मुलगीला दाबून काढले शेयर गाडीत – Marathi Zavadi Mulgi Sex Katha

खेडे गावात रहाणे म्हणेज काही सोपे काम नसते बरं का. कारण तिथे शहरात असतात तश्या काही सुविधा असे नाही. मी पण त्यातूनच जात होतो. विशेषतः आमच्या गावात कॉलेज च नव्हते. जर कॉलेज ला जायचे असेल तर ते आमच्या गावापासून जवळपास एक तासाच्या अंतरावर एक गाव होते तिथे खूप कॉलेज होते तिथे मग आमच्या गावातील मुले जात असत. मी पण त्याला काही अपवाद नव्हतो.

मी त्यावेळी कॉलेज ला होतो आणि मी पण रोज कॉलेज ला जात होतो. गावातून जाण्यासाठी एक तर बस ने जावे लागत असे किंवा मग शेयर चार चाकी गाड्या होत्या. मी शक्यतो त्या शेयर गाड्यातून जात असे. याचे कारण म्हणजे एक तर बस ला खूप गर्दी असत असे आणि दूसरे म्हणजे बस ने खूप वेळ जात असे. पण त्या गाडीतून जाणे म्हणजे एक दिव्यच असे. कारण त्याला खूप गर्दी असत असे आणि मेंढरे भरल्या सारखे लोक त्यात असत.

मी खूप अभ्यास केला आणि असे ठरवले कि एक गाडी अशी होती कि त्या गाडीला शक्यतो म्हातारे लोक असतात. कदाचित त्यांना त्यांच्या त्या गावी असलेल्या शेतात जावे लागत असे. पण त्या गाडीला देखील खूप गर्दी असायचीच. पण फायदा एकाच होता कि सगळे गप झोपलेलं असायचे आणि त्यामुळे मी माझ्या मोबाईल मध्ये गाणी लावून हेडफोन द्वारे ऐकू शकत असे. जे इतर वेळी शक्य नसे.

त्यामुळे मी त्याच गाडीने जायचे फायनल केले होते. मी त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे गाडीत जाऊन बसलो. मी सगळ्यात बाहेर बसत असे. मी जायच्या वेळीच नेमकी एक मुलगी माझ्या आधी तिथे आली आणि ती माझ्या सीट च्या शेजारीच बसली होती. तिला मी आधी कधी बघिलते नव्हते. पण तिला बघताच मी खुश झालो. कारण त्या म्हाताऱ्या लोकांच्यात ती एकटीच अशी होती कि जिला मी बघू शकणार होतो.

साधारण साडे पाच फूट उंची असेल ती. दिसायला फार गोरी जरी नसली तरी तिची फिगर आणि एकूण शरीरयष्टी हीच कमालीची मादक होती. तिला बघून मी वेडा झालो. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि तिच्या छातीचे गोल कमालीचे मोठे होते. अगदी एखाद्या दुभत्या म्हशी सारखे तिचे उरोज मोठे आणि बाहेर आले होते. तिची मांडी बसल्यामुळे अशी काही डिसत होती कि तिच्या मांडीवरून मला माझा हातच फिरवासा वाटला.

मी नेहेमीप्रमाणे माझ्या जागेवर बसलो. ती आतील बाजूस होती माझ्या. गर्दी तर होतीच होती. त्यामुळे माझा हात आणि माझे सगळे शरीर तिच्या शरीराला पूर्णपणे चिकटले होते. अश्या शेयर गाडीत एक पुढे आणि एक मागे असे बसावे लागते. ती मागे सरकून बसली होती. मी पुढे होतो आणि त्यामुळे माझ्या हाताचे कोपर तिच्या छातीला लागत होते.

सुरवातीस मी थोडासा अवघडल्या सारखा झालो. तिच्या छातीला माझ्या हाताचा स्पर्श होताच मी गरम झालो. तिला पण तो स्पर्श जाणवला आणि तिने थोडेसे तिचे हात मध्ये आणले. पण तिचा तो विरोध फार वेळ काही चालला नाही. मी जमेल तसे तिच्या छातीला दाबत होतो. आमचा स्टॉप आला आणि आम्ही उतरलो. ती पण नेमकी माझ्याच वर्गात होती. मी आजवर तिला कधी बघितले नव्हते.

मी तिची माहिती काढली. तिचे नाव सुमन होते. ती आमच्या कॉलेज मध्ये नवीन आली होती. त्यामुळे मी लगेच तिची ओळख काढायचे ठरवले. आम्ही रोजच एकत्र येत आणि जात होतो. त्यामुळे मी एकदा तिच्याशी धाडस करून बोललोच. तिची ओळख करून घेतली. तिला पण जेव्हा समजले कि गाडीत असणारा मी तिच्याच वर्गात आहे तेव्हा तिला पण बरे वाटले आणि ती अचानकच मग माझ्याशी मोकळेपणाने बोलू लागली.

तेव्हा पासून रोज ती माझ्या आधी गाडी जवळ येत असे आणि माझी व तिची जागा पकडून ठेवत असे. सुरवातीस असलेला तिचा विरोध आता नाहीसा झाला होता. गाडी चालू झाली कि मी लगेचच तिच्या छातीवर माझ्या हाताचे कोपर ठेवत असे आणि तिची छाती दाबत असे. ती पण मला काहीच म्हणत नव्हती. याचा अर्थ हाच होता कि तिला पण ते पाहिजे होते जे मला पाहिजे होते.

त्या दिवशी मी मुद्दामच मागे बसलो आणि तिला पुढे सरकून बसण्यास सांगितले. ती पुढे बसताच मी हळू हळू करत माझा हात तिच्या पाठीवरून फिरवू लागलो. ती काही बोलत नाही हे बघून मी माझा हात हळूच तिच्या पोटाकडे नेला आणि तिथून पुढे तिच्या छातीला हळू हळू करत टच करू लागलो. थोडा वेळ माझा हात मी तसाच ठेवून मी तिची छाती मग हळू हळू करत दाबू लागलो.

तीने माझ्याकडे एक मादक कटाक्ष टाकला आणि ती माझ्याकडे बघून हसली. तिने तिची बॅग अशी अड्जस्ट केली समोरच्याला माझा हात दिसणार नाही. मग काय मी तिची छाती जोरजोरात दाबू लागलो. ती पण खूपच गरम झाली आणि मला दाबण्यास सांगू लागली. आम्ही दोघे पण खूपच गरम झालो होतो. काय करू आणि काय नको असे आम्हाला होऊन बसले होते.

आमचा स्टॉप आला आणि मी तिला घेऊन उतरलो. मी तिला घेऊन सरळ एका लॉज ला गेलो. तिला आत घेताच मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिची छाती दाबून दाबून मी आधीच तिला गरम केले होते. तीला मी जवळ घेऊन तिचे जोरजोरात चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या छातीला मी अजून पण दाबत होतोच. तिची छाती इतकी मोठी झाली होती कि तिचा ड्रेस फाडून ती बाहेर येते कि काय असे मला वाटू लागले.

ते बघून मी तिचा ड्रेस काढला आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिने पण माझे कपडे झटकन काढले आणि मला पण तिच्या सारखेच पूर्ण नग्न केले. तिचा तो मदमस्त देह कमालीचा लुसलुशीत होता. तिच्या त्या नग्न देहाला बघून मी पुरा वेडा झालो होतो. मी तिच्यावरून तुटून पडलो. तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबून तिला गरम करू लागलो.

तिच्या छातीचे निप्पल्स मी तोंडात घेऊन जसे चोकू लागलो तशी ती कमालीची गरम झाली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवण्यास सुरवात केली. माझा सोटा तिच्या हातात जाताच ती त्याच्या मागेच लागली. तिने मला बाजूला केले आणि खाली सरकली. तिने माझे पाय बाजूला केले आणि माझा सोटा ती जोरजोरात हलवू लागली.

हलवून हलवून तिने माझा सोटा खूपच मोठा केला होता. तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला वेड्या सारखे चोकू लागली. चोकून चोकून तिने त्याचा शिरा ताणवे पर्यंत तिला तिच्या तोंडात घेतला होता. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकला आणि मग ती बाजूला झाली.

मी वर आलो आता आणी तिला खाली झोपवले. तिचे पाय मी फावकले आणि माझे तोंड तिच्या जांघेत घातले. माझे तोंड मी तिच्या जांघेत घालून घुसळू लागलो आणि तिच्या योनीचा येणारा वास घेऊन मी बेभान होऊ लागलो. तिच्या उभ्या योनीवर मी माझी जीभ मी ठेवली आणि हळू हळू करत फिरवू लागलो. तिच्या योनिवरून माझी जीभ मी अशी अलगद फिरवत होतो कि तिच्या योनीचे पदर अलगद उघडले जात होते.

मी माझ्या हाताने तिच्या योनीच्या आत माझी दोन बोटे घातली आणि तिच्या योनीचे भोक मी मोठे करू लागलो. तिच्या योनीच्या आतील तो गुलाबी मांसल भाग मला कमालीचा गरम करत होता. मी माझी जीभ त्या मांसल भागावरून फिरवू लागलो आणि तसे करत करतच मी तिच्या योनीत असलेला दाणा चाटू लागलो. तिची योनी यामुळे कमालीची ओलीचिंब झाली.

मी मग बाजूला झालो. माझ्या सोट्याला मी माझ्या हातात घेतले आणि त्याच्या शेंड्याला थोडीशी थुंकी लावली. त्याला हळू हळू करत मी तिच्या योनीत कोंबू लागलो. बघता बघता माझा सोटा पूर्णपणे तिच्या योनीत गेला आणि मी मग थांबलो नाही. तिचा एक पाय मी माझ्या हाताने वर केला आणि तिच्या योनीवर तुटून पडलो. काच काच करत मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो.

जवळपास वीसेक मिनिटे एक सारखे तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकरे मी तिला जे ठोकले ते आज पण तिला नियमितपणे ठोकून काढत आहे. तिला कोलेज ला जाताना गाडीत तर मी रोजच दाबून काढत असतो. पण आठवड्यातून किमान तीन ते चार वेळा तिला लॉज ला नेवून मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून काढतो. गावातल्या गावात माझी आणि तिची सोय झाली असल्याने आम्ही दोघे पण खूप खुश होतो. खेडे गावात पण अशी मजा घेऊ शकली जाते हे मला तेव्हाच समजले होते आणि त्याचा आनंद मी आजपण लुटत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *