बंड्याची मारली गांड – Marathi Hot Gay Sambhog Katha

मी तेव्हा सुटीला काका च्या गावी गेलो होतो. काकाचे गाव म्हणजे खेडे गाव च होते. तिथे जायचे मुख्य कारण म्हणजे बंड्या. बंड्या माझा चुलत भाऊ होता. आम्ही दोघे समवयस्क होतो. त्यामुळे आम्ही खूपच दंगा मस्ती करत असू. सुटीला त्याच्याबरोबर खेळायला मिळणार म्हणून मी खुश होतो.

आम्ही लहानपणी भेटलो होतो त्या नंतर आमची भेट काही झाली नव्हती. खूप वर्षांनी आम्ही भेटणार होतो. आम्ही दोघे पण कॉलेज ला होतो. आमचे फोन वरून बोलणे व्हायचे तसे अधे मध्ये पण ते तेवढेच.

मी गेल्यावर बंड्या ला बघून खूप खुश झालो. पहिल्यापासूनच तो खोडकर होता त्यात आता अधिकच भर पडली होती. मी गेल्या गेल्या त्याने माझी कळ काढायला चालू केली. मला पण खूप मजा येऊ लागली होती. आमची सुटी अश्या तर्हेने खूपच चांगली चालू झाली होती.

बंड्याची रूम वेगळी होती.तो एकटाच झोपायचा तिकडे. माझी सोय पण आपसूकच त्याचा रूम मध्ये करण्यात आली होती. रूम तशी ठीक होती पण खूपच छोटी होती. आम्ही दोघे पण खालीच झोपणार होतो. एका सतरंजीवर आम्ही झोपलो आणि गप्पा मारू लागलो. गप्पा मारत मारत वेळ कसा जात होता ते आम्हाला समजत नव्हते.

दोन तरुण मुले शेवटी एकाच विषयावर गप्पा मारतात ते म्हणजे संभोग. आम्ही पण त्याला अपवाद नव्हतो. पण बंड्याच्या बोलण्यातून मला एक गोष्ट जाणवली होती ती म्हणजे त्याला कोणी गर्लफ्रेंड तर नव्हतीच पण त्याला त्यांच्यात विशेष रस पण नव्हता. मी फार काही त्यावर लक्ष दिले नाही म्हणा. पण बंड्या सतत मुलांबद्दलच बोलत होता. मी काही बोललो नाही त्याला.

त्याच्या मोबाईल मध्ये पण मुलांच्या बरोबर असलेल्या संभोगाच्याच खूप साऱ्या क्लिप्स होत्या. मला ते थोडे विचित्र वाटले. पण थंडी प्रचंड होती त्यामुळे काही नसल्या पेक्षा बरे म्हणून मी पण त्या क्लिप्स चा आनंद लुटू लागलो होतो. ते बघता बघता आणि गप्पा मारता मारता बंड्या मला लगट करू लागला होता. मला चावटपणे माझ्या शरीरावर इकडे तिकडे मारू लागला होता.

खूप वेळाने आम्ही झोपायचे ठरवले आणि आम्ही झोपलो पण. मला झोप लगेचच लागली. साधारण एक तास झाला असेल आणि मला माझ्या शरीराला कोणी तरी स्पर्श करत असल्याचे जाणवले. पण मी खूपच झोपेत असल्याने मला नीटसे समजत नव्हते कि नेमके काय चालू आहे ते.

थोड्यावेळाने मला लक्षात आले कि कोणाचा तरी हात माझ्या सोट्यावरून फिरत आहे. मला लगेच समजलेत कि या खोलीत तर मी आणि बंड्या दोघेच आहे. त्यामुळे हे काम त्याचेच असणार. मी तरीही काही बोललो नाही. कारण आश्चर्य म्हणजे माझा सोटा त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने थोडासा कडक झाला होता. असे आजवर कधीच झाले नव्हते. पण आज ते झाले होते.

मी झोपेचे सोंग आणायचे ठरवले आणि मी सरळ पाठीवर झोपलो. माझ्या हालचालीने बंड्या थोडा वेळ बाजूला झाला आणि मी काही करत नाही हे बघून त्याचे धाडस वाढले. त्याने माझा सोटा एकसारखा चोळायला चालू केले. हळू हळू करत त्याने माझ्या पॅण्ट ला हात घातला. मी घरी असल्याने शॉर्ट घातली होती. त्यामुळे त्याने अलगद माझी शॉर्ट काढायला चालू केले.

लगेचच माझी शॉर्ट काढून त्याने मला नग्न पण केले. त्या रूम मध्ये मी आणि तो या शिवाय कोणी नसल्याने मी पण बिनधास्त होतो. तो जागचा उठला आणि त्याने माझ्या दोन्ही जांघेत त्याचा हात घातला. तो वर खाली करत त्याचा हात त्यातून फिरवू लागला. धावत भेट असते तशी त्याच्या बोटांचा माझ्या सोट्याला आणि गोट्याना नकळत स्पर्श होत होता.

तेवढ्याने पण माझा सोटा कडक झाला होता. मी अचंबितच झालो होतो. एक तर खूपच थंडी होती आणि त्यात बंड्या असे काही अफलातून काम करत होता कि मला ते करून घ्यावेसे वाटत होते व मी त्यामुळे तेच करत होतो.

मी अधून मधून इकडे तिकडे हालचाल करत होतो, खोकत होतो. मला हे दाखवायचे होते कि मी खूपच गाढ झोपेत आहे आणि मला काय चालू आहे हे समजत नाहीये.

बंड्याने मग माझा सोटा त्याचा हातात घेतला आणि हळू हळू करत त्याला वर खाली करून हलवायला चालू केले. एका क्षणात माझा सोटा प्रचंड कडक झाला आणि मोठ्या डौलाने मागे पुढे करत सलामी देऊ लागला. बंड्याच्या तोंडातून आह आह असा आवाज येत होता. मला समजले कि त्याला माझा सोटा आवडला आहे आणि त्यामुळेच तो असे आवाज काढत आहे.

त्याने मग माझ्या सोट्याला त्याच्या तोंडात घेतले आणि जोरजोरात त्याचे तोंड मागे पुढे करत त्याला चोखायला सुरवात केले. त्याच्या चोकण्याच्या वेगळ्या पद्धतीने मी व्याकुळ झालो. माझी गर्लफ्रेंड पण इतके चांगले मुखमैथुन करत नव्हती तितका हा बंड्या करत आहे हे बघून मी मनोमन हसावे कि रडावे याचा विचार करत होतो.

इतक्या स्पर्शाने कोणी जागे होणार नाही असे होणार नाही आणि तसे करणे पण बरोबर नाही या विचाराने मी माझे डोळे उघडले आणि बंड्याला म्हणालो “अरे बंड्या हे काय करत आहेस तू?”

माझ्या आवाजाने मला वाटले कि तो घाबरेल. पण तो अजिबात घाबरला नाही आणि शांतपणे मला म्हणाला “आपल्या दोघांची सोय करत आहे. काही बोलू नको. तुला पण ते हवेच आहे. तेव्हा आपण गप राहून याचा आनंद घेऊ. मला माहित आहे तू झोपलेला नाहीयेस.”

त्याचे बोलणे ऐकून मी अवाकच झालो. पण बंड्याचा आत्मविश्वास मोठा होता. मी त्याच्या डोक्याला मागून माझ्या हातात पाकडले आणि त्याचे तोंड जमेल तितक्या ताकदीने माझ्या सोट्यावर आणून ठेवू लागलो होतो. माझा सोटा त्याच्या तोंडात पूर्णपणे आत गेला होता. तो ज्या पद्धतीने माझा सोटा चोकत होता त्यावरून मला समजले होते कि बंड्या हे नियमित करत असणार आणि तेव्हा मला बंड्याची गांड इतकी गोलाकार कशी याचे रहस्य समजले.

तो व्योक व्योक करत माझा सोटा चोकत होता. मधेच त्यावर थुंकून त्याला ओला करत होता आणि पुन्हा एकदा त्याच्या तोंडात घेऊन पूर्ण आवेगाने चोकत होता. खूप वेळ चोकून झाल्यावर तो बाजूला झाला. त्याने त्याचे कपडे काढले आणि तो पूर्ण नग्न झाला.

त्याने त्याचा एक पाय माझ्या पोटावरून दुसरीकडे टाकला व त्याची गांड माझ्या सोट्यावर येईल अश्या बेताने बसला. त्याने त्याची दोन बोटे स्वतःच्या गांडीत घातली आणि त्याचे भोक थोडे मोठे केले. साधारण एक मिनिट त्याने त्याची बोटे आत बाहेर करून ते भोक मोठे झाल्याची खात्री पटताच त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात पकडला आणि तो अलगद त्यावर बसू लागला.

त्याच्या गांडीचे भोक माझ्या सोट्याच्या शेंड्याला लागताच माझ्या अंगात वीज चमकली आणि माझा सोटा प्रचंड कडक बनला. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. तो हळू हळू करत त्यावर अश्या बेताने बसला कि माझा सोटा त्याच्या गांडीच्या भोकात पूर्णपणे आत गेला. पूर्ण आत जाताच तो पुढे झुकला आणि त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात दिले.

त्याला किस करताना मला अजिबात वावगे वाटत नव्हते. तो त्याची गांड वर खाली करून मारून घेत होता. शेवटी भोकच ते. माझा सोटा त्याची मजा लुटत होता. काच काच करत तो त्याची गांड मारून घेत होता.

मी त्याला बाजूला केले आणि गुडघ्यावर बसवले. त्याच्या गांडीत मागून मी माझा सोटा कोंबला आणि जोरजोरात माझी कंबर हलवू लागलो. माझ्या कमरेच्या आत बाहेर होण्याने त्याची गांड चांगलीच मारली जात होती. तो जसा त्याचा आनंद घेत होता त्यापेक्षा जास्त मी त्याचा आनंद घेत होतो. हिसड्यावर हिसडे मारून मी बंड्याची गांड मारत होतो.

जवळसपास अर्धा तास मी एकसारखे त्याच्या गांडीच्या भोकात माझा सोटा घालून त्याला ठोकत होतो. शेवटी मग मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि त्याचा तोंडात दिला. त्याने तो चोकायला चालू करताच त्यातून वीर्य बाहेर आले आणि त्याचे तोंड त्याने पूर्णपणे भरून गेले. ते सगळे वीर्य पिऊन तो तृप्त झाला आणि माझ्या कुशीत येऊन झोपला.

त्याने माझा सोटा हातात घेतला आणि कौतुकाने त्याला कुरवाळू लागला. त्याला खूपच मजा आली होती. तो मधेच मला किस करत होता. थोड्यावेळाने तो उठला आणि त्या पडलेल्या सोट्याला त्याच्या तोंडात घेतले व पुन्हा एकदा चोखायला सुरवात केले. मला असे वाटत होते कि आपण आता तरी याची गांड मारली आहे आला सोटा खडा होणार नाही. पण बंड्या भलताच भारी निघाला.

चोकून चोकून त्याने माझा सोटा पुन्हा एकदा कडक केला. त्या रात्रभर आणि तिथून पुढे रोजच रात्री मी बंड्याची गांड मारू लागलो होतो. पुढे पूर्ण सुट्टी आमची अशी मादक आणि रंगीन गेली. पुढे बंड्या पण माझ्या बरोबरच माझ्या घरी सुटीला आला आणि मग काय माझ्या आलिशान बेडरूम मध्ये मी त्याला ठोक ठोक ठोकून काढला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *