क्लिनर चा जॉब लै न्यारा – Marathi Hot Driver Sambhog Katha

मी मुळात थोड्या बुजल्या स्वभावाचा होतो. त्यातच मी शिक्षणात फार हुशार नसल्याने माझे करियर हे फार काही चांगले होणार नाही हे मी आधीच जाणले होते. त्यातच माझ्या बायली स्वभावाने मला मित्र पण कमीच होते तसे जे मला काही मदत करू शकतील म्हणलं तर.

ना मुलींच्यात रस ना शिक्षण. ना दिसायला फार देखणे ना हुशारीपणा असे सगळेच प्रॉब्लेम्स घेऊन मी जगत होतो. मी बायली स्वभावाचा असल्याने मी सामान्य मुलांमध्ये अजिबात कधी मिसळलो नाही. कारण ते माझी सतत थट्टा करत असत. पोरगी पोरगी म्हणून सतत मला हिणवत असत. मी कोणा कोणाला उत्तर म्हणून देणार होतो शेवटी. त्यामुळे मी त्यांच्यापासून लांबच राहायचे पसंद करत होतो.

कसे बसे शिक्षण संपले. पण माझा बायली स्वभाव कमी काही झाला नाही. उलट तो जास्तच वाढला. मला सुरवातीस वाटणारे मुलांबद्दलचे आकर्षण आता वयात येईल तसे जास्तच वाढले होते. मी येता जाता मुलाना बघत असे. त्यांच्या पॅन्ट कडे बघून त्यांचा सोटा फुगीर दिसतो का नाही ते बघत होतो. त्यामुळे मला समजून चुकले होते कि मला मुलींच्यात काहीच रस नाहीये. मला मुले आवडत होती.

मी कॉलेज संपवून कसाबसा पास झालो. माझ्या ओळखीचे एक जण होते त्याचे खूप ट्रक होते. त्यांनी मला त्यांच्या इथे जॉब करणार का असे विचारले. मला ट्रक चालवता येत नाही हे मी त्याला सांगताच तो मला म्हणाला “अरे तुला ट्रक नाही चालवायचा. तर जो ड्रायव्हर आहे त्याच्या बरोबर क्लिनर म्हणून जायचे. बाकी काही नाही”

मी मग त्याला होकार दिला. कारण मला काम पण मिळणारे होते, पगार पण मिळणार होता आणि फिरायला पण खूप मिळणार होते. त्यामुळे मी खुश झालो. मी लगेच जॉईन देखील झालो.सुरवातीस त्याने मला जवळपास जी भाडे होते त्या ट्रक्स वर पाठवले. मी थोड्याच दिवसात चांगले काम आत्मसात केले. ड्रॉयव्हर ला ट्रक चालवताना आणि नंतर लागणारी सगळी मदंत आणि काम मी शिकलो होतो.

ते बघून मालकाने मला लांब च्या प्रवासास पाठवायचा निर्णय घेतला. जवळपास एक महिना लागणार होता जाऊन येण्यास. मी काय इतके फिरायला मिळते म्हणून तयार होतोच. त्याने मला त्या ड्रॉयव्हर ची ओळख करून दिली. अतिशय काळा, उंच, जमेल तितका धिप्पाड, प्रचंड पिळदार शरीरयष्टी आणि राकट नजर असलेला तो ड्रायव्हर मी बघताच मी अवाकच झालो.या बाबाच्या हाताखाली काम करायचे म्हण्टल्यावर माझे काही खरे नाही असे मला वाटले. त्याचे नाव राजू होते. मी त्याच्या बरोबर जाणार होतो.

आम्ही ज्या दिवशी बाहेर पडलो तेव्हा पासून जे गप्पा मारायला चालू केल्या त्या काही केल्या थांबेना. आम्ही लगेचच खूप जवळ आलो. त्या दिवसभर प्रवास करून आम्ही रात्री एके ठिकाणी थांबलो. तिथे थांबताच त्याने एके ठिकाणी आमची झोपायची सोय केली. तिथे पूर्ण अंधार होता पण आडोश्याला असल्याने आम्ही कोणाला दिसणार नव्हतो.

त्याने जमकांना टाकला आणि पडला. पडताच तो मला म्हणाला “आज खूप ड्रायविंग केले आहे. अंग खूप दुखत आहे”

“मी दाबून देऊ का?” एक कर्तव्य तत्पर क्लिनर म्हणून मी लगेच त्याला विचारातच तो मला म्हणाला “अरे वाह. दाब ना. त्यात काय विचारायचे आहे. बरेच होईल जर तू माझे अंग दाबून दिले तर”

असे म्हणताच मी पुढे झालो. राजू ने बनियन आणि खाली फक्त लुंगी घातली होती. मी त्याचे पाय दाबायला चालू केले. तळ पाय दाबत दाबत मी त्याच्या पिंडऱ्या दाबायला चालू केल्या. माझा हात तसाच पुढे नेट नेट मी त्याच्या मांड्या दाबू लागलो. माझा हात त्याच्या मांड्यांवर पडताच तो वळवळ करू लागला. तो माझा बॉस च होता त्या कामाच्या ठिकाणी.

मी दाबत असताना त्याने मला अजून थोडे वर दाबण्यास सांगितले. मी अजून वर हात फिरवू लागलो. अजून वर अजून वर करत मी तिथेच हात ठेवत आहे हे लक्षात येताच त्याने माझा हात गचकन पकडला आणि त्याच्या सोट्यावर ठेवला. मला म्हणाला “हा पण दमला आहे. याला पण मसाज ची गरज आहे बघ. त्याला पण खुश कर बरं का”

असे म्हणत त्याने माझा हात त्याच्या सोट्यावर रगडायला चालू केला. आजवर मी मुलांच्याकडे फक्त नजरेने बघून माझा आत्मा तृप्त करत असे. आज प्रत्यक्षात मी एका पुरुषाचा सोटा माझ्या हातात घेतला होता. मी खूपच खुश झालो होतो आणि मला आनंद या गोष्टीचा होता कि मी पहिलाच सोटा हातात घेतला होता तो खूपच मोठा आणि कडक होता.

मी त्याची लुंगी बाजूला केली. आत त्याने काहीच घातले नव्हते. लुंगी बाजूला करताच तो पूर्ण नग्न झाला. त्याचा सोटा बघून मी पार वेडा झालो. त्याचे हत्यार जमेल तितके काळे काळे भोर होते. पण काळा जरी असला तरी त्याचा सोटा खूपच मोठा होता. मी लाळ घोटू लागलो. त्याच्या सोट्याला मी हातात पकडला आणि खाली वर करत हलवायला चाहलू केला.

खाली वर करू लागताच त्याचा आकार प्रमाणा पेक्षा जास्त मोठा झाला. त्याच्या शिरा मला स्पष्ट दिसू लागल्या. मी जोरजोरात त्याच्या सोटा हलवत असतानाच त्याने गचकन माझ्या मानेला पकडले आणि माझे तोंड त्याच्या सोटयावर ठेवले. सोट्यावर माझे तोंड ठेवून तो त्याला रगडून घेऊ लागला. एक लोखंडी काळा रॉड माझ्या चेहऱ्या वरून फिरत असल्याचा भास मला होत होता.

मी लगेच तो सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि मला स्वर्ग प्राप्तीचा आनंद झाला. आजवर मी ज्यासाठी थांबलो होतो ते आज मला मिळत होते. मी त्याच्या सोट्याचे कव्हर हाताने बाजूला केले. आत दिसत असलेला गुलाबी भाग मी माझ्या जिभेच्या शेंड्याने चुचकारु लागलो. मी असे करताच त्याचा सोटा आपोआप मागे पुढे होऊ लागला. त्याला भावना अनावर होत होत्या.

त्याच्या सोट्याच्या शेंडयाला मी जिभेने चोकू लागलो. हळू हळू करत मी त्याचा अर्धा सोटा माझ्या तोंडात घेतला व माझे तोंड मागे पुढे करत चोकू लागलो. त्याचे तेवढ्याने समाधान होत नव्हते. त्याने त्याच्या ताकदीने माझे तोंड गचकन त्याच्या सोट्यावर कोंबले आणि त्याचा सोटा पूर्ण आत जाऊ पर्यंत तो थांबला नाही.

त्याचा सोटा पूर्ण आत जाताच मला जोराचा ठसका लागला. मी माझे तोंड बाहेर काढणार तोच त्याने पुन्हा माझे तोंड जोरात दाबले आणि मला सोटा तोंडातून बाहेर न काढण्यास सांगितले. मी मग तसेच त्याला चोखायला चालू ठेवले. सुरवातीस मला जो त्रास जाणवत होता तो आता कुठच्या कुठे निघून गेला होता. मी आता त्याला अगदी आरामात चोकत होतो.

त्याच्या गोट्या पण माझ्या चोकण्याने कडक झाल्या होत्या. मी त्याचा सोटा चोकत चोकत त्याच्या गोट्याना माझ्या हाताने चोळत होतो. थोड्या वेळाने मी त्याच्या गोट्या पण चाटायला चालू केले. त्याच्या गोट्या म्हणजे आमसुलाचे गोळ्या सारख्या दिसत होत्या. त्यांना पण मी लगेच माझ्या तोंडात घेऊन त्यांचा आस्वाद घेऊ लागलो.

खूप वेळ चोका चोकी झाल्यावर त्याने मला थांबवले आणि पाठीवर झोपवले. खाली झोपवताच त्याने माझ्या तोंडात तोंड दिले आणि तो माझे चुंबन घेऊ लागला. त्याच्या मिशा माझ्या तोंडात जात होत्या. पण मला ते आवडत होते. मी पण त्याचे स्मूचिंग करत होतो. ते काळे धूड माझ्या अंगावर पडले होते होते आणि माझा उपभोग घेत होते.

तो माझे चुंबन घेत घेत खाली सरकला आणि त्याने माझी पॅन्ट काढली. माझी पॅन्ट निघताच माझा छोटासा सोटा बाहेर आला. त्याने त्याला त्याच्या तोंडात घेतले आणि चोखायला चालू केले. चोकून चोकून त्याने त्याला जमेल तितका मोठा केला. मला चोकून घेण्यापेक्षा त्याचा चोक्ण्यात जास्त मजा आली होती हे मी जाणले. तरीही त्याचे मन राखण्यासाठी मी माझा सोटा चोकून घेऊ लागलो होतो.

त्याचे मन भरल्यावर तो बाजूला झाला. त्याने मला उठवले आणि गुडघ्यावर बसवले. तो पण गुडघ्यावर बसला होता. त्याच्याकडे माझी गांड आली होती. त्याने माझ्या गांडीकडे बघितले आणि माझ्या गांडीत त्याने त्याची दोन बोटे हळूच घातलीव तो मागे पुढे करू लागला. त्याला ओलसरपणा नसल्याने मला ते दुखू लागले.

ते बघून त्याने त्याच्या उशीच्या खाली असलेली तेलाची बाटली काढली आणि माझ्या गांडीच्या भोकात सोडली. तेल पूर्ण आत जाताच त्याने पुन्हा त्याची हाताची बोटे त्या भोकात घातली. त्या वेळी मला आजिबात त्रास झाला नाही. ते बघून त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर ठेवला आणि त्याला तो रगडु लागला.

रगडत रगडत त्याने त्याला माझ्या भोकात सारले. कचकन माझा सोटा आत जाताच त्याने माझ्या गांडीला हाताने जोरात पकडले व त्याची कंबर मागे पुढे करू लागला. सुरवातीस असलेला त्याचा वेग नंतर खूपच जास्त झाला. इतका जास्त झाला कि माझ्या गांडीचे भोक फाटते कि काय असे मला वाटू लागले. काच काच करत तो माझी गांड मारत होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *