मित्राच्या बायकोचा घेतला उपभोग – Marahti Mitrachi Bayko Samobhog Katha

मी आणि विनय चांगले मित्र होतो. आमचे घर तसे जवळ जवळ च होते. त्यामुळे माझे आणि त्याचे एकमेकांकडे नेहमी येणे जाणे होत असे. माझे लग्न झाले होते. त्याचे चालू होते बघायचे. त्याचे घरचे गावी राहायचे आणि तो इकडे शहरात एकटाच राहायचा. त्यामुळे माझ्याशिवाय त्याला तसे जवळचे ते कोणीच नव्हते. त्यामुळे तो माझ्यावर खूपच जास्त अवलंबून होता.

तो एक लेखक होता. तसे काही फार मोठा लिखाण वगैरे नव्हता. अजून एक हि त्याचे पुस्तक छापले गेले नव्हते. पण तो खूप प्रयत्न करत होता. लेखक असल्याने त्याचे विचार पण तसेच काहीसे वेगळे होते. खूपदा तर ते माझ्या डोक्यावरूनच जात असत. तरीही तो मला त्याचे सगळे विचार नेहमी सांगण्याचा प्रयत्न करे आणि मी आपला त्याला उडवून लावत असे.

दिसायला तसा फार देखणा नव्हता तो. थोडा बायली स्वभावाचा होता. पण एकदा लिहायला बसला कि तो इकडचे जग तिकडे झाले तरी तो जागचा उठायचा नाही. तासनतास तो एकाच जागी बसून काही बाही लिहीत असे तो. त्यामुळे मी त्याच्या घरी गेलो कि खूपदा मी झोपी जात असे आणि तो आपला निवांत काही तरी लिहीत बसलेला असे.

होय नाही करत त्याचे शेवटी एकादशी लग्न झालेच. त्याच्या गावी लग्न झाले असल्याने आणि मला नेमके तेव्हा खूपच महत्वाचे काम असल्याने मी काही त्याच्या लग्नाला जाऊ शकलो नाही. तो खूप दिवसांनी घरी परतला आणि आल्या आल्या त्याने मला घरी बोलावले. त्याच्या बायकोची ओळख करून द्यायची होती त्याला मला.

मी त्याच्या घरी गेलो आणि माझे डोळे फिरलेच. विनय ची बायको म्हणजे एक अप्सराच होती म्हणा ना. सौदंर्याची खाण म्हणतात तशी. गोरी गोरी पान, केसाची वेणी मोठी मागे बांधलेली, ढुंगाणा पर्यंत केस, घारे डोळे, गुलाबी गुबली ओठ अशी तिला बघून मी कावरा बावरा झालो. तिने निळी साडी घातली होती आणि त्यात ती काय दिसत होती म्हणता. माझ्या नजरेने मी तिला वर खाली बघून घेतले.

तिची कांती कमालीची तुकतुकीत होती. तिला बघून माझा सोटा जागा झाला. तिचे नाव नेहा होते. नेहा सुशिक्षित तर होतीच पण विनय पेक्षा किती तरी पटीने उजवी होती. तिला बघून ते माझ्या लक्षात आले होतेच लगेच म्हणा. त्याने मला तिची ओळख करून दिली. दिवस जातील तसे तिच्या लक्षात आले कि विनय ला कोणी दुसरे मित्र नव्हते आणि मीच त्याचा एकमेव मित्र होतो.

त्यामुळे ती पण माझ्याशी खूपच जवळीकतेने बोलू लागली होती. त्यातच मी दिसायला तसा ठीक ठाक होतो. उंच, सावळा, पिळदार शरीर आणि तरतरीत नाक. यामुळे विनय समोर तर मी खूपच जास्त उठून दिसे. मला हे जाणवत होते कि ती विनय समोर नाहि पण आत किचन मध्ये असताना माझ्याकडे नेहमी चोरून चोरून बघत असे. सुरवातीस मी थोडे दुर्लक्ष केले त्याकडे. पण नंतर त्याचे प्रमाण चांगलेच वाढले होते.

तो मला नेहमी घरी बोलवत असे आणि आमही निवांत दारू पित बसत असू. एकदा आम्ही असेच त्याच्या घरी दारू पीत बसलेलो होतो. आता तर प्रिया ला याची सवय झाली होतीच. त्यामुळे तीच आम्हाला चकणा आणून देत असे. त्यामुळे मला मजा येत होती. तिने त्या दिवशी चकणा आणून देताना ती जशी बाहेर आली तशी माझी नजर तिच्यावर पडली.

तिच्या साडी मधून तिचे दिसणारे उरोज मला वेडे करत होते. विनय तर आधीच पीत बसलेला होता. फुल लोड होता. मी नुकताच येऊन बसलो होतो. विनय ला समोर काय चालू आहे ते समजत देखील नव्हते. ती प्लेट घेऊन आली आणि खाली ठेवण्या साठी वाकताच तिचा पदर खाली पडला. खाली पडताच तिची छाती मला दिसू लागली.

तिच्या त्या भरदार छातीची ती फट मी बघताच मला काय समजेना झाले. मी कासावीस झालो. तिच्या छातीकडे मी रोखून बघू लागलो. तिने माझ्याकडे बघितले पण तिने तो पदर उचलला नाही. ती माझ्याकडे रोखून बघत होती. मी त्यामुलर अधिकच उत्तेजित झालो. तिने माझ्याकडे प्लेट देताच मी तिच्या हातात हात घेतला आणि पूर्ण हात फिरवत ती प्लेट माझ्याकडे घेतली.

तिला माझा स्पर्श लक्षात आला. ती माझ्याकडे बघू लागली. ती आत गेली आणि तिथून माझ्याकडे बघू लागली. मी विनय ला विचारले “जेवण तयार आहे का रे?”

“मला काय विचारतो? प्रिया ला विचार ना?” असे म्हणताच मी प्रियाला म्हणालो “वाहिनी जेवण तयार आहे का? मला खूप भूक लागली आहे” ती बाहेर येत मला म्हणाली “चालू आहे. पीठ मळत आहे. मी एकटीच आहे करणारी ना.” ते म्हणून ती आत गेली.

“थांबा मी येतो तुमच्या मदतीला” असे म्हणत मी आत जाऊ लागताच विनय मला म्हणाला “तुमचे जेवण झाले बनवून कि मला हाक मारा” ते म्हणून तो पुन्हा दारू पीत बसला. मला तेच हवे होते म्हणा.

मी आत गेलो आणि प्रिया ला म्हणालो “वहिनी बघू काय बनवत आहात? मला मदत करू द्या” असे म्हणत मी ती जे पीठ मळत होती त्या परातीमध्ये हात घातला. मी तिच्या मागे होतो आणि माझा सोटा तिच्या गांडीवर टेकला होता. ती काहीच बोलली नाही. तिचा होकार होताच ना मला. मी आणि ती कसे तरी ते पीठ मळत होतो.

माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. ती मध्ये मध्ये बाहेर डोकावून बघत होती कि विनय तर येत नाही ना. तिची गांड पण गरम झालेली मला जाणवत होती. तिने मला बाजूला केले आणि मला म्हणाली “असे नाही करायचे भाऊजी. मी दाखवते थांबा”

असे म्हणत ती माझ्या मागे आली चक्कपैकी मी जशी मागून तिला मिठी मारली होती तशी तिने मला आता मिठी मारली आणि माझ्या हाताला तिच्या हातात घेऊन ती पीठ मळू लागली. खलास…. मी पार वेडा झालो. तिची छाती माझ्या पाठीला येऊन टेकली आणि माझा सोटा प्रचंड कडक आणि मोठा झाला.मला हे अनपेक्षित होते.

तिने मला मिठी मारताच मी झटकन मागे झालो आणि तिला माझ्या मिठीत घेतले. तिच्या गोऱ्यापान चेहऱ्यावरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो आणि तिचे जमेल तसे चुंबन घेऊ लागलो.तिला आता बाहेर विनय आहे किंवा तो आपल्याला बघेल किंवा अचानक आत येईल याची फिकीर अजिबात राहिली नव्हती. तिला आता तिची कामवासना शमवणे हा एकच तिचा उद्देश शिल्लक राहिला होता.

तिला मी शेजारी असलेल्या फ्रिज च्या मागे नेले आणि तिची साडी बाजूला केली. तिच्या ब्लाउज मधून तिची छाती भयानक उठून दिसत होती. गोरीपान असलेली तिची छाती बघून मी कासावीस झालो. तिच्या ब्लाउज मध्ये मी माझा हात घातला आणि जमेल तितक्या ताकदीने मी तिची छाती दाबू लागलो. एका क्षणात तिचे ब्लाउज मी उघडले आणि तिच्या छातीवर तुटून पडलो.

गुलाबी आणि तांबूस रंगाचे तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागताच ते बेभान झाली. तिने माझ्या मानेला हात लावला आणि अधिकच जोरात मला ते चावण्यासाठी ती सांगू लागली. थोड्या वेळाने मला तिने बाजूला केले आणि माझी पॅन्ट काढली. त्यातून आलेला भलामोठा सोटा तिने अजिबात वेळ न घालवता तिच्या तोंडात घेतला.

तिच्या त्या गुलाबी नाजूक ओठानी ती माझा काळाभोर सोटा चोक चोक चोकत होती आणि मी त्याचा आस्वाद घेत होतो. खूप वेळ ती माझा सोटा चोकत होती. मी मग तिला बाजूला केले. तिला पूर्ण नग्न करता येणे मला अजिबात शक्य नव्हते. त्यामुळे मी तिला तसेच उभ्यानेच ठोकण्याचा निर्णय घेतला. तिला मी तशीच पाठमोरी केले.

तिची साडी मी खालून वर घेतली आणि तिच्या गोऱ्यापान गांडीमागून दिसणाऱ्या योनीत माझी दोन बोटे घालून हळू हळू करत आत बाहेर करू लागलो. माझी बोटे तिच्या योनीत जाताच तिची योनी ओलसर झाली. मी लगेचच माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. तिच्या केसांना मी माझ्या हाताने पकडले आणि जोरजोरात हिसडे देण्यास सुरवात केली.

काच काच करत मी तिच्यावर उडू लागलो आणि तिची योनी ठोकून काढू लागलो. जवळसपास वीस मिनिटे मी एकसारखे तिच्या योनीत माझा सोटा मागे पुढे करत होतो आणि शेवटी मी त्यातच माझे सगळे वीर्य सोडले. आम्ही शांत झालो. आम्ही झटकन कपडे घातले आणि जेवण घेऊन बाहेर आलो. तेव्हापासून मी नियमितपणे विनय च्या घरी जाऊन प्रियाला मनसोक्तपणे ठोकून काढू लागलो होतो.

विनय चे व्यसन तर दिवसेंदिवस वाढतच चालले होते. पण तेच माझ्या पथ्यावर पडले होते. आम्ही तर तो पीत असताना त्याच्या मागे उभारून एकमेकांना चुंबन देत असे, मी तिंची छाती दाबत असे, ती माझा सोटा चोळत असे. तरीही त्याला काहीच समजत नव्हते. तो जर बाहेर गावी गेला तर आमच्यासाठी तो सुवर्ण क्षण असायचा. रात्र रात्र भर मग मी प्रिया ला ठोकून काढत असे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *