विद्यार्थिनी सोबत केली मजा – Marathi Sexy Vidyarthini Sambhog Katha

दीपा आणि नंदू माझे विद्यार्थी होते. दोघे पण खूप हुशार तर होतेच पण दिसायला पण खूपच जास्त चांगले होते. हुशार असल्याने माझ्या जवळचे होते ते. पुढे शिक्षण झाले आणि ते नोकरी साठी म्हणून परदेशी गेले. एकच कॉलेज आणि पुढे एकच कंपनी यामुळे त्या दोघांचे सूत लगेचच तिकडे जुळले. ते प्रेमात पडले आणि पुढे जाऊन त्यांनी लग्न पण केले.

पण दोघात एक फरक होता. नंदू थोडा मवाळ स्वभावाचा होता तर दीपा खूपच डॉमिनेटिंग स्वभावाची होती. त्यातच दीपा दिसायला नंदू पेक्षा खूपच उजवी असल्याने तिला स्वतः बद्दल खूप जास्त गर्व होता. ती नंदू ला सतत घालून पाडून बोलायची, वागवायची.

काही वर्षे अशीच गेली. एके दिवशी मी दुपारी काम करत बसलो असताना मला एक परदेशातून फोन आला आला.

“हॅलो, राहुल सर बोलताय का?” समोरून एक अतिशय गॉड आवाजात मुलगी बोलत होती.

“हो बोलतोय. कोण बोलत आहात आपण?” मी विचारताच समोरून उत्तर आले “सर तुमच्या आवाजात अजिबात फरक पडलेला नाही. आहे तसाच आहे तुमचा आवाज.”

मला तिला ओळखायला अजिबात वेळ लागला नाही. मी म्हणालो “दीपा?”

“हो सर दीपा च.  तुम्ही ओळखले मला?” ती म्हणाली.

“अगं तुला न ओळखायला काय झाले?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “थँक्स सर. इतक्या वर्षांनी मला तुम्ही ओळखले ते बघून खूप छान वाटले” असे म्हणून आम्ही इकडच्या तिकडच्या खूप गप्पा मारल्या. ती पुढच्या आठवड्यात गावी परत येणार होती आणि ते पण कायमची. त्यामुळे आम्ही भेटायचे ठरवले.

त्या दिवशी मला पुन्हा तिचा फोन आला आणि ती मला भेटायला येते म्हणून तिने फोन ठेवला. थोड्याच वेळात ती आणि नंदू दोघे पण माझ्या ऑफिस ला आले. त्या दोघाना बघून मला खूप आनंद झाला आणि त्यांना पण.

दीपा ला बघून माझ्या मनात वेगळ्याच भावना निर्माण झाल्या. ती एक पूर्ण स्त्री झाली होती. दिसायला मुळातच ती गोरी होती. त्यातच परदेशी राहिल्याने तिच्यात खूप फरक पडला होता. खूप सेक्सी दिसू लागली होती ती. तिची फिगर म्हणजे एखाद्या नटी ला लाजवेल अशी झाली होती. गुलाबी ओठ, कानात घातलेले मोठे डूल, टिपिकल पारंपरिक ड्रेस आणि सुडौल छाती यामुळे मी तिच्याकडे बघत राहिलो.

या उलट नंदू मात्र खूप वेगळा झाला होता. बेढब, कसा पण दिसणारा. त्याच्याकडे बघवत नव्हते. आम्ही खूप वेळ गप्पा मारल्या. त्यांनी मला घरी येण्यास सांगितले. मी तेव्हापासून त्यांच्याकडे नियमित जाऊ लागलो होतो.

एकदा मला दीपा चा फोन आला आणि तिने मला घरी बोलावले. घरी जाताच ती मला म्हणाली “सर तुमच्याशी मला बोलायचे आहे.”

“बोल ना काय झाले” मी असे म्हणताच ती रडू लागली. मला काही समजेना कि काय झाले ते.

“काय झाले दीपा?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “सर नंदू चे माझ्याकडे अजिबात लक्ष नाही. त्याचे दारू आणि एक दुसरी कोणी तरी मुलगी आहे त्याच्याकडेच सगळे लक्ष आहे.” असे म्हणून ती हुंदके देऊ लागली.

तिचे सांत्वन करायच्या हिशोबाने मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिचा हात माझ्या हातात घेत म्हणालो “दीपा रडू नको. काही नाही होणार. अगं तुझ्या सारखी मुलगी अशी रडू लागली तर कसे होईल? आणि तू कधी पासून अशी इतकी काकू बाई झाली?”

मी इकडे तिकडे करत तिला नीट समजावून सांगितल्यावर तिला थोडे बरे वाटले. ती मला म्हणाली “सर मला खूप बरे वाटले तुमच्याशी शेयर करून. थँक्स. म्हणूनच तुम्ही माझे लाडके आहात बघा.”

अजूनही माझा हात तिच्या हातात होता. सर जरी असलो तरी आता ती काही माझी विद्यर्थिनी नव्हती. मला तिच्या होताच मुलायम स्पर्श आवडू लागला होता. ती पण माझा हात सोडायला तयार नव्हती आणि ते माझ्या लक्षात आले होते.

काही दिवसांनी पुन्हा तेच झाले. तिने मला बोलवून घेतले. त्या दोघांचे भांडण होऊन तो कुठे परगावी गेला होता. तिच्याकडे मी जेव्हा गेलो त्या दिवशी ती चक्क पैकी शॉर्ट वर होती. तिला असे मी पहिल्यांदाच बघत होतो. ती रडत तर होतीच पण माझे लक्ष त्या दिवशी तिच्या रडण्यावर नव्हे तर तिच्या गोऱ्या मांड्यांवर होते. बापरे बाप काय ते गोरेपण. मला तर कळायचे बंद झाले होते.

वर घाटलेला स्लिव्हलेस टॉप तिच्या छातीच्या उभारांना कसाबसा सावरून बसला होता. तिच्या गोऱ्यापान मानेवर माझी नजर पडताच माझा सोटा वळवळ करू लागला. ती पुन्हा रडू लागताच तिला पुन्हा एकदा मी जवळ घेतले. आम्ही दोघे पण उभे होतो. तिचा हात हातात घेऊन तिचे सांत्वन करू लागताच ती जास्तच हुंदके देऊ लागली.

तिला मी तसेच जवळ घेताच ती माझ्या मिठींत आली आणि मला बिलगली. तिचा उरोजांचा स्पर्श माझ्या छातीला होताच माझ्या डोक्यात घंटी वाजली. माझा हात आपसूकच तिच्या पाठीकडे गेला. मी तिच्या पाठीवरून माझा हात फिरवू लागलो. तिला माझा तो वेगळ्या भावनेने केलेला स्पर्श लक्षात आला असेलच. पण तिने मला अजिबात विरोध केला नाही.

ते बघून मी थोडा धाडशी झालो. तिच्या पाठीवरून हात फिरवत फिरवत मी तिच्या केसांवरून हात फिरवूं लागलो. तिला ते छान वाटू लागले आणि ती रडायची थांबून त्याचा आनंद घेऊ लागली. तिच्या केसातून हात फिरवत मग मी तिची मान थोडीशी मागे घेतली आणि तिचे तोंड छताकडे झाले. तसे होताच तिच्या गोऱ्या मानेचे मला दर्शन झाले.

मी त्या मानेवर माझे ओठ ठेवले. मानेचे एकदा दीर्घ चुंबन घेते मी माझी जीभ तिच्यावरून वर खाली आणि खाली वर करत फिरवू लागलो. माझा श्वास तिच्या मानेवर आदळत होता आणि त्या प्रत्येक श्वासा बरोबर गरम होत होती. मी माझी जीभ जशी जोर जोरात फिरवू लागलो तसे माझा सोटा प्रचंड कडक झाला.

माझा हात आता तिच्या गाडीवरून फिरू लागला होता. तिच्या गोलाकार गांडीला मी दाबू लागलो. तिची छाती कडक होऊन तिचे निप्पल्स बाहेर येत असल्याचे मला जाणवले. मी अजिबात वेळ ना घालवता तिचा टॉप काढला आणि तिच्या छातीला मोकळे केले देखील. कमालीचे गोरे असलेले तिचे उरोज मला दिसताच त्यांच्यावर मी झडप घातली.

प्रचंड ताकदीने मी त्यांना दाबू लागलो. जोरात दाबत दाबत मी त्या तांबूस रंगाच्या निप्पल्स ना तोंडात घेऊन चोकू लागलो. ती भयानक गरम झाली होती. तिने माझ्या पॅन्ट मध्ये हात घालून माझा सोटा हलवायला चालू केला. तिची शॉर्ट खाली सरकत होती. मी तसेच तिला पकडले आणि तिची शॉर्ट व निकर दोन्ही पण एकदमच काढले.

तिला पूर्ण नग्न बघताच मी व्याकुळ झालो. तिच्या तोंडात मी माझा सोटा दिला, तिच्या मानेला जोरात पकडले आणि काच काच करत तिच्या तोंडाला मी ठोकू लागलो. बेभान होऊन ती माझा सोटा चोकत होती. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकून दिला आणि मग तिला मी बाजूला केले.

तिला खाली झोपऊन तिचे पाय फाकवताच तिची भयानक गुलाबी आणि गोरी असलेली योनी मला दिसताच मी तिच्याकडे सरसावले. तिच्या योनीला मी माझ्या जिभेने जोरजोरात चाटू लागलो. माझ्या जिभेचा स्पर्श होताच तिची योनी पाझरू लागली. तिची योनी अतिशय नाजूक आणि गुलाबी होती. अशी योनी आधी कधी मी बघितली नव्हती.

चाटून चाटून ओली चिंब झालेल्या योनीत थोड्या वेळाने मी माझा सोटा कोंबला आणि तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेऊन काच काच करत तिच्यावर उडू लागलो. माझ्या प्रचंड वेगाने बसत असलेल्या हिसड्यानी तिच्या योनीच्या चिंध्या होत होत्या. ती बेभान होत होती. शेजारी असलेली उशी मी तिच्या गांडीखाली दिली, टिलीया अलगद वर उचलले आणि पुन्हा एकदा जमेल त्या ताकदीने तिच्यावर उडू लागलो.

भरपूर वेळ तिला ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढून तिच्या तोंडात दिला. तिने चोखायला चालू करताच त्यातून बाहेर आलेल्या वीर्याने तिचे तोंड पूर्णपणे भरून गेले. मनसोक्तपणे वीर्य पिऊन झाल्यावर ती आणि मी पण मग शांत झालो.

ती खूप खुश झाली होती. तिला खूप दिवसांनी असा मनसोक्त संभोग करायला मिळाला होता. नंदू च्या भांडणाने त्यांच्यात संभोग होतच नव्हता आणि झाला तरी मी जसे तिला ठोकले तसे तिला त्याने कधीच आजवर ठोकले नव्हते. ती माझ्या पासून वेगळे होत नव्हती. ती मला तशीच नग्न अवस्थेत बिलगून बी बसली होती.

ती माझ्या सोट्याशी खेळत होती आणि मी तिच्या निप्पल्स शी. आम्ही एकमेकांना खुश करत होतो. थोड्या वेळाने पुन्हा एकदा मी तिच्यावर शॉट काढला आणि तिला शांत केले.

तेव्हापासून मी नियमितपणे दीपा ला तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो. एक वेगळेच नाते आमच्यात तयार झाले होते. तिला मी नियमितपणे ठोकू लागल्याने त्या दोघांच्यातील भांडने पूर्ण थांबली होती. त्या बद्दल नंदू मला धन्यवाद देत असे. पण खरे कारण त्याला कुठे माहित होते म्हणा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *