कॉम्पुटर शिकवता शिकवता तिचा केला गेम – Marathi Office Pranay Katha

सोनाली माझ्या ऑफिस मध्ये नवीनच लागली होती. माझ्या पेक्षा ती वयाने तशी मोठी होती. साधारण चाळीस वर्ष असेल तिचे आणि मी होतो सत्तावीस वर्षाचा. सोनाली चा तो पहिलाच जॉब होता. त्यामुळे तिला काहीच येत नव्हते. जुन्या काळी लिखापडी जास्त असायची. पण आता मात्र सगळे काम कसे कम्प्युटर वर होत असे. त्यामुळे तो येणे हि जॉब ची पहिली अट होती.

सोनाली ने आधी कधीच कॉम्पुटर वर काम केले नव्हते. ती कोणाच्या तरी वशिल्याने जॉब ला लागली होती. त्यामुळे सगळा सुकाळच होता म्हणा ना तसा. तिचा नवरा तिला सोडून गेला होता आणि त्याचमुळे तिला जॉब करावा लागत होता. आधी कधी तिला जॉब करायची त्यामुळे वेळ आली नव्हती. त्यामुळे कॉम्पुटर शिकण्याचा पण काही संबंध तसा आला नव्हता.

ती माझ्या शेजारीच बसायची. मी जरी तिच्या पेक्षा वयाने लहान असलो तरी माझे विचार मात्र खूपच पुढचे होते. मी तिच्याकडे सारखं बघत असे. काम असुदे आगर नसुदे तिच्याकडे बघणे हे माझ्या अंगवळणी पडले होते. याचे कारण होते ते म्हणजे तिची फिगर. तिचे दिसणे, तिचे बोलणे आणि एकंदरतीच तिची असलेली मादक अशी पर्सनॅलिटी.

चाळीशी जरी असली तरी सोनाली आजपण ऑफिस मधील सगळ्यात देखणी स्त्री होती. गोरी आणि शिडशिडीत बांधा यामुळे तिला जे कपडे घालतील ते उठून दिसायचे. तिला जास्त तर साडी मधेच आम्ही बघायचो. पण ती पण साला अशी काही घालायची ना कि काही विचारू नका. तिच्या गोऱ्या शरीराला त्या मादक देहाला ती तिच्या साडीने असे काही गुंडाळून ठेवत असे कि बघणारा वेडा होत नसेलच तर नवल.

ती खूप नीट नेटकी राहत असायची. त्यामुळे तिच्याकडे बघताना खूप छान वाटे. माझ्या शेजारी बसत असल्याने माझी आणि तिची ओळख सगळ्यात आधी झाली होती. मी तिला खूप मदत करत असे. त्यामुळे तिला माझ्या बद्दल एक आपुलकी होती. तिला मी कॉम्पुटर चे पण खूप सारे ज्ञान देत असे. त्यामुळे ती तिला काहीपण अडचण आली कि ती मला विचारात असे.

ती आणि मी आता चांगले मित्र झालो होतो. तिला मी आता जास्त जवळून ओळखू लागलो होतो. एकदा ऑफिस मध्ये असताना ती कॉम्पुटर वर काही तरी करत होती. तिला त्यात काही तर करायचे होते आणि ते काही केल्या ते जमत नव्हते. तेव्हा तिने मला हाक मारली आणि माझी मदत घेतली. मी तिला माझ्या जागेवरूनच सांगू लागलो. पण ते काही तिला जमले नाही.

त्यावर तिने मला तिच्याकडे येऊन ते दाखवण्यास सांगितले. मी गेलो आणि तिच्या जवळ उभा राहिलो. तिने काळ्या रंगाची साडी घातली होती. तिचे लक्ष समोर कॉम्पुटर मध्ये होते. तिच्या साडीचा पदर साधारण बाजूला गेला होता. त्यातून तिची गोरी छाती उघडी पडली होती. त्यातून दिसणारी ती बारीक फट मी उभ्या उभ्या बघत होतो. ती काय बोलत आहे याकडे माझे लक्ष नव्हते.

अचानक तिने मला एक टपली मारली आणि मला म्हणाली “आता जरा इकडे पण लक्ष दे राजू” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून लटक्या नजरेने बघून हसू लागली. मी खजील झालो. आपली चोरी पकडली गेल्याची भावना माझ्या मनात आली आणि मी पण तिच्याकडे बघून हसलो.

तिला मी समोर बघून सांगू लागलो. मी खाली डेस्क वर वाकलो. कीबोर्ड वर मी माझे हात ठेवले आणि माउस घेऊन मागे पुढे करू लागताच माझ्या हाताचे कोपर तिच्या छातीला लागले. माझ्या डोक्यात एक छोटी ठिणगी पडावी तसे मला झाले. ती काही बोलली नाही. मी पण माझे लक्ष नाही असे दाखवून तिला माहिती देत देत माझा हात मागे पुढे करतच होतो.

मी आता ती काही बोलत नाही हे बघून मुद्दामच माझा हात मागे पुढे करून माझ्या कोपराने तिची छाती दाबू लागलो. तिला ते लक्षात येण्यास अजिबात वेळ लागला नाही. ती पण तिचे लक्ष नसल्यासारखे करत होती. मी खूप वेळ तिची छाती रगडली. मला म्हणजे काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता.

तेवढ्यात माझा बॉस आला आणि मी माझ्या जागेवर जाऊन बसलो. त्या दिवशी तसेही खूपच जास्त काम होते आणि ते काहीही करून त्याच दिवशी पूर्ण करायचे असे बॉस ने सांगितले होते. माझे काम तर मी बर्यापैकी आवरत आलो होतो. पण सोनाली मात्र नेहमी प्रमाणे मागे होती. ती मला म्हणाली “ऐक ना. मला आज मदत कर ना. काम संपवण्यासाठी. उशिरा पर्यंत थांबून हे संपवले पाहिजे. नाही तर बॉस ओरडेल उद्या मला”

तिने त्या दिवशी मला माझ्या हाताला तिच्या छातीचे सुख सकाळी दिले होतेच आणि त्याच संध्याकाळी ती मला थांबायला सांगत होती. मी नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. मी लगेच होकार दिला आणि थांबतो म्हणून सांगितले.

ऑफिस मधील सगळे गेले. मी आणि सोनाली दोघेच होतो. तिला मी कामात खूपच मदत करत होतो. तिचे पण पूर्ण लक्ष कामात होते आणि तिला तिच्या साडीची अजिबात फिकीर नव्हती. एका वेळी तर असे झाले कि तिचा पदर इतका खाली होता कि त्यातून तीची सगळी छाती पूर्णपणे उघडी पडली होती. मी तिच्याकडे रोखून बघू लागलो तरीही ती त्याला वर घेत नव्हती.

सकाळी तो शॉट झाला होता तोच संध्याकाळी होणार हे माझ्या ध्यानी मनि देखील नव्हते. तिला पुन्हा एक अडचण आली आणि तिने पुन्हा एकदा मला बोलावले.मी पुन्हा एकदा माउस हातात घेतला आणि हात मागे पुढे करू लागलो. यावेळी एक गोष्ट मात्र वेगळी झालेली मला जाणवली. ते म्हणजे सकाळी सोनाली मागे खुर्चीत रेलून होती. पण आता मात्र माझा हात माउस वर पडताच ती पुढे सरकली.

तिने ते मुद्दामच केले असेल असे मला लगेचच वाटले. तिच्या छातीला मी काहीही न करताच माझे कोपर तिच्या छातीला लागले आणि मी लगेचच तिला मागे पुढे करून रगडु लागलो. तिला पण ते आवडले होते. त्यामुळे ती पण तशीच थांबली होती. ती मागे जात नाही हे बघून मी मुद्दाम जोरात माझे कोपर तिच्या छातीवर दाबू लागलो, रुतवु लागलो.

आम्ही दोघे पण समोर बघून कामात लक्ष आहे असे दाखवण्याचा जरी प्रयत्न करत असलो तरी माझा सोटा आणि तिची छाती खोटे बोलू शकत नव्हती. माझा सोटा जसा कमालीचा कडक झाला होता तसे तिची छाती कमालीची फुगीर झाली होती. तीचे उरोज खूपच उंच आणि फुगवटा असलेले झाले होते. मी हात मागे पुढे करत असतानाच तिने अचानकच माझ्या सोट्याला हात लावला.

माझ्या सोट्याला हात लावून ती त्याला टेबल खालून हळू हळू करत हलवू लागलो. तिने असा माझ्या सोट्याला डायरेकट असा स्पर्श करताच मी व्याकुळ झालो. मी तसेच उभ्याने तिच्या ब्लाउज मध्ये वरून माझा हात घातला आणि तिच्या छातीला जोरजोरात दाबायला चालू केले. तिने पण इकडे माझ्या पॅन्ट ची चेन काढली आणि माझ्या सोट्याला पकडून त्याला हलवायला चालू केले.

तिने तिची खुर्ची मागे घेतली आणि माझा हात मला बाहेर काढायला लावला. ती मागे होऊन थोडी तशीच खाली झुकली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. माझे ते हत्यार ती अनुभवी स्त्री असे काही चोकत होती कि बघता बघता त्याच्या शिरा दिसे पर्यंत ते कडक झाले. त्याचा आकार भलामोठा झाला होता. तरीही ती एकसारखी त्याला चोक चोक चोकत होती.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर ती बाजूला झाली. आम्ही ऑफिस मध्ये असल्याने फार काही करता येणार नव्हते. मला बाजूला करून ती जागची उठली. तिने तिची साडी वर केली आणि समोर असलेल्या टेबल वर तिने तिची छाती ठेवून ती त्यावर उताणी पडली.

तिची गोरीपान गांड माझ्यासाठी आता पूर्ण तयार होती. तिची निकर मी लगेच काढली आणि तिला नग्न केले. तिच्या गाडीतून दिसणारी तिची सुपारी कमालीची गुलाबी होती. मी थोडासा खाली झुकलो आणि माझे तोंड तिच्या गांडीत कोंबले व तिच्या गांडीला चाट चाट चाटून काढली. तिची सुपारी पण माझ्या तोंडातून वाचली नाही. चाटून चाटून तिला मी पूर्ण ओलीचिंब केली.

मग लगेचच मी माझे हत्यार तिच्या योनीत मागून कचकन कोंबले आणि टेबल वर असलेल्या तिच्या पाठीवर माझा हात ठेवला आणि माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिच्या योनीला ठोकून काढायला चालू केले. आह आह आह आह करत ती त्याचा आस्वाद घेत होती. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर आम्ही घामेघूम झालो होतो. तिच्या योनीत मी माझे सगळे वीर्य सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

तेव्हापासून मी नियमितपणे सोनाली ला ठोकू लागलो होतो. ऑफिस तर ऑफिस तिच्या घरी पण जाऊन मी रात्रभर तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *