सावत्र मुलाला दिले कामज्ञान – २ – marathi incest story

मी जयश्री आपल्याला माझ्या सावत्र मुलाला, शिशिर ला कशा प्रकारचे प्रात्यक्षिक कामज्ञान दिले याची कहाणी सांगत आहे. मागील भाग वाचण्यासाठी लिंक बघा:  सावत्र मुलाला दिले कामज्ञान – १

आता समोर:

बाथरूममध्ये शिशिर कडून पाठ घासून घेताना त्याचा उठलेला लंड माझ्या गांडीला दबत होता. ते जाणवून मला वाटलं की आताच ह्याला सर्व प्रात्यक्षिक कामज्ञान द्यावं. पण मला आठवण झाली की त्याला कॉलेजला पण जायचं आहे. म्हणून मी ठरवलं की त्यापेक्षा संध्याकाळी जेव्हा तो येईल तेव्हा रात्री झोपताना मी त्याला प्रात्यक्षिक कामज्ञान देईन.

आंघोळ आटोपल्यानंतर मी न्याहारी बनवली. शिशिरने नाश्ता केला आणि मी त्याला जेवणाचा डबा दिला. शिशिर कॉलेजला गेल्यावर मी घरातले काम करण्यात व्यस्त झाले. मला माहितच पडलं नाही की केव्हा दुपारचे तीन वाजले. मग मी थोडी रेस्ट घेतली.

माझी झोप उघडली तेव्हा पाच वाजत आले होते. शिशिर कॉलेजमधून घरी आला होता. मी त्याला चहा बनवून दिला. त्यानंतर तो आपल्या ट्युशन क्लासला गेला. तेवढ्यात प्रियाही ट्युशन मधून परत आली. मी तिलाही चहा दिला.

ती आपल्या रूममध्ये गेली. आता संध्याकाळचे आठ वाजले होते. माझे हजबंड घरी आले होते. त्यांच्यासाठी मी परत चहा बनवला. चहा प्यायल्यानंतर ते आपल्या रूममध्ये गेले. थोडावेळ आराम केल्यानंतर ते आणि प्रिया दोघही सोबत जवळच्या बागेत फिरायला गेले. मी इकडे स्वयंपाक बनवायला लागले. जेवण तयार झालं आणि दोघेही बागेतून फिरून आले.

प्रिया म्हणाली: मॉम ताट वाढ ना.

मी हजबंडला विचारलं: तुमच्यासाठी पण वाढू का आत्ताच?

ते म्हणाले: हो वाढ ना. भूक लागली आहे.

मी दोघांसाठी जेवण वाढलं.

तेवढ्यात माझे पती म्हणाले: तू पण जेवण कर.

मी म्हणाले: नाही तुम्ही दोघे जेवून घ्या. मला आता भूक नाही.

प्रिया जेवण करून आपल्या रूममध्ये गेली आणि माझे पतीही आपल्या रूममध्ये गेले. आता साडेनऊ वाजत आले होते. एवढ्यात शिशिर घरी आला.

मी विचारलं: एवढा उशीर का झाला?

तो म्हणाला: मॉम, आज सरांनी क्लास उशिरापर्यंत घेतला म्हणून उशीर झाला.

मी म्हणाले: ठीक आहे. जेवण वाढते तुला. हात-पाय धुऊन घे.

मी त्याला जेवण वाढलं आणि तो जेवण करायला लागला. आज दिवसा सारखाच त्याचा चेहरा चमकत होता. तो फार खुश दिसत होता.

जेवण करताना तो म्हणाला: मॉम, आज टेस्टमध्ये मला पूर्ण मार्क मिळाले. त्यावर मीही आनंदी झाले. तेवढ्यात शिशिरने थोडी भाजी मागितली आणि मी ती वाढायला खाली वाकले तसे माझे बुब्स ब्लाऊजमधून थोडे बाहेर आले. त्याची नजर माझ्या उभारांवर पडली आणि तो त्यांना पहातच राहिला.

मला तर माहितच नव्हतं की तो माझे बुब्स पाहत आहे. पण जसं मी त्याच्याकडे पाहिलं तसं मला जाणवलं की त्याचं लक्ष जेवणाकडे नाही तर माझ्या बुब्सकडे आहे. मी त्याला माझे स्तन दाखवण्यासाठी आणखी थोडी वाकून टेबलावर हात ठेवले ज्यामुळे माझे आंबे आणखी चांगल्या प्रकारे दिसायला लागले.

शिशिर जेवण करता करता त्यांना पाहत होता. मी माझं लक्ष इकडेतिकडे करत होती जेणेकरून त्याला माहिती न पडावं की मी त्याला पाहत आहे म्हणून. त्याने जेवण केलं पण तरीही तो तिथेच बसून होता आणि माझ्याशी बोलायला लागला. कारण त्याला माझ्या वक्षांना मन भरून पाहायचं होतं.

तो म्हणाला: मॉम तू जेवण केली का?

मी म्हणाले: नाही मी करेन नंतर.

तो म्हणाला: तू लवकर जेवण कर. किती काम करतेस. आत्ताच माझ्यासोबत जेवण कर. मी त्याची गोष्ट टाळली नाही आणि त्याच्या जवळ जाऊन आम्ही एकाच ताटात जेवायला लागलो. अजूनही त्याची नजर माझ्या छातीवरच होती.

मी लवकर जेवण केलं आणि म्हणाले: माझं जेवण झालं. तुला आणखी जेवायचं आहे का?

तो म्हणाला: नाही.

मग मी तिथून सर्व भांडे उचलले आणि शिशिर आपल्या खोलीत गेला.

मी सर्व भांडी धुऊन दूध गरम केलं. प्रियाला ग्लासभर दूध दिल्यावर मग मी शिशिरच्या खोलीत त्याला दूध द्यायला गेली. तो अभ्यास करत होता.

मी म्हणाले: दूध ठेवते बाळा इथे. प्यायला विसरू नकोस.

तो म्हणाला: आधी दूध तर दे. मी तर पिऊनच घेईन.

त्याने ती गोष्ट अशाप्रकारे म्हटली की मी त्याचा अर्थ समजून गेली.

मी हसत म्हणाले: ठीक आहे. पण विसरु नकोस दूध प्यायला.

आणि मी तिथून निघून आले. माझे पती टीव्ही पाहत मद्यपान करत होते.

मी म्हणाले: मी पॅक बनवून देऊ?

ते म्हणाले: आज काही विशेष? फार आनंदी दिसत आहेस.

मी म्हणाले: काही नाही असंच.

आणि मी त्यांना पॅक बनवून द्यायला लागली जेणेकरून त्यांना फार नशा यावी, ते पटकन झोपून जावे आणि सकाळी उशिराच उठावे. तसाही दुसऱ्या दिवशी रविवारच होता. मी त्यांना फार पाजलं आणि ते गाढ झोपी गेले.

मी टीव्ही बंद केला. रूमची लाईट विझवून प्रियाच्या रूममध्ये आली हे बघायला की ती झोपली आहे की नाही? प्रिया झोपली होती. मग मी शिशिरच्या रूममध्ये गेले हे बघायला की तो काय करत आहे?

तो अजूनही जागाच होता आणि बेडवर लेटला होता.

मी म्हणाले: बाळा झोपून जा रात्र फार झाली आहे.

तो म्हणाला: झोप नाही येत आहे मॉम.

मी म्हणाली: येईल झोप, लेट तू.

मग मी माझ्या रूममध्ये आली आणि झोपायची तयारी करायला लागली. पण मला झोपच येत नव्हती.

तेवढ्यात शिशिर माझ्या रूममध्ये आला.

तो म्हणाला: झोपली का ग?

मी म्हणाली: नाही. काही बोलायचं आहे का?

तो म्हणाला: मला बोअर होत आहे.

मी म्हणाले: अरे रात्र बोअर होण्यासाठी नाही तर झोपण्यासाठी असते.

माझं ऐकून तो आपल्या रुममध्ये गेला. मला माहिती होतं की बोअर होणं तर फक्त एक बहाणा होता. त्याला माझ्यासोबत झोपायचं होतं!

मलाही तर तेच पाहिजे होतं. मी पटकन कपडे बदलले आणि गाऊन घातला. ती एक ट्रान्सपरंट मॅक्सी होती. मला पाहून शिशिरला फार आनंद झाला. त्याच्या रूमचा लाईट सुरुच होता. त्यामुळे माझ्या मॅक्सीच्या आत असलेली माझी ब्रा पॅंटी दिसायला लागली.

त्याने मला लक्षपूर्वक न्याहाळलं. त्याची नजर वरून खालपर्यंत गेली. मी त्याच्या बेडवर बसली. मी पाहिलं की त्याने अजूनपर्यंत दूध पिलं नव्हतं.

मी त्याला विचारलं: अजून दूध का नाही प्यायलास?

तो म्हणाला: मी विसरलो होतो मॉम. आता पितो.

असे म्हणून त्याने ते दूध पूर्ण पिऊन घेतलं आणि मग तो बेडवर लेटला. मीही त्याच्या बाजूलाच लेटली.

पण आम्हा दोघांपैकी कोणालाच झोप येत नव्हती. रात्रीचे बारा वाजले होते. मी विचार केला फार वेळ झाली आहे. आता शिशिर झोपला असेल.

मी हळूच आवाज दिला: शिशिर..

तो म्हणाला: काय मॉम?

याचा अर्थ तो अजूनही जागाच होता.

“अजून झोपला नाहीस?”

तो म्हणाला: झोप नाही येत आहे. तुलाही झोप नाही येत आहे का?

मी समजून गेले की त्याला काय हवं आहे आणि तो अजूनपर्यंत का जागा आहे तर!

मी त्याला म्हणाले: मला थोडी थंडी वाटत आहे. शरीर दुखत आहे.

तो म्हणाला: मी तुमचे हात पाय दाबून देतो.

मी म्हणाले: नाही त्रास नको घेऊस. तू झोप.

तो म्हणाला: यात त्रासाची कोणती गोष्ट आहे? थांब मी दाबून देतो.

मला माहिती होतं की त्याला माझ्या शरीराला अनुभवायचा होतं. मी त्याला नकार कशी देणार होती? कारण मी जसा विचार केला होता तसाच तो वागत होता. तो उठून बसला आणि माझे पाय दाबायला लागला.

माझी मॅक्सि टोंगळ्यापर्यंतच लांब होती. ती आणखी थोडी वरपर्यंत सरकली होती. काही वेळ त्याने माझे पाय चांगल्याप्रकारे दाबले. त्यानंतर हळूहळू त्याचा हात वरवर यायला लागला.

मी त्याला म्हणाली: छान दाबत आहेस रे.

मी विचार केला ह्याला आणखी मजा द्यायला हवी.

मी: थोडी थंडी वाटत आहे.

तेव्हा तो म्हणाला: मलाही.

मी म्हणाले: पुन्हा एक काम करतोस का? पप्पांच्या रूममध्ये जाऊन मद्याची बॉटल घेऊन ये. मद्य पिले की थंडी बंद होऊ शकते.

एवढं ऐकून शिशिर आत गेला आणि मद्याची बॉटल आणि सोबत ग्लास घेऊन आला.

समोर काय झालं ते पुढील भागात.

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *