टेलेफोन बूथ ची मजा – Marathi Hot Mulgi Cheating Katha

गावात अगदी मोक्याच्या ठिकाणी माझे फोन चे बूथ होते. हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा अजून मोबाईल आलेले नव्हते. त्यावेळी लोक फोन बूथ वर च जास्त अवलंबून असायचे. त्यामुळे माझ्याकडे लोकांची नेहमीच रीघ लागलेली असायची. त्यातच माझ्याकडे जवळपास चार ते पाच फोन असल्याने काही विचारू नका. गिऱ्हाईकांचा मला अजिबात तोटा नव्हता.

माझ्याकडे काही लोक नेहमी येत असत आणि त्यातच एक होती ती म्हणजे आमच्या मागच्या गल्लीत राहणारी मीना. गावातील सगळ्यात देखणी मुलगी असा तिचा नावलौकिक होता. लौकिकाला साजेशीच ती होती. उंच, गोरी, कडक फिगर, कमनीय बांधा, भरदार छाती आणि जमेल तितकी गोल गांड. बस्स अजून काय हवे एखाद्याला. गावातील प्रत्येक मुलगा तिच्यामागे लागला होता. तिच्याशी बोलायला सगळे धडपडत असत. तिच्याशी संभोग करायला मिळावा म्हणून सगळेच आसुसलेले होते. पण हि कोणालाही भीक देत नव्हती.

या सगळ्यात एक गोष्ट मला समजत नव्हती ती म्हणजे मीना रोज कोणाशी फोनवर बोलत होती ते. रोज दुपारी ती जवळपास एक तासभर फोन वर बोलत असे. सुरवातीस मी या गोष्टिकडे फार लक्ष दिले नाही. पण नंतर नंतर बोलताना तिचे हावभाव आणि देहबोली मला थोडी विचित्र वाटू लागली होती. त्यामुळे मी या गोष्टीचा तपास करायचे ठरवले.

मी त्या नंबर ची माहिती काढली असता मला समजले कि गावातील सावकाराच्या पोराचा नंबर होता तो. शहरात तो नोकरी करत होता. कधी कधी गावी येत असे. मीना आणि त्याचे लफडे चालू होते. म्हणजे मला एक गोष्ट समजली कि मीना पटू शकते.

जोवर मला पक्की माहिती मिळत नाही तोवर काही खरे नव्हते. तरी तीन चार वेळा मीना ला याबद्दल विचारले देखील. पण तिने गोड गोड बोलून विषयांतर केले. त्यामुळे मी गप्पच बसलो होतो.

एकदा अचानक मला माहिती मिळाली कि सावकाराचा मुलगा गावात आला आहे. माझ्या डोक्यात कल्पना आली. मी सावकाराच्या पोरावर आणि मीना वर पाळत ठेवू लागलो. पहिले दोन दिवस काहीच हालचाल दिसली नाही. पण तिसऱ्याच दिवशी मला अपेक्षित यश आले. सावकाराचा पोरगा बॅग भरून पुन्हा शहरी चालला होता.

घरातून बाहेर पडल्यावर थोड्याच अंतरावर मीना उभी होती. तिला त्याने गादीवर घेतले आणि ते सरळ गावाच्या बाहेर नदीकडे गेले. नदी किनारी एका आडोश्याला त्याने गाडी लावली आणि तो तिला घेऊन झाडाच्या मागे गेला. मी अंदाज घेत घेत त्यांच्या मागे गेलो आणि दुसऱ्या झाडामागे मला पूर्ण दिसेल असा लपलो.

झाडा मागे जाताच त्याने मीना ला त्याच्या जवळ ओढले आणि तिच्या ओठांचे तो चुंबन घेऊ लागला. खूप दिवसांनी भेटत असल्या सारखे त्या दोघांचे हावभाव होते. त्यामुळे तिने देखील त्याला करकचून मिठी मारली आणि त्याच्या चुंबनांना त्याच तोडीने प्रतिसाद देऊ लागली. तो तिचे ओठ अक्षरशः चावत होता, चोकत होता आणि रसमलाई खाल्यासारखे चाटत होता.

दोघे बेभान होऊन एकमेकांच्या शरीराशी खेळत होते. त्याने त्याचा हात तिच्या छातीवर ठेवला आणि तिच्या भरदार उरोजाना दाबायला लागला. त्याच सरशी ती चेकाळली आणि डोळे बंद करून त्याचा आनंद घेऊ लागली.त्याने तिच्या टीशर्ट मध्ये हात घातला आणि तिच्या स्तनाग्रांना कुरवाळू लागला. आजुबाजूचा अंदाज घेत तो तिचा टीशर्ट जमेल तितका वर करत होता.

त्यातून मला पण मीनाच्या च्या छातीचे दर्शन झाले. तिची भरदार छाती बघून इकडे माझा सोटा कडक होऊन डौलाने पुढे मागे करत होता. मी माझ्या पॅण्ट मध्ये हात घातला आणि माझा सोटा चोळू लागलो, हलवू लागलो.

त्याच वेळी मीना ने त्याच्या सोट्यावर हात ठेवला व ती त्याला चोळायला लागली. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने तो वेडाच झाला. तो आह आह असा आवाज काढत तिला प्रतिसाद देऊ लागला होता. त्याने तिचे कपडे उतरवायला सुरवात करताच ती म्हणाली “अरे माझी आजच पाळी झाली आहे. तू परत येशील तेव्हा नक्की करू सगळे आणि हो तू तुला आवडेल तो ड्रेस आणशील ना शहरातून म्हणजे मी तो तुझ्यासाठी घालेन आणि मग आपण मनसोक्तपणे मजा करू ?”

“हो नक्की आणेन. पण तेव्हा आपण काही बोलत बसायचे नाही. तू त्या पारश्याच्या शेतात येऊन थांब. मी आलो कि काही न बोलताच आपण मजा चालू करू. कारण मला आता थांबवत नाहीये” ती हसली आणि तिने होकार दिला व ते तिथून बाहेर पडले.

माझ्या सुपीक डोक्यात एक आयडिया आली. मी मीना ला तीन चार दिवसांनी सांगितले कि तो सावकाराचा पोरगा आला होता आणि त्याने तुला एक ड्रेस दिला आहे. माझ्याकडे ठेवला आहे. तिला काय समजायचे ते समजले.

तिने तो ड्रेस घेतला आणि धावतच ती तिच्या घरी गेली. त्यांचे संध्याकाळी आठ ला भेटायचे ठरले होतेच. मोबाईल कोणाकडेच नसल्याने त्या दोघांचे बोलणे होणे शक्यच नव्हते.

मी आठ वाजता बरोबर पश्याच्या शेतात गेलो. मी जायच्या आधीच मीना तिकडे येऊन थांबली होती. पण ती पाठमोरी असल्याने तिला मी दिसायचा प्रश्न नव्हता. तिने मी आणलेला ड्रेस घातला होता. तिला काय माहित मी काय गेम खेळली आहे ते. तिला तर असेच वाटत होते कि सावकाराच्या पोरानेच तो ड्रेस आणला आहे आणि तोच आता येणार आहे.

मी जाताच तिथे असलेली बारीकशी लाईट आधी बंद केली. लाईट बंद करताच मी तिला झटकन मागून करकचून मिठी मारली. तिला वाटले सावकाराचे पोरग आले आहे. त्यामुळे ती काही बोलली नाही. मी तिचे डोळे बंद केले आणि तिचं पाठीवर आलेले केस बाजूला करून तिच्या मानेचे मागून चुंबन घेऊ लागलो. माझ्या स्पर्शाने ती शहारली.

तिने लगेचच माझ्या सोट्याला पकडले. ती पण तितकीच गरम झालेली होती. तिला पण संभोगाची नितांत गरज होती. ते ओळखून मी लगेच तिच्या हाताच्या मागून तिच्या छातीवर हात ठेवले आणि तिच्या उरोजाना जोरजोरात दाबू लागलो. कोणत्याहि परिस्थिती मध्ये ती मागे वळता कामा नये याची मला पूर्ण जाणीव होती.

मी जोर जोरात तिची छाती दाबत होतो आणि ती त्याच आवेगाने माझा सोटा हलवत होती. तिने माझा सोटा चोखावा असे मनोमन खूप वाटत होते पण मी स्वतःला सावरले. झटकन मी वेळ न दवडता तिचे कपडे सर्रकन उतरवले आणि तिला पूर्ण नग्न केली.

समोर असलेल्या लाकडी टेबल वर तिला मी उत्ताणी झोपवले आणि तिचा एक पाय वर घेतला. मी खाली बसलो आणि तिच्या योनीमध्ये माझी जीभ कोंबली. तिच्या आधीच ओलसर झालेल्या योनिवरून माझी जीभ फिरू लागताच ती व्याकुळ झाली. तिची गांड ती मागे पुढे करून मला प्रतिसाद देऊ लागली होती. तिचं प्रतिसादाने मी अधिकच चेकाळत होतो. तिच्या योनीला एक आगळा वेगळा सुगंध होता. कोणते तरी अत्तर ती तिच्या निकर मध्ये मारून आली असावी असे मला वाटले.

मी तिच्या योनीचे पदर शब्दशः चावत होतो, खात होतो. जिभेने एकेक पदर बाजूला करताना माझ्या जीवाची होणारी तगमग अतिशय मन सुखावणारी होती. माझ्या मनात असलेले सगळे आज प्रत्यक्षात होत होते.

मी तिच्या गांडीचे काप हाताने जोरात बाजूला केले आणि तिच्या गांडीचे भोक दिसताच मी माझा मोर्चा त्याच्याकडे वळवला. गुलाबी रंगाची योनी आणि त्याच रंगाचे गांडीचे भोक मी एक सारखे चाटत होतो. तिच्या गांडीच्या भोकाला माझ्या जिभेचा स्पर्श होताच ती अजून जास्त व्याकुळ झाली. आह आह आह आह करत ती मला जमेल तसा प्रतिसाद देत होती.

मनसोक्त तिची योनी चाटून झाल्यावर तिला तशीच झोपवून मी माझा सोटा काढला आणि तिच्या योनीत मागून कोंबला. एक दोन तीन चार असे एकसारखे मी माझी कंबर मागे पुढे करत तिच्या योनीवर तुटून पडलो होतो. तिची मान पूर्ण ताकदीने त्या टेबल वर दाबून धरून मी तिच्या योनीच्या अक्षरशः चिंध्या करत होतो. खूप वेळ तिला ठोकून झाल्यावर मी तिच्या योनीत माझे वीर्य सोडले आणि फार वेळ न घालवता तिथून काढता पाय घेतला.

कोणी बघू नये म्हणून मी लगेच गेलो असेन ते तिला वाटले. तिने दोन दिवसाने त्याला फोन केला आणि म्हणाली “मग कसा वाटला आपला संभोग?” तिचा हा प्रश्न ऐकून तो वेडा झाला आणि म्हणाला “अग कसला संभोग?मी तर अजून आलोच नाहीये”

ते ऐकून तिच्या पायाखालची जमीन सरकली. तिला काय झाले आहे ते समजले होते. ती सावकाराच्या पोराकडून चोदून घेणार होती पण कोणी तरी दुसरेच तिला चोदून गेले होते हे तिच्या लक्षात आले. ती काही बोलली नाही. पण तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच ख़ुशी दिसत होती. तिने पुन्हा एकदा तसाच फोन केला पण यावेळी तो खोटा होता.

मी पुन्हा एकदा तिथे गेलो आणि तिला पुन्हा एकदा मनसोक्त ठोकून काढले. माझ्या लक्षात आले कि तिला माझे ठोकणे आवडले आहे आणि त्यामुळेच ती माझ्याकडून असे ठोकून घेत आहे. तिला कोण ठोकत आहे याच्याशी घेणेदेणे नव्हते. तिला फक्त आणि फक्त तिची खाज भागवणारा हवा होता आणि तिला तो माझ्या रूपाने मिळाला होता. त्यामुळे ती खूप खुश होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *