शेजाऱ्या भाभीला आंघोळ करताना नागडी पाहिली – marathi sex story

या कहाणीचा पहिला भाग: शेजाऱ्या भाभीला आंघोळ करताना नागडी पाहिली – १

आता पुढे:

ती शेजारची भाभी मला अप्रत्यक्षपणे झवण्याचं आमंत्रण तर देऊन गेली होती पण भीतीमुळे मी तिच्या घरी गेलोच नव्हतो. दोन दिवसानंतर रविवाऱ्या दिवशी मी गच्चीवर होतो. तेवढ्यात तिने मला वर पाहिलं. मला वाटलं आता ही थोड्या वेळानंतर आंघोळ करेल. पण तिने मला आवाज दिला, “देवेंद्र ऐक ना जरा.”

“काय भाभीजी? सांगा ना.”

“हा चिंकू काही काम करू देत नाही आहे. तू याला आपल्या घरी घेऊन जा ना. मी माझे काम आटोपून याला घ्यायला येईन.”

“हो भाभीजी. येतोच आहे मी.”

मी विचार केला की चला आज तर नशीब साथ देत आहे. मी त्यांच्या घरी आलो. भाभी म्हणाली, “अरे देवेंद्र याला जरा सांभाळ किंवा घरी जाऊन तुझ्या मम्मीजवळ दे.”

“नाही भाभी, मी इथेच खेळवतो त्याला.”

“ठीक आहे. तू टीव्ही सुरू कर. कार्टून पाहत सोबतच हा खेळत राहील. तू त्याच्यावर लक्ष ठेव.”

मला हेच तर पाहिजे होतं. मी घरात आलो आणि टीव्ही सुरू करून चिंकूला खेळवायला लागलो. भाभी तिचे काम करायला लागली. अर्ध्या तासानंतर भाभीजी घरात आली.

ती म्हणाली: देवेंद्र, जर तू नसतास तर या चिंकूने मला काही काम करू दिलं नसतं.

मी: हो भाभीजी, पण हा तर छोटुसा बाळ आहे, याला काय कळणार?

भाभीजी: बरं देवेंद्र, थोडा वेळ आणखी बस हं. मी आंघोळ करते. मग वाटल्यास तू घरी जाऊ शकतोस.

आणि असे बोलून ती माझ्याकडे अशी बघायला लागली जशी म्हणत होती की तू तर मला रोजच गच्चीवरून बघत असतोच. आज समोरून पाहून घे. माझ्याही डोक्यात हाच विचार होता.

माझ्या चेहऱ्यावरील भाव पाहून ती हसली. मी म्हणालो, “ठीक आहे भाभीजी.”

तिने आपले कपडे आलमारीतून काढले आणि बाथरूममध्ये गेली. बाथरूमला दरवाजा नसल्यामुळे तिने त्या जागी पडदा ओढला. बाथरूममधून पाणी ओतण्याचा आवाज येत होता. मी खिडकीतून पाहिलं तिने ब्लाऊज, ब्रा, साडी काढली होती. ती परकर वर खोचून टाकीतून पाणी काढत होती. मग तिने आपला परकर ही काढला आणि आंघोळीला बसली. तिला माहिती होतं की मी तिला नक्की पाहणार त्यामुळे ती मला दाखवत आपल्या हाताने पुच्ची घासत होती.

ती वारंवार बाथरूमच्या दरवाजातून खिडकीकडे बघत होती. तिने साबन आपल्या शरीरावर लावलं आणि आपले मोठाल्या वक्ष्यांचे मसाज करायला लागली. ते बघून माझी स्थिती वाईट झाली होती. मनात आलं की मूठ मारू की हिला आत्ताच जाऊन झवू टाकू! काय मस्त पुच्ची होती! काय मस्त माऊ होते! आणि काय ती गांड!

मी तिच्याकडे बघण्यात गुंग होतो. तेवढ्यातच चिंकू घरातून निघून बाथरुमकडे आपल्या आईजवळ गेला. मी चकित झालो की हा केव्हा घरातून गेला? तेवढ्यात भाभीने मला आवाज दिला, “देवेंद्र, चिंकूला पटकन आत घेऊन जा नाहीतर हा ओला होईल.”

तिचा आवाज ऐकुन मी बाहेर बाथरूमकडे पळालो. भाभी माझ्यासमोर पुर्ण नागडी उभी होती. मी जरा थांबून तिचं नग्न शरीर पूर्ण पाहून घेतलं. माझा लंड तर पॅण्टमध्येच उभा झाला होता. ती माझ्या पातळ पॅण्टमध्ये निर्माण झालेल्या तंबूकडे पहात होती.

भाभी म्हणाली: देवेंद्र घेऊन जा ना पटकन चिंकूला.

मी त्याला उचललं आणि ‘अरे तू केव्हा बाहेर आलास’ असं म्हणत त्याचा गालगुच्चा घेऊन त्याला घरात घेऊन आलो.

काही वेळानंतर भाभीजी आंघोळ आटपून परकरवरच घरात आली. तिने परकर आपल्या वक्ष्यांवर ओढत दातात धरला होता. मला स्मित हास्य देत माझ्याकडे पाठ करत ब्रा लावायला लागली. इकडे त्या फुगत्या तंबूने माझा पॅन्ट फाटायला लागणार होता.

ब्लाऊज घालून भाभीजी माझ्याजवळ आली आणि माझी टी-शर्ट पकडून म्हणाली, “तू गच्चीवरून मला आंघोळ करतांना बघतोस ना ते सर्व मला माहिती आहे.” मी घाबरलो आणि म्हणालो, “माफ करा भाभीजी. माझ्या आईला सांगू नका ही गोष्ट नाहीतर मला खूप मार बसेल.”

“नाही सांगणार पण मी तुला जे विचारेन ते खरोखर सांगशील?” भाभी म्हणाली.

“हो भाभीजी, विचारा ना.”

ती हसत म्हणाली: बरं हे सांग तू माझं काय काय पाहिला आहेस?

मी समजून गेलो की ही आता माझी मजा घेत आहे.

मी म्हणालो: भाभीजी मी तुमचं सर्वच पाहिलं आहे.

ती: काय काय पाहिलं नाव सांग. नाहीतर..

मी म्हणालो: तुमचे वरचे आणि खालचे.

“देवेंद्र मोकळेपणाने सांग ना. मी तुझ्या मम्मीला नाही सांगणार हे सर्व.” भाभीजीने मला विश्वास दिला.

माझी भीती दूर झाली. जेव्हा हीच सांगत आहे तर मी कशाला लाजू?

मी म्हणालो: तुमचे मोठाले बुब्स, तुमची पुच्ची सर्वच काही पाहिलं.

ती: गच्चीवरून स्पष्टपणे दिसते का सर्व?

मी: नाही पूर्ण तर नाही पण थोडं थोडं दिसते.

आता मला भिती वाटत नव्हती.

ती समोर म्हणाली: मग पाहून काय होतं?

मी: माझा उभा होतो.

ती: मग काय करतोस?

ती माझ्या चेहऱ्याकडे आसुसलेल्या नजरेने पाहायला लागली.

मी: त्याला हलवून स्वतःला शांत करतो.

ती: कसं काय?

मी: भाभीजी हे मी कसं करतो हे इथं कसं काय सांगू?

ती: तुझ्या घरी तर करत असणारच ना? आत्ताच तू मला नागडी बघितलास तर तुझा दांडा उभा झाला आहेच ना?

असे म्हणून तिने माझ्या उभ्या तंबूवर हात ठेवला.

मी: नाही ते तर मी बाथरूम मध्ये जाऊन करतो.

ती: तर काही हरकत नाही. मी इथेच करून देते.

असे म्हणून तिने माझा पॅन्ट खाली सरकवला आणि माझा लवडा हातात घेतला.

तिचा हात लागताच माझा लवडा आणखीन कडक झाला.

ती म्हणाली: हा तर फार मोठा आहे. तुझ्या भाऊचा तर एवढा मोठा नाही.

ती खुश झाली आणि पुढे म्हणाली: चल आज मी तुला सर्व काही स्वतःच दाखवते जेणेकरून तुला गच्चीवर जायचा त्रास घ्यायला लागू नये.

तिने आपला ब्लाऊज आणि ब्रा उतरवला. मग माझा लंड तिने तिच्या मावांच्या मध्ये धरला आणि ती आपले माऊ त्याच्यावर घासायला लागली. मीही मजा घेत हाताने तिचे बुब्स दाबत होतो.

मी माझी टी-शर्ट काढली तशी ती मला येऊन चिकटली आणि माझं तोंड आपल्या मावांना रगडायला लागली. मी तीचे निपल्स तोंडात भरले आणि चुसायला लागलो. ती खाली मला मुठ्या मारून देत होती.

मग ती खाली आली आणि माझा लवडा चुरपायला बसली. मी तिचं डोकं पकडून माझा लवडा तिच्या गळ्यात घुसवत होतो. ती एका हाताने आपली पुच्ची मसलत होती.

मग ती उठली आणि परकर सोडला. तिने मला बेडवर नेलं. माझ्या पायातून माझा पॅन्ट पूर्णपणे निघाला होता. मी खाली लेटलो आणि ती माझ्या अंगावर स्वार झाली. माझा लवडा पकडून तिने आपल्या पुच्चीत घातला आणि खाली बसली. आता ती माझ्या उभ्या लवड्यावर उड्या मारायला लागली. ती बडबडत होती, “देवेंद्र आज माझ्या पुच्चीला बरोबर आकाराचा लवडा मिळाला आहे.”

मी म्हणालो: हो भाभीजी? घ्या मग माझा लवडा तुमच्या पुच्चीत.

मी असं म्हणताच ती त्यावर पंधरा मिनिटं खालीवर होत राहिली. मग ते उठून पाठीवर लेटली आणि पाय फाकवत म्हणाली, “ये देवेंद्र फाड माझी पुच्ची!”

तिचा चींकु बाळ खाली जमिनीवर खेळत होता आणि इकडे बेडवर मी त्याच्या आईसोबत झवण्याचा खेळ खेळत होतो. मी तिच्या अंगावर झुकलो आणि तिचे निप्पल तोंडात घेवून तिला जोराने झवायला लागलो.

तेवढ्यात आम्ही दोघेही झडायला लागलो. दोघही शक्तीहीन होऊन एकमेकांच्या अंगाला चिकटून राहिलो. मग कपडे घालून मी घरी आलो. त्यानंतर गच्चीवरून तिला आंघोळ करताना पाहणं तर बंद झालं होतं पण तिच्या घरी जाऊन तिची चुदाई करण्याचा खेळ मात्र सुरू झाला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *