्यांना बेड रेस्ट सांगितली होती. त्यामुळे तिला सगळे काम करावे लागत होते त्यांचे. ती काम करत असताना खूप वेळा मी पण तिथे असे. तिची कामाची पद्धत चांगली होती. मला ती अधिकच आवडू लागली होती.

पण माझे सगळे लक्ष तिच्या शरीराच्या हालचालीवर असायचे. खाली वर होणारी छाती, मागे पुढे होणारी गांड आणि तिचे ते मांसल अवयव बघून मी व्याकुळ होत असे. तिचा नवरा तिला सोडून तरुणपणीच गेला होता. त्यामुळे ती एकटीच राहायची. तिचे काम चालू असायचे आणि मी तिला रोखून बघत बसायचो. हे आता रुटीन झाले होते. बहुतेक तिला पण हे लक्षात आले असावे असे मला वाटले.

एकदा मी थोडा उशिरा येणार म्हणून तिला सांगून गेलो होतो. ती तिच्या नेहमीच्या वेळी आली आणि आजोबांची सेवा करू लागली. इकडे माझे काम अपेक्षेपेक्षा लवकर आवरले. मी घरी आलो. माझ्याकडे असलेल्या चवीने मी दार उघडले आणि आत गेलो. मला काहीच आवाज आला नाही. ते बघून मी आजोबांच्या खोली कडे गेलो.

दार साधारण उघडे होते. बारीकश्या फटीतून मी समोर जे दिसत होते ते बघून अवाकच झालो. आजोबाना तिने औषध देऊन झोपवले होते आणि ती त्यांच्या सोट्याशी चक्क पैकी खेळात होती. मी ते बघून काय करू नि काय नको असे विचार करू लागलो. मी हळूच दरवाज्या जवळ गेलो आणि बघू लागलो. तिने त्यांची पॅन्ट सगळी उतरवली होती.

त्यांचा सोटा तर काही दम नसलेलाच होता. तो फक्त मुतायला उपयोगी होता. असा तो लुळा पडलेला सोटा सुजाता तिच्या हातात घेऊन हलवत होती. तिला कदाचित अशी अपेक्षा होती कि तो कधी तरी खडा होईल आणि कडक होईल. पण ते होणार नव्हते हे मी चांगलेच ओळखून होतो. पण ती तरीही नेटाने त्याच्याशी खेळत होती. थोड्याच वेळात तिने त्याला चक्कपैकी तिच्या तोंडात घेतला.

तोंडात घेऊन तो त्याला चोखायला चालू केला. मी इकडे बघून तिच्यावर हसू कि रडू असा विचार करत उभा होतो. पण मला त्या पेक्षा हे महत्वाचे होते कि सुजाता मला त्या दिवशी रंगे हात सापडली होती. मी आता तिला पाहिजे ते करू शकणार होतो. मी अजून थोडा वेळ थांबायचे ठरविले. माझे वेटिंग मला चांगलेच फायद्याचे ठरले.

तिने तिच्या साडीचा पदर बाजूला केला आणि तिची छाती उघडी केली. ब्लाउज ची बटणे जशी ती काढू लागली तसे इकडे मी जास्तच गरम होऊ लागलो. एक एक बटन काढताना माझा सोटा एक एक इंचाने वाढत होता. तिने ब्लाउज पूर्णपणे काढले आणि तिच्या छातीला पूर्ण मोकळे केले. तिची छाती जितकी भरदार बाहेरून वाटत होती त्यापेक्षा किती तरी पटीने ती आत होती. तिची छाती बघून मी स्वतःला रोखू शकत नव्हतो.

तिची छाती तिने तिच्या हातात घेतली आणि त्यांचा सोटा दोन्ही उरोजांच्या मध्ये घेतला आणि तो रगडु लागली. ती अर्धवट उघडी होती आणि त्या सोट्याला रगडण्यात पूर्ण रममाण झाली होती. तीच योग्य वेळ आहे हे ताडून मी दार उघडून झटकन आत गेलो.

मला बघून ती खूप घाबरली आणि माझ्या होता पाया पडू लागली. “साहेब मला माफ करा. माझा नवरा लवकर मला सोडून गेल्यावर माझ्या इच्छा सगळ्या अपुऱ्या राहिल्या. त्यामुळे मी आजवर पहिल्यांदाच असे काही तरी केले असेल. माझी चूक झाली. पुन्हा असे होणार नाही”

ती माझी माफी मागू लागताच मी तिला तिच्या हाताला धरून उठवले आणि म्हणालो “सुजाता तुझी यात काही चूक नाही. मी तुझी काय अडचण होत असेल हे ओळखू शकतो. तुला घाबरायची अजिबात गरज नाही. तुझी सोय इथून पुढे नीट होईल याची काळजी मी घेईन”

मी असे म्हणताच तिने काही न समजून मला विचारले “मी काही समजले नाही साहेब. नेमके काय म्हणायचे आहे ते तुम्हाला”

ती अजूनही तशीच अर्ध नग्न अवस्थेत उभी होती. तिला मी जवळ खेचले आणि तिच्या छातीवर माझा हात ठेवला. त्याच वेळी तिचा हात माझ्या हातात घेऊन माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि म्हणालो “तुला आजपासून न उठणारा सोटा नाही मिळणार. तुला असा सोटा मिळेल जो लगेच उठेल पण आणि तुझी काम वासना पूर्ण करेल पण. समजले का?”

ती माझ्याकडे बघून हसली. त्याच वेळी मी तिच्या तोंडात तोंड दिले आणि आम्ही एकमेकांचे स्मूचिंग करू लागलो. सुजाता सारखा आयटम मी चाखणार होतो. तिचा हात माझ्या सोटयावर पडताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिच्या हाताला ते जाणवले होतेच.

मी तिच्या ओठांचा चांगलाच समाचार घेत होतो. त्याचवेळी तिची भरदार छाती मी माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने दाबत होतो. मी जशी तिची छाती दाबू लागलो तशी ती मला म्हणाली “किती वर्षांनी मला एका पुरुषाचा स्पर्श होत आहे. किती वर्ष मी उपाशी आहे साहेब. तुमच्या रूपाने आज मी माझी इतक्या वर्षाची काम वासना पूर्ण करणार आहे”

असे म्हणून तिने मला बाजूला केले आणि ती खाली गुडघ्यावर बसली. खाली बसताच तिने माझी पॅन्ट काढली. पॅन्ट उतरवताच माझे भले मोठे हत्यार बाहेर आले. त्याला बघून ती वेडी झाली. आह आह करत ती आवाज करू लागली. तिने त्याला गचकन तिच्या तोंडात घेतले आणि चोखायला चालूं केले. मघाशी त्या पडलेल्या सोट्याला ती चोकायचा प्रयत्न करत होती आणि थोड्याच वेळात तिला कडक सोटा मिळाला होता.

ते बेभान होऊन त्याचा आस्वाद घेत होती. खूप वेळ चोकून झाल्यावर ती बाजूला झाली. तिला मी खाली झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या उघड्या पडलेल्या योनीत माझा सोटा कचकन मी कोंबला आणि आत सारला. क्षणात माझा सोटा तिच्या योनीच्या दुसऱ्या टोकाला टेकला आणि मी माझी कंबर हलवायला चालू केली.

काच काच काच काच करत मी माझी कंबर हलवू लागलो आणि तिची योनी खाऊ लागलो. प्रचंड वेगाने मागे पुढे होणारी माझी कंबर तिला असे काही हिसडे देत होती कि त्या हिसड्यानी तिच्या योनीची चिरफाड करत होते. जवळपास वीस मिनिटे मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि तिच्या योनीतच माझा सोटा गाळला. आशय प्रकारे तेव्हा पासून मी नियमितपणे सुजाताला ठोकून काढू लागलो होतो.

मी रोजच लवकर कामावरून येत असे. सुजाता आजोबांचे सगळे काम लवकर आवरून घेत असे. आता आम्हाला काही लपवायची गरज नव्हती. तिचे काम आवरले कि मी तिला घेऊन माझ्या रूम मध्ये जात असे. तिथे मी तिच्या कामाचा आणि ती माझ्या कामाचा आलेला सगळं शिण घालवत असे. अश्या प्रकारे आमची दोघांची पण घराच्या घरी आणि ते पण एकदम सेफ संभोगाची सोय झाली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *