मदमस्त भाजीवालीला झवले घरीच – Marathi Sexy Bhajiwali Sex Story

नोकरी साठी एकटे बाहेर गावी राहणे म्हणजे काही सोपी गोष्ट नसते सगळं काही स्वतः ला करावे लागते. दिवसभर काम पण करा आणि संध्याकाळी रूम वर आल्यावर जेवण पण करा. मेस असेल तर हा प्रश्न अर्थातच नसतो. पण मी काही तितका त्या बाबतीत सुदैवी नव्हतो. त्यामुळे रूम वर आले कि  माझे मलाच जेवण बनवावे लागत असे.

मी नेहमी माझ्या रूम पासून थोड्या अंतरावर असलेल्या भाजी मंडईत भाजी आणण्यास जात असे. तिथे खेडेगावातून खूप सारे लोक भाजी विकण्यास येत असत. खेडे गावातील लोकांकडूनच मी नेहमी भाजी घेत असे कारण भाजी चांगली मिळते अश्या लोकांकडे. अश्यातच मी एका बाई कडून नियमित भाजी घेत असे. तिचे नाव सखू होते. साधारण साठ वय असेल तिचे. तिच्याकडून मी पाहिजे ती भाजी घेत असे.

नेहेमीचे गिर्हाईक असल्याने ती मला नेहमीच चांगली आणि स्वस्त भाजी देत असे. असे माझे एकंदरीत रुटीन चालू असताना एकदा सखू कडे भाजी घेत असताना तिची तब्येत मला काही ठीक वाटली नाही. मी तिला या बद्दल विचारले असता ती मला म्हणाली “अरे हो. मला थोडे बरे नाहीये. मी तुला सांगणारच होते कि उद्या पासून काही दिवस मी भाजी विकायला येणार नाही”

“काय? मग मी कोणाकडे जाऊ भाजीसाठी सखू?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे बाबा तुझी आहे काळजी मला. तुला इथे येण्याची काहीच गरज नाही. तुझ्या रूम वर तुला रोज ताजी भाजी पोहोच होईल. काळजी नको करू. ठीक आहे?”

“पण तुला तर बरे नाहीये. मग मला भाजी घरपोच कशी देणार तू?” मी विचारले.

त्यावर ती मला म्हणाली “अरे मी नाही येणार. दीपा येईल. माझी मुलगी. मी तिला सांगितले आहे. ती रोज तुला घरपोच भाजी देईल”

मी होकार दिला. उलट माझाच रोज मंडईत जाण्याचा वेळ वाचला होता. त्यामुळे मी काहीच बोललो नाही. त्या दिवशीची भाजी घेतली आणि मी घरी आलो. दुसऱ्या दिवशी मी रूम वर दीपा ची वाट बघत बसलो असतो. थोड्याच वेळांत रूम चे बेल वाजली. मी दार उघडले आणि समोर बघतो तर एक नऊ वारी मध्ये एक अतिशय देखणी स्त्री उभी होती.

“राहुल तुम्हीच ना?” तिने मधुर भाषेत विचारले.

ती दीपा च असणार हे मी ओळखले होते. मी म्हणालो “हो मीच राहुल. तुम्ही कोण?”

“मी दीपा.” तुमची भाजी घेऊन आली आहे मी.

तिला बघून तर मी पुरा वेडा च झालो होतो. साधारण तीस एक वय असेल तिचे. चापून चोपून मागे ओढून बांधलेले केस, भरगच्च शरीरयष्टी, मादक फिगर, जमेल तितके लुसलुशीत उरोज, सरळ नाक आणि गोलाकार गच्च गांड यामुळे दीपा कमालीची मादक दिसत होती. तिच्या शरीराकडे बघतच मी काही क्षण घालवले. तिला आत घेऊन मी तिच्या टोपरीत असलेली भाजी बघू लागलो.

ती खाली बसली होती आणि तिचा पदर खूपच आखूड असल्याने तिची छाती कशी बशीच झाकली जात होती. सतत खाली आणि बाजूला पदरामुळे तिची छाती उघडी पडत होती आणि त्यामुळे मला तिच्या भरदार छातीचे दर्शन होत होते. तिच्या छाती वर माझी नजर चांगलीच स्थिरावली होती. कशी बशी मी भाजी घेतली आणि ती निघून गेली.

ती गेली खरी पण मला काही केल्या काही सुधरत नव्हते. सतत दीपा चा चेहरा आणि तिची ती मादक फिगर माझ्या डोळ्या समोर येत होती. मी लगेच बाथरूम मध्ये गेलो आणि तिच्या नावाने एक जमेल तितकि वेळ मूठ मारली तेव्हा कुठे मी थोडा शांत झालो. माझ्या मनात दीपा चांगलीच भरली होती. मला काहीही करून तिला उपभोगायचे होते.

ती रोज येऊ लागली तशी आमच्यात जवळीक वाढू लागली. ती माझ्याकडे आता निवांत बसू लागली. तिचे लग्न झाले होते. पण नवरा दारुडा असल्याने तो काहीच काम करत नव्हता. तिला कसलेच सुख नव्हते. तिला मी ते हेरून सहानभूती दाखवू लागलो. तिला पण नंतर नंतर आवडू लागले. ती आता माझ्या अधिक जवळ येऊ लागल्याचे मला जाणवत होते. आम्हाला दोघांना पण ते आवडत होते म्हणा.

तिला एकदा उन्हामुळे तहान लागली होती. ती मला म्हणाली “थंड पाणी आहे का?”

“आहे ना. समोर फ्रिज आहे बघ त्यात आहे घे जा” तिला मी असे म्हणताच. ती आत गेली आणि फ्रिज उघडू लागली. जाताना तिच्या गांडीच्या हालचाली कडे मी रोखून बघत होतो. माझा सोटा वळवळ करू लागला होताच. ती तिथे गेली आणि मला म्हणाली “कुठे असते थंड पाणी मला नाही समजत आहे. जरा दाखवा ना”

मी लगेच उठलो आणि तिच्या जवळ गेलो. फ्रिज उघडून तिला मी थंड पाणी कुठे असते ते दाखवले. तिने ती बाटली तोंडाला लावली आणि पाणी पिऊ लागली. तिच्या पाणी पिताना होणाऱ्या शरीराच्या हालचालीला मी बारीक टिपत होतो. ती पाणी पीत असताना त्यातील थोडी धार खाली तिच्या अंगावर सांडली आणि तिचे ब्लाउज ओले झाले. थंड पाण्याचा शिडकावा झाल्याने तीला छान वाटले.

“किती छान वाटते थंड अंगावर पडल्यावर” ती मला म्हणाली.

“अगं मग बर्फ घे ना अंगाला लावून. तुला छान वाटेल” मी असे म्हणताच तिने समोर असलेला बर्फ हातात घेतला आणि स्वतःच्या शरीराला लावायला सुरवात केली देखील. पण बर्फ काही एक सारखा हातात  नाही. त्यामुळे थोड्याच वेळात तिने हसत हसत तो माझ्या हातात दिला. मी पण थोडा वेळ पकडून तिच्याकडे दिला असा आमचा डाव चालू झाला.

मी तोच क्षण हेरला आणि दुसरा बर्फ घेतला आणि तिच्या हाताला लावला. ती शहारली. काही बोलली नाही. ते बघून मी अजून थोडा बर्फ घेतला आणि तिच्या गळ्याला लावला. ती हसली आणि तिथून पळून गेली. कारण बर्फ अंगाला लावला कि कसे होते ते तुम्हाला माहीत आहेच. तिला ते हवेच होते. मी तिच्या मागे पळालो आणि तिला मागून पकडले.

ती खाली झुकली. खाली झुकताच तिची गांड माझ्या सोट्यावर आली. मी तिच्या मानेला बर्फ लावण्यासाठी म्हणून माझा हात पुढे नेला. पण ती खाली झुकली असल्याने माझा हात तिच्या मानेवर न जाता तिची मान आणि तिची छाती यामध्ये अडकला. माझा हात तिच्या छातीवर पडताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. त्यातच आमची झोंबाझोंबी चाहलू झाली असल्याने माझा सोटा तिच्या गांडीवर रगडला जात होता.

मी तीला ताकदीने वर उचलले आणि तोच माझ्या हातातील बर्फ सटकला आणि तिच्या ब्लाउज मध्ये गेला. थंड बर्फ ब्लाउज मध्ये गेल्याने ती ओरडली आणि तिने काहीही समजायच्या आत तिचे ब्लाउज झटकन काढले देखील आणि तिने तिची छाती मोकळी केली. तिची छाती बघून मी वेडाच झालो. कमालीचे गोलाकार असेलेले तिचे उरोज बघून मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

मी बर्फ तिच्या छातीला लावाल गेलो तोच तिने माझ्या हातातील बर्फ काढून घेतला व फेकला. तिने माझा हात मात्र तसाच तिच्या छातीवर ठेवला आणि ती दाबून घेऊ लागली. मग मी कशाला सोडतो. तिची छाती मी जोरजोरात दाबू लागलो. अस्सल गावरान आयटम मला खूप दिवसांनी मिळाला असल्याने मी पण खूपच खुश होतो. तिची छाती मी प्रचंड ताकदीने दाबत होतो आणि चोकत देखील होतो.

तिची ती नऊ वारी साडी मी फेडून टाकली आणि तिला पूर्ण नांग केली. तिची ती कमालीची मादक फिगर बघून माझा सोटा अधिकच कडक झाला. असा गच्च माल मी माझ्या उभ्या आयुष्यात कधी बघितला नव्हता. तिला घेऊन मी बेडरूम मध्ये गेलो आणि त्या लुसलुशीत शरीरावर तुटून पडलो. तिची छाती चोकून चोकून मी तिचे निप्पल्स इतके बाहेर आणले होते कि ते बघून ती पण मला म्हणाली “माझे निप्पल्स इतके मोठे आहेत हे मला आजच समजले आणि ते पण फक्त तुमच्यामुळे”

असे म्हणून तिने मला तिच्या अंगावर ओढून घेतले. तिची छाती चोक चोक चोकून झाल्यावर मी तिच्या जांघेत गेलो. तिची ती सावळी पण कडक योनी बघून मी व्याकुळ झालो. तिच्या योनीवर मी माझी जीभ जसजशी फिरवू लागलो तसे ती बेभान होऊन कण्हू लागली. तिला हा प्रकार पूर्णपणे नवीन होता. त्यामुळे तिची योनी लगेचच ओली झाली आणि त्यातून पाणी बाहेर येऊ लागले.

मी आवरते घेतले आणि बाजूला झालो. तिला मी तसेच झोपवून ठेवले आणि मी पुढे तिच्या तोंड कडे गेलो. तिचे तोंड उघडून मी माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला आणि तिच्या तोंडात जमेल तितका आत माझा सोटा कोंबू लागलो. तिच्या तोंडाला एक प्रकारे मी झवतच होतो.

थोडा वेळ झाला आणि मी पुन्हा खाली तिच्या योनी कडे गेलो. तिचे पाय मी फाकवले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कचकन कोंबला. माझा सोटा आत जाताच माझ्या कंबरेने तिचे काम चालू केले. एकसारखी माझी कंबर मागे पुढे होत होती आणि माझ्या हिस्द्यांनी तिचे ते भलेमोठे शरीर गदागदा करत वर खाली हालत होते.

काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो आणि ती माझ्या प्रत्येक हिसड्याचा आनन्द घेत होती. काच काच करत मी तिच्यावर उड उड उडालो आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनित सोडले व आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच दीपा ला माझ्या रूम वर ठोक ठोक ठोकत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *