मामेबहिणीला दिला माझा सेक्सी क्रीमरोल – Marathi Hot Bahin Thokathoki Katha

मी तेव्हा शिक्षणासाठी म्हणून माझ्या मामा कडे होतो. मामा माझा मोठया शहरात रहात होता आणि एका मोठया कंपनीत कामाला होता. मामी पण तशीच मोठ्या कम्पनित कामाला होती. त्यामुळे सकाळी  लवकर गेले कि रात्री खूप उशिराच ते दोघे परत येत असत.

घरी त्या दोघांच्या व्यतिरिक्त निशा असायची. निशा म्हणजे माझी मामे बहीण. उंच, गोरीपान आणि देखणी. ३६-२४-३६ अशी फिगर लाभलेली निशा समोरच्याला तिच्या फिगरनेच घायाळ करत असे. छातीचे उभार तिच्या असे काही होते कि कोणत्याही क्षणी ड्रेस फाडून ते बाहेर येतील असे वाटत होते. ड्रेसिंग सेन्स तिचा खूपच चांगला असल्याने तिच्या फिगर चे बरोबर दर्शन होईल याची पूर्ण काळजी घेतली गेल्याचे तिच्या ड्रेस  वरून समजून येत असे.

तिच्या अंगावर थोडे पण अतिरिक्त चरबी नव्हती. त्यामुळे तर तिच्याकडे बघतच बसावेसे वाटत असे. पोट  एक इंच पण अजिबात पुढे नाही. पण छाती आणि गांड असे काही बाहेर आलेले होते कि काही विचारू नका. तिला बघतच रहावे अशी तिची फिगर होती. निशा म्हणजे एक सौंदर्याचा आणि मादकतेचं एक जिवंत उदाहरणच होते. ती माझी मामे बहीण  होती.

मी  शिक्षणासाठी असल्याने आणि मी व ती तसे एकाच एकाच वयाचे असल्याने आमच्या दोघांचे तसे चांगलेच जुळत असे. तिला बघून माझ्या मनात तिला ठोकायची इच्छा खूपच जास्त होत असे कधी कधी. त्यामुळे मी तिच्यावर रोज रात्री झोपताना एक मस्तपैकी मूठ मारूनच झोपत असे. दिवसभर आम्ही दोघे घरी एकटेच असायचो. त्यामुळे आमची दंगा मस्ती खूपच चालू असायची.

तिला पण मी आवडायचो हे मला जाणवत होते. त्याचे कारण होते ते म्हणजे तिची नजर. ती माझ्याकडे अशी काही रोखून आणि मादक नजर देऊन बघायची माझ्या सोट्याला वळवळ केल्याशिवाय रहावयाचे नाही. तो कमालीचा कडक होत असे आणि तिला उपभोगायच्या विचाराने मागे पुढे करत डोलत राहत असे. पण मला  नेमके तिच्या मनात काय आहे हे समजत नव्हते.

त्या दिवशी घरी आम्ही दोघेच होतो नेहमीप्रमाणे. तिने शॉर्ट आणि पारदर्शी टॉप घातला होता. तिच्या या शॉर्ट मधून जसे तिच्या गोऱ्यापान गच्च मांड्यांचे दर्शन होत होते  तसेच दर्शन तिच्या पारदर्शी टॉप मधून तिच्या गोलाकार छातीचे होत होते. तिच्या निकर च्या कडा तिच्या शॉर्ट मधून स्पष्टपणे दिसत होत्या. ते बघून तर मी कमालीचा गरम झालो होतो.

आम्ही दोघे दंगा मस्त करत असताना ती मला म्हणाली “महेश आपण क्रीमरोल खाऊया का?”

“हो पण  आहेत कुठे क्रीमरोल?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे बाबानी कालच आणले आहेत खूप. आत आहेत बघ. जरा घेऊन ये ना आपल्यासाठी प्लिज”

मी त्या नुसार किचन मध्ये गेलो आणि  दोन क्रीम रोल घेऊन आलो. आम्ही ते खात असताना माझी नजर निशा कडे होती. ती क्रीम रोल खाताना त्याला पूर्ण तोंडात असे काही घेत होती कि  जणू काही एखाद्याचा सोटाच ती खात आहे कि काय अशी शंका यावी. तिला त्या पद्धतीने क्रीम रोल खाताना बघून इकडे माझा सोटा मात्र जागा झाला आणि तो कमालीचा कडक झाला.

त्यातच ती पाय दुमडून गुडघ्या पर्यंत घेऊन बसली होती आणि त्यामुळे तिच्या मांड्या पूर्ण उघड्या पडल्या होत्या आणि तिची जरा कमी निकर  दिसे पर्यंत मला तिच्या जांघेचे दर्शन होत होते. ते बघून तर मी अधिकच गरम झालो आणि माझा सोटा  अधिक कडक झाला.

ते खात असताना ती त्या दिवशी का कोणासठाऊक पण थोडी  जास्तच जवळीक करत असल्याचे मला जाणवत होते. तो क्रीम रोल  खाऊन झाल्यावर ती मला म्हणाली “मला अजून एक हवा आहे. प्लिज दे ना आणून”

“अग दोन च होते. संपले आता. एक पण शिल्लक नाही तिथे” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “उगीच काही पण खोटे नको बोलू. आत जर असतील ना तर तुला फटके देईन. अजून  एक क्रीम रोल शिल्लक असला पाहिजे असे मला वाटते. चल बघू आत” असे म्हणून ती मला घेऊन आत गेली खरी पण माझा सोटा  इतका कडक झाला होता कि मी घातलेल्या शॉर्ट मधून माझा सोटा असा काही दिसत होता कि टीव्ही चे रिमोट वाटावे.

मी माझे दोन्ही हात माझ्या सोट्याला झाकण्यासाठी पुढे ठेवले आणि तिच्या मागोमाग किचन मध्ये गेलो.तिने डबा उघडून बघितला पण तिला त्यात क्रीम रोल दिसला नाही. ती खूप वेळ इकडे तिकडे शोधत होती आणि मी तसाच माझ्या सोट्याला लपवून उभा होतो. तिला खूप शोधाशोध करून पण क्रीम रोल मिळत नाही हे बघून तिने एकदम माझ्याकडे बघितले आणि मला म्हणाली “तू काय लपवत आहेस तुझ्या हातामागे दाखव”

“काही नाही लपवत मी” मी असे म्हणून देखील तिला ते काही केल्या पटेना आणि ती माझ्या जवळ आली माझा हात ती ओढू लागली. मी तिला जमेल तसा विरोध करू पहात होतो पण ती काही केल्या मागे जात नव्हती. शेवटी एक वेळ अशी आली कि तिने जोरात माझे दोन्ही हात बाहेर खेचून काढले आणि तिला जे समोर दिसले ते बघून ती  राहिली.

माझा भलामोठा सोटा बघून ती मला म्हणाली “हे इतके भलेमोठे क्रीमरोल इथे लपवले आहेस होय रे चोरा. मला द्यायचे नाही म्हणून चांगली आयडिया शोधून काढलीस तू. पण काय उपयोग  तुझी चोरी पकडली गेलीच”

असे म्हणून तिने माझ्या सोट्याला हात लावला आणि सरळ माझ्या पॅन्ट मध्ये हात घातला. तिचा हात माझ्या सोट्याला  लागताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिला अजूनही तो क्रीम रोलच वाटत होता आणि त्यामुळे तिने माझी शॉर्ट झटकन खाली खेचली आणि त्याच वेळी माझे ते भलेमोठे हत्यार बाहेर आले.

तो क्रीम रोल नसून माझा सोटा आहे हे लक्षात येताच ती वेडी झाली आणि माझ्या सोट्याकडे बघतच राहिली. तिचा हात अजूनही माझ्या सोट्यावरच होता आणि ती त्याला हळू हळू कुरवाळत मला म्हणाली “हा क्रीमरोल तर खूपच मोठा आहे. जरा याची चव घेतली पाहिजेच” असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या हाताने जोरजोरत मागे पुढेच करत हलवण्यास सुरवात केली देखील.

मला पण जे चालू आहे ते पाहिजे होतेच. त्यामुळे मी पण तिला विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता. माझा सोटा हलवत हलवत तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोखायला लागली. तिने सुरवात केली ते माझ्या गोट्यापासून. माझ्या गोट्या तिने असे काही चोखायला चालू केल्या कि काही विचारू नका. वेड्या सारखे ती माझ्या गोट्या चोकत चोकत वर आली तिने माझ्या सोट्याला पूर्ण तिच्या तोंडात सामावून घेतले.

तिने माझा सोटा चोकत चोकत त्याचे शेंड्याची स्किन बाजूला केली आणि आत असलेल्या गुलाबी भागाला ती तिच्या शेंड्याने कुरवाळू लागली. ती बेभान होऊन माझा सोटा चोकत होती. “किती गोड आहे रे तुझे हे क्रीम रोल. मला खूप आवडले. इतके दिवस मला का दिले नाही हे तू?” असे म्हणून ती त्याला अधिकाधिक तोंडात घेऊन त्याचा आस्वाद घेऊ लागली होती.

चोकून चोकून तिने त्याला पार ओलाचिंब केला आणि मग मी तिला बाजूला केले. तिला मी गुडघ्यावर बसवले. तिची गोलाकार गांड माझ्याकडे मी केली आणि आजवर जी गांड माझ्या स्वप्नात रोज येत होती तिच्यात मी माझे तोंड घातले. तिच्या गांडीला मी माझ्या जिभेने  चाटू लागलो. ते भोक मनसोक्त चाटून मी तिच्या योनीच्या पदरावरून माझी जीभ फिरवू लागलो.

तिची गुलाबी योनी चाटून मी अशी काही ओली केली कि तिला आता कंट्रोल करणे अवघड होते. मी मग बाजूला झालो आणि माझा सोटा एकाच हिसड्यात तिच्या योनीत कोंबला. माझे हात तिच्या लोंबत असलेल्या छातीवर ठेवले आणि तिची छाती कमालीच्या ताकदीने दाबत दाबत इकडे  मी माझी कम्बर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत हलवू लागलो.

काच काच करत तिच्या योनीला मी  ठोकत ठोकत तिच्या छातीला पण प्रचंड ताकदीने दाबत देखील होतो. आम्ही दोघे पण पूर्ण घामाने चिंब झालो होतो. एकसारखे तिला ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा तिच्या योनीतुन बाहेर काढला व तिच्या तोंडात दिला. क्रीम रोल च होता तो तिचा त्यामुळे तिने पुन्हा एकदा आवेगाने तिने त्याला चोखायला चालू केले आणि त्यातून बघता बघता वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिने सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

तिने पुढे खुप वेळ माझा सोटा तसाच तिच्या तोंडात ठेवला होता आणि त्याला खूप वेळ तसेच चोकत बसली होती. तिला माझा सोटा खूपच आवडल्याची खूण  होती ती. अश्या प्रकारे क्रीम रोल ने मला जे  हवे ते मिळवून दिले होते. त्या दिवसापासून मी रोजच तिला माझा क्रीम रोल देऊ लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *