गावरान कोंबडी ची घेतली मजा – Marathi Hot Gavran Sambhog Katha

माझी घरची परिस्थिती बेताचीच होती. त्यातच मी अभ्यासापेखा बाहेरच्या गोष्टीतच जास्त रस होता. जास्तीत जास्त माझा वेळ माझ्या मित्रांच्यात जात असे. त्यामुळे अभ्यासाच्या नावाने बोंबच होती माझी.

कसाबसा मी कॉलेज शिकलो. पण तिथेही फार काही मला करता आले नव्हते. घरचे सगळे शेतात मोलमजुरी करायचे. मी पण आता मोठा झालो असल्याने एकदा माझ्या वडिलांनी मला बोलावले आणि मला म्हणाले “रघ्या आता तू मोठा झाला आहेस. तुझा खर्च तू करायला हवा आणि घरी पण थोडीफार मदत करायला हवीस. तू काय काम करणार बोल?”

“मला कुठे काय माहित आहे बाहेरचे? तुम्हीच सांगा. मी तुम्ही सांगाल ते काम करेन.” मी म्हणालो.

“ठीक आहे. मी माझ्या मुकादमाशी बोललो आहे या बद्दल. तो तुला ऊस तोडणी कामगार म्हणून ठेवून घ्यायला तयार झाला आहे. उद्याच आपण जाऊ. मी तुला त्याची ओळख करून देतो” ते मला म्हणाले.

त्या नुसार मी माझी सगळी तयारी केली आणि दुसऱ्याच दिवशी निघालो. मुकादमाशी माझी ओळख करून देण्यात आली. जमेल तितका बेढब, अजागळ असा तो होता. त्याच्याकडे खूप कामगार होते. त्याची बायको पण कामगार म्हणूनच काम करायची.

“हे बघ तू अजून नवीन आहेस. तुला तोवर मी दुसऱ्या गावी पाठवेन जिकडे थोडे कमी जिकिरीचे काम असेल. तिथे मी नसेन पण माझी बायको तिथे स्वतः काम करते. ती तुला सगळे काम समजावून सांगेल. तिथे जा” तो म्हणाला.

मी होकार दिला आणि त्याने सांगितलेल्या ठिकाणी दुसऱ्याच दिवशी पोहचलो. माझ्या डोक्यात एकच विचार होता कि हा जर इतका बेढब असेल तर याची बायको कशी असेल. आणि तिच्या हाताखाली काम करायचे म्हणजे मला काय होईल. असा विचार करत करतच मी त्या ठिकाणी पोहचलो. तिथे असलेल्या एका बाईला मी माझी ओळख सांगताच ती मला त्या मुकादम च्या बायको कडे घेऊन गेली.

एका खोलीत मी शिरलो. ती समोरच बसली होती. तिला बघून मी क्षणभर जागीच थबकलो. साधारण सावळी असलेली ती दिसायला मात्र खूपच देखणी होती. धारधार नाक तिच्या सौंदर्यात भर घालत होते. साधारण साडे पाच फूट उंच असेल ती. तिच्याकडे मी एका क्षणात वर पासून खाली पर्यंत बघून घेतले. नऊ वारी साडी तिच्या अंगाशी अशी काही घट्ट चिकटून बसली होती कि त्यातून तिच्या छातीचे उभार खूपच उठून दिसत होते.

चापून चोपून साडी घातली असल्याने तिच्या भरगच्च मांड्या खूप उठून दिसत होत्या. ती काही तरी वस्तू घेण्यास पाठमोरी होताच मला तिच्या पाठीचे आणि नितंबाचे दर्शन झाले. तिचे ब्लाउज मोठे असल्याने तिच्या पाठीचा घेर खूपच उघडा दिसत होता. तिच्या साडीच्या निऱ्या तिच्या कमरेतून आत तिच्या नितंबाकडे उतावीळपणे गेल्या होत्या. तिच्या नितंबाचा घेर इतका गोल होता कि मला असे वाटले कि त्या साडीच्या आत गोल कलिंगड कापून ठेवले आहे कि काय.

“माझे नाव हौसाबाई. तू आज पासून माझ्याकडे काम करशील” तिने मला सांगितले. मी पण माझी ओळख करून दिली. माझी राहायची सोय तिच्याच घरात पण दुसऱ्या खोलीत करण्यात आली होती. मी लगेचच कामाला लागलो. तिथे एकच म्हातारा पुरुष होता. बाकी सगळ्या बायकाच होत्या. त्या पण खूपच कमी होत्या आणि सगळ्याच बऱ्यापैकी वयस्कर होत्या. हौसा च काय ती तरुण म्हणावी लागेल त्यांच्यात.

दिवस जात होते तसे माझे काम बघून हौसा माझ्यावर खुश झाली होती. मी एकटाच दोन दोन माणसांचे काम करत होतो आणि ते हि अजिबात तक्रार न करता. त्यामुळे ती माझ्यावर जास्त विसंबून राहू लागली होती. जाबदारीची सगळी कामे आता मी करू लागलो होतो. त्यातून आमची जवळीक वाढत होती. मी आता कामगारापेक्षा तिथला मुकदमच झालो होतो एकप्रकारे. तिचे खूप काम मी हलके केले होते.

तिचा नवरा म्हणजे माझा मुकादम कधी तरी दोन महिन्यातून येत असे. ते पण आला कि त्याच दिवशी परत जात असे. त्यामुळे राहून राहून मला एक प्रश्न नेहमी पडे कि साला हे संबंध ठेवतात कधी? मला नाही म्हणायला हे जाणवले होते कि हौसा माझ्या जवळ येत आहे. तिचे बोलणे वागणे थोडे मादकतेकडे झुकत आहे. शेवटी मी पण एक पुरुष च होतो. मला हे समजत होते कि तिला काय हवे असेल ते.

त्या दिवशी तिने मला बोलावले आणि मला म्हणाली “रघु आज सगळे बाहेर गेलेत कामासाठी. आपण दोघेच आहोत. तेव्हा आज थोडे जास्त काम करावे लागेल आपल्याला. घरा शेजारी असलेला ऊस आज कापून घेऊ आपण दोघे मिळून”

मी होकार दिला आणि आम्ही कामाला लागलो. मी आजवर तिच्यासमवेत असे काम केले नव्हते. पण आज तो योग आला होता. आम्ही ऊस कापायला चालू केले.ऊस कापताना तिच्या शरीराची होणारी हालचाल मी माझ्या नजरेने टिपत होतो. नऊ वारी साडीतून तिच्या देहाचे होणारे दर्शन माझे मन विचलित करत होते. काम करायला सोपे व्हावे म्हणून तिने तिचा कासुटा थोडा वर केला होता खरा पण त्यातून तिच्या मांड्यांचे दर्शन मला होत होते.

माझी नजर सैरभैर झाली होती. खाली वाकून ऊस साफ करताना तिच्या साडीचा पदर बाजूला जायचा आणि माझी नजर तिच्या ब्लाउज मधून दिसणाऱ्या फटींमध्ये घुसायची. तिची भरदार छाती बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होता.

आम्ही काम करत होतो आणि अचानक तिचा तोल गेला आणि ती खाली पडली. तीचा पाय मुरगळला. ती ओरडली आणि उठून उभी राहू लागली. पण तिला ते जमेना कारण पायात कळ मारत होती. दुसरे कोणीच नसल्याने ती मला मला म्हणाली “रघु बहुतेक मला उठायला येणार नाही. एक काम कर मला आत रूम मध्ये घेऊन चल”

तिने असे म्हणताच मी तिच्याकडे गेलो आणि तिला हाताला धरून उचलले. तिला चालता येत नसल्याने तिने तिचा एक हात माझ्या खांद्यावर ठेवला. तिने हात खांद्यावर ठेवताच तिची छाती माझ्या हाताला येऊन धडकली. तिला नीट चालता यावे म्हणून मी तिच्या कमरेत हात घातला आणि तिला आधार दिला. माझा हात तिच्या कसदार कमरेवर ठेवताच ती माझ्याकडे बघून त्यातून हसली.

मी तिला घेऊन आत गेलो. तिला बेड वर बसवले आणि खाली बसून तिच्या मुरगळलेल्या पायाला हलक्या हाताने मसाज करू लागलो. तिला थोडे बरे वाटू लागले. तिची साडी अजूनही वरच असल्याने तिच्या पिंडऱ्या आणि मांड्या मला दिसत होत्या. तिला बरे वाटू लागले तसे ती म्हणाली “थोडे वर पण हात फिरव म्हणजे माझी कळ पूर्णपणे निघून जाईल”

मी हळू हळू करत तिच्या पिंडऱ्यांवरून फिरवू लागलो. मला आता गरम होऊ लागले होते. मी हात फिरवत फिरवत थोडे थोडे वर सरकू लागलो. माझा हात तिच्या गुडघ्यापर्यंत पोहचला. मी हळूच तिची साडी वर केली आणि तिच्या मांडीवर हात ठेऊन वर खाली फिरवू लागलो. ती काहीच बोलली नाही. तिची कळ केव्हाच थांबली असावी असे मला वाटले. पण तिला माझा स्पर्श हवा होता.

तिने तिचे पाय थोडे फाकवले. मला समजले कि हा तिचा होकारच आहे. मी माझा हात सरळ आत नेला आणि तिच्या योनीवर ठेवून तिला रगडु लागलो. माझा हात तिच्या योनिवरून फिरू लागताच ती व्याकुळ झाली. तिने माझा हात पकडला आणि ती स्वतः माझा हात तिला हवा तसा रगडु लागली. मी लगेच जागचा उठलो आणि तिच्यावर झेप घेतली.

मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. माझा एक हात अजूनही तिच्या योनिवरून फिरत होता आणि दुसरा हात तिच्या भरदार छातीला दाबत होता. मी सर्रकन तिचे ब्लाउज काढले.ती ब्रा वापरत नव्हती. त्यामुळे तिची छाती टणकन बाहेर आली. तिची सावळी छाती बघून मी लाळ टपकवू लागलो.

मी तिची स्तनाग्रे तोंडात घेतली आणि त्यांना जमेल तितक्या ताकदीने चावू लागलो, छाती दाबू लागलो. गावरान माल असल्याने तिला माझी ताकद सोसवत होतीच. तिची योनी एव्हाना ओली झाली होती. मी माझी पॅण्ट काढली. तिचे पाय फाकवले आणि तिचं योनीत माझा भलामोठा सोटा कोंबला.

प्रचंड वेगाने मी तिच्यावर तुटून पडलो होतो. माझा आवेग इतका होता कि मी तिच्या योनीच्या चिंध्याच करत होतो. खूप वेळ तिला तसे ठोकून काढल्यावर तिला मी उठवले. गुडघ्यावर बसवले आणि मागून दिसणाऱ्या तिच्या सुपारीत माझा सोटा कोंबला. तिच्या गोलाकार गांडीवर हात ठेऊन मी जोरजोरात कंबर हलवू लागलो. प्रचंड वेगाने माझ्या कमरेची हालचाल होत होती.

अखेरीस माझा सर्वोच्च क्षण आलाच आणि मी तिच्या योनीत माझा सोटा गाळला. अश्या प्रकारे आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्या दिवशी मी तिला मनसोक्तपणे ठोकून काढले. तेव्हा पासून मी नियमित हौसा ला ठोकू लागलो होतो. तिने मला तिथला मुकादम केले आणि माझ्याकडून ती त्याचा पुरता मोबदला वसूल करून घेऊ लागली होती. मी पण अगदी मन लावून तिला जे हवे ते देत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *