खाऊच्या बदल्यात घेतली मजा – Marathi Madak Mulgi Sambhog Katha

मी भाड्याच्या घरात राहायला होतो. नोकरी ते पण बाहेर गावी म्हंटलं कि अस चालायचच. मी देसाई कुटुंबीयांकडे रहायला होतो. त्यांच्या घरी देसाई काका त्यांची बायको आणि त्यांची मुलगी रेशम असे तिघे राहायचे. बाकी कुटुंब तसे बरे होते पण त्यांची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती.

काका सतत दारू पिऊन येत असत आणि काकी कुठे तरी काम करून घर चालवत असत. तुम्ही म्हणाल मग घर भाड्याने कसे काय दिले होते, इतकी प्रॉपर्टी कशी काय त्यांच्याकडे. तर याचे उत्तर असे आहे. वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी होती ती. काका काही फार कमवत नव्हते त्यामुळे पैसे मिळतील या उद्देशाने त्यांनी त्यांची वरची खोली मला भाड्याने दिली होती.

तशी वेगळी रूम असल्याने आणि मला ये जा करण्यासाठी वेगळा जिना असल्याने माझी आणि त्यांची फार काही कचकच व्हायची नाही. माझ्यावर त्यांचा चांगला जीव होता आणि माझा त्यांच्या मुलीवर रेशम वर.

रेशम कॉलेज ला होती. देसाई कुटुंबातील एकमेव सदस्य जिच्यासाठी मी त्या घरात राहायचो. याचे कारण म्हणजे रेशम चे दिसणे, बोलणे आणि वागणे. अतिशय देखणी असलेली रेशम खूपच मादक होती. आहे त्यात ती नीटनेटके कपडे घालून असायची. तिची फिगर म्हणजे ३६-२४-३६ अशीच होती. तिच्या छातीकडे मी रोखून खूपदा बघायचो. तिला पण ते माहित होते पण ती काही बोलायची नाही.

माझे आणि तिचे चागंले पटायचे. तिला अभ्यासात काही अडचण आली तर ती माझ्या रूम वर येत असे आणि मी तिच्या शंकांचे निरसन करत असे. हळू हळू करत आमची जशी जवळीक वाढत होती तसा तिचा लाडिकपणा पण वाढला होता. ती माझ्याशी लगट करू लागली होती. ती माझ्याकडून कधी कधी खायला मागत असे.

याचे कारण होते कि तिला बाहेरील काहीच खाता येत नसे. कारण तितके पैसेच नसायचे तिच्याकडे. त्यामुळे ती माझ्याकडून सतत काही ना काही तरी मागवून खात असायची. सुरवातीस मी या गोष्टी कडे दुर्लक्ष केले होते. पण नंतर मात्र तिच्या मागण्या सतत होऊ लागल्या होत्या. तिने सांगायचे आणि मी पूर्ण करायचे असे तिचे चालले होते.

एकदा मी घरी असताना ती आली तिने मला पिझ्झा ऑर्डर करण्यास सांगितले. मी तिला म्हणालो “काय ग रेशम तुला पाहिजे ते मी देतो. या बदल्यात मला काय देणार तू?”

मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तुला काय पाहिजे ते माग. देते मी”

“बघ हा. नंतर नाटक करशील मग” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “बोल तरी असे काय हवे आहे तुला?” त्यावर मी तिच्या शरीराकडे वर पासून खाली पर्यंत बघितले आणि म्हणालो “तू द्यायचं म्हणालीस तर खूप काही देऊ शकतेस” असे म्हणून मी तिच्या खांदयावर हात ठेवला आणि तिच्या पाठीवरून फिरवत खाली आणला. मला काय म्हणायचे आहे ते तिला समजले.

ती हसली आणि म्हणाली “आधी ऑर्डर तरी कर”

तिची संमती मिळताच मी खुश झालो. मी किंग साईज पिझ्झा मुद्दाम सांगितला जेणे करून तो खाण्यास वेळ जावा म्हणून.

पिझ्झा येऊ पर्यंत आम्ही एकमेकांशी लगट करत होतो. नको तिथे स्पर्श करून एकमेकाना गरम करत होतो. थोड्याच वेळांत पिझ्झा आला. मी पिझ्झा चा बॉक्स तिला दिला आणि तिला म्हणालो “खाऊन घे आधी”

ती म्हणाली “मला फार वेळ नाहीये. त्यामुळे काय करायचे ते बघ तुझं तू. तुला जे करायचे ते कर माझी काही हरकत नाही”

असे म्हणून तिने पिझा चा बॉक्स उघडला आणि पिझ्झा खायला चालू केले. मी मग चपळाई करत तिला माझ्याकडे ओढले आणि माझ्या मांडीवर बसवले. मांडीवर बसताच तिची मऊ मऊ गांड माझ्या सोटयावर अलगद येऊन बसली. ती पिझ्झा खात होती आणि मी मागून तिच्या छातीवर हात नेला आणि तिची छाती दाबू लागलो.

“हळू कर ना रे.मला पिझ्झा खाऊ दे ना रे” असे म्हणत ती तिच्या खाण्याकडे लक्ष तर देत होती खरी पण जसा मी तिचं ड्रेस मध्ये माझा हात घालून तिची छाती दाबू लागलो तशी ती थोडी चलबिचल झाली आणि तिने पिझ्झा खायचा वेग थोडा कमी केला.

तिच्या तोंडात असलेल्या पिझ्झा च्या एका तुकड्याला मी माझ्या तोंडात घेतले आणि एका बाजूने ती व दुसऱ्या बाजूने मी असे आम्ही दोघे मिळून तो पिझ्झा खाऊ लागलो. तो तुकडा संपत आला तसे आमचे ओठ एकमेकांजवळ आले आणि आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या तोंडातून पिझ्झा चा वास येत होता पण मला त्याची फिकीर अजिबात नव्हती.

माझा हात तिच्या छातीवरून फिरत होता. करकचून तिची छाती मी दाबत होतो. तिने मला बाजूला केले आणि पुन्हा पिझ्झा हातात घेऊन ती खाऊ लागली. तिला मी तशीच जमिनीवर पाडले आणि तिचा ड्रेस काढू लागलो.

“लवकर आवर. बाबा यायची वेळ झाली आहे” ती मला म्हणली. तसा मी माझा वेग वाढवला आणि तिच्या उघड्या देहावर स्वतःला झोकून दिले. तिच्या छातीला माझ्या तोंडात घेऊन चोखताना मला प्रचंड भावनेच्या आहारी गेल्याची जाणीव झाली होती.

ती वर पिझ्झा खात होती आणि मी खाली तिच्या देहाशी खेळात होतो. मी खाली सरकत सरकत तिच्या मांडीकडे गेलो. तिचे पाय फाकवुन मी माझा चेहरा तिच्या जांघेत घातला आणि घुसळू लागलो. माझ्या जिभेने तिचे काम कधीच चालू केले होते. माझी जीभ सर सर करत तिच्या मांडीवरून, जांघेत आणि योनिवरून फिरत होती.

पिझ्झा खाण्यात व्यस्त असली तरीही तिला तिच्या भावना सावरणे कठीण जात होते. तिची योनी फुगीर झाली होती. मी माझी जीभ त्या ओलसर योनिवरून फिरवत फिरवत आत सारली. आत असलेल्या दाण्याला मी जिभेने कुरवाळू लागलो, चुचकारू लागलो तशी तिची यांनो अधिकच ओलीचिंब झाली आणि स्त्रवू लागली. तिला आता सावरणे कठीण होऊन बसले होते.

तिने हातातली पिझ्झा बाजूला ठेवला आणि मला माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबायला सांगितले. मी वर सरकलो, तिचे पाय फाकवले आणि माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. तिचा एक पाय मी हाताने उचलला आणि तिच्या योनीचे द्वार थोडे मोठे केले. योनीचे भोक मोठे होताच मी मी जोरजोरात माझी कंबर हलवू लागलो. काच काच करत मी तिच्या योनीला ठोकून काढू लागलो.

माझ्या इतकया महिन्यांची इच्छा आज पूर्ण होत होती. मी बेभान होऊन तिच्या योनीचं पदरातून आत शिरलेल्या माझ्या भल्यामोठ्या हत्याराने तिच्या योनीच्या ठिकऱ्या उडवत होतो. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर अखेरीस मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

मी कपडे घालू लागलो. त्याच वेळी ती माझ्याकडे आली आणि म्हणाली “इतके काय गडबड आहे का? तुझीच तर रूम आहे. कुठे जाणार आहेस कपडे घालून?” असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “अग तूच तर म्हणाली ना बाबा येणार आहेत म्हणून”

“ते मी असेच म्हणाले होते. मला काय माहित इतकी मजा येते ते. बाबा तर बाहेर गावी गेलेत. दोघे पण रात्री उशिरा परत येतील.” ती म्हणाली.

मला काय समजायचे ते समजले. मी माझे कपडे फेकून दिले आणि तिला पुन्हा एकदा माझ्या जवळ ओढले. आता ती पूर्ण तयार होती. तिला मी गुडघ्यावर बसवले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिने तो चोखायला चालू केले.

“पिझ्झा पेक्षा याची चव चांगली आहे कि रे” ती म्हणाली.

“मग यालाच खात जा ना नेहमी इथून पुढे” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि तिने पुन्हा एकदा जोमाने माझा सोटा चोखायला सुरवात केली. खूप वेळ चोकून झाल्यावर तिला मी उठवले आणि उताणी पाडले. तिची गोलाकार गांड माझ्याकडे होताच मी मागून माझा सोटा तिच्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत घातला.

माझे दोन्ही हात मी तिच्या कमरेवर ठेवले आणि पुन्हा एकदा जोमाने मी माझी कंबर हलवून तिला ठोकू लागलो. माझे हिसडे बसतील तशी तिची छाती मागे पुढे होत होती. तिचे लोंबत असलेली छाती मी माझ्या हाताने घट्ट पडकून जोरजोरात दाबत होतो. निप्पल्स ला बोटांच्या चिमटीत पकडून बाहेर ओढत होतो. त्यामुळे ती अधिकच गरम होत होती.

काच काच करत मी तिच्यावर उडालो आणि पुन्हा जेव्हा माझे वीर्य बाहेर यायची वेळ आली तेव्हा मी माझा सोटा तिचं तोंडात दिला आणि तिने तो चोकताच त्यातून फर्रर्रर्रर्र फर्रर्रर्रर्र करत वीर्य बाहेर आले आणि तिचे तोंड त्याने भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही पुन्हा एकदा शांत झालो. ती मला बिलगून पडली होती.

त्या दिवशी तिचे बाबा येऊ पर्यंत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले. तिथून पुढे तिला जेव्हा जेव्हा काही खायला हवे असायचे तेव्हा तेव्हा मी तिला ऑर्डर करून मागवून देत असे. ती तिचा खाऊ खात असे आणि मी तीला. त्यामुळे आम्ही दोघे पण खूपच खुश होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *