एकाच वेळी घेतला दोन माल चा उपभोग – Marathi Sexy Threesome Katha

मला संभोगाची खूपच आवड होती.अर्थात ती कोणाला नसते म्हणा. पण मला जरा जास्तच खाज होती म्हणा ना. त्यातच मी नियमितपणे संभोग करत असल्याने मला त्याचे व्यसन च जडले होते. ते जर मला मिळाले नाही तर माझे कामात लक्ष लागत नसे.

त्या दिवशी पण मला तसेच झाले. मुळात झाले असे होते कि खूप दिवस झाले मी संभोग केला नव्हता. त्यामुळे मला काहीही करून तो करायचा असल्याने मी कॉल गर्ल्स कडे जायचे किंवा त्यांना बोलावून घ्यायचे असे ठरवले होते. पण मला आता काही तरी वेगळे करायचे होते. त्यामुळे मी एक आयडिया करायची ठरवली.

मी माझ्या ओळखीच्या एजेंट ला कॉल केला आणि म्हणालो “मला दोन कॉल गर्ल्स पाहिजे आहेत”

“मिळतील ना साहेब. दोन का चार पण देतो. कश्या पाहिजेत सांगा. एयर होस्टेस, कॉलेज गर्ल्स, हाऊस वाइफ कि अजून काही?”

मी म्हणालो “मला दोन्ही पण विदेशी पाहिजे आहेत. त्यातील एक गोरी म्हणजे सोनेरी केसांची पाहिजे तर दुसर काळी पाहिजे. त्या काहीही करायला तयार असल्या पाहिजेत. बाकी काही नको”

“मिळतील ना साहेब. कुठे व कधी पाठवून देऊ सांगा” तो म्हणाला.

मी लागेचच त्याला माझ्या नियमित जात असलेल्या हॉटेल चा पत्ता दिला आणि म्हणालो “मी रूम नंबर नंतर सांगेन.”

असे म्हणून मी आवरले आणि हॉटेल ला जाऊन रूम मध्ये थांबलो व त्याला रूम नंबर सांगितला. थोड्याच वेळात माझ्या रूम ची बेल वाजली. मी दार उघडले आणि बघतो तर एक काळी पण विदेशी मुलगी माझ्या समोर उभी होती. तिला मी आत घेतले. जसे मी ऐकले होते तशीच तिची फिगर होती. कसे पण ठोकायला हा माल नक्कीच चांगला असणार हे मी समजून चुकलो होतो.

तिची छाती आणि विशेषतः तिची गांड खूपच बाहेर आली होती. ते लोक तसेही त्यांच्या छाती आणि गांडी साठी फेमस असतात. मी लगेच मनोमन ठरवले कि आज हिच्या गांडीत सोटा घालायचाच.

तिला आत घेऊन आम्ही गप्पा मारत बसलो तोच पुन्हा बेल वाजली. यावेळी जी मुलगी आली होती ती विदेशी सोनेरी रंगाच्या केसांची गोरी मुलगी होती. तिला बघून तर मी वेडाच व्हायचे बाकी होतो. काळ्या रंगाच्या स्कर्ट मध्ये तिचे गोरेपण प्रचंड उठून दिसत होते. अंगावर एक बारीक तीळ देखील नव्हता तिच्या गोऱ्यापान देहाला बघून मी डोळे फिरवत राहिलो.

तिची फिगर, तिची गांड आणि तिची छाती अतिशय कमालीची सुडौल होती. तिचे डोळे घारे होते. तिचे केस तिने मोकळे सोडले होते. तिला बघून मला एक आत्मिक समाधान मिळाले होते. तिला पण मी आत घेऊन तिला त्या काळी जवळ बसायला सांगितले.

त्या दोघीनी मला त्यांची ओळख करून दिली. काळीचे नाव मारिया होते आणि गोरी चे नाव एंजला होते. त्या दोघी एकाच एजेंट कडून आल्या होत्या. दोघीनी पण एकसारखाच परफ्युम मारला होता. त्याच्या असलेल्या विशिष्ट पद्धतीच्या वासाने माझ्या भावना जागृत होत असल्याचे मला जाणवू लागले होते. मी आता थांबणे शक्य नव्हते.

त्या दोघीना मी खून करताच त्या जागच्या उठल्या आणि माझ्या जवळ आल्या. त्याने मला मिठी मारली. मिठी मारताच त्या दोघींची छाती माझ्या शरीराला लागली आणि मी व्याकुळ झालो. काळे आणि गोरे असे एक अफलातून कॉम्बिनेशन त्या दिवशी मी उपभोगणार होतो.

मारिया माझ्या पुढे आली आणि तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले; तिचे काळे ओठ मी चोकू लागलो आणि आपसूकच माझा हात तिच्या कडक छातीवर गेला. जोर जोरात मी तिची छाती दाबू लागताच ती कमालीची गरम झाली. मी एकसारखा तिची छाती दाबत दाबत तिच्या ओठांना खात होतो. तिचे ओठ थोडेशे जाड असल्याने स्मूचिंग करायला ते खूपच योग्य असे होते. त्यामुळे मला खूप मजा येत होती.

इकडे एंजला ने माझ्या शर्ट ला उतरवले आणि माझ्या पाठीवरून ती तिची जीभ फिरवू लागली. तसे करत करत तिने माझ्या पॅन्ट ला देखील उतरवले आणि मला पूर्ण नग्न केले. मी पूर्ण बेभान झालो होतो. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी मारिया चा ड्रेस काढला आणि ती ब्रा व निकर वर आली. तिचं काळ्या देहावर तिने घातलेले लाल रंगाचे इनर वेयर खूपच उठून दिस होते.

तिचे कपडे काढल्यावर मी मागे वळलो आणि अँजेला ला जवळ घेतले. तिच्या गुलाबी ओठांना मी आता माझ्या तोंडात घेतले व तिचे पण चुंबन घेत घेत तिच्या छातीला दाबू लागलो. तिचे कपडे काढायला मला फार वेळ लागला नाही. तिची नाजूक नक्षीकाम केलेली निळ्या रंगाच्या ब्रा मधून तिचे कमालीचे गोलाकार आणि गोरे असलेले तिचे उरोज खूपच मदमस्त दिसत होते.

त्या दोघीना मी मग बेड वर झोपवले. दोघी पण खूप देखण्या ब्रा आणि निकर घालून आल्या होत्या. कस्टमर ला खुश करण्यासाठी ते उपयुक्त असतेच म्हणा. त्या बघून माझ्या तोंडातून लाळ पडू लागली होती.

मी माझ्या हाताने त्या दोघींची ब्रा आणि निकर काढली आणि त्यांना पूर्ण नग्न केले. त्या दोघींच्या मांड्या खूपच लुसलुशीत आणि गुबगुबीत होत्या. मी कधी एकदा त्यांचं योनीचा आनंद घेतो असे मला झाले होते.

मी एंजल्याच्या अंगावर स्वतःला झोकून दिले आणि तिच्या छातीला जोरात चोकत चोकत तिच्या बेंबीकडे सरकलो. तिचे पाय फाकवुन मी तिच्या जांघेत माझे डोके घालून घुसळू लागताच मारिया जागची उठली आणि तिने तिची योनी एजल्याच्या तोंडात दिली. एंजला तिची योनी चाटू लागली आणि मी इकडे एन्जलची योनी चाटू लागलो.

खूप वेळ झाल्यावर मी बाजूला झालो. मारिया खाली गुडघ्यावर बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेत त्याला चोखायला चालू केले. ती मंत्रमुग्धपणे माझा सोटा चोकत होती. तिच्या गोलाकार गांडीत एंजलाने तिचे तोंड घातले व तिची योनी व गांडीचे भोक चाटायला सुरवात केले. दोघी पण कमालीच्या गरम झाल्या होत्या.

खूप वेळ चोका चोकी झाल्यावर मी त्यांना जागचे उठवले आणि गुडघ्यावर बसवले.मी एजल्याच्या योनीत गांडीमागून माझा सोटा हळू हळू करत कोंबला. पूर्ण आत गेल्याची खात्री होताच मी जोरजोरात तिला हिसडे देऊ लागलो. तोवर मारिया जागची उठून अँजेलाच्या खाली झोपली होती व स्वतःची योनी तिच्याकडून चाटून घेवू लागली होती.

ती योनी चाटत होती आणि मी इकडे तिच्या योनीचा उपभोग घेत होतो. थोड्यावेळ झाला व मी एंजला ला बाजूला केले. मारिया मग गुडघ्यावर बसताच मी तिच्या गांडीला जोरात फटके मारले आणि तिला कडक केले. तिच्या गांडीचे भोक आधीच मोठे असल्याचे मला दिसले होते.तरीपण मी तिच्या भोकात माझी दोन बोटे हळूच कोंबली आणि आत बाहेर करत त्याला अजून थोडे मोठे केले.

मी मग माझा भलामोठा सोटा तिच्या गांडीच्या भोकात कोंबला आणि तिच्या कमरेवर माझे हात ठेऊन प्रचंड वेगाने हिसडे देऊ लागलो. माझ्या हिसड्याने तिच्या गांडीचे भोक खूपच मोठे झाले असल्याचे मला जाणवले. मी हिसडे देऊन तसे तिचे शरीर मागे पुढे होत होते आणि एंजला ला तिची योनी खूप जोरात चाटली जात असल्याचे जाणवत होते.

दणक्यावर दणके देत मी तिची गांड मारत होतो. खुप वेळ झाला आणि मी मग माझा सोटा बाहेर काढला. आता त्या दोघी पण गुडघ्यावर बसल्या होत्या. फरक इतकाच होता की मारिया च्या अंगावर एंजला अशी काही येऊन बसली होती कि दोघींच्या गांडा एकेमेकांवरती आल्या होत्या. खाली काळी गांड आणि वर गोरी गांड असे अफलातून काही तरी तिथे मला बघायला मिळत होते.

मी माझा सोटा एंजलाच्या गांडीत कोंबला आणि तिला ठोकायला चालू केले. साधारण वीस पंचिवस ठोके तिला दिल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढून मारिया च्या गांडीत पुन्हा कोंबला. तिला पण तसेच मी पुन्हा एकदा ठोकून काढले असे मी आळीपाळीने दोघींच्या पण गांडा मारून त्यांचा पुरता चोता करून टाकला होता.

मग मी दोघीना खाली पाठीवर झोपवले. पुन्हा त्या अश्या काही झोपल्या कि दोघीच्या योन्या एकमेकांवर आल्या.मी त्यांच्या योनीत आळीपाळीने माझा सोटा कोंबला आणि काच काच काच काच करत त्यांच्या योनी ठोकून काढल्या. प्रचंड वेगाने मी त्यांना ठोकून काढले आणि मी शेवटी माझा सोटा बाहेर काढताच त्या दोघीनी माझा सोटा त्यांच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू केले.

चोकून चोकून त्यांनी माझ्या सोट्यातील वीर्य बाहेर काढले आणि सर सर करत त्यातून आलेला वीर्याचा फवारा त्यांच्या तोंडात गेला. त्या दोघींचे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. त्या दोघीनी ते वीर्य पिऊन टाकले, माझा सोटा हकलून चोकून साफ केला आणि मग कुठे मी शांत झालो.

अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी एकाच वेळी दोन विदेशी त्यापण एक काळी आणि दुसरी गोरी अश्या कॉल गर्ल्स चा उपभोग घेतला होता. माझे शरीर आणि माझे मन दोन्ही पण खूपच शांत झाले होते आणि मी असा प्रकार नियमितपणे करू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *