शिक्षकाच्या बायको ला काढले ठोकून – Marathi Pranay Katha

मी एकटाच राहायचो भाड्याने. शिक्षण संपवून शहरात नोकरी साठी आलो होतो मी. त्यामुळे एकटाच असायचो. जॉब तसा काहि फार चांगला नव्हता. जेमतेम पैसे मिळायचे मला. त्यामुळे मी घर पण तसेच बघितले होते भाड्याने राहण्याठी. घर म्हणजे एक खोलीच होती ती. मी ज्यांच्याकडे राहायचो तो एक शिक्षक होता. त्याचे नाव राकेश होते.

त्याचे घर पण फार काही मोठे नव्हते. जेमतेम चार खोल्या होत्या. त्यातीलच एक खोली त्यांनी मला भाड्याने दिली होती. राकेश आणि त्याची बायको रिना दोघेच राहायचे घरी. राकेश साधारण पंचेचाळीस वर्षाचा असेल. तर रीना अजूनही तिच्या तिशीत होती. त्यामुळे त्यांच्यातील वयाचे अंतर अगदी साफ दिसायचे. त्यातच राकेश खूपच गबाळ्या सारखा राहायचा आणि ती म्हणजे काही विचारायची सोय नाही.

रीना दिसायला एक नंबर आयटम होती. उंच तर होतीच ती पण तिची फिगर म्हणाल तर ताईला बघिलत्यावर म्हाताऱ्याचा सोटा पण उठेल अशी होती. तासून फिगर बनवली आहे कि काय असे वाटे तिच्याकडे बघून. त्यामुळे तिच्यावर माझी नजर चांगलीच होती. नेहमी साडी घालायची ती. पण ती साडी अशी काही घालायची कि त्यातून तिच्या शरीराचे एक आणि एक अवयव स्पष्टपणे उठून दिसत असत.

तिला बघून मी कित्येक रात्री तिच्यावर मूठ मारून व्यतीत केल्या होत्या. रीना म्हणजे एक अप्सराच होती. तिचं नखनिशांत सौंदर्य बघून मी घायाळ होत असे. तिच्या छातीचे गोलाकार भाग माझा सोटा जागृत करायला बास होते. तिची गांड म्हणजे नुकतेच झाडावरून कलिंगड कापून ठेवले असावेत असे दिसत होते. ती साडी अगदि घट्ट घालत असे त्यामुळे तर तिच्या गांडीचा आकार कमालीचा गोल आणि उठून दिसत असे. तिला मी नेहमी चोरून चोरून बघत असे आणि हे तीला देखील माहित होते.

ती काही मला या बद्दल बोलत नव्हती. त्यामुळे मला नेमके समजायचे नाही कि तिच्या मनात काय आहे नेमके ते. राकेश  कडे पुस्तकांचा खूप साठा होता. तो मला नेहमी पुस्तके देत असे वाचायला. मी पण वाचून त्याच्याकडून सारखी नवनवीन पुस्तके घेत असे.

एकदा मी माझ्याकडे असलेले एक पुस्तक बदलण्यासाठी म्हणून राकेश कडे जात होतो. माझ्या खोली शेजारीच त्याची बेडरूम होती आणि त्यातच त्याचे ते पुस्तकांचे कपाट होते. मी तिथे गेलो. त्याच्या रूम च्या तिथे एक खिडकी होती आणि त्याला पडदा लावलेला होता. तो पडदा साधारण बाजूला झाला होता. मी त्यातून थोडेसे आत डोकावले आणि बघतच राहिलो.

रीना नुकतीच अंघोळ करून आली होती. नखनिशांत गोरी असलेली रीना फक्त टॉवेल लावून बाहेर आली होती साडी घालत होती. तिला त्या अवस्थेत बघून मला काही समजायचे बंद झाले. ती जमेल तितकी गोरी होती. जितकी गोरी बाहेरून दिसायची त्या पेक्षा जास्त गोरी ती आत दिसत होती. मी तसेच तिथे थांबून तिच्याकडे बघू लागलो.

मला त्या पडद्यामुळे फार काही नीट दिसत नव्हते. पण जितके दिसते ते तरी कशाला सोडा म्हणून मी तिथेच थांबलो होतो. तिची साडी घालून झाली पण मला काही अपेक्षेप्रमाणे काही दिसले नाही.  त्याच वेळी अचानक माझा हात दरवाज्यावर पडला आणि तिने झटकन मागे वळून बघितले. मला बघून ती मला म्हणाली “काय रे संदीप? काय करत आहेस तिथे?”

मी थोडा घाबरलो आणि म्हणालो “काही नाही. ते पुस्तक नेण्यासाठी आलो होतो.”

“अरे ये ना मग आत आणि घे”ती असे मला म्हणताच मी आत गेलो आणि पुस्तक घेण्याचे नाटक करू लागलो. पुस्तके बघत बघत माझे लक्ष मागे असलेल्या रीना कडे गेले. तीने ब्लाउज अडकविला होता. पण तिला काही केल्या त्याचे हुक लावता येत नव्हते. ती खूप प्रयत्न तर करत होती पण जमत नव्हतेच. तिची उघडी पडलेली गोरीपान पाठ बघून मी लाळ घोटू लागलो.

तिचे ते सौंदर्य तिच्या नुकत्याच अंघोळ केल्यामुळे खाली टपकणाऱ्या पाण्याच्या थेंबांमुळे खूपच उठून दिसत होते. तिचे ते मोकळे केस असे काही तिच्या पाठीवर रमत होते कि काही विचारू नका. तिच्याकडे मी रोखून बघू लागलो होतो आणि त्याच वेळी ती अचानक मागे फिरली आणि म्हणाली “अरे संदीप बघत काय उभा आहे असा तू? जरा मदत कर ना मला. इकडे ये आणि जरा हुक लावून दे मला”

असे म्हणताच मी अधिकच गरम झालो. पुढे झालो आणि तिच्या ब्लाउज चे हुक लावायला चालू केले. तिच्या ब्लाउज चा घेर तसा खूपच मोठा होता. तिची पाठ नावालाच झाकली आहे कि काय असे वाटत होते मला. हुक लावता लावता माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या पाठीला झाला आणि बघता बघता माझा सोटा प्रचंड कडक झाला.

माझा हात तिला लागताच ती पण थोडी चलबिचल झाली. मला काही आता राहवत नव्हते. मी माझी बोटे हळूच तिच्या पाठीवर ठेवली आणि वर खाली करत त्या स्पर्शाचा आनंद घेऊ लागलो. ती काही बोलली नाही मला. ते बघून मी सरळ माझा हात तिच्या पाठीवर ठेवला आणि फिरवू लागलो. मला अपेक्षा होती त्या पेक्षा पण ती खूपच उलट निघाली.

मला असे वाटत होते कि आमच्यात असे जरी काहि झाले तरी मलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. पण इथे तर उलटच झाले. मी माझा हात तिच्या पाठीवर फिरवू लागताच ती झटकन मागे वळली आणि तिने मला काही समजायच्या आताच तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले व माझ्यावर चुंबनांचा वर्षाव चालू देखील केला. हे सगळे इतक्या फास्ट झाले कि मी थोडा गोधळलोच.

तीने माझे चुंबन घेत घेत मला त्या बेड वर पाडले आणि माझ्यावर येऊन पडली. तिची भरदार छाती माझ्या छातीवर येऊन आदळताच मला मऊ मऊ स्पर्श झाला. मी तिला माझ्या मिठीत घेतले आणि तिच्या ब्लाउज ची हुक सगळी काढून टाकली. तिच्या उघड्या पाठीवरून हात फिरवत फिरवत तिचे ब्लाउज देखील मी काढून टाकले आणि तिच्या छातीला मोकळे केले.

तिच्या छातीला तिने माझ्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या तोंडाला तिने तिच्या भरदार छातीने घुस्मटवायला चालू केले. मला तो प्रकार प्रचंड आवडला. तिची मऊ मऊ छाती मी माझ्या तोंडात घेऊन लगेच चोकू लागलो. तिचे निप्पल्स खूपच उठावदार होते. त्यांना माझ्या तोंडात घेताच ते अधिकच कडक झाले आणि बाहेर आले.

माझे हात तिची गांड पण दाबू लागल्या होते. तिची साडी मी जमेल तशी फेडू लागलो. एका मिनिटात मी तिला पूर्ण नग्न केले. तिने पण माझे कपडे काढले व मला पण पूर्ण नग्न केले. ती माझ्या शरीराशी खेळत खेळत खाली सरकली आणि माझ्या सोट्या कडे गेली. माझा सोटा केव्हाच तयार होऊन बसला होता. तिने माझे पाय फाकवले आणि तिचे तोंड तिने त्यात घातले.

माझ्या गोट्याना तिने तिच्या जिभेने खालच्या बाजूला चाटायला चालू करताच माझ्या गोटया कडकड झाल्या. अनुभवी तोंड होते ते. त्या गोट्याना चोकत चोकत ती माझ्या सोट्याच्या शेंड्याकडे गेली. जिभेच्या शेंड्याने तिने माझ्या सोट्याच्या शेंड्याला चाटायला सुरवात करताच माझ्या डोक्यात वीज चमकावी तशी कळ मारली.

तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोखायला सुरवात केले. ती इतक्या सफाईदारपणे त्याला चोकत होती काही विचारू नका. तिच्या थुंकीने माझा सोटा पूर्ण ओला झाला होता. खूप वेळ तिने त्याला चोकून काढले आणि मग बाजूला झाली. मी तिला आता माझ्या खाली घेतले. तिचे पाय फावकून मी तिच्या योनीत माझी जीभ घातली.

कमालीच्या गोऱ्या असलेल्या त्या योनीत मी माझी जीभ घालून तिला खाऊ लागलो. तिचे पदर इतके अप्रतिम होते कि मी त्यांना अलगद ओठाने चोकून चोकून बाहेर ओढत होतो. खूप वेळ तिची योनी मी खाल्ली आणि मग मी माझे हत्यार तयार केले तिच्या योनीत सरकवायला.

एका हिसड्यातच मी माझा सगळा सोटा कचकन तिच्या योनीत कोंबला. माझा सोटा पूर्णपणे आत गेल्याचे बघून मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करून तिला ठोकू लागलो. काच काच करत तिच्या त्या लुसलुशीत योनीचा मी उपभोग घेत होतो आणि ती पण तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होती.

तिला मी मग जागचे उठवले आणि गुढघ्यावर बसवले. तिच्या गाडीतून दिसणाऱ्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी मग मागूनच माझा सोटा कोंबला. तिच्या गांडीवर हात ठेऊन मी तिला इतक्या प्रचंड ताकदीने हिसडे देत होतो कि त्यामुळे तिची छाती एकमेकांवर आणि पुढे मागे अशी जोरजोरात हालत होती. तिच्या गांडीची चरबी मागे पुढे होत होती.

जवळपास वीसेक मिनिटे मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी त्यातच मी माझा सोटा न राहवून गाळला. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेली. आम्ही शांत झालो होतो आणि थोडा वेळ तसेच बसून होतो. तेव्हापासून मी नियमितपणे तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *