बस मधील मजा Marathi romatic katha

मी आज घाई गड्बडीतच होतो. मला आधीच उठायला थोडासा उशीर झाला होता. पण त्यामुळे मला ऑफिस ला जायला उशीर होऊन चालणार नव्हते. त्यातच माझ्याकडे माझी बाईक नसल्याने काही महिने तरी मला बस ने प्रवास करावा लागणार होता. कसेबसे मी आवरले आणि बाहेर पडलो. ऑफिस ची बॅग, डबा असे रोजचे सामान मी घेतले होते.

माझे ऑफिस तसे माझ्या घरापासून बऱ्यापैकी लांब होते. त्यामुळे मला सकाळची ६.३० ची बस पकडावी लागत असे. पण इतक्या सकाळी देखील ती बस कचाकच भरलेली असायची. याचे मुख्य कारण म्हणजे माझ्यासारखेच ऑफिस ला जाणारे बाकी लोक आणि कॉलेज चे युवक युवती. त्यामुळे बस ने प्रवास म्हणजे तारेवरची कसरत असे माझी रोज.

त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे मी बस साठी स्टॉप वर उभा होतो. आज तर नेहमीपेक्षा बस ला जास्तच गर्दी होती. मी कसाबसा बस मध्ये चढलो आणि एका कोपऱ्यात जाऊन उभा राहिलो. रोजच गर्दी असल्याने चेंगराचेंगरी रोजचीच होती. एकमेकांना धक्का बुक्की तर व्हायचीच.

एक स्टॉप पुढे बस गेली आणि पुढचा लोंढा बस मध्ये चढला. मी अजून मागे दाबले गेलो. मी दरवाज्याच्या जवळच उभा होतो. त्या लोंढयामध्ये कॉलजेच्या युवक युवतींचा भरणा जास्त होता. त्यातच माझ्या बरोबर समोर एक मुलगी येऊन उभी राहिली. पांढऱ्या रंगाच्या चुडीदार मधील ती मुलगी कॉलजेची असावी असे मला वाटले. मी तिला पहिल्यांदाच बघत होतो. कारण तसेही रोज आपल्याला बघून बघून लोक चेहऱ्याने तरी ओळखीचे होतातच.

ती माझ्या जवळ पुढे उभी होती. तिने माझ्याकडे लक्षहि दिले नव्हते. जशी गर्दी वाढत होती तशी ती मागे मागे सरकत होती. पण मला मागे जाण्यास वाव नव्हता. त्यामुळे ती माझ्या अंगाशी येऊन चिकटली होती. मला खूपच अवघडल्या सारखे झाले होते. पण नाईलाज होता. तिचे नितंब बरोबर माझ्या सोट्यावर आले होते. बस च्या धक्क्यात तिचे ते गोलाकार नितंब माझ्या सोट्यावर रगडु लागले होते. माझा सोटा आता शांत बसायचे नाव घेईना. शेवटी मी देखील स्वतःवर किती नियंत्रण ठेवणार होतो.

माझा सोटा कडक झालाच. आणि त्याने सलामी दिली. बहुदा तिला ते लक्षात आले असावे. म्हणून तिने झटकन मागे वळून माझ्याकडे बघितले आणि खाली माझ्या पॅण्ट कढे देखील बघितले. माझा सोटा त्या पॅण्ट मधून फुगीर झालेला स्पष्ट दिसत होता. मी मात्र लक्ष नाही असे दाखवले आणि इकडे तिकडे बघत उभा राहिलो. ती काही बोलली नाही . मला वाटले ती थोडी पुढे सरकेल पण ती आहे तिथेच उभी राहिली. थोड्यावेळाने तिचा स्टॉप आला आणि ती उतरली. मी मात्र त्या झालेल्या घर्षणाने व्याकुळ झालो होतो.

दोन दिवस ती मुलगी बस मध्ये दिसली नाही. पण मग मात्र एके दिवशी ती पुन्हा बस मध्ये आली. पुन्हा तेच!! माझे नशिब जोरावर होते. ती पुन्हा माझ्या समोर येऊन उभी राहिली आणि आजही गर्दीने मला साथ दिली होती. आज देखील माझा सोटा तिच्या नितंबावर घासत घासत तिच्या स्टॉप पर्यंत आम्ही गेलो होतो. हा असा डाव एकंदरीत चार दिवस चालू होता.

एके दिवशी मी थोडे धाडस केले आणि तिला विचारले “तुम्ही कॉलेजला जाता का? तुम्हाला आधी कधी पहिले नाही या बस मध्ये.”

“हो. मी कॉलजेला दुसऱ्या वर्षात शिकते. मी नवीनच आहे या शहरात” ती म्हणाली.

“माझे नाव राकेश आहे. मी एका कंपनीत जॉब करतो. रहायला मी तुमच्या एक स्टॉप मागेच आहे. भाड्याचा फ्लॅट आहे माझा. एकटाच राहतो” मी म्हणालो.

“हो का. माझे नाव नीता आहे. मी शेजारील हॉस्टेल मध्ये राहते” ती म्हणाली.

अश्या तऱ्हेने आमची ओळख झाली. हि ओळख होत असताना देखील माझा सोटा मी तिच्या नितंबावर रगडत होतोच. आमची ओळख झाल्याचा हा फायदा झाला कि आमच्यात एक मोकळेपणा आला. ती बिनधास्त आता माझ्या जवळ येऊन उभी राहू लागली होती.

पावसाळा चालू झाला होता. नेहमी प्रमाणे नीता बस मध्ये चढली. ती थोडीशी भिजलेली होती. आत चढल्यावर मी तिला तिची छत्री बंद करण्यास मदत केली. तिचा ड्रेस थोडा ओला झाला होता. ती पुन्हा मला चिकटून उभी राहिली. ती ज्या क्षणी मला चिकटायची त्याच क्षणी माझा सोटा कडक बनायचा. पण हे तिला सोडून बाकी कोणाला समजायचा प्रश्न नव्हता. कारण गर्दीच इतके असायची कि कोणाला कोणाशी घेणे देणे नसायचे.

तिने तिच्या अंगावर पडलेले पाणी झटकण्यास सुरवात केली. मागे अंगावर पडलेले पाणी झटकत असताना तिचा हात माझ्या सोट्याला लागला. मला झटका लागावा तसे झाले. ती वारंवार झटकत होती आणि माझ्या सोट्याला स्पर्श करत होती. तिने मला अचानक विचारले “अरे राकेश, माझ्या हाताला काय इतके कडक लागत आहे. काही लोखंडी वस्तू आणली आहेस का? इतके कडक काय लागत आहे माझ्या हाताला?”

मी ओशाळलो होतो. आमच्यात तसा चांगलाच बिनधास्तपणा आला होता म्हणून मी म्हणालो “नाही ग नीता. गर्दीमुळे माझा थोडा कडक झाला आहे”.

ती हसली आणि मला म्हणाली “काही पण नको सांगू. इतका कडक कस असू शकेल?” असे म्हणून तिने माझ्या सोट्यावर हात ठेवला आणि त्याला चाचपून बघू लागली.

“अरे बापरे हो की. खरच कि रे’ ती म्हणाली आणि माझ्याकडे लाडिक नजरेने बघून हसली. तिचा स्टॉप येई पर्यंत ती माझा सोटा चोळत होती. मला तिच्याकडून सिग्नल मिळाला होता. मी तिकडेच उतरलो आणि जवळच्या लॉज वर तिला घेऊन गेलो.

गेल्या गेल्या मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिला माझा कडाक सोटा कधी एकदा बघेन असे झाले होते. तिने माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा बघून तिचे डोळे विस्फारले. इतका मोठा सोटा तिने कधीच नव्हता बघितला. तिने घाप दिशी माझा सोटा तोंडात घेतला आणि ती चोकोबार करू लागली. ऐन बाविशीतली ती तरणी मुलगी माझा सोटा असा काही चोखत होती कि जणू काही लॉलीपॉप च खात आहे.

“खरंच तुझा सोटा किती कडक आहे रे. मला तरी वाटले होते कि तू हातोडी घेऊन येतो बस मध्ये”ती मला म्हणाली आणि माझ्याकडे तिरकि नजर दिली.

ती शब्दशः माझा सोटा चावत होती. तिला माझा सोटा पूर्ण तिच्या घशात कोंबून घ्यायचा होता. पण माझ्या सोटा इतका मोठा होता कि तो निम्माच तिच्या तोंडात जात होता. मी तिचे केस पकडले आणि माझा सोटा तिच्या जास्तीत जास्त आत कोंबू लागलो. तिची होणारी घुसमट मला आवेग देत होती. मला अधिक जोश येत होता तसा मी अधिक जोरात तिच्या तोंडात माझा सोटा ढकलत होतो. तिची होणारी घुसमट मला खूप आनंदित करत होती. मला असे वाटत होते कि मी तिचा बॉस आहे आणि ती माझी अंकित आहे.

तिला मी उभे केले आणि तिच्या ओठांचा चावा घेऊ लागलो. तिचे गुलाबी ओठ मदिरेपेक्षा धुंदी देत होते. उरोज दाबत दाबत आणि ओठांचा आस्वाद घेत घेत मी तिला पूर्ण नग्न कधी केले हे तिला देखील समजले नाही . बेभान झालेलो दोघे आम्ही आता तयार होतो. मी तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या गोऱ्यापान योनीत माझी जीभ कोंबली. मी माझी जीभ पूर्ण पणे आत घातली होती. पूर्ण ओली झालेली तिची योनी मला खूपच खारट लागत होती. एखादा समुद्रातील मासा खावा तशी तिची योनी मी चाटून काढत होतो. मला तिची गुलाबी योनी प्रचंड आवडली होती. तिच्या योनीवर असलेली बारीक लव नुकत्याच मिसरूड फुटलेल्या मुलाच्या मिशी सारखी दिसत होती.

माझ्या सोट्याचा कडकपणा खूपच आवडला होता. मी आता माझे तोंड बाजूला केले आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीत खुपसला आणि तिला जोरात हिसडे देऊ लागलो. तीने माझ्या प्रत्येक हिसड्याला तिची कंबर उचलून प्रतिसाद देण्यास सुरवात केली. मी दणक्यावर दणके देत होतो आणि ती प्रत्येक दणक्यासरशी माझ्या कवेत अधिकच येत होती. माझे तोंड तिच्या स्तनाग्रांवर च होते. मी ते चोकून चोकून खूपच मोठे केले. मी शेवटी माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि तसाच तिच्या अंगावर पडून राहिलो. तिला देखील मला बाजूला करायचे नव्हते.

अवघ्या दहा मिनिटात मी पुन्हा तयार झालो आणि माझा सोटा पुन्हा तिच्या योनीत कोंबला. यावेळी मघापेक्षा माझा वेग जास्त होता. मी पूर्ण ताकदीने तिला हिसडे देत होतो. अशी तरुण मुलगी मला अशी खायला मिळाल्यावर दुसरे होणार तरी काय होते. मी कसलाही विचार न करता माझी कंबर हलवत होतो. कचकच करत मी तिच्या योनीची चिरफाड करत हटू. मघापेक्षा जास्त वेळ ठोकून काढल्यावर मी पुन्हा माझे वीर्यपतन तिच्या योनीत केले आणि निपचित बाजूला पडलो.

ती पुढे चार वर्ष हॉस्टेल ला होती. आणि मी तिला प्रत्येक आठवड्यात लॉज वर नेऊन न चुकता ठोकून काढत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *