आणखी झव मला, मजा येत आहे.. Aunty sex story

गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझ्या काकीकडे गेलो होतो. उन्हाळी दिवस होते. माझी काकी जवळपास ३७ वर्षाची आहे. मोठे बोबे, मोठे चुतडे, तिचं शरीर तर एखाद्या सुरईसारखं आहे. जो तिला पाहिलं तो तिचा दिवाना बने. फारच मस्त आहे ती. मलाही ती जाम आवडते. तिला पाहून माझा लवडा तर झव झव करायला लागायचा.

तसं तर तिला झवायची इच्छा खूप दिवसांपासून माझ्या मनात होती. पण मी घाबरायचो की जर तिने ही गोष्ट दुसऱ्यांना सांगितली तर?

एके दिवशी काकीच्या शेजारच्या मुलाशी माझी दोस्ती झाली. आम्ही माझ्या काकीबद्दलच बोलायचो.

तो म्हणाला: मित्रा, तुझी काकी तुला पुच्ची देऊन टाकेल. मला माहिती आहे ती कशी आहे तर. तू काळजी नको करू. जाऊन बोल तिच्याशी.

मग त्याने मला एक आयडिया दिली.

संध्याकाळी ७ वाजता मी काकीच्या खोलीत गेलो.

ती म्हणाली: ये ये किशोर. बस. काय सांगायचं आहे तुला? जेव्हापासून आलास तेव्हापासून फार कमी बोलत आहेस माझ्याशी.

मी: काही नाही काकी. असं काही नाही.

मी त्यांच्या बेडवर बसलो.

मी: काकी माझे पाय दुखत आहेत खूप.

काकी: ये मी तुला तेलाने मालिश करून देते.

मलाही तेच हवं होत. मी माझा पायजमा वर केला. पण पायजमा घालून मालिश करायला अडचण येत होती.

काकी: पायजमा काढ म्हणजे मला चांगल्या प्रकारे मालिश करता येईल.

मी पायजमा काढला. आता मी चड्डी आणि बनियनवरच होतो. तिच्या स्पर्शाने माझा लंड आता हळू हळू कडक व्हायला लागला. मी माझ्या लवड्याला बनियांमध्ये लपवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करायला लागलो. काकी माझ्या उठत्या लवड्याला तहानलेल्या नजरेने पाहायला लागली.

काकी माझ्या पायांवर तेल लावत होती. मी हळूच माझा कोपरा तिच्या वक्षांवर दाबला. ती काहीच बोलली नाही पण तिच्या चेहऱ्यावर एक हलकं हास्य होतं. मग मी माझा हात तिच्या वक्ष्यांवर ठेवला तरीही ती काहीच बोलली नाही. असंच इकडं तिकडच्या गोष्टी करत होती.

तिने काही विरोध न केलेला बघून मी तिचे वक्ष हळूहळू दाबायला लागलो. ती काहीच बोलत नव्हती. बहुतेक तिलाही मजा येत असावी.

ती म्हणाली: चल आज इथेच झोप. रात्र फार झाली आहे.

मी: बरं काकी.

काकीने साडी आणि ब्लाउज काढला.

मी म्हणालो: काकी हे काय?

काकी: मी तर असंच झोपते.

मग तर काकी माझ्याजवळ येऊन लेटली. मी तिचे बुब्स ब्रा मधून काढले आणि त्यांना दाबत चुसायला लागलो. तिला फार मजा येत होती. ती जोरजोराने माझ्याकडून वक्ष चुसवून घेत होती. तिचे वक्ष माझ्या तोंडावर दाबत होती. मलाही फार मजा येत होती.

मी तिचा पेटीकोट वर केला. ती माझा लवडा चडडीबाहेर काढून हलवायला लागली. मी तिचा चेहरा माझ्या लवड्याजवळ नेला. तिने चटकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चुरपायला लागली. मग ती म्हणाली, “किशोर आता तू माझी पुच्ची चाट.”

तसा मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो. पुच्चीतून पाण्यासारखं द्रव्य निघत होतं. मी तिच्या दाण्याला चुरपायला लागलो. कधी मी माझी जीभ तिच्या चुतमध्ये घुसवत होतो.

तिने माझ्या लवड्याला पकडलं आणि म्हणाली: किशोर आता आणखी नको तडपवू. लवकर घुसवत तुझा लंड पुच्चीत. आता सहन होतं नाही .

काकी आपली पुच्ची खोलून लेटली आणि माझा लवडा धरून आत घुसवायला लागली.

मला काकीला आणखी तडपवायची इच्छा झाली. मी माझा लंड पुच्चीच्या आसपास फिरवायला लागलो.  काकी तड्पत होती. तिने माझा लवडा धरला आणि सरळ आपल्या पुच्चीच्या दरवाज्यात ठेवला. आता मीही थांबू शकलो नाही आणि जोर लावून त्याला आत घुसवलं.

“आआःह्हह्हह्ह … अअअअअ ….!!” काकी थोडी कळवळली पण मग शांत झाली. आता माझा लंड तिच्या पुच्चीत फिट्ट बसला. मी जोर जोराने धक्के मारायला लागलो. इकडे काकीचे कण्हणे निघायला लागले, “उंणणं ….उऊऊऊउ …..उंनन्नूऊंन आमम्म्म्म ……. स्स्सीईईई ….ससूऊऊऊउ …. झव .. उम्म्म झव ना जोरात …ह्ह्हाईईईई …..”

काकीला झवण्यात फार मजा यायला लागली. ती बडबडत होती, “उफफ्फ ….. ह्हाय ….. घे जोरात …. कित्ती दिवसांची झवली नाही मी … फार मज्जा येत आहे ….! आतापर्यंत तू कुठं होतास ..ह्ह्ह ..! तुझे काका तर मला झवतच नाहीत. मी नेहमीच तहानलेली असते …. आईईईईई ….. आणखी जोरत …. !”

ती आता आपली गांड वर उचलू उचलू झवत होती. सुस्कारे घेऊ घेऊ हेपत होती.

“हाययचेय ….राआम्म्म्म ….. किशोर ….. ! आता तू लेट मी येते तुझ्या अंगावर.”

मग ती माझ्या अंगावर अली आणि माझा लंड पुदीत घालून हेपायला लागली. मला फार मजा येत होती. एकदम काकी आकडली आणि उठून खाली लेटली.

“आता तू हेप मला जोर जोरात. झडत आहे मी. खाली लेटून माल काढायला आवडते मला.”

मीही वेळ न घालवता तिला चोदायला लागलो.

“आईईई … घे जोरात झव आणखी …ह्ह्हह्हम्म्म्म …. !”

मी तर तिला पूर्ण ताकदीने हेपत होतो. मग ती खालून कम्बर उचलायला लागली. मला कसून दाबत ती म्हणाली, “आता मी झडणार आहे …”

“ऊईईईईईई …….हाहूऊऊऊऊउ ….. !” असा आवाज करत ती झडली.

माझीही हालत तिच्यासारखीच झाली होती. मीही झडणारच होतो. मी पूर्ण ताकदीने ठोके मारले आणि तिला पकडून एकदम झडलो.

“काकईईईईईई ……काकी … झडलो मी .. आह्ह्हह्ह …. ” आणि मी तिच्या अंगावरच पडलो.

आम्हाला तशीच झोप लागली. परत केव्हातरी माझी झोप उघडली तर मी पाहिलं की काकी माझ्या लवड्याशी खेळत होती. मग आम्ही परत एकदा झवण्यासाठी तयार झालो. त्याच रात्री मी काकीची कधीही न मारलेली गांडही मारली.

मित्रांनो तर ही होती माझ्या काकीसोबतची झवण्याची कहाणी. [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *