मदतीचा फायदा – Marathi Hot Karmchari Sambhog Katha

सरकारी कर्मचारी म्हणजे पैसाच पैसा. हे मी ओळखून होतो आणि म्हणूनच मी कॉलेज करत करत परीक्षा देऊन एका खात्यात मोठ्या अधिकारी हुद्द्यावर कामाला लागला होतो. माझा हुद्दा मोठा असल्याने माझ्या हातात खूप अधिकार होते.

मी रुजू झालो न झालो तोच माझी बदली एका खडे गावात झाली देखील.मी नाराज झालो. कारण मला शहरात राहायची सवय झाली होती आणि त्यामुळे मला असा प्रश्न पडला होता कि मी खेडेगावात अड्जस्ट होईन कि नाही याचा. त्यामुळे मनातून मला त्या गावी जाण्यात फार काही रस नव्हता.

पण नाईलाज असल्याने मी एकादशी तिथे रुजू झालोच. मी काम चालू केले तेव्हा खूप कर्मचारी गैरहजर होतो. माझ्या केबिन मध्ये बसून मी सगळ्यांचा आढावा घेत होतो. मी रुजू होऊन साधारण पंधरा दिवस झाले होते. बाकी सगळे कर्मचारी कामावर रुजू होत होते पण एक मात्र अजूनही आली नव्हती. मला समजेना कि काय नेमके कारण आहे ते.

शेवटी साधारण महिनाभर झाल्यावर त्या दिवशी मला त्या कर्मचाऱ्याचे दर्शन झाले. सुरेखा नाव होते तिचे. मी सुरवातीस त्या गैरहजर कर्मचाऱ्यावर जाळ काढायचे ठरवले होते. पण जेव्हा मी सुरेखाला बघितले तेव्हा मात्र मी गर्भगळीत च झालो.

साधारण तीस एक वर्षाची सुरेखा दिसायला देखणी तर  होतीच पण तिची फिगर कमालीची मादक होती. उंच असल्याने तिची फार उठून दिसायची. अस्सल गावरान कोंबडी असल्यासारखी होती ती. तिला बघून माझा  पळून गेला. तिने तिची ओळख  करून दिली आणि ती कामाला लागली. माझ्या केबिन मध्ये बसून मी सी सी टीव्ही मधून सगळ्यांना काम करताना बघत असे. त्यात भर पडली होती सुरेखाची.

सुरेखा माझ्या केबीन बाहेर च बसायची. एका बाजूने मला ती स्पष्ट दिसायची. तिच्या डाव्या बाजूने तिच्या साडीचा भाग उघडा पडायचा. त्यातून मला तिच्या ब्लाउज मध्ये लपून बसलेल्या भरदार छातीचे दर्शन होत असे. ते बघून माझे कामात लक्ष लागायचे नाही. त्यातूनच तिचे गोरेपान पोट पण उघडे पडलेले दिसायचे. त्यामुळे तर माझा सोटा कमालीचा वळवळ करत असायचा.

तिचे कामात लक्ष नसायचे. ती काही ना काही विचारात नेहमी असायची. ते बघून मी एकदा तिला विचारले.”सुरेखा तुला काही अडचण आहे का?तुझे कामात लक्ष नाही. अश्याने तुला नोकरी गमवावी लागेल”

“होय साहेब. थोडी पैश्याची अडचण होती. घरी रेशन नाहीये.नवरा सतत दारू पितो. पैसे देत नाही घरी.त्यामुळे माझे कामात लक्ष नाही” ती असे म्हणताच मी लगेच माझ्या खिशातून दोन हजार रुपये काढले आणि तिला देत म्हणालो “हे घे सुरेखा. माझ्याकडून तुला थोडी मदत.”

“साहेब नको अहो तुम्ही हे काय करत आहात. हे मी नाही घेऊ शकत.” ती असे म्हणताच मी जागचा उठलो आणि तिच्या जवळ गेलो. ती खुर्चीत बसलेली होती. तिच्या पाठीमागे गेलो आणि तिच्या खांदयावर हात ठेवत तिला म्हणालो “अरे असं काय करतेस? अडचणीला मी मदत नाही केली तर मग काय उपयोग. तू माझी कर्मचारी आहेस. तुझी सगळी काळजी करणे माझे कर्तव्य आहे ना. नाही म्हणू नको घे” असे म्हणून मी हलकेच तिचा खांदा माझ्य हाताने दाबला.

तिने मग ते पैसे घेतले आणि गेली. तेव्हापासून ती माझ्या जवळ आली. कामात तर तिचे लक्ष होतेच पण त्या पेक्षा जास्त ती माझ्याकडे जास्त लक्ष देऊ लागली होती. घरातील सगळे ती मला सांगू लागली होती. तिला मी वेळो वेळी मदत करू लागलो होतो.

एकदा मी ऑफिस मध्ये एकटाच बसलो होतो. मला उशीर होणार होता कारण काम खूप होते. सगळे गेले पण सुरेखा आणि मी खूप वेळ काम करत थांबलो होतो. काम संपवून आम्ही दोघे बाहेर पडलो. माझी मन खूप दुखत होती सतत च्या कामाच्या लोडने. ते बघून ती मला म्हणाली “साहेब माझे घर जवळ च आहे. घरी चला. चहा घ्या. तुम्हाला बरे वाटेल.”

“पण तुझा नवरा असेल ना घरी” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “नाही. तो कालच गावी गेला आहे. आठवडाभर येणार नाहीये. चला”

मी तिच्या घरी गेलो. तिने चहा दिला आणि आम्ही गप्पा मारत बसलो. माझी मान काही केल्या दुखायची थांबेना. मी सतत मन वळवळ करत होतो. ते बघून ती म्हणाली “साहेब तुम्ही इकडे  या असे. इथे बसा. मी तुमची मान दाबून देते.”

तिच्या वाक्याने मी अचंबित झालो. ते बघून ती म्हणाली “अहो साहेब कोणी नाहीये घरी. आणि तुम्ही माझी इतकी काळजी करता. तुम्ही असे दुखी असताना मी कशी गप बसू शकेन? या तुम्ही इकडे असे”

मी मग तिकडे बेड होता तिकडे जाऊन बसलो. ती माझ्या मागे गेली आणि गुडघ्यावर बसली व तिने माझी मान दाबायला चालू केली. तिचा हात माझ्या मानेला लागताच मी वळवळ करू लागलो. तिचा हात खूपच मऊ होता. तिने माझी मान दाबत दाबत माझ्या पाठीवरून हात फिरवायला चालूं केला. तिचा माझ्या शरीराला होणारा स्पर्श खूपच मुलायम होता.

ती थोडी खाली बसली आणि तिने तिचा हात पाठीवरून फिरवत फिरवत वर आणून माझ्या मानेवरून तसाच पुढे गळ्या भोवती नेला. तिचा हात जसा माझ्या गळ्या जवळ आला तशी तीची छाती पण पुढे आली ती माझ्या खांद्याला लागली. तिचे मु मु उरोज मला लागताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. मी गरम झालो.

तिच्या साडीचा पदर खाली पडला होता तरीही तो वर घेत नव्हती. मला समजले कि तिच्या मनात काय आहे ते. तिची छाती आता मला खूपच लागत होती. ती हळूच पुढे आली आणि तिने तिचे नाक माझ्या अगदी नाका जवळ आले होते. तिचा श्वास माझ्या नाकाला लागत होता. तिचे शरीर माझ्या शरीराला घासू लागले होते.

ती आता पूर्ण गरम होऊन माझ्या शरीराशी खेळू लागली होती. तिने माझ्या शर्ट ची बटणे काढली आणि माझ्या छातीवरून हात फिरवायला चालू केले. शर्ट काढून तिने फेकला आणि मला म्हणाली “साहेब असे खाली झोपा”

पाठीवर झोपताच ती माझ्या अंगावर आली आणि तिने माझे बनियन पण काढले. माझ्या छातीवरून हात फिरवत ती खाली झुकली आणि तिच्या छातीला माझ्या छातीवर ठेवून रगडु लागली. मी लगेच तिच्या छातीला माझ्या हातात घेतले आणि तिला दाबू लागलो. तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढली आणि तिचे भरदार उरोज मला दिसले.

मी हाताने त्यांना दाबू लागताच तिची स्तनाग्रे कमालीची कडक झाली आणि बाहेर आली. ती खाली झुकताच ती स्तनाग्रे माझ्या तोंडात आली. मी त्यांना चोखायला चालूं केले. हाताने दाबत दाबत त्यांना चोकायचा आनंद काही वेगळाच होता.

तिने मग माझी पॅण्ट काढली आणि माझे भले मोठे हत्यार बाहेर काढले. ते बघून ती म्हणाली “साहेब तुमच्या पोस्ट सारखेच तुमचे हत्यार पण खूपच मोठे आहे कि ओ”

असे म्हणून तीने त्याला तिच्या हातात घेतले आणि त्याला हलवायला चालू केले. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने आधीच कडक झालेला माझा सोटा अधिक कडक झाला. तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोखायला चालू केले. बेभान होऊन ती माझा सोटा चोकत होती.

तीला मी तसेच माझ्या बाजूला ओढले आणि तिची साडी वर करून तिच्या निकर ला खाली खेचले. तिच्या गोलाकार आणि मोठया गाडीवरून मी माझा हात फिरवत फिरवत तिच्या योनीवर नेला आणि तिच्या योनीत माझी बोटे घालून हलून आत बाहेर करू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिची योनी ओली झाली आणि त्यातून पाणी येऊ लागले.

थोड्याच वेळांत ती बाजूला होताच मी तिला खाली बेड वर पाडले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या गुबगुबीत योनीत मी माझा सोटा कोंबला आणि प्रचंड वेगाने तिला हिसडे देऊ लागलो. “आह आह आह आह, साहेब आज माझे काही खरे नाही. तुम्ही माझी योनी फाडून टाकणार आज” असे म्हणत तिने तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देण्यास सुरवात केली.

मी जोर जोरात दणके देत होतो आणि तिच्या योनीला ठोकून काढत होतो. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो. तिला माझे वीर्य प्यायचे होते. तिने माझा सोटा पुन्हा लगेच तिच्या तोंडात घेतला आणि त्यालाच चोकून चोकून मोठा केला. अवघ्या काही क्षणात माझा सोटा पुन्हा कडक झाला.

तिने चोकून चोकून तो पूर्ण गाळला. त्यातून आलेले वीर्य तिने तिच्या योनीत न घेता सगळे तोंडात घेतले आणि ते पिऊन टाकले. ती पण मग खूपच समाधानी झाली. तेव्हा पासून मी नियमितपणे सुरेखा ला ठोकू लागलो होतो. माझ्या केबिन मध्ये पण मी तिला दाबत बसू लागलो होतो आणि ती पण मला पाहिजे तेव्हा माझा सोटा चोकून देऊ लागली होती. अश्या प्रकारे मी जोवर तिथे होतो तोवर सुरेखा माझी रखेल च असल्यासारखी मी तिला वागवत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *