नाच्याने दाखवला संभोगाचा मार्ग – Marathi Hot Nachya Sambhog Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव संदीप आहे. मी आज चाळीशी गाठली आहे माझी. मी एक पूर्ण वेळ तमाशात नाच्या म्हणून काम करतो सध्या. गेली कित्येक वर्षे मी हे काम करत आहे. त्याचीच कहाणी आज मी तुम्हाला सांगणार आहे कि मी नेमका नाच्या झालो कसा.

तर याची सुरवात झाली होती ती अगदी मी शाळेत असतानाच. मला आधी पासूनच मुलींच्यात फार काही रस नव्हता. मी जास्तीत जास्त वेळ मुलांच्यात घालवत असे. पण तरीहि याचा अर्थ असा कधीच असू शकत नाही कि मुलांसोबत वेळ घालवणारे सगळेच जण गे असतात. पण मी होतो बर का. मी मुलांकडे रोखून बघत असे आणि माझी नजर विशेषतः त्यांच्या सोट्याकडे असायची.

मी कॉलेजे मध्ये गेलो आणि मला तर जणू पंखच फुलटल्यासारखे झाले. कॉलेज मधेही मी शाळेपेक्षा जास्त फुललो.माझे तिथे खूप मित्र होते आणि त्यांना मी असे काही बघत होते कि हळू हळू करत ते माझ्यापासून दुरावू लागले. ते सहाजिक आहे म्हणा कारण जो मुलगा स्ट्रेट असतो तो अश्या मुलांसोबत कशाला राहील जो त्याच्याकडे मुलींसारखा बघतो, त्याच्याशी लगट करतो, त्याच्या सोट्याकडे बघतो वगैरे वगैरे.

त्यामुळे कॉलेज संपत असताना मला कोणीच मित्र उरला नव्हता. मी पूर्णपणे एकटाच पडलो होतो. त्यामुळे मला ती गोष्ट आतल्या आत खात होती कि मी या जगात येऊन काहीच करू शकत नाही. खूपदा मला जीव द्यावासा पण वाटला पण प्रत्येक वेळी मी माघार घेत गेलो.

त्या दिवशी पण असेच काही तरी झाले होते आणि मी गावात असलेल्या नदी शेजारी जाऊन उदास मानाने बसलो होतो. मी जीव द्यायचाच या विचारात असतानाच तिथे आलेल्या एका माणसाने माझा हात धरला. त्या वेळी माझे वय साधारण पंचिवस असेल. साधारण पस्तीस वर्षाचा तो माणूस मला बघताच क्षणी म्हणाला “कुठे होता तू इतके दिवस?”

मला त्याचा काहीच अर्थ समजला नाही. पण त्याला बघून मी पण मनोमन खूपच खुश झालो होतो. त्याचा तो गव्हाळ वर्ण, बारीक पण चपळ अंगकाठी, माझ्या सारखीच बायली नजर, नाक आणि ओठ मुरडत बोलायची सवय, ठसक्यात नखरेबाज बोलणे आणि डोळ्यांची होणारी एकसारखी किलकिली हालचाल बघून मला असे वाटले कि हाच आहे तो ज्याची मला आजवर गरज होती.

त्याचे नाव राजू होते. त्याने त्याची ओळख करून दिली. तो गावात आलेल्या एका तमाशात कामाला होता. त्याने मला जीव न देण्याची विनंती केली आणि तो मला म्हणाला “उद्या तू आमच्या तमाशात ये. आपण निवांत बोलत बसू तिथे” मी त्याला नकार देऊ शकलोच नाही. त्या रात्री मी त्याच्याच विचारात होतो. मला काही केल्या चैन पडेना. कधी एकदा सकाळ होते आणि मी राजू ला भेटतो असे मला होऊन बसले होते.

सकाळ झाली आणि मी त्याच्याकडे निघालो. दूरवर असलेल्या तमाशाच्या ठिकाणी मी गेलो आणि तिथे राजू बद्दल विचारताच त्यांनी मला बाहेरच थांबवले. थोड्याच वेळात राजू तिथे आला आणि मला बघून तो खुश झाला व मला घेऊन तो आत त्याच्या रूम मध्ये गेला. रूम  म्हणजे काय एक तंबू त्याचा होता त्यात तो राहत होता. तमाशात असेच असते ना जे गावोगावी जातात.

त्याने मला बसायला सांगितले आणि मला चहा करून दिला. तो माझ्याशी खूपच आपुलकीने बोलत होता. त्याने मला सांगितले कि तो त्या तमाशात नाच्या होता आणि एक गे देखील होता. त्याचे बोलणे मी ऐकून आ वासून होतो. मला त्याच्या प्रत्येक शब्दाचे कौतुक होते. तो जसे सांगत होता तसे मला त्याचा प्रत्येक शब्द माझ्या हृदयात घर करत असल्याचे जाणवत होते. त्याने मला खूप सहानभूती दाखली होती.

त्याने माझ्या बद्दल विचारले असता मी त्याला माझी सगळी कथा त्याला सांगू लागताच माझ्या डोळ्यातून आपसूक पाणी येत असलेले बघून तो माझ्या जवळ येऊन बसला आणि त्याने माझा हात त्याच्या हातात घेतला व तो माझे सांत्वन करू लागला. कोणी पुरुषाने असा माझा हात पहिल्यांदाच हातात घेतला होता. त्याचा तो हाताचा स्पर्श मला सुखावत होता. मी मनोमन खूपच खुश होत होतो.

तो मला म्हणाला “अरे तू काही काळजी करू नको. आपल्या लोकांना हे लोक असेच करतात. पण जर का तू आपल्या सारख्या लोकांच्या सहवासात राहिलास ना तर मी तुला विश्वास देतो कि तुला काहीच अडचण येणार नाही हे मात्र नक्की म्हणून तू समज”

त्याचे ते वाक्य मला खूप धीर देऊन गेले. मला खूप बरे वाटले आणि मी त्याला त्याच्या बद्दल खूपच जास्त माहिती विचारू लागलो. त्याचे बोलणे ऐकत असताना मी त्याच्या शरीराकडे निरखून बघत होतो. त्याच्या बद्दल माझ्या मनात एक अनामिक आकर्षण निर्माण झाले होते. तो जे बोलत होता त्याकडे मी टक लावून बघत आणि ऐकत होतो. मी त्याच्याकडे पूर्ण आकर्षित झालो आहे याची मला खात्री पाटली.

तो बोलत असतानाच मी माझा हात पुन्हा एकदा त्याच्या हातात दिला आणि म्हणालो “मला वाटते मला आजवर त्याचा शोध होता तो तूच आहेस. कारण तुझा प्रत्येक शब्द मला पटला आहे आणि मला तुझ्या सहवासातच आनंद मिळत आहे असे मला वाटू लागले आहे” असे म्हणून मी त्याचा हाताचे एक हलकेसे चुंबन घेतले आणि त्याच्याकडे डोळ्यात डोळे घालून मी बघू लागलॊ.

तो तसाही गे च होता आणि माझ्या पेक्षा सगळ्याच गोष्टीत अनुभवी होता. त्यामुळे तो माझ्याकडे बघून हसला आणि त्याने मला त्याच्या कवेत घेतले. त्याच्या मिठीत जाताच मला स्वर्ग प्राप्तीचा आनंद झाला. त्याच्या छातीच्या केसांमधून येणारा तो घामाचा एक वेगळा वास मला खूपच जास्त गरम करत होता आणि मी पूर्ण बेभान होण्याच्या मार्गावर असल्याचे मला हळू हळू जाणवू लागले होते.

त्याने मला मिठीत घेताच मी स्वतःला त्याच्या स्वाधीन केले. त्याने माझा चेहरा त्याच्या ओंजळीत धरला आणि माझ्या तोंडात त्याचे तोंड दिले. मी आजवर कोणा पुरुषाला आयुष्यात पहिल्यांदाच चुंबन करत होतो. माझे अंग शहारले. आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तो मला डॉमिनेट करत होता आणि मला त्याच्याकडून डॉमिनेट करून घेणे आवडत होते. मी आता त्याचा झालेलो होतो.

चुंबन घेत घेताच त्याने त्याच्या तंबूचे दार लावून घेतले आणि मला खाली जमिनीवर टाकलेल्या गादीवर झोपवले. त्याने माझे एकेक करत मग सगळे कपडे काढले व मला पूर्ण नग्न झाले. त्याच्या डोळ्यात मला उपभोगायची जी भूक होती ती मला आता जाणवत होती आणि मला तर तेच हवे होते. त्यामुळे मी त्याला जे करायचे आहे ते करू द्यायचे ठरवले आणि त्याला अजिबात विरोध केला नाही.

त्याने माझे कपडे काढताच तो माझ्याकडे रोखून बघत बघत स्वतःचे देखील कपडे काढत होता. तो पण जेव्हा पूर्ण नग्न झाला तेव्हा तो माझ्यावर तुटून पडला. तो माझ्या शरीरावर त्याचे शरीर वर पासून खाली पर्यंत घासू लागला. त्याचे शरीर जसे माझ्या शरीराला घासू लागले तसे आमचे दोघांचेही सोटे कडक झाल्याचे आम्हाला जाणवले. माझ्यासाठी हि खूप मोठी गोष्ट होती.

त्याने खूप वेळ त्याचे अंग माझ्या अंगावर अश्या प्रकारे रगडले आणि मग मला जागेवरून उठवले. त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. मला ज्यावेळी त्याच्या सोट्याचा स्पर्श झाला त्यावेळी मी माझ्यातून हरवून गेलो. त्याचा सोटा मी हातात घेतला आणि माझ्या चेहऱ्यावरून वेड्या सारखा फिरवू लागलो. त्याचा तो रॉड माझ्या चेहऱ्यावरून फिरत असताना मला कमालीच्या तीव्र भावना झाल्या होत्या.

मग मी त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागलो. अगदी आरामात मी त्याचा सोटा चोकू लागलो होतो ते बघून माझे मला पण आश्चर्य वाटू लागले. चोकून चोकून मी त्याचा सोटा कमालीचा कडक केला होता. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. खूप वेळ त्याने मला त्याचा सोटा चोखायला लावला.मला पण काही केल्या त्याचा सोटा माझ्या तोंडातून काढवत नव्हतेच म्हणा.

खूप वेळाने त्याने माल थांबवले. माझ्या गांडीकडे तो आला आणि त्याने त्याची दोन बोटे त्याच्या तोंडात घालून ओली केली व हळू हळू करत माझ्या गांडीच्या भोकात सरकवली. त्याची बोटे आत बाहेर करून त्याने माझे भोक मोठे केले आणि मग त्याने त्याचे ते हत्यार माझ्या गांडीच्या भोकात कचकन सरकवले. कचकन एकाच दणक्यात त्याचा सोटा माझ्या गांडीत जाताच तो वेड्या सारखा माझ्यावर तुटून पडला.

काच काच काच काच करत माझ्या गांडीला तो मारत होता आणि त्याचा दणक्याने माझी गांड फाटत होती. मला जे हवे होते ते तो देत होता. प्रचंड वेगाने त्याने माझी गांड खूपवेळ एकसारखी न थांबता मारली आणि शेवटी त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या गांडीत सोडले. माझे भोक त्याच्या वीर्याने भरून गेले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे त्याने मला माझा मार्ग दाखवला होता. पुढे मी त्याच्याच तमाशात कामाला लागलो आणि रोज नियमितपणे त्याच्याकडून ठोकून घेऊ लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *