तमाशाने ठोकली मादक सरपंच बाई – Marathi Kadak Sarpanch Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे  मी माझ्या विरोधकाला देखील उपभोगू शकलो. जे माझ्या कधी ध्यानी मनि देखील नव्हते ते झाले होते आणि आज पण मी नियमितपणे त्याचा आनंद घेतो.

तर मी एका छोट्या गावात रहात होतो आणि त्या गावाचा सरपंच होतो. गावच्या सरपंचा सारखीच माझी तब्येत होती आणि तसाच माझा रुबाब पण होता. उंच तर होतोच मी. फार गोरा नव्हतो. पण माझा सावळा रंग मला शोभून दिसत असे. लहानपणापासून कुस्तीची आवड असल्याने आज पण घरी हाराजभर जोर आणि बैठका मारतो. त्यामुळे माझी तब्येत अशी काही आहे बघताच क्षणी समोरचा माझ्या  प्रेमात पडेल.

गावातील खूप बायकांना याच तब्येतीच्या जोरावर मी आजवर उपभोगत आलो आहे आणि आज पण गावातील खूप बायकांना मी अगदी नियमितपणे ठोक ठोक ठोकतो आहे. मला त्याचा नक्कीच गर्व आहे. अशी एक बाई नसेल कि जिला माझ्याकडून ठोकून घ्यायची इच्छा नाही.

गावात आता जत्रेचा मोसम चालू होणार होता आणि त्यासाठी म्हणून एक तमाशा आणायचा होता. त्याचे बजेट थोडे जास्त होते. पण यात गेम अशी होती कि नेमका तोच तमाशा आमच्या शेजारच्या गावातील लोक पण ठरवणार होते. त्या गावात आणि आमच्या गावात पहिल्यापासूनच खूप खुन्नस होती. एकमेकांना नेहमी पाण्यात बघत असत लोक. त्यामुळे आमच्यात टोकाची ईर्षा होती. गावातील राजकारण हेच तर बेकार असते.

मला शेवटी माझ्या लोकांना खुश ठेवणे भाग होते आणि त्यामुळे मी तोच तमाशा आणणार असा पण केला होता. त्यातच त्या गावातील नुकतेच इलेक्शन झाले होते आणि तिथे कोणी तरी नवीन सरपंच आला आहे असे मला समजले. सहज म्हणून मी कोण सरपंच आहे ते बघायला म्हणून त्या गावी गेलो आणि सरपंच बघून मला वेड लागायची पाळी आली.

त्या गावाचा सरपंच एक स्त्री होती. शालिनी नाव होते तिचे. दिसायला अतिशय देखणी होती ती. तिला बघताच मी तिला बघतच राहिलो. देखणी म्हणण्यापेक्षा ती मादक होती असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. कारण तिची नजर कशी चालू आहे हे मी बघताच क्षणी ओळखले होते. मी पण बारा गावचे पाणी पिलेला माणूस होतो आणि त्यामुळे कोण कसे आहे ते मला लगेच समजत होते.उगीच का सरपंच झालो होतो मी.

तिची साडी घालायची पद्धत हे सांगत होती कि तिला तिच्या ३६-२४-३६ फिगर चे दर्शन करावयाचे आहे. तिची छाती जितकी भरदार होती तितकीच ती गोलाकार देखील होती. बोलताना ती नेहमी ओठ चावत असे आणि सतत मुद्दाम लाजल्या सारखे खाली बघत असे. त्यावरून तिचं चालूपण किती जास्त आहे याचा अंदाज मला बांधता येत होता. तिची कंबर अशी काही तासल्यासारखी होती कि काही विचारू नका.

तिची साडी तिने अशी काही घट्ट घातली होती कि त्यातून तिच्या गोलाकार गांडीचे प्रदर्शन अगदी आरामात करता येत होते. तिला बघून कोणी पण तिच्या प्रेमातच पडला पाहिजे याची पुरेपूर काळजी तिने घेतली होती. तिला मी बघून जसा वेडा झालो होतो तशीच वेडी ती मला बघून झाली होती. कारण मी पण काही कच्च्या गोट्या खेळलेलो नव्हतो. मी तर यातील खूप जुना खेळाडू होतो आणि आज देखील आहे.

आमची ओळख झाली आणि आम्ही पहिल्याच भेटीत एकमेकांचे नंबर घेतले. मी बाहेर गाडीत बसतो न बसतो तोच मला तिचा मेसेज आला मोबाईल वर कि तिला मला भेटून खूप छान वाटले म्हणून. मी ग्लेच ओळखले कि पाखरू माझ्या तावडीत येत आहे ते.

तेव्हा पासून आमचे बोलणे नियमितपणे होऊ लागले होते. कारणा कारणी आमची भेट पण होऊ लागली होती. ती माझ्याशी एक विरोधक म्हणून नव्हे तर एक मित्र म्हणून बोलत होती. मी जुना खेळाडू असल्याने ती माझ्यकडून खूप सल्ले घेत होती आणि तिला तिचा फायदा देखील होत असल्याचे ती मला सांगत होती. त्यामुळे ती मला सतत नवजात होती.

हे सगळे नीट चालू होते तोच तो तमाशाचा विषय होता. तिने मला एकदा त्या साठी तिच्याकडे बोलावून घेतले आणि ती मला म्हणाली “रघु मला तो तमाशा माझ्या गावासाठी हवा आहे. तू पण त्यासाठी प्रयत्न करत आहेस असे मला समजले. म्हणून म्हंटले तुझ्याशी डायरेक्ट्च बोलावे या वर. म्हणून तुला मी आज इथे बोलावून घेतले आहे”

“हो मला पण तोच तमाशा हवा आहे. गावकरी माझ्या मागे त्यासाठी हात धुवून लागले आहेत.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तू मनावर घेतले तर ते तुलाच मिळणार हे नक्की आहे हे मला आणि तुला चांगलेच माहित आहे. पण तरीही मला तो तमाशा हवा आहे बघ आणि त्यासाठी माझ्याकडे तुझ्यसाठी काही तरी आहे” असे म्हणत तिने तिचा हात तिच्या गळ्यावर ठेवला.

गळ्यावरून हात फिरवत फिरवत तिने तो तिच्या साडीच्या पदाराकडे नेला. साडीचा पदर अलगद खाली खेचून तिने तो तिची छाती उघडी पाडली. तिचे मदमस्त उरोज बघून मी डोळे मोठे केले. तिच्या छातीकडे मी एकटक बघू लागलो. ती तिचा हात तिच्या छातीवरून फिरवू लागली आणि माझ्याकडे तिची मादक नजर रोखून एकसारखी बघू लागली.

मी काही जगाचा उठत नाही ते बघून तिने तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढायला चालू केली. एक एक बटन  जसे निघत होते आणि आतील निळ्या रंगाची ब्रा जशी जशी मला हळू हळू दिसत होती तस तसे इकडे माझ्या  भावना अनावर होत होत्या आणि माझा सोटा हळू हळू करत मोठा होत होता. तिने बघता बघता तिचे सगळे ब्लाउज काढले. तिच्या त्या ब्रा मध्ये तिची छाती कशी लपून बसत असेल काय माहित.

तिने मग तिच्या ब्रा ची बटणे काढू लागली. बघता बघता तिने तिची ब्रा पण काढली आणि बाजूला फेकून दिली. तिचे ते भरदार उरोज बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिचे उरोज खूपच मोठे तर होतेच पण ते गोल पण तितकेच होते. ते बघून त्यांना कधी एकदा माझ्या तोंडात घेतो असे असे मला होऊन बसले होते. तिच्याकडे मी आता रोखून बघू लागलो होतो.

ते कमी कि काय म्हणून तिने मग तिची साडी खालून एका बाजूने हळू हळू करत वर करण्यास सुरवात केली. तिचे ते गोरेपान पाय मला दिसू लागले. जस जशी तिची साडी वर जाऊ लागली तस तशी तिच्या मांड्याना बघायची माझी इच्छा तीव्र होत गेली. तिच्या मांड्या शेवटी मला दिसल्याच. तिची निळ्या रंगाची निकर ती हळूच मला खुणावत होती. मी जागेवर बसून माझा सोटा माझ्या हातात घेऊन हलवत होतो.

तिने मग तिची निकर देखिल काढली आणि मग मात्र मी थांबलो नाही. मी सरळ तिच्याकडे गेलो आणि खाली गुडघ्यावर बसलो. तिच्या दोन्ही पायांना मी माझ्या हाताने फाकवले आणि तिच्या योनीचे अगदी जवळून दर्शन घेतले. तिची योनी कमालीची गोरी तर होतीच पण ती इतकी नाजूक होती कि काही विचारू नका. तिच्या योनीचा एक मी  छान आणि दीर्घ असा पापा घेतला.

ती शहारली. तिने तिचे पाय अजून जास्त फाकवले आणि मला योग्य ती पोजिशन घेता येईल अशी ती बसली. तिच्या दोन्ही पायांना मी माझ्या हाताने जास्त बाजूला केले आणि माझे तोंड तिच्या योनीवर ठेवले. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ अलगद फिरवू लागलो. हळू हळू करत माझा स्पीड मी वाढवला. तिच्या योनिवरून सर सर करत माझी जीभ आता फिरू लागली होती.

तिच्या योनीच्या पदराना मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि माझ्या जिभेचा शेंडा तिच्या योनीत कचकन कोंबला. आत पार तिच्या दाण्याला चोकून चोकून मी माझी जीभ जोरजोरात आत बाहेर करून तिला गरम करू लागलो. तिच्या दाण्याला माझी जीभ लागताच तिची योनी कमालीची फुगीर झाली आणि ओली होऊन पाझरू देखील लागली.

ते बघून मी बाजूला झालो आणि माझा सोटा माझ्या हातात घेतला. हळू हळू करत मी तिच्या योनीत त्याला सरकवले. लगेचच माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत जाताच मी तिचे दोन्ही पाय वर माझ्या हाताने वर पकडले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. माझ्या प्रचंड ताकदीच्या हिसड्यानी ती हैराण झाली होती. तिला असे दणके माहित नव्हते. त्यामुळे ती कमालीची बेभान झाली होती.

खूप वेळ तिला मी ठोकले आणि मग माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले व आम्ही दोघे शांत झालो. तिच्यावर थोडा वेळ थांबून मी अजून एक शॉट काढला. इतके होऊन देखील तो तमाशा मीच आणला. इकडे हि मात्र माझ्या जबरदस्त सोट्याच्या नादाने सगळे राजकारण विसरून कायमची माझी होऊन बसली होती. तिला आज पण न चुकता रोजच्या रोज ठोकून काढतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *