नवऱ्याच्या भावाचा सोटा घेतला घालून – Marathi XXX Story

मला अजूनही तो दिवस आठवतो जेव्हा माझ्या वेडे पणा मुळे म्हणा किंवा आणि काही पण माझी कायमची संभोगाची सोय मात्र झाली हे नक्की.

तर माझे नाव आहे शालिनी. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा माझे लग्न होऊन काही वर्षेच झाली असतील. मी लग्न होऊन आले खरी पण माझ्या नवऱ्याकडून मला पाहिजे तसे काहीच मिळत नव्हते. माझी जशी मानसिक कुचंबणा होत होती तशीच कुचंबणा शारीरिक पण होत होती. कारण माझ्यात आणि त्याच्यात खूपच फरक होता.

एक तर वयाचे अंतर खूप होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे तो खूपच निरस माणूस होता. अतिशय सामान्य शरीरयष्टी होती त्याची आणि त्यामुळे त्याच्याकडे बघताना पण कसे तरीच होत असे. मग मला सांगा कि अश्या माणसाकडून काय अपेक्षा ठेवणार आपण. बरोबर ना. बर त्यात काय आहे कि मी पण जर तशीच सामान्य असते तर गोष्ट वेगळी. ते पण नाही.

मी दिसायला खूपच देखणी होते. उंच, गोरी तर होतेच. पण माझ्या फिगर च्या चर्चा सगळ्या गावात होत असत. माझा एक कटाक्ष मिळण्यासाठी लोक वेडे होत असत. त्या सगळ्यांना माझ्याशी संभोग करायचा असे. हे मी त्यांची नजर ओळखून सांगू शकते. माझी छाती खूपच गोलाकार होती. ते कमी कि काय म्हणून माझी गांड पण तशीच गोलाकार होती. माझ्या कमरेचा भाग म्हणजे एक तासून केलेली कलाकृतीच होती. त्यामुळे मी बघताच क्षणी समोरच्याचा सोटा उठवू शकत होते हे मात्र नक्कीच. त्यामुळे माझी खाज काही माझा नवरा भागवू शकत नव्हता. त्यात तो म्हातारा. त्यामुळे मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते.

एकदा माझ्या नवऱ्याने मला सांगितले कि त्याचा कोणी तरी एक लांबचा भाऊ शिक्षणासाठी आमच्याकडे येणार आहे आणि तो आमच्याकडेच राहणार आहे. मी सुरवातीस नाराज झाले कारण मला अजून काम वाढणार होते. पण जेव्हा मी त्याला बघितले तेव्हा मात्र माझे दिल खूपच खुश झाले. त्याला बघताच माझी योनी फुगीर होत असल्याचे मला जाणवले. त्याचे नाव मोहन होते.

मोहन दिसायला कमालीचा डॅशिंग होता. त्याची उंची, त्याचे पिळदार स्नायू, त्याची धिप्पाड शरीरयष्टी, त्याचे एकंदरीतच शरीर आणि पर्सनॅलिटी बघून मी मनोमन खूपच खुश झाले. त्याला माझी ओळख करून दिली. आम्ही दोघे पण तसे समवयस्क असल्याने आमचे लगेचच जुळले.

त्याचे रुटीन चालू झाले. त्याचे कॉलेज सकाळी खूप लवकर असायचे आणि घरा पासून कॉलेज चे अंतर खूप लांब असल्याने तो सकाळी अंघोळ न करताच कॉलेज ला जात असे. आला कि निवांत अंघोळ करणे आणि मग काय असेल तर पुढे असे त्याचे रोजचे रुटीन होते.

त्या दिवशी तो नेहमीप्रमाणे त्याच्या खोलीत गेला आणि अंघोळ करू लागला. तो कपडे बाहेरच विसरला होता.त्यामुळे ते आत ठेवण्यासाठी म्हणून मी त्याच्या रूम मध्ये गेले. मी कपडे ठेवून बाहेर पडणार तोच माझी नजर त्याचं बाथरूम कडे गेली. मी जागच्या जागी स्तब्ध झाले. तो पूर्ण नग्न होता. मला फार काही नीटसे दिसत नव्हते. कारण त्याच्या बाथरूम चे दार खूपच बारीकसे उघडले होते.

शॉवर खाली उभ्या असलेल्या त्याची बॉडी कमालीची मादक दिसत होती. त्याची छाती, त्याचे भारदस्त खांदे, कमालीची मादक देहयष्टी. हे सगळे मला दिसत होते. इथवर ठीक होते. पण त्याच्या हातात कसला तरी एक मोठासा रॉड होता आणि तो रॉड तो हाताने वर खाली करत हलवत होता. खूपच जाड आणि लांबीला मोठा असेलेला रॉड तो एकसारखा हलवत होता. मला ते काय आहे ते समजले नाही. पण मग मी तिथून बाहेर पडले.

तो बाहेर येताच मी त्याला विचारले “काय रे मोहन तुझ्याकडे कसला रॉड आहे रे?”

“कसला रॉड वाहिनी?” तो मला म्हणाला.

“तेच विचारत आहे तुला मी. तू अंघोळ करताना मी बघितला आहे मघाशी” मी असे म्हणताच. बहुतेक त्याला समजले असावे कि मी काय बोलत आहे ते. पण तो मला म्हणाला “माझ्याकडे कसलाच रॉड नाहीये वाहिनी. तुम्ही काय बोलत आहात ते मला समजत नाही”

“थांब तुला उद्या अंघोळ करताना दाखवते काय ते” असे म्हणून मी माझ्या कामाला लागले. दुसऱ्या दिवशी तो नेहमी प्रमाणे अंघोळीला गेला. बहुतेक तो आम्ही काल काय बोललो होतो ते विसरला होता. कारण त्या बद्दल त्याने एक चकार शब्द काढला नव्हता. माझ्यासाठी ते बरेच होते. कारण त्या निमित्ताने का होईना मला अचानक त्याला पकडता येणार होते.

तो अंघोळीला गेला आणि मी थोड्याच वेळात त्याच्या मागोमाग गेले. काल प्रमाणेच त्याचे बाथरूम चे दार उघडे होते आणि तो त्या रॉड ला मागे पुढे करत हलवत होता. ते बघून मी धाडकन बाथरूम चे दार उघडले. गरम पाण्याच्या शोवर मुले तिथे सगळीकडे वाफ च वाफ होती. त्यामुळे नीटसे काही दिसत नव्हते. मी चपळाई करत त्याचा तो रॉड माझ्या हातात पकडला आणि त्याला म्हणाले “हे बघ हाच तो रॉड. काय आहे हे सांग मला?”

तो अचानक झालेल्या या कृत्याने बाजूला झाला आणि तो मला म्हणाला “अहो वाहिनी तो रॉड नाहीये. नीट बघा तरी ते काय आहे ते”

असे म्हणताच मी त्या रॉड कडे बघितले. एव्हाना तिथली वाफ पण कमी झाली होती. मला आता स्पष्टपणे दिसत होते. मी ज्याला रॉड म्हणून म्हणून माझ्या हातात पकडले होते ते रॉड नव्हता तर त्याचा सोटा होता. ते बघून मी काय करू आणि काय नको अश्या अवस्थेत गेले. त्याचा ते भलामोठा सोटा बघून मी आ वासून जागच्या जागी उभीच राहिले.

माझा विश्वासच बसत नव्हता कि त्याचा सोटा इतका मोठा आहे ते. त्याने सांगून देखील मी त्याचा सोटा माझ्या हातातून सोडू शकले नव्हते आणि जेव्हा त्याने तो सोटा आहे म्हणून सांगितले तेव्हा पासून लगेचच हळू हळू करत माझा हात वर खाली होऊ लागला होता आणि त्याचा सोटा मी चोळू लागले. माझ्या नवऱ्याचा छोटा सोटा बघून मला सवय होती. हे प्रकरण काही वेगळेच होते.

:इतका मोठा सोटा कसा काय असू शकतो?” मी म्हणाले.

त्यावर तो म्हणाला “का ओ वहिनी. दादाचा नाही का इतका मोठा?” तो असे म्हणताच मी म्हणाले “अरे तुझ्या दादाचा कुठे आहे ते शोधावे लागते. इतका मोठा असता तर मग कशाला”

असे म्हणून मी हळू हळू करत त्याचा सोटा हलवण्यास सुरवात केली. एक तर खूप दिवसानी मला सोट्याचे दर्शन होत होते आणि ते पण अश्या इतक्या मोठया. त्यामुळे तर मी पुरी वेडीपिशी झाली होते. काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते. मी त्याचा सोटा मग जोरजोरात हलवण्यास सुरवात केली. मी जसे त्याचा सोटा हलवू लागले तसे त्याचा आकार अजून जास्त मोठा झाला आणि तो मोठया रुबाबात डौलू लागला.

शॉवर चालू होताच त्यामुळे माझे कपडे सगळे भिजले होते. ते बघून मग त्याने माझी साडी फेडली आणि मला पण पूर्ण नग्न केले. आम्ही दोघे पण आता पूर्णपणे नग्न झालो होतो आणि ओले चिंब पण झालो होतो. मी खाली बसले आणि त्याच्या सोट्याला माझ्या तोंडात घेतले. त्याचा तो भलामोठा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन मी एक सारखे माझे तोंड वर खाली करून त्याला चोकून काढू लागले.

चोकून चोकून मी त्याच्या शिरा दिसे पर्यंत त्याला मोठ केले. त्याच्या गोट्या मी हाताने चोळून कडक केल्या होत्याच. त्यांना मग मी माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना पण चोकू लागलो. त्याच्या गोट्या पण आहे त्या पेक्षा त्या कडक झाल्या. चिंचेचा गोळ्यासारखा. चोकून चोकून त्यांना पण मी ओले केले. मी इतकी बेभान झाले होते कि त्यातून त्याची गांड पण वाचली नाही. मी त्याची गांड पण चाटून चाटून माझी इच्छा पूर्ण केली.

त्या नंतर मात्र मग त्याने माझा ताबा घेतला. माझ्या तोंडात तोंड देऊन त्याने माझे जबरदस्त स्मूचिंग केले. माझ्या छातीला चोकून चोकून तो सरळ खाली गेला आणि माझ्या योनीला त्याच्या जिभेने चाटून चाटून मला पुरे हैराण केले. खूप वेळ चाटून त्याने तीला अशी काही ओली केली कि ती आता त्याचा सोटा सामावून घेण्यास पूर्णपणे तयार होती.

तो उठला आणि त्याने मला पाठमोरी केले. माझ्या गांडीच्या मागून दिसणाऱ्या सुपारी सारख्या योनीत त्याने त्याचा तो भलामोठा सोटा कचकन कोंबला आणि जोरजोरात तो त्याची कंबर हलवू लागला. काच काच काच काच करत तो एक सारखे माझ्यावर उडू लागला. त्याचा वेग इतका प्रचंड होता कि माझ्या योनीच्या पुऱ्या चिंध्या त्याने करून सोडल्या होत्या.

खूप वेळ मला ठोक ठोक ठोकून झाले आणि त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे माझ्या अडाणीपणामुळे मी त्याच्याकडून एकदा जे ठोकून घेतले ते आज पण मी त्याच्याकडून ठोकून घेत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *