सेक्सी कामवाली आणि खाजूक भाडेकरू – Marathi Sexy Kamwali Upbhogli Katha

कामवालीची जाहिरात पेपर मध्ये बघून मी तिथे जायचे ठरविले. तिथे गेल्यावर मला समजले कि ज्याच्या घरी काम करायचे आहे तो एकटाच राहतो तिथे. भर गावचा होता तो आणि नोकरी निम्मित इथे आला होता. काम काही फार नव्हते आणि तो पैसे पण चांगले देण्यास तयार होता. म्हणून मी पण फार काही विचार केला नाही आणि काम घेतले.

मी खूप ठिकाणी काम करत होतेच पण त्यात हे काम माझ्या दृष्टीने मला खूपच चांगले मिळाले होते. कारण पैसे पण जास्त मिळत होतेच पण त्याच बरोबर ज्याच्याकडे काम करायचे होते तो पण दिसायला खूपच देखणा पुरुष होता. त्याचे नाव राकेश होते. उंचच्या उंच, धिप्पाड, पिळदार स्नायू बेदरकार नजर आणि कमालीचे लाघवी बोलणे यामुळे तसा तो माझ्या मनात बसला होता. अश्या पुरुष्याच्या इथे काम करणे म्हणजे माझ्या सारख्या झवाड्या बाई ला पर्वणीच असणार ना.

मी मुळात खाजूक बाई. मला सतत संभोग करायची खूप आवड होती. मी केवळ स्त्री आहे म्हणून नव्हे तर माझ्या फिगर आणि माझ्या अदांवर सगळी पुरुष मंडळी जान सोडत होते. सावळी असली तरी गळ्याच्या खाली मात्र माझा हात कोणी धरू शकणार नाही अशी माझी फिगर होती. जिम ला जाण्याचे पैसे माझ्याकडे नसले तरी मी स्वतःला चांगलीच राखून होते. त्यामुळे मी साडी घातली कि भले भले गार होत असत.

नेहमी घट्ट साडी घालून त्याच घट्ट पद्धतीचे ब्लाउज घालून मी कामाला जात असे. माझी छाती जितकी गोलाकार होती तितकी ती भारदस्त पण होती. खूप जणांनी तिला दाबले होते, निप्पल्स धरून ओढले होते, चोकले होते आणि काय काय केले होते ते माझे मला माहित नाही. नेहमी ठोकून घेत असल्याने माझी फिगर पण खूपच गच्च झाली होती. माझ्या लुसलुशीत मांड्या बघून म्हाताऱ्याचा पण सोटा उठला पाहिजे असे होते.

योनी चा आकार आता नक्कीच इतका झाला होता कि त्यात कोणाचाही सोटा अगदी आरामात सामाऊन घेऊ शकत होते मी. माझी गांड म्हणजे तर आजू बाजूच्या लोकांसाठी एक पर्वणीच असायची. माझी कंबर आणि माझी गांड बघून सगळे मी येताजाता माझ्याकडे खाऊ कि गिळू अश्या नजरेने बघत असत. तर अशी कामवाली होते मी

राकेश कडे काम चालू केले मी. तो सतत कामात असायचा. काही केल्या त्या लॅपटॉप मधून डोके वर काढत नसे. त्यामुळे मला समजायचे नाही कि मी नेमके काय करायला हवे कि जेणे करून त्याची नजर माझ्याकडे जाईल आणि तो मला ठोकेल. असेच एकदा दुपारी काम करत असताना माझ्या डोक्यात एक कल्पना अली. मी फारशी पुसत होते आणि समोर राकेश सोफ्यावर काम करत बसला होता.

मी फारशी पुसत पुसत मुद्दामच त्याच्या समोर गेले आणि माझा पदर खाली निघून पडेल अश्या बेताने काम करू लागले. एका क्षणात माझा पदर खाली पडला आणि माझी भरदार छाती उघडी झाली.त्याच वेळी बरोबर त्याचे लक्ष माझ्याकडे गेले. मी मात्र कामात आहे असे भासवले आणि माझे माझे काम करत राहिले. पण माझे सगळे लक्ष त्याच्याकडे होतेच. माझ्या छातीला जो एकदा बघतो तो पुन्हा पुन्हा तिला बघण्यापासून स्वतःला रोखू शकत नाही हे मी चांगले ओळखून होते.

राकेश पण त्याला अपवाद नव्हता. तो लपटोप च्या आडून माझ्या छातीला निरखू लागला. माझ्या छातीचे उभार आणि त्यातून दिसणारी फट तो एकटक बघू लागला होता. त्याचे कामातून लक्ष पूर्णपणे उडाले होते. मी थोडावेळ मुद्दाम तिथेच काम करत त्याला पूर्ण दर्शन दिले आणि त्याच्या सोफ्याच्या सामोर असलेल्या टेबल ला साफ करू लागले. आता तर मी त्याच्या जवळ गेले होते.

मघापासून तो जे लांबून बघत होता ते तो आता जवळून बघू शकत होता. त्यामुळे तो तर पूर्ण वेडाच झाला होता. तो आता पूर्ण माझ्यात समरस झाला आहे हे मी ओळखले आणि मी माझा पुढचा डाव टाकला. शेजारी असलेले एक स्टूल मी घेतले आणि वर लटकत असलेला फॅन मी कापडाने साफ करू लागले. ते साफ करताना मी जसा माझा हात वर केला तसे एका बाजूने माझे ब्लाउज वर झाले आणि माझ्या छातीची कड खालून उघडी पडली.

माझी सगळी कंबर आणि पूर्ण फिगर त्याला दिसू लागली. तो बेभान झाला.मी त्याला मग हे जाणवून दिले कि तो माझ्याकडे बघत आहे आणि तरीही मी माझा पदर झाकून घेत नाही आहे. म्हणजे तरी तो काही तरी धाडस करेल हा उद्देश होता. माझा डाव सफल झाला. तो जगचा उठला आणि माझ्या जवळ आला. माझ्याशी उगीचच काही बाही तरी विषय काढून बोलायचा प्रयत्न करू लागला. मी पण आपले त्याला प्रतिसाद देत देत त्याला जमेल तितके माझे अंग दाखवू लागले.

मी मधेच एकदा खाली त्याच्याकडे बघितले आणि त्याला म्हणाले “तुम्हाला मी आवडते का ओ साहेब?”माझ्या प्रश्नावर तो गडबडला आणि म्हणाला “म्हणजे? मला नाही समजले. असे का विचारते आहेस तू?”

“अहो म्हणजे मी तुम्हाला आवडते हे मला माहित आहे मला. कारण त्याशिवाय का तुम्ही माझ्याकडे मघापासून असे रोखून बघत आहेत” मी त्याला  असे म्हणताच तो मला म्हणाला “नुसते आवडून काय उपयोग. पुढे काही होणार नसेल तर काय मजा”

“आपण केली आणि घेतली तर मजा. फक्त बघण्यात थोडीच मजा असते?” मी असे म्हणताच त्याने त्याचा हात उचलला आणि सरळ माझ्या गांडीवर ठेवला आणि वरून खाली पर्यंत फिरवत फिरवत खाली आणला आणि मला म्हणाला “हो तू म्हणते तेच खरे आहे. मजा घेण्यात असते”

असे म्हणत तो माझ्या पुढे आला आणि त्याने मला मिठी मारली. मी स्टूल वर उभी असल्याने माझ्या योनीजवळ त्याचे तोंड होते आणि त्याने मिठी मारली तेव्हा माझ्या गांडीला त्याने त्याच्या कवेत घेतले होते. माझ्या साडीचा पदर हाताने हळूच बाजूला करून त्याने माझ्या सावळ्या पोटाचे एक दीर्घ चुंबन घेतले. डोळे मिटत त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि तो ती जीभ माझ्या पोटावरून फिरवू लागला.

मी पण आता गरम होत आले होते. त्याने मला तसेच त्याच्या हातात घेऊन उचलले आणि खाली सोफ्यावर नेऊन ठेवले. सोफ्यावरच त्याने मला पाडले आणि तो माझ्यावर तुटून पडला. माझ्या तोंडात तोंड देऊन तो माझे दीर्घ चुंबन घेऊ लागला. त्याचा वेग प्रचंड होता. त्या वेगावरून मी समजून चुकले होते कि तो खूपच गरम झाला होता आणि तो आज मला चांगलेच ठोकुन काढणार होता.

माझी साडी फेडून त्याने जसे मला नग्न केले तसे माझी नग्न फिगर बघून त्याच्या तोंडातून लाळ पडू लागली. त्याने माझ्या छातीला त्याच्या तोंडात घेतले आणि तिला तो चोकू लागला. एका हाताने तो प्रचंड ताकदीने छाती दाबत होता आणि त्याच वेळी दुसऱ्या छातीचे निप्पल्स तोंडाने चोकून बाहेर खेचत होता. कितीही ताकद लावली तरी मी ती सहन करू शकत होते.

त्याने तसेच खाली जाऊन माझ्या मांड्यांमध्ये त्याचे तोंड घातले. माझी सावळी पण कमालीची मादक योनि तो त्याच्या जिभेने चाटू लागला. माझा सगळयात आवडीचा प्रकार होता तो. त्याने चाटून चाटून माझी योनी फुगीर तर केलीच पण त्याच बरोबर ती इतकी ओली झाली कि काही विचारू नका. एकसारखे जेव्हा तो माझी योनी चाटत होता तेव्हा मी त्याचा आस्वाद घेत कण्हत होते.

खूप वेळ चाटून झाल्यावर त्याने मला उठवले आणि त्याचे भलेमोठे हत्यार माझ्या तोंडात दिले. त्याचा तो गुलाबी गोरापान सोटा मी माझ्या तोंडात घेतला आणि चोखायला चालू केले. नेहमी मला काळेभोर सोटे चोकून माहित होते. त्यामुळे त्या दिवशी असा गुलाबी सोटा मिळालेला बघून मी त्याला प्रचंड आवेगाने चोकून चोकून माझे मन तृप्त केले.

त्याचे मन भरल्यावर त्याने मला उठवले आणि सोफ्यावर गुडघ्यावर बसवले. मागून त्याने माझ्या गाडीतून माझ्या योनीत त्याचा सोटा कोंबला. जोरजोरात तो मला हिसडे देऊ लागला. त्याच्या प्रचंड हिसड्याने माझी योनी चांगलीच ओली होऊन स्त्रवू लागली होती. दणक्यावर दणके देऊन देऊन त्याने शेवटी मला जागचे उठवले. त्याच सर्वोच क्षण आल्याचे ते लक्षण होते. ते मी लगेच ओळखले आणि मानसिकरीत्या तयार झाले.

मी उठताच पुन्हा एकदा त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. मला तो गुलाबी सोटा पाहिजे होताच. मी वेड्या सारखे त्याला पुन्हा एकदा चोकू लागताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याचे सगळे वीर्य माझ्या तोंडात गेले.माझा चेहरा वीर्याने माखला. मी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि चोकून चोकून त्याचा सोटा पुन्हा होता तसा साफ केला. अश्या प्रकारे तेव्हापासून तो नियमितपणे मला ठोकून काढू लागला होता. त्याने माझा पगार पण वाढवला आणि मला नियमित सुख पण तो देऊ लागला होता.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *