मी आणि माझी मेव्हणी – Marathi Hot Mehuni Pranay Katha

माझे लग्न होऊन आता साधारण दहा एक वर्ष झाली असतील. माझी बायको म्हणजे एक गरीब गायच आहे म्हणा ना. अगदी लग्न झाल्यापासून तिने कधी माझ्या समोर थोड्या वरच्या आवाजात देखील बोलणे केले नाही. सध्या च्या युगात हा जरी चांगला गुण असला तरी सगळ्याच गोष्टीत इतका  अबोला स्वभाव किंवा इतके साधे राहणे चांगले नव्हे ना.

याचा मला काही वेळा चांगला फायदा मिळत असे. जेव्हा पार्टी करून घरी येण्यास उशीर झाला किंवा दारू जास्त पिली तरी हि बया मला काही बोलायची नाही. पण त्याच बरोबर जेव्हा संभोग करायची वेळ येत असे तेव्हा पण हि बया काहीच बोलायची नाही. फक्त बेडवर पडून राहायची. असा कधी संभोग करतात का? काहीही मजा येत नसायची मला. अक्षरशः मला वैताग येत असे कधी कधी. पण करणार काय म्हणा.

एके दिवशी मी चहा पित घरी बसलो होतो तेव्हा ती माझ्याकडे आली आणि म्हणाली “अहो ऐका ना. माझी बहीण आहे ना तिला पुढील शिक्षणासाठी आपल्या इकडच्या कॉलेज मध्ये प्रवेश मिळाला आहे. ती हॉस्टेल ला राहते म्हणत आहे. जर तुमची परवानगी असेल तर आपण तिला आपल्याकडेच ठेवून घेऊया का कि नकॊ?”

मी थोडा वेळ विचार केला. एक तर आमचे घर फार काही मोठे नव्हते. दोनच खोल्यांचे घर. त्यात एकच बेड. त्यामुळे आमची अडचण होणार होती. पण माझी मेहुणी तशी चालू स्वभावाची होती हे मला माहित होते. त्यामुळे मी थोड्याच वेळात होकार दिला. त्यामुळे बायको पण खुश झाली.

दोनच दिवसात माझ्या मेव्हणीचे आगमन झाले. सारिका तिचे नाव. माझ्या बायकोच्या बरोबर उलट. बायको शामळू स्वभावाची तर हि खूपच बेधडक. दिसायला किती तरी चांगली होती. उंच, गोरी, गोलाकार छाती, वक्राकार नितंब आणि मादक बोलणे यामुळे माझे तिच्यावर मन आधीपासूनच जडले होते. त्यातच माझाही स्वभाव खेळकर असल्याने माझे आणि तिचे तसे चांगले जुळायचे.

आज तिला खूप दिवसांनी बघतीले होते मी. आधी जशी दिसायची त्या पेक्षा किती तरी पटीने ती अधिक भरली होती. माझ्या सराईत नजरेने हे हेरले होते कि तिला आता औषधाची गरज आहे. जर आपण हे औषध तिला दिले नाही तर दुसरे कोणी तरी बाहेरचा हात मारेल हिच्यावर. त्यामुळे मी हिला काहीही करून ठोकायचेच हे मनाशी ठरवले.

थोड्याच दिवसात तिचे रुटीन चालू झाले. एकच बेड असल्याने सारिका रोज रात्री खाली जमिनीवर एकटी झोपायची. माझ्या बाजूलाच ती खाली एक गाडी टाकून झोपत असे. हि आल्यामुळे माझा आणि बायकोचा रात्रीचा संभोग बंद झाला होता. त्यातच हल्ली माझी बायको सतत आजारी असायची. तिला डॉक्टर कडे उपचार चालू होते. त्यामुळे ती रात्री औषध घेऊन झोपली कि तिला आजूबाजूला काय चालू आहे याचे देखील भान नसायचे.

इकडे सारिका माझ्या बाजूला खाली झोपली असताना मी मधेच कधी तरी रात्री जग आलो कि तिला न्याहाळत असायचो. त्या रात्री तर कहरच झाला. मला अचानक मध्य रात्री जाग आली. मी सहज खाली सारिका कडे बघितले तर सारिकचे अंगावरचे पांघरून बाजूला झाले होते. तिने घातलेला गाऊन चक्क पैकी तिच्या मांडीपर्यंत आला होता. त्यामुळे तिच्या गोऱ्यापान मांड्या पूर्ण उघड्या पडल्या होत्या. ते बघून मी उडालोच.

मी एका कुशीवर झालो आणि तिचे सौंदर्य न्ययाळू लागलो. तिला बघत बघत मी हस्तमैथुन केले आणि झोपी गेलो. तेव्हा पासून बऱ्यापैकी रोज रात्री हा कार्यक्रम चालू झाला होता. मी एके रात्री थोडे धाडस केले आणि हळूच तिचा गाऊन थोडा अजून वर केला. त्याच वेळी तिची काली निकर मला दिसली. झाले माझा सोटा अतिशय कडक झाला. त्याचवेळी तिची थोडी हालचाल झाली आणि मग मी लगेच कूस बदलून झोपी गेलो.

थोड्या दिवसांनी पाऊस चालू झाला.खाली झोपणे आता शक्य नव्हते. तेव्हा बायको म्हणाली “अहो सारिका एकटी खाली कशी झोपणार. तुम्हाला अडचण नसेल तर तिला आपल्या बरोबर बेड वर झोपवूया का?”

मी लागलीच होकार दिला. बायको आजारी असल्याने ती एका कोपऱ्यात व मी दुसऱ्या तर सारिका आमच्या दोघांच्या मध्ये असे झोपायचे ठरले. माझ्यासाठी तर हा सुवर्ण क्षण च होता. दोन दिवस मी कसेबसे जमेल तसे लांब झोपलो. पण शेवटी मला राहवेना.

त्या रात्री कमालच झाली. मी सारिका कडे तोंड करून झोपलो होतो. आज सारिका माझ्या खूपच बाजूला येऊन अगदी मला खेटून झोपली होती. तिच्या नितंबाचा स्पर्श माझ्या सोट्याला होत होता. तिचे गोलाकार नितंब बघून मी व्याकुळ झालो होतो. मी अजून थोडा मागे सरकलो ती अजून माझ्या जवळ सरकली. मला समजेना कि नेमके काय होते आहे ते.

माझी थोडी वळवळ चाललेली बघून ती मला हळूच म्हणाली “भाऊजी तुम्हाला अडचण होते आहे का झोपायला?”

“हो थोडी होते आहे. माझा हात अवघडून मला झोपावे लागत आहे” मी म्हणालो.

त्यावर ती म्हणाली “अहो एवढे काय मग त्यात तुम्ही जसे पाहिजे तसे झोपा ना. माझ्यामुळे तुम्हाला अडचण कशाला. इथे माझ्या दंडावर हात ठेवा हवे तर” असे म्हणून तिने माझा हात घेऊन तिच्या दंडावर ठेवला देखील.

आता मात्र मी खूप जास्त वळवळ करू लागलो. साधारण अर्धा तास झाला असेल आणि सारिका अजून माझ्या जवळ आली. इतकी जवळ कि तिने ती जणू काही माझ्या कुशीतच झोपली आहे कि काय असे मला वाटू लागले. बायको उठायचा काही प्रश्नच नव्हता.

माझा हात तिच्या सरकण्याने अलगद तिच्या कमरेवर सरकला. मला वाटले ती काही तरी म्हणेल. पण ती काही बोलली नाही. माझा सोटा त्या हालचाली ने कमालीचा कडक झाला होता. मी आता धाडस करायचे ठरवलेच होते. त्यामुळे मी पण थोडे अजून पुढे सरकलो आणि माझा सोटा तिच्या गांडीवर अगदी व्यवस्थित नेऊन ठेवला.

मी हळू हळू करत माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो आणि माझा सोटा तिच्या गांडीवर घासू लागलो. त्याच वेळी मी हळूच माझा हात तिचं कमरेवरून फिरवत फिरवत तिच्या पोटावर आणि मग तिच्या छातीवर नेऊन ठेवला. ती काहीच बोलली नाही. मला जे समजायचे होते ते मी समजले. मी हळू हळू करत तिच्या छातीवरून माझा हात गोलाकार फिरवू लागलो. अगदी हलक्या हाताने तिची छाती दाबू लागलो.

तीला माझ्या स्पर्शाची जाणीव झाली होती. मी माझा हात तिच्या गाऊन मध्ये वरून कोंबला आणि तिच्या स्तनाग्रांना माझ्या बोटात पकडून त्याला कुरवाळू लागलो. त्या कृतीने ती खूपच जास्त  गरम झाली. तिने तिचा हात सरळ माझ्या सोट्याकडे नेला आणि ती त्याच्यावर हात फिरवू लागली. मी तिला तशीच दाबत दाबत तिचे तोंड माझ्या कडे केले आणि माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले. मी तिला अक्षरशः चावू लागलो होतो.

माझ्या अस्सल मर्दानी स्पर्शाने ती पण खुश झाली होती. ती म्हणाली “भाऊजी तुम्ही मला रोज झोपल्यावर बघत होता हे माहित आहे मला. तुमच्यासाठीच तर मी मुद्दाम माझा गाऊन वर करून झोपायचे”

ते ऐकून मला चेव आला. मी तिला माझ्याकडे तोंड करून झोपवले आणि तिचा गाऊन वर केला. तिचं गोलाकार नितंबावरुन माझा हात सर सर करत फिरू लागला. ज्या ताकदीने मी तिची छाती दाबत होतो त्याच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त ताकदीने मी तिचे नितंब दाबत होतो. मी चपळाई करत तिची निकर काढली आणि तिला नग्न केली. तिला पूर्ण नग्न करण्याचे धाडस मी करू शकत नव्हतो कारण शेजारी बायको झोपलेली होती.

तिने पण माझी पॅण्ट उतरवली आणि माझ्या सोट्याला तिचं हाताने वर खाली मागे पुढे करत हलवायला सुरवात केली होती. आम्ही दोघे पण खूप गरम झालो होतो. मी तिच्या योनिवरून आता हात फिरवायला सुरवात केला. माझी बोटे जशी तिच्या योनिवरून फिरू लागली तशी तिची वळवळ जास्त वाढली. मी अलगद माझे एक बोट तिच्या योनीत सारले. मागे पुढे करत करत थोड्याच वेळात माझे दुसरे बोट मी आत सारले आणि तिचे भोक थोडे मोठे केले. माझ्या त्या कृतीने तिची योनी ओली होऊन झिरपू लागली होती.

मी हि वेळ ताडली आणि तिच्यावर आक्रमण करायचे ठरवले. माझा सोटा मी हळूच तिच्या योनीत घातला आणि हळू हळू करत माझी कंबर मी मागे पुढे करू लागलो. सुरवातीस ती थोडी विव्हळली. पण थोड्याच वेळात जेव्हा तिच्या योनीचे भोक पूर्ण मोठे झाले तेव्हा मात्र तिला मजा येऊ लागली. माझ्या सोट्याच्या आत बाहेर होण्याने होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघे आनंदित झालो होतो.

दणक्यावर दणके मी देत होतो. ती मला त्याच आवेगात तिच्यावर ओढून घेत होती. खूप वेळ मी तिला ठोकले आणि मागचा पुढचा विचार न करता तिच्या योनीत वीर्याचा फवारा सोडला. तिची योनी पूर्ण भरून गेली होती. थोडा वेळ आम्ही तसेच पडून राहिलो. तिला मी लगेच उठवले आणि लघवी ला जाऊन येण्यास सांगितले जेणे करून सारले वीर्य बाहेर पडून जाईल. नाही तर वेगळेच काही तरी व्हायचे.

ती लघवी करून येताच मी पुन्हा एकदा तिला माझ्या कवेत घेतले आणि तसाच तिच्यावर दुसरा डाव केला. त्या रात्री पासून रोज आम्ही माझी बायको झोपली कि हा खेळ करू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *