माझा पहिला अनुभव – १ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील आज आपल्या समोर माझी एक सत्य कथा घेऊन हजर आहे. मी कधीही उत्तेजित झालो तर ही घटना आठवून माझा बुल्ला हलवतो.

ही कथा माझी आणि माझ्या एका मैत्रिणीची. मी तुमचा जास्त वेळ न घेता सरळ कथेवर येतो. ही कथा तेव्हाची आहे जेव्हा आम्ही दोघेही बारावी नंतर एक वर्ष एम.बी.बी.एस. साठी तयारी करत होतो.

आम्ही दोघांनी आमच्या खोल्या एकमेकांच्या जवळच घेतल्या होत्या. सुरुवातीचे एक-दोन महिने आम्ही मस्त कस लावून अभ्यास केला पण त्या नंतर जीवनात थोडी मस्ती पण हवी होती.

म्हणून मग आम्ही अधून मधून रात्री गप्पा मारत बसायचो. मी आमच्या बद्दल तर तुम्हाला सांगितलंच नाही. मी सुनील एका मध्यमवर्गीय घरातील मुलगा आहे.

माझं वय २० वर्षे असून माझी शरीरयष्टी साधारण आहे. माझ्या मैत्रिणीचे नाव कुसुम आहे, तिचं वय सुद्धा २० वर्षे आहे. आमच्या दोघांच्याही घरचे एकमेकांना चांगलंच ओळखतात.

एकमेकांवर विश्वास आहे, म्हणूनच आम्ही दोघेही इथे सोबत राहत होतो. कुसुम बद्दल सांगायचं झालं तर, ती उंचीला माझ्यापेक्षा थोडी जास्त आहे.

कुसुमच्या अंगावर जास्त मांस नाहीये त्यामुळे तिचे स्तन आणि गांड जास्तच उठून दिसतात. कुसुम पातळ असल्याने तिची कंबर पण कमी आहे आणि चालताना ती स्वतःची कंबर ज्या पद्धतीने हलवते, ते पाहून भले भले ढेर होतील.

कुसुम आणि मी दोघेही नेहमी एकत्रच राहायचो. पूर्ण दिवसातून आमचे क्लास चार-पाच तास चालायचे, आणि बाकी पूर्ण वेळ आम्ही आमच्या खोलीवरच असायचो.

दिवसभर एकतर कुसुम तिचे पुस्तक घेऊन माझ्या खोलीवर यायची, नाहीतर मी माझे पुस्तक घेऊन तिच्या खोलीवर जायचो. अशा प्रकारे आम्ही दोघेजण नेहमी एकत्र अभ्यास करायचो.

जेव्हापासून खोलीवर राहायला लागलो आहोत, तेव्हापासून कुसुम आणि मी अधिक जवळ आलो होतो. आम्ही फक्त झोपतेवेळी एकमेकांपासून वेगळे व्हायचो.

पुढच्या आठवड्यात लगातार चार दिवस क्लासला सुट्टी होती, सर्वजण आपल्या घरी जायचा बेत आखत होते. पण आम्ही दोघेजण एकत्र अभ्यास करायचं ठरवत होतो.

पुढचा आठवडा आला, आणि दुसऱ्या दिवसापासून सुट्या सुरू होणार होत्या. तेव्हा कुसुम मला म्हणाली, “सुनील तू एक काम कर, आज येतेवेळी तुझे दोन कपडे आणि पुस्तकं घेऊन माझ्या खोलीवर ये.”

हे ऐकून मी जागीच स्तब्ध उभा राहिलो. मला अशा अवस्थेत पाहून ती माझ्याजवळ आली आणि माझा हात पकडून चालायला सुरुवात केली. मग मी तिला म्हटलं, “तुझा घरमालक काही म्हणणार नाही का?”

त्यावर ती मला म्हणाली, “त्याला समजलं तर तो काही म्हणेल ना.”

एवढं बोलून तिने हसायला सुरुवात केली. मला काही समजायला मार्गच नव्हता. मग तिथून कुसुम तिच्या खोलीवर गेली, आणि मी माझ्या खोलीवर आलो. मी काय करू काही समजत नव्हतं.

कुसुम बोलावत तर होती, पण तिथे जाऊन राहणं कितपत योग्य आहे हे मला कळत नव्हतं. शेवटी मी तिकडे जाऊन कुसुमच्या खोलीवर राहण्याचं ठरवलं.

आणि मग माझ्या बॅगमध्ये माझे दोन कपडे आणि काही पुस्तकं टाकून मी आता तिच्या खोलीकडे निघालो. कुसुमच्या खोलीबाहेर जाऊन मी दरवाजा ठोकला, लगेच कुसुमने दरवाजा काढला आणि मला आत घेतलं.

मला आत घेताच तिने परत आतून दरवाजा लावून घेतला. दरवाजा लावून घेतल्यावर तिने माझ्या हातातुन बॅग घेतली, आणि बाजूला ठेवली. माझ्या मनात अजून थोडी भीती तर होतीच.

ती भीती दूर करण्यासाठी मी तिला विचारलं, “काही प्रॉब्लेम तर होणार नाही ना कुसुम?”

ती माझ्याकडे पाहत मला म्हणाली, “एवढं घाबरू नको रे.”

असं म्हणत तिने माझ्या खांद्यावर आपला हात ठेवला आणि मग मला फ्रेश होण्यास सांगितलं. तसंही संध्याकाळ होत चालली होती, म्हणून मग मी फ्रेश झालो आणि रात्री घालायचे कपडे घातले.

मला ह्या कपड्यांवर पाहून कुसुम हसू लागली. मी तिच्याकडे लक्ष न देता तिला पुस्तक घेऊन यायला सांगितलं. मग थोडा वेळ आम्ही वाचत बसलो, आणि मग डब्बे आणायला गेलो.

मेसवरून दोन डब्बे घेऊन आल्यावर आम्ही जेवण उरकून घेतलं. जेवण झाल्यावर कुसुमने दोन्ही डब्बे धुऊन ठेवले. मग परत आम्ही दोघेही वाचत बसलो.

रसायनशास्त्र वाचून आम्ही कंटाळलो होतो, म्हणून मग कुसुमच्या उठून जीवशास्त्र वाचायला घेतलं. पुस्तकात तिने एक धडा काढून वाचू लागली.

मला हळूहळू झोप येत होती, आणि माझे डोळे लागत होते, म्हणून मग मी कुसुमला सांगून तिथेच आडवा झालो. त्यांनंतर रात्री मला माझ्या अंगावर कुणाचा तरी हात चालत असल्याची जाणीव झाली, म्हणून मला जाग आली.

उठून पाहिलं तर तो हात कुसुमचा होता, आणि तिने आपला हात माझ्या शर्टमध्ये घुसवला होता. कुसुम पूर्णतः गाढ झोपीमध्ये असावी.

तिचे कपडे अस्ताव्यस्त झालेले होते, आणि तिने घातलेला स्कर्ट पूर्ण तिच्या मांड्यावरून सरकून पोटावर आलेला होता. मी काहीच न करता आरामात तिची पॅन्टीज पाहू शकत होतो.

कुसुमने आज लाल रंगाची जाळीदार पॅन्टीज घातली होती. कुसुमला अशा अवस्थेत पाहून मी स्वतःला रोकू शकलो नाही. मी माझ्या पूर्ण आयुष्यात आज पहिली वेळेस असं कुणालातरी पाहत होतो.

मला न कळताच माझा बुल्ला पण टाइट व्हायला लागला. मी थोड्या वेळ तर तिला तसच पाहत राहिलो. मग हळूच तिचा हात माझ्या पोटावरुन काढला आणि उठुन बसलो.

कुसुमच्या बाजूला बसताच माझी नजर बार-बार तिच्या पॅन्टीजकडे जात होती. माझं मन करत होतं की, हिला इथेच उठवून कपडे फाडून इथेच नागडं करावं आणि मग पकपक झवून मोकळं व्हावं.

पण मला काहीही वाटलं तरीही मी तसं करू शकत नव्हतो. कुसुमचा टॉप सुद्धा तिच्या कंबरेवरून वर सरकला होता आणि तिची कंबर आणि पोट माझ्या डोळ्यांसमोर होते.

मी मग अगोदर प्रमाणेच माझ्या जागी झोपलो आणि झोपीचं नाटक करत माझा हात कुसुमच्या पोटावर ठेवला. हात कुसुमच्या पोटावर ठेवून मी हळूहळू हाताला फिरवू लागलो.

हात फिरवत फिरवत मी माझा हात कधी तिच्या कंबरेवर न्यायचो तर कधी स्तनांवर. असं करत थोड्या वेळाने मी हिम्मत करून माझा हात पोटावरुन उचलून तिच्या मांडीवर ठेवला.

हात मांडीवर ठेवताच कुसुम आपल्या जागेवरून थोडी हलली. ती हलताच मी माझे डोळे गच्च बंद केले आणि झोपीचं सोंग करू लागलो. थोड्याच वेळात ती परत शांत झाली आणि मी माझा हात तिच्या मांडीवर फिरवायला चालू केलं.

मांडीवरून लगेच मी तिच्या पॅन्टीजवर हात नेला. आता मी जास्तच उत्तेजित झालो होतो, आणि मला काय करावं ह्याचं काहीच भान राहिलेलं नव्हतं.

हवस माझ्या डोक्यावर चढली होती. मी कुसुमच्या पॅन्टीज वरूनच तिच्या पुच्चीला चोळू लागलो. पॅन्टीजवरून हात फिरवून मला समजलं की, हिच्या पुच्ची जवळ केस नाही आहेत.

म्हणजेच पूर्ण पुच्ची चिकणी असेल, चाटायला किती मजा येईल. ह्या विचारात मी कधी माझं एक बोट तिच्या पुच्चीच्या छिद्रावर नेऊन आतमध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करू लागलो, मला समजलंच नाही.

मला होश तेव्हा आला, जेव्हा कुसुमच्या तोंडून हम्मम हह्हह ओह्हह असा कामुक आवाज निघाला. तिच्या तोंडून आवाज ऐकून अगोदर तर मी घाबरलो, पण नंतर माझ्यात हिम्मत आली.

मी थेट कुसुमच्या पॅन्टीजमध्ये माझा एक हात घुसवला आणि तिला म्हणालो, “कुसुम मला माहित आहे, तू जागी आहेस. झोपीचं नाटक करू नको, उठ आणि ह्या क्षणाची मजा घे.”

हे ऐकताच कुसुमला पण समजलं की मला कळून चुकलंय की ती जागी आहे. कुसुमने हे ऐकून हळूच डोळे उघडले. तिने डोळे उघडताच मी तिच्या गालावर एक पप्पी दिली.

कुसुमने आपले हात मोकळे करून माझ्यासमोर पसरले. मी पण लगेच तिला माझ्या मिठीत भरून तिच्या अंगावर आलो. आता कुसुम खाली झोपून होती आणि मी तिच्या अंगावर चढलेला होतो.

कुसुमने लगेच माझं शर्ट वर उचलून आपले हात माझ्या पाठीवर नेले. तिला पुढाकार घेताना पाहून मी पण तिच्या अगोदरच वर चढलेल्या टॉपला अजून वर करून गळ्यावर ठेवलं.

आतून तिने लाल रंगाची ब्रा घातली होती, त्यामधून तिचे हलके स्तन दिसत होते. मी तिच्या स्तनांना ब्रा वरूनच माझ्या तोंडात भरून चोखू लागलो.

कुसुमने माझं शर्ट पूर्णतः काढून बाजूला फेकलं, आणि तिने आता मला तिच्या अंगावरून बाजूला लोटलं. तिने लोटताच मी बाजूला झालो आणि पुढच्याच क्षणी तिने तिचा टॉप सुद्धा काढून बाजूला फेकला.

मी मग उठून माझी चड्डी आणि शॉर्टस सोबतच काढून बाजूला ठेवले. कुसुमने पण तोपर्यंत आपली स्कर्ट काढून टाकली होती. मी एका क्षणातच कुसुम समोर भोंगळा झालो होतो.

ब्रा आणि पॅन्टीजमध्ये कुसुम अजून सेक्सी दिसत होती. मी तिला अशा रुपात पाहिल, हे कधी स्वप्नात पण मनात आलं नव्हतं. मी पुढे होऊन तिच्या ओठांना माझ्या ओठांनी कैद केलं.

आणि माझे दोन्ही हात तिच्या स्तनांवर ठेवून दाबण्यास सुरुवात केली. कुसुमने पण आता लाज सोडून आपला हात माझ्या बुल्ल्यावर नेला आणि चोळू लागली.

तिच्या हाताचा स्पर्श माझ्या बुल्ल्याला होताच बुल्ला अजून ताठ होऊन उभा राहू लागला. आज इथपर्यंतच लिहू शकलो मित्रांनो. यापुढील कथा नंतर कधीतरी लिहून तुम्हा सर्वांसमोर सादर करील.

तुम्हाला ही कथा कशी वाटली, हे सांगायला विसरू नका.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *