मेसवाली कि धंदेवाली – Marathi Sexy Messwali Sambhog Katha

मी कामासाठी एका शहरात गेलो होतो तेव्हाची गोष्ट आहे हि. मी दिवसभर काम करून रात्री हॉटेल ला परत येत असे. असा माझा रोजचा दिनक्रम होता. मी तिथे साधारण तीन ते चार महिने राहणार होतो. त्यामुळे मी पहिल्याच आठवड्यात ठरवले होते कि रोज रोज हॉटेल चे खाण्यापेक्षा आपण एक घरगुती खानावळ लावली तर बरे पडेल.

त्यानुसार मी तिथे आजूबाजूला शोधाशोध चालू केली असता मला जवळच एक घरगुती खानावळ मिळाली. चौकशी साठी मी तिथे गेलो. ती मेस एक बाई चालवते असे मी ऐकले होतेच. पण मी जेव्हा प्रत्यक्षात समोर तिला बघितले तेव्हा मी अवाकच झालो. साधारण चाळीस वर्ष वयाची बाई असेल ती. पण दिसायला अतिशय गोरी होती ती.

खूप मादक नाही पण तिची फिगर समोरच्याला घायाळ करेल इतकी मात्र नक्कीच कातील होती. तिला बघताच मी ठरवून टाकले कि हिच्याकडे मेस लावायची. कारण तिची नजर अशी काही भेदक आणि मादक होती कि मी स्वतःला रोखू शकलो नाही. तिची शरीरयष्टी गुबगुबीत असली तरी तिच्या छातीचे उभार खूपच मस्त होते. तिच्या साडी घालायच्या विशिष्ट पद्धतीने तिचे पोट उघडे पडत असे आणि त्यातून तिच्या बेंबीचे दर्शन आरामात होत होते.

मी तिच्याकडे मेस लावली आणि नियमितपणे तिच्याकडे जाऊ लागलो. तिचे नाव शालू होते. शालू विधवा होती. ती मेस चालवून तिचे घर चालवायची. पण तिच्याकडे मेस ला फार काही गिर्हाईक नसायचे. त्यामुळे मला राहून राहून एक प्रश्न पडायचा कि हिचे घर चालतेच कसे काय. दिवस जातील तसे माझी आणि शालू ची जवळीक तर होत होतीच. पण तिच्यावर मी हॉटेल ला गेल्यावर न चुकता मूठ मारायला पण चालू केले होते.

तिच्या शरीराला मी रोजच माझ्या झोपेत आणि स्वप्नात ठोक ठोक ठोकून काढत असे. मला तिला काहीही करून उपभोगायचे होते.

त्या दिवशी मला रात्री माझ्या भावना अनावर झाल्या होत्या. मी हॉटेल ला च होतो. मी रम बॉय ला कोणी कॉल गर्ल मिळेल का या बद्दल विचारणा केली असता त्याने मिळेल म्हणून सांगितले. मी त्याला लगेच तिला आणायला सांगितले आणि मी वाट बघत बसलो. मी फ्रेश होण्यासाठी म्हणून आत बाथरूम मध्ये गेलो तेव्हा तो तिला घेऊन आला देखील. मी आतूनच तिला बसायला सांगितले. तो तिला तिथेच बसवून निघून गेला.

मी पटकन आवरून बाहेर आलो आणि जागच्या जागी थबकलो. माझ्यासाठी जिला कॉल गर्ल म्हणून आणले होते ती दुसरी तिसरी कोणी नव्हती तर माझी मेस वाली शालू होती. ती मला बघून जागच्या जागी उभी राहिली आणि मला म्हणाली “साहेब तुम्ही?”

“शालू तू आणि हे काम करतेस?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “का? करू नये असे आहे का? आणि मी हे काम करते म्हणून तर तुम्हाला तुमची वासना आज शमवायला मिळत आहे ना?”

तिच्या उत्तरावर मी निरुत्तर झालो. ती पुढे मला म्हणाली “साहेब एक विनंती आहे. मी हे काम करते हे कोणाला माहित नाही. तेव्हा तुम्ही पण प्लिज कोणाला हे बोलू नका. माझ्यावर कृपा करा”

मी होकार दिला आणि दार लावून घेतले. माझ्या रोज स्वप्नांत आणि रात्री जिला मी मनोमन ठोकून काढत होतो ती आज मला प्रत्यक्षात उपभोगायला मिळणार होती या कल्पनेनेच मी खुश झालो होतो. तिच्याकडे मी वर पासून खाली पर्यंत एक नजर फिरवली. तिच्या देहाचा उपभोग घेण्यास कुठून सुरवात करायची याचा विचार मी करत उभा असताना ती पुढे झाली.

तिने सरळ माझ्या सोट्याला हात लावला आणि त्याला वर खाली करत कुरवाळयाला चालू केले. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी गरम झालो. माझा सोटा कडक झाला. त्याने मला आदेश दिला कि आता थांबणे नको. ताबडतोब तिला ठोकून काढ.

मी तिला माझ्या मिठीत घेतले आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव चालू केला देखील. ती धंदाच करत असल्याने तिने मला कोणत्याही गोष्टीसाठी विरोध करणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे मी तिच्या साडीला झटकन उतरवू लागलो.क्षणात ती पूर्ण नग्न होऊन माझ्यासमोर उभी राहिली. ते गुबगुबीत मांसल शरीर बघून माझ्या तोंडातून लाळ टपकू लागली.

तिने पण माझे कपडे उतरवले आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझा सोटा प्रचंड कडक होऊन मागे पुढे करत होता. तिने माझा सोटा कुरवाळत कुरवाळत माझ्या गोट्याना पण कुरवाळायला चालू केले. तिच्या स्पर्शाने माझ्या गोट्या कडक झाल्या. तिला मी तसेच बेडवर झोपवणार तोच तिने मला थांबवले. ती खाली गुडघ्यावर बसली आणि तिने माझ्या सोट्याला जोरात हलवायला चालू केले.

माझा कडक झालेला सोटा तिने हळूच तिचं तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. आधीच कडक झालेला माझा सोटा तिच्या तोंडात जाण्याने अधिकच मोठा झाला. ती त्याला चोकून चोकून अधिकच मोठा करत होती. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकून झाल्यावर मी तिला जागचे उठवले आणि तिला बेड वर पडले.

त्या शरीरावर मी स्वतःला झोकून दिले आणि तिच्या छातीच्या उभारांमधे माझे डोके घालून घुसळू लागलो. तिच्या छातीचे उभार खूपच मोठे असल्याने ते सहज माझ्या हातात मावत नव्हते. डोंगरा एवढे ते गोल मला वाटत होते. खूप दिवसांनी मी संभोग करत असल्याने मला खूप आनंद होत होता तिच्या छातीशी खेळताना.

तिची छाती दाबून चोकून ओढून झाल्यावर मी तसाच खाली सरकलो. तिच्या बेंबीत मी माझी जीभ घातली आणि त्या खोलगट भागात पण मला एक वेळीच नशा वाटली. तिच्या योनीकडे मी क्षणात गेलो. तिची फुगीर योनी मी माझ्या जिभेने केव्हा चाटू लागलो ते माझे मला समजले नाही. तिच्या लुसलुशीत मांड्या मध्ये माझे डोके खुपसून घुसळू लागलो. तिच्या शरीराच्या वासाने माझ्या भावना जास्त वाढत होत्या.

तिच्या मऊ मऊ जांघेतून माझे डोके फिरताना माझ्या भावना खूपच तीव्र झाल्याचे मला जाणवले. मी लगेच उठलो आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कचकन कोंबला. ती तर काय धंदेवालीच होती. त्यामुळे माझा सोटा अगदी आरामात आत गेला आणि अजिबात त्रास झाला नाही. मी तिचा एकच पाय वर केला आणि तिला खूप ताकदीने ठोकायला चालू केले. तिचे ते लुसलुशीत शरीर माझ्या हिसड्याना सहन करेल कि नाही असे मला वाटत होते.

माझा सोटा अगदी आरामात आत बाहेर होत होता त्यामुळे मला खूपच मजा येत होती. तिच्या लुसलुशीत मांड्या माझ्या हाताला पण लागत असल्याने मला अधिकच उत्तेजना जाणवत होती. तिचे मी थोड्या वेळाने दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि तिला प्रचंड वेगाने ठोकायला चालूं केले.

काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो. मला अपेक्षित असलेलं आज होत होत. माझे हिसडे खूप ताकदीने तिच्यावर पडत होते. त्यामुळे ती गर्भगळीत होऊन घामेघूम झाली होती. तिला ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर तिला मी उठवले. तिला गुडघ्यावर बसवून तिच्या गांडीकडे मी गेलो. तिच्या गोलाकार गाडीतून दिसणारी सुपारी सारखी योनी बघून मी लगेच तिच्यावर हात ठेवला.

योनिवरून हात फिरवत फिरवत मी तिच्यात सुरवातीस दोन बोटे घालून आत बाहेर करायला चालू केले. थोड्या वेळाने मी अजून दोन बोटे घालून एकूण चार बोटे तिच्या योनीत सारली आणि तिच्या योनीचे दार फाकवू लागलो. अगदी आरामात माझी बोटे आत बाहेर करत होती. माझी बोटे आत बाहेर करून पूर्ण ओली चिंब झाली होती. माझ्या बोटांचा मी वास घेऊन माझी एक सुप्त इच्छा पूर्ण करून घेत होतो.

तिच्या गांडीवर हाताचे फटके ओढून मग मी माझा सोटा मागून तिच्या योनीत कोंबला. पूर्ण सोटा आत गेल्यावर मी तिच्या गांडीवर हात ठेवला आणि तिला ठोकायला चालूं केले. माझे दणके पूर्ण बसंत होते. तिची गांड त्यामुळे जोरजोरात मागे पुढे होऊन हिंदोळे देत होती. तिच्या गांडीच्या कापांची मागे पुढे होणारी हालचाल बघून माझा जोश अधिकच वाढत होता.

मनसोक्तपणे तिला ठोकून झाल्यावर मी बाजूला झालो आणि तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला आणि तिने तो चोकून चोकून गाळून दिला. मी शांत झालो. तिला ठरलेले पैसे देताच ती निघून गेली. तेव्हापासून मी शालू ला नियमिपणे माझ्या हॉटेल वर बोलावून ठोकू लागलो होतो. पुढे तर आमच्यात चांगले संबंध निर्माण झाले आणि तिला मी तिच्या घरी पण ठोकून काढू लागलो तेही फुकट.

रात्री मेस ला जेवण झाले कि हळूच तिच्या रूम मध्ये जायचे आणि तिला दाबत बसायचे हे माझे रोजचेच होऊन बसले होते. त्यातच मेस ला गर्दी आधी पेक्षा खूपच कमी झाली होती. त्यामुळे तिच्याकडे पण वेळच वेळ असायचा. त्ये माझ्या पथ्यावर पडले होते. याचा पुरेपूर फायदा मी घेत होतो आणि जमेल तेव्हा आणि जमेल तसे शालू ला ठोकून काढत होतो. मी जोवर होतो तेव्हा रोजच हा डाव चालू होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *