पर्मनंट नोकरीसाठी झवले बॉसला – Marathi Sexy Gay Sambhog Katha

मी काही अभ्यासात हुशार नव्हतो.  कसे बसे कॉलेज पूर्ण केले आणि माझ्या घरच्यांनी मला एका ओळखीच्या माणसाकडून गावातीलच एक शाळेत शिपाई म्हणून नोकरीस लावले. माझ्या मनात काही फार नव्हते शिपाई म्हणून नोकरी करायची. पण काही इलाज नव्हता. दुसरा पर्याय काही नसल्याने मी पण मग त्या साठी तयार झालो होतो.

मी शाळेत लागलो तेव्हा माझी ओळख सगळ्यांशी करून देण्यात आली. बाकी सगळे ठीक आहे पण माझी अडचण एका माणसाशी होती. ती म्हणजे त्या शाळेचे प्रिन्सिपल. अडचण म्हणजे काय तर तो खूपच खडूस होता असे मी ऐकले होते. आणि माझ्या दुर्दैवाने मला  तिथे शाळेत पर्मनंट करायचे कि नाही हे सगळे त्याच्या हातात होते. त्यामुळे माझी चांगलीच गोची झाली होती.

त्याचे नाव सुधाकर होते. साधारण पंचेचाळीस वर्ष वयाचा असेल तो. जमेल तितका काळा आणि राकट. पण  त्याची उंची मात्र खरेच खूप  होती. त्याच्या सहा फूट उंचीला त्याचा तो राकटपणा अतिशय शोभून दिसत होता. त्यातच त्याची शरीरयष्टी देखील खूपच पिळदार होती. या वयात पण खूपच चांगले ठेवले होते  स्वतःला. त्यामुळे त्याच्याकडे जाताना थोडी भीती पण वाटत असे पण त्याची पर्सनॅलिटी बघून मन खुश पण होत असे.

त्याच्या विरुद्ध मी होतो. म्हणजे एकदमच सुमार दर्जाची पर्सनॅलिटी असलेला. फरक इतकाच होता कि सुधाकर काळा होता आणि मी गोरा होतो. माझी शरीयष्टी नाजूक असल्याने माझे ते गोरेपण मला चांगलेच उठून दिसत असे. मी त्याचा खाजगी शिपाई म्हणून रुजू झालो होतो. त्यामुळे मी सतत त्याच्या आजूबाजूलाच असे. तो कुठल्या तरी दुसऱ्या गावचा होता.

त्यामुळे तो रूम करून राहत असे एकटाच. त्यामुळे  सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपे पर्यंत त्याला पाहिजे नको ते सगळे मला बघावे लागत असे. मी असे ऐकले होते कि आधी जे म्हणून त्याच्याकडे शिपाई म्हणून लागले होते त्यातील कोणीच टिकले नव्हते. कारण त्याला काम खूपच  नीट लागत असे. त्यामुळे आता माझा नम्बर होता. काय होणार माझे याची काळजी सगळ्यांनाच होती.

मी माझ्या पद्धतीने काम चालू केले. त्याने  सांगायचे आणि मी करायचे. एकदाच सांगितलेली गोष्ट मी  विसरत नसे. त्यामुळे हळू हळू करत मी त्याचे मन जिंकले. तो माझ्यावर विश्वास तर टाकू लागलाच पण त्याच बरोबर तो माझ्यावर विसंबून पण राहू लागला.  माझ्यासाठी हे चांगलेच होते ना तसे. कारण मला फिक्स करणे ज्या माणसाच्या हातात आहे तोच  जर खुश असेल तर मग विचारता.

दिवस जात होते तसे तो माझ्याशी खूपच चांगले बोलू लागला होता. त्याच्या घरी पण तो मला काय पाहिजे नको ते बघण्यास सांगू लागला. त्याच्या घरी भाजी आणणे, चहा करणे अशी बरीच कामे तो माझ्याकडून करून घेऊ लागला. मी पण गप तो सांगेल ती सगळी कामे करू लागलो.

एकदा मी सुटीच्या दिवशी घरी बसलो होतो तेव्हा त्याचा फोन मला आला. त्याने मला  त्याच्या रूम वर बोलावून घेतले. मी तिथे जाताच बघतो तर काय तो फक्त लुंगी आणि बनियान वर होता. असे मी  त्याला आधी कधीच बघिलते नव्हते. त्यामुळे त्याला तसे बघून मी थोडा कन्फयुज झालो. त्याने मला बसायला सांगितले आणि काही कामे करायला दिली.

ते झाल्यावर तो म्हणाला “एक काम कर माझे जरा अंग दाबून दे. खूप दिवस झाले अंग दुखत आहे माझे. जरा मालिश कर तू”

माझ्यासाठी हे काम थोडे वेगळे होते पण करणार काय. मी आत गेलो आणि तेलाची वाटी घेऊन आलो.त्याने त्याचे बनियान काढले आणि तो उघडा झाला. त्याच्या पायावर मी तेल ओतले आणि हळू हळू करत त्याचे पाय मी चेपू लागलो. माझ्या हाताचा स्पर्श होताच तो मला म्हणाला “तुझा हात खूप छान आहे रे. आधीच तुला बोलवायला पाहिजे होते मी”

त्याचे बोलणे मला थोडे विचित्र वाटले. पण मग मी तिकडे फार लक्ष दिले नाही. त्याचे पाय दाबत दाबत मी त्याच्या पाठीकडे गेलो . त्याची ती काळीभोर पाठ मी तेलाने चांगलीच रगडु लागलो. माझ्या जोराच्या दाबन्याने त्याला चांगलेच हलके वाटत होते आणि तो वारंवार ते मला  बोलून दाखवत होता

त्याची छाती चोळत असताना मी त्याच्या पायाच्या इथे ढेंग टाकून बसलोत होतो. त्यामुळे माझा सोटा त्याच्या मांडीवर घासला जात होता.

मला ते  सुरवातीस लक्षात नाही आले. पण मग माझा सोटा त्या घर्षणाने जेव्हा जागृत झाला तेव्हा मात्र मला थोडे विचित्र  वाटले. मी कशी तरी त्याची छाती चोळली चोळली आणि मग त्याच्या मी पायाकडे पुन्हा गेलो. त्याचे पाय चोळत चोळत मी त्याच्या मांड्या  पण जसे चोळू लागलो तसे त्याच्या सोट्याच्या  इथे मला वळवळ झाल्याचे जाणवू लागले.

मी असा विचार करतो न करतो तोच त्याने माझा हात त्याच्या हातात पकडला आणि त्याच्या सोट्यावर ठेवला. मला काहीच समजेना. मी माझा हात झटकन मागे घेताच तो मला म्हणाला ” हे बघ तुझे पर्मनंट होणे माझ्या हातात आहे. त्यामुळे मला पाहिजे ते तू मला दिले तर मी तुला कायमची नोकरी देईन. तेव्हा मी सांगतो ते मुकाट्याने कर”

ते ऐकून माझा नाईलाज झाला. मी त्याचा सोटा चोळू लागलो. मघाशी माझा सोटा घासून घासून फुगीर झाला होताच.आता तर मी त्याचा सोटा हातात घेताच मला माझ्या भावना जागृत झाल्याची जाणीव झाली. त्याचा सोटा मी जसा माझ्या हातात घेऊन चोळू लागलो तसे त्याचा आकार कमालीचा कडक झाला. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. ते बघून मी पण वेडा झालो.

थोडा वेळ झाला आणि मग मी त्याचा सोटा माझ्या  तोंडात घेतला. तोंडात घेऊन मी त्याचा सोटा चोकू लागलो. त्याचे ते भलेमोठे काळेभोर हत्यार माझ्या तोंडात मावत नव्हते इतका त्याचा आकार मोठा होता. तरीही मी त्याला जमेल तसे माझ्या तोंडात घेऊन चोकत होतो. हळू हळू मग मला त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या तोंडात घेणे शक्य झाले. त्याचे चोकून चोकून ओलेचिंब झालेले हत्यार मला प्रचंड आवडू लागले होते.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर तो उठला. त्याने मला खाली गुडघ्यावर बसविले आणि माझ्या गांडीला त्याच्या हाताने जोरजोरत फटके मारू लागला. त्याच्या हाताच्या फटक्याने माझी गांड चांगलीच कडक झाली. त्याने मग माझ्या गांडीचे गोलाकार असलेले काप हाताने बाजूला केले आणि तो त्याचे भोक चाटू लागला. त्याची जीभ त्याच्या सोट्यासारखीच कडक होती आणि खूप मोठी पण होती.

त्याने माझ्या गांडीला चाटून चाटून ओलेचिंब केले. त्याची जीभ त्याने मग त्या  भोकात घातली आणि आत बाहेर करून तो तिला मोठे करू लागला. त्याची जीभ एकसारखी जशी आत बाहेर होऊ लागली तसे ते भोक पण खूपच मोठे झाले. ते बघून मग त्याने त्या भोकात  त्याच्या हाताची दोन बोटे घातली. दोन बोटे घालून मागे पुढे करत त्याने त्याच्या शेजारी असलेल्या तेलाच्या वाटीतील थोडे तेल घेतले.

ते तेल त्याने माझ्या गांडीच्या भोकात सोडले आणि मग त्याचे ते भलेमोठे  हत्यार त्यात घालायला सुरवात केली. त्याने  सुरवातीस एक जोराचा दणका दिला तसे त्याचा सोटा पूर्णपणे माझ्या गांडीत गेला. मग कशाला  तो थांबतो. त्याने जोरजोरात त्याची कंबर हलवायला सुरवात केली आणि माझी गांड तो मारू लागला. काच काच काच काच करत तो एकसारखे माझ्यावर उडत होता.

त्याचे हात माझ्या गांडीला करकचून पकडून ठेवले होते त्यामुळे माझ्या गांडीला व्रण उठले होते. त्याची कम्बर एकसारखी हालत होती आणि त्या प्रत्येक हिसड्याने माझी गांड जोर जोरात मारली जात होती. दणक्यावर दणके देऊन झाल्यावर त्याचा सवोच्च क्षण आला. त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि मला खाली पाठीवर झोपवले.

पाठीवर झोपवताच त्याने माझे दोन्ही पाय वर केले आणि त्याने खालून माझ्या गांडीत पुन्हा एकदा त्याचा सोटा कोंबला. त्याचा सोटा माझ्या गांडीत सर्र्कन गेला आणि मग त्याने माझे दोन्ही पाय त्याच्या हातात घेतले व पुन्हा एकदा तो जोरजोरात त्याची कम्बर हलवू लागला. मघापेक्षा पण प्रचंड वेगाने तो त्याची कंबर हलवत होता आणि खूप वेळ हलवून झाल्यावर मग त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला व माझ्या तोंडात दिला.

मी त्याचा सोटा तोंडात घेऊन चोकू लागताच त्यातून त्याच्या वीर्याचा फवारा बाहेर आला. सर सर करत आलेले ते  सगळे वीर्य मी मनसोक्तपणे पिऊन टाकले. त्याचा सोटा तरीही मी माझ्या तोंडातून बाहेर काढला नव्हता. मी पुढे जवळपास अर्धा तास त्याचा सोटा चोकत होतो. त्याच्या पेक्षा जास्त आता मलाच त्याच्या सोट्याची गरज आहे असे मला वाटू लागले होते.

खूप वेळाने मग मी त्याचा सोटा चोकून आणि पूर्ण साफ करून दिला आणि मग कुठे  आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी प्रिन्सिपल ने माझी मनसोक्तपणे गांड मारली होती. तेव्हापासून तो नियमितपणे माझी गांड मारू लागला होता.  थोड्याच दिवसात त्याने मला नोकरीवर पर्मनंट केले आणि ते बघून सगळे आश्चर्यचकित झाले. पण मी देखील मनोमन खूपच खुश होतो हे मात्र नक्की.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *