मादक रूपाने केली माझी सेक्स इच्छापूर्ती – Marathi Sexy Gand Katha

मी राकेश. माझा स्वभाव खूपच झवाडा आहे पहिल्यापासून. त्यामुळे मी नेहमी हेच बघत असे कि मला कोण मिळते का ते. कशासाठी काय विचारता. सहाजिकच आहे ठोकण्यासाठी. मी त्या बाबतीत तास सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मला तशी माल ची कधी काही कमी नाही पडली. त्याचमुळे असेल कि माझे कामजीवन अतिशय मस्त होते.

मी खूप मुली ठोकल्या होत्या आणि ठोकत देखील होतो. त्यामुळे मी संभोगात चांगलाच तरबेज झालो होतो. मला चांगले समजायचे कि एखाद्या मुलीला कसे ठोकायचे ते आणि त्यातून तिला व स्वतःला कसे खुश करायचे ते. त्यामुळे माझ्याकडून एकदा ठोकून घेतलेली मुलगी मला कधीच सोडून जात नसे. आपला रुबाबच होता ना तसा काही वेगळा असा.

मी जिथे राहायचो तिथे त्याच गल्लीच्या कोपऱ्याला एक बाई राहायची. तिचे नाव रूपा होते. रूपा साधारण तीस पस्तीस वर्षाची असेल. तिचे लग्न झाले होते. तिचा नवरा ट्रक ड्रायव्हर होता. त्यामुळे तो बहुतेक वेळा घरा बाहेरच असे. त्यामुळे रूपा खूपवेळा घरी एकटीच असायची. माझी नजर तिच्यावर आधी पासूनच होती. कारण माझ्यासाठी ते आयते मिळू शकेल असे गणित होते.

त्यातच रूपा दिसायला कमालीची मादक होती. तिचे ते डोळे, ओठ, नाक, मान बघून मला कसेसेच होत असे. तिच्या छातीचे उभार बघून मी किती तरी वेळा रात्री झोपताना मूठ मारत होतो. नेहमी साडी घालायची ती. माझे या सगळ्यात लक्ष होते ते म्हणजे तिच्या गांडीवर. तिची गांड म्हणजे एक संशोधनाचा विषय होता. मी आजवर किती जणींना ठोकून काढले असेल. पण रूपा सारखी गांड माझ्या बघण्यात कधी आली नव्हती.

अतिशय गोलाकार असलेली तिची गांड चालताना अशी काही वर खाली होत असे कि ते बघून मी वेडा होत असे. तिचे चालणे देखील खूपच मादक होते. त्यामुळे ती गल्लीतून जाताना तिच्या गांडी कडे मी निरखून बघत असे. तसे तिची देखील नजर काही साजूक नव्हती. मला तिची नजर ओळखायला अजिबात वेळ लागला नव्हता. शेवटी मी पण एक कसलेला खेळाडू होतो.

तिची आणि माझी वरचेवर नजरा नजर होत असे.एकाच गल्लीत असल्याने आम्ही एकमेकाला ओळखत देखील होतो. त्यामुळे हसणे बोलणे चालू असायचेच. मी आता तिच्यावर माझे जाळे फेकायला सुरवात केली. माझ्या अनुभवी आयुष्यातील एक से एक ट्रिक्स मी तिच्यावर वापरू लागलो.अवघ्या थोड्याच दिवसात त्याला यश आले देखील.

ती त्या दिवशी तिच्या घरी होती आणि मी काही तरी काम होते म्हणून तिकडून चाललो होतो. पाऊस खूपच जास्त पडत होता. त्यामुळे मी अचानक आलेली मोठी सर चुकविण्यासाठी रूपाच्या घरा बाहेर आडोशाला थांबलो. घराला कुलूपच होते तसेही. थोडा वेळ जातो न जातो तोच मला समोरून रूपा येत असलेली दिसली. प्रचंड पावसात ती भिजतच चालत येत होती ते मला समोर दिसत होते.

पूर्ण भिजल्याने तिच्या शरीराला तिची ती साडी चिकटून बसली होती. त्यातून तिचे शरीराचे एक आणि एक अवयव उठून दिसत होते. तिची फिगर किती मादक आहे हे त्यावेळी मला लक्षात आले. तिला तसे त्या अवतारात बघून मी वेडाच झालो. ती घरा जवळ आली आणि मला बघून म्हणली “अरे संदीप इथे काय करत आहेस?”

“काही नाही. पाऊस आला म्हणून थोडा आडोशाला उभा आहे मी.बाकी काही नाही” मी म्हणालो.

त्यावर ती मला म्हणाली “असा बाहेर नको उभारू. आत चल.” असे म्हणत तिने कुलूप काढले आणि मला आत घेतले. मी काही भिजलो नव्हतो. पण ती मात्र नखनिशांत भिजली होती. मी सोफयावर बसलो आणि ती माझ्या सामोरं तशीच उभी राहिली. तिला मी माझ्या वासनांध नजरेने बघू लागलो. वर खाली करत तिच्या शरीराची एक आणि एक जागा मी न्याहाळत होतो. तिला ते लगेच लक्षात आले.

मी काही केल्या माझी नजर तिच्या शरीरावरुन हटवत नव्हतो. ते बघून ती मला म्हणाली “असे काय बघत आहेस?”

“एक अफलातून कारागिरी बघत आहे मी” असे मी म्हणताच ती मला म्हणाली “एवढं काय आहे यात?”

“तेच तर बघायचे आहे मला कि एवढं काय आहे यात कि ज्यासाठी सगळे लोक वेडे आहेत” असे म्हणताच ती मला सरळ म्हणाली “ते बघायची परमिशन फक्त तुला देण्यात येत आहे. बाकी कोणाला नाही” असे म्हणून ती माझ्याकडे रोखून बघत हसू लागली.

मला सिग्नल मिळाला होता. मी लगेच जागचा उठलो. झटकन आधी मी दार लावून घेतले. तिच्या जवळ गेलो आणि तिला माझ्या मिठीत ओढले. तिचे ते ओले चिंब शरीर माझ्या शरीराला लागताच ती शहारली. तिच्या डोळ्यात डोळे घालून मी बघू लागलो. तिच्या केसातून पडणारे ते पाण्याचे टपोरे बिंदू तिचे सौंदर्य अधिकच खुलवत होते. तिचे ते सौंदर्य बघून माझे मन चलबिचल होत होते.

तिचे ओलसर झालेले केस मी माझ्या हाताने बाजूला केले. तिच्या गोऱ्यापान मानेवर पडलेले पाण्याचे थेंब मी माझ्या जिभेने अलगद चाटून काढले. ती खूप गरम झाली. माझी जीभ मी तशीच फिरवत फिरवत तिच्या गालावर नेली. गालावर जीभ नेऊन मी हळूच तिच्या ओठांचा ताबा कधी घेतला ते तिला देखील समजले नाही.

तिचे ते कमालीचे नाजूक ओठ मी माझ्या तोंडात घेतले आणि जोरजोरात तिचे स्मूचिंग करू लागलो. तिचे ओठ रसाळ होते त्यामुळे ते माझ्या तोंडात अगदीच आरामात मावत होते. तिला स्मूचिंग करत करत मी माझा हात तिच्या छातीवरून फिरवू लागलो. तिची साडी मी लगेचच फेडायला चालू केली. साडी उलगडत मला हळू हळू दिसणारे तिचे ते शरीर बघून माझा सोटा केव्हाच कडक झाला होता.

तिला मी पूर्ण नग्न केले आणि तिच्या शरीरावर तुटून पडलो. तिच्या छातीशी खूप वेळ खेळून झाल्यावर मी माझा मोर्चा वळवला तो माझ्या आजवर डोळा असलेल्या भागाकडे. तिच्या गांडीकडे. तिला मी पाठमोरी केले आणि मी खाली गुडघ्यावर बसलो. तिची गांड जितकी गोलाकार बाहेर दिसत होती त्या पेक्षा जास्त गोलाकार ती आत दिसत होती.

मी कमालीचा बेभान झालो होतो. तिच्या गांडीवर मी माझे तोंड ठेवले आणि तिचा वास घेऊ लागलो. त्यातून येणाऱ्या एका अद्भुत वासाने माझ्या मस्तकात एक वेगळीच धुंदी साठली होती. तिच्या गांडीला मी माझ्या हाताने दाबू लागलो. तिचे गोल गरगरीत गांडीचे काप मी दाबून दाबून लाल चुटुक केले. थोडा वेळ झाला आणि मग मी तिच्या गांडीचे काप माझ्या हाताने बाजूला केले.

काप बाजूला करताच मी माझी जीभ तिच्या भोकावर ठेवली. तिचे ते भुऱ्या रंगाचे गांडीचे भोक मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो. वेड्या सारखे मी ते भोक चाटायला चालू केले होते. ती पण माझ्या त्या चाटण्याने खुश झाली होती. एक सारखे खूप वेळ चाटून देखील माझे मन भरत नव्हते. त्या भोकावर मी मधेच थुंकत होतो आणि पुन्हा जोमाने चाटायला चालू करत होतो.

तिच्या गांडीत थोड्या वेळाने मी माझी जीभ घातली. आजवर मी योन्या खूप जणींच्या चाटल्या होत्या. पण गांड चाटायचा माझा हा पहिलाच अनुभव होता. त्यामुळे मी पण वेड्या सारखा तिची गांड चाटून काढत होतो. चाट चाट चाटून देखील माझे मन काही केल्या भरत नव्हते.

तिला माझा सोटा चोकायचा होता. पण मला तिची गांड सोडवत नव्हती. त्यामुळे मी बाजूला झालो. तीने माझे कापडे काढून मला नग्न केले. मी खाली झोपलो आणि तिला वरून येण्यास सांगितले. तिने माझ्याकडे गांड केली आणि ती माझा सोटा चोकू लागली. माझ्याकडे गांड आल्याने मी पुन्हा एकदा जोमाने तिची गांड चाटू लागलो. ती माझा सोटा जितक्या वेगाने चोकत होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने वेगाने मी तिची गांड चाटत होतो.

खूप वेळाने मी तिला बाजूला केले. चाटून चाटून तिच्या गांडीचे भोक मी खूपच मोठे केले होते. तिने आधी कधी गांड मारून घेतली नव्हती. पण तिचे भोक इतके मोठे मी नक्कीच केले होते कि माझा सोटा त्यात आत जाऊ शकेल. तिला मी तेलाची बाटली आणायला सांगितली. तिला मग गुडघ्यावर बसवले आणि तिच्या गांडीच्या भोकात मी तेलाची धार सोडली.

तेल आत जाताच मी माझी दोन बोटे त्यात घालून अलगद आत बाहेर केली. तेल पूर्ण मिसळले आहे हे लक्षात येताच मी माझा सोटा तिच्या गांडीत घातला. एका गचक्यातच माझा पूर्ण सोटा तिच्या गांडीत गेला. पूर्ण आत जाताच मी माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवर ठेवले आणि जोरजोरात माझी कंबर हलवू लागलो. काच काच करत तिची गांड मी मारू लागलो.

माझ्या प्रचंड वेगाने बसणाऱ्या हिसड्यानी ती बेभान झाली होती. दणक्यावर दणके देत मी तिची गांड अक्षरशः फाडून काढत होतो. प्रचंड वेगाने दणके देऊन देऊन मी शेवटी माझ्या सर्वोच क्षणाला पोहचलो आणि माझे सगळे वीर्य मी तिच्या गांडीत सोडले. आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी रूपाची गांड मारली आणि तेव्हा पासून आम्ही हे नियमित करू लागलो होतो.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *