चुकून ठोकली रघूची गोलाकार सेक्सी गांड – Marathi Hot Gay Chudai Story

मी आणि राजू रिलेशन मध्ये होतो.  खूप वर्ष रिलेशन मध्ये असल्याने आम्हाला बरोबर माहीत होते कि आम्हाला काय हवे आहे ते. मी तर राजू ला असा काही ठोकत असे कि काही विचारू नका. त्याच्या मदमस्त फिगर चा कर्ता धर्ता खरे बघायला गेले तर मीच होतो. त्याच्या सिंहकटी कमरेला बघून मी आज पण वेडा होतोच होतो. त्याची ती गोलाकार गांड म्हणजे माझ्यासाठी पर्वणीच असायची.

तो आणि मी एकाच रूम वर राहत असे आणि त्यामुळे मला पाहिजे तेव्हा मी त्याला उपभोगू शकत असे. अगदी मी कधीही  ऑफिस मधून आलो तरी तो माझ्या सेवे साठी तत्पर तयार असे. त्यामुळे खूप वेळा तर मी त्याला मध्यरात्री आल्यावर देखील उठवून ठोकून काढले होते आणि आज देखील खूप वेळा मी तसे त्याला उठवत असे. पण कधी कधी तो खूपच थकला असेल तर तो उठत नसे.

पण याचा अर्थ असा नव्हे कि मग तो मला उपभोगू देत नसे त्याला. अश्या वेळी मग तो त्याची पॅन्ट उतरवून त्याची गांड फक्त माझ्या हवाली करत असे. मग मी आपला त्याच्या गांडीवर असे काही तुटून पडे कि काही विचारू नका. त्याच्या गांडीच्या मनसोक्तपणे उपभोग घेउनच मग मी पूर्ण शांत झालो कि मग गप आनंदाने झोपत असे. असे हे आमचे सगळे नीट चालू होते.

त्या दिवशी पण तसेच झाले. मला ऑफिस मधून येण्यास खूपच वेळ झाला. मी त्यामुळे जेवण बाहेरच घेतले होते आणि त्या सोबत दारू देखील. त्यामुळे मी तसा लोड चो होतो. मला नीटसे दिसत देखील नव्हते. कसातरी मी रूम वर आलो. माझ्या बेडरूम मध्ये जाताच मी राजू ला उठवणार होतो. पण मग मीच विचार केला कि खूपच उशीर झाला आहे त्यामूळे त्याला न उठवता आपले आपण त्याची गांड मारावी आणि गप झोपावे.

असा विचार करून मी फ्रेश होऊन आलो. लाईट्स काही मी लावल्या नव्हत्या कारण त्याने त्याची झोपमोड झाली असती. मी तसाच त्याच्या पांघरुणात शिरलो. तो तसाही पोटावरच झोपला होता आणि त्यामुळे त्याची गांड माझ्याकडे आधीच माझ्यासाठी तयार असल्या सारखी होती. मी त्याचे दोन्ही पाय थोडेसे फाकवले आणि त्यांच्या मध्ये जाऊन गुडघ्यावर बसलो. त्याच्या गांडीवर मी माझे तोंड ठेवून मी त्याचा वास घेऊ लागलो.

एक अद्भुत वास त्याच्या गांडीला होता. मी नशेत होतो आणि तरीही मला तो वास आवडला होता. मी हळूच त्याची शॉर्ट काढली आणि त्याला नग्न केले. त्याची गांड त्या दिवशी मला नेहमीपेक्षा गोरीपान दिसत होती. तिचा आकार पण कमालीचा गोल दिसत होता. त्याचे गांडीचे काप असे काही बाहेर आले होते किकही विचारू नका. मी त्याच्या गांडीला बघून नेहमी खुश होतो त्या पेक्षा जास्त खुश झालो.

मी मनोमन आनंदित झालो होतो कि मी जे आजवर त्याच्यावर कष्ट घेतले होते त्याचे फळ मला आज मिळत आहे. कारण इतकी त्याची गांड डेव्हलप झाली आहे ते मला त्याच रात्री लक्षात आले. मग मात्र मी थांबलो नाही. मी खाली झोपलो आणि त्याच्या गाडीवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. त्याची ती गोरीपान गांड मी चाटत चाटत मी माझ्या हाताने त्याच्या गांडीचे ते मांसल काप बाजूला केले.

ते काप बाजूला करताच त्याचे ते भुऱ्या रंगाचे गांडीचे भोक मला दिसताच मी बेभान झालो. मी माझी जीभ त्याच्या गांडीच्या भोकावर ठेवली आणि त्यावरून फिरवू लागलो. गोलाकार माझी जीभ फिरत होती आणि त्यामुळे त्याचे ते भोक आत बाहेर होत होते. आकुंचन प्रसरण पावत असल्या सारखे त्याचे ते भोक आत बाहेर होत होते.

मी अजून थोडी ताकद लावून ते काप बाजूला केले आणि त्याच्या गांडीच्या भोकात मी माझी जीभ सरकवली. हळू हळू करत मी त्याच्या गांडीत माझी जीभ घातली आणि आत बाहेर करत मी त्याची गांड माझ्या जिभेने मारू लागलो. त्याची गांड मला त्या दिवशी गोड लागत होती आणि त्यामुळे तर मी अधिक त्वेषाने माझी जीभ आत बाहेर करत तिला खात होतो.

खूप वेळ त्याची गांड मी चाटून काढली आणि मग मात्र मी माझे हत्यार बाहेर काढले. माझा तो भलामोठा सोटा मी हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घातला आणि त्याच्यावर तुटून पडलो. प्रचंड जोराचे हिसडे देत मी त्याची गांड मारत होतो. तो झोपते असून देखील त्याने त्याची गांड अजिबात इकडे तिकडे न करता मला पाहिजे त्या पोजिशन ला ठेवली होती. त्यामुळे तर मला त्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने ठोकता येत होते.

खूप वेळ मी त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि जेव्हा माझे सगळे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडेल तेव्हा कुठे मी शांत झालो आणि मग  झोपी गेलो. मी तसाच नग्न झोपलो होतो. त्याच्या गांडीवर मी माझा एक पाय टाकून निवांत मी झोपलो होतो.

सकाळी मला खूप उशिरा जाग आली. मी बघितले तर राजू अजूनही झोपला होता. इतका वेळ कसे काय तो झोपला आहे म्हणून त्याला मी उठवायला गेलो आणि बघतो तर काय तो राजू नव्हता तर दुसरेच कोणी तरी होते. त्याला बघून मी जगाचा उडालोच. मी म्हणजे मी रात्री ज्याला राजू म्हणून ठोकले होते तो राजू नव्हता तर दुसराच कोणी मुलगा होता. मी त्याला उठवले.

तो जागा झाला आणि माझयाकडे बघून हसला आणि मला म्हणाला “मग कालची रात्र कशी वाटली? कशी आहे माझी गांड?”

“तू आहेस तरी कोण पण? आणि राजू कुठे आहे?” त्याला मी विचारताच तो मला म्हणाला “अरे मी राजुचा मित्र आहे.माझे नाव रघु आहे.  तो तिकडे पलीकडे झोपला आहे. काल आम्ही पण उशिरा आलो होतो आणि फुल दारू पिलो होतो. त्यामुळे मी इकडेच झोपलो होतो आणि तू रात्री आल्यावर माझ्या गांडीशी असे काही खेळू लागला कि मी पण स्वतःला रोखू शकलो नाही आणि म्हणून मी जागा असून देखील तुला मी थांबवले नाही”

त्याचे बोलणे ऐकताच मला सगळे नेमके काय झाले ते समजले आणि त्याच्याकडे बघून मी हसू लागलो. तोच राजू पण तिथे आला आणि त्याला जेव्हा हे सगळे समजले तेव्हा तो पण हसू लागला. आता सगळे झाले होतेच त्यामुळे आता फार काही त्यावर बोलण्यात अर्थ नव्हता.

त्यामुळे मी लगेच त्या दोघांना माझ्या जवळ घेतले आणि दोघांचे पण एक एक असे दीर्घ चुंबन घेतले. मी चुंबन घेताच ते दोघे पण संभोगासाठी लगेचच तयार झाले. त्या दोघांनी मला खाली झोपवले. राजू ने माझ्या गोट्या त्याच्या तोंडात घेतल्या आणि तो त्यांना चोकू लागला. ते बघून मग रघु पण जागेवरून उठला आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि त्यालाच चोखायला चालू केले.

ते दोघे सकाळी सकाळी माझ्यावर तुटून पडले होते. त्यांना माझा सोटा कमालीचा आवडत होता. ते दोघे बेभान होऊन माझ्या सोट्याला आणि माझ्या गोट्याना चोक चोक चोकत होते. त्यांनी मग मला उभे केले. आता राजू ने माझ्या सोट्याचा ताबा घेतला आणि तो त्याला पूर्ण तोंडात घेऊन चोकू लागला हतोय. इकडे रघु माझ्या गांडीकडे गेला.

त्याने त्याचे दोन्ही हात मागून माझ्या कमरेवर ठेवले आणि त्याची जीभ माझ्या गांडीत घातली आणि तो त्याचे तोंड आत बाहेर करत माझ्या गांडीचे भोक चाटू लागला. त्याला ते म्हणावे तसे जमत नाही ते बघून त्याने माझ्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले आणि मग कुठे त्याला त्याची जीभ सर सर करत माझ्या गाडीवरून फिरवता येऊ लागली.

खूप वेळ हे सगळे चालू होते.मग मी त्यांना बाजूला केले . माझे हत्यार कमालीचे कडक झाले होते. त्या दोघांना पण मी एकच वेळी गुडघ्यावर बसवले. राजुच्या गांडीत मी माझा सोटा कोंबला आणि त्याच्यावर प्रचंड ताकदीने मी तुटून पडलो. त्याचे सगळे शरीर माझ्या प्रत्येक दणक्याने मागे पुढे होत होते. त्याला त्या दणक्यांची सवय होतीच. खूप वेळ त्याची मी गांड मारली आणि माझा सोटा बाहेर काढला.

आता मी माझा सोटा रघु च्या गांडीत घातला. त्याच्या गोलाकार गांडीत माझा सोटा घालताच मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मागे पुढे करत काच काच त्याच्यावर उडू लागलो. एकसारखे त्याच्यावर पण उडून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि त्याच्या ताब्यात दिला. त्या दोघानी एकच वेळी त्याला चोखायला चालूं करताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला.

त्यांनी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग आम्ही शांत झालो. पुढे पण खुप वेळ ते माझ्या सोट्याशी खेळ करत होते. त्यांना माझा सोटा सोडवत नव्हता. चाटून चाटून त्यांनी माझा सोटा साफ करून दिला आणि मग आम्ही कामाला लागलो. तेव्हापासून आम्ही तिघे नियमितपणे हा डाव करू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *