सेक्सी डॉकटर सोबत चे सेक्सी ट्रेनिंग – Marathi Sexy Doctor Thokathoki Katha

मी एका दवाखान्यात कंपाउंडर म्हणून कामाला होतो. ते महिलांच्या साठीचे हॉस्पिटल होते. केस पेपर काढणे आणि डॉकटर ना लागेल ती मदत करणे असे माझे कामाचे स्वरूप होते. डॉक्टर एक स्त्री होती. तिचे नाव रेश्मा होते. रेश्मा नावा प्रमाणेच रेशमी होती.

दिसायला कडक माल, जमेल तितकी मादक फिगर, भारदर छाती, कमालीचे बोलके डोळे यामुळे तिला बघताच पेशंट खुश होत असत. पण काय उपयोग पेशन्ट येणाऱ्या पण सगळ्याच महिलाच असायच्या. तरीही रेश्मा कधी पण बघा ती नेहमी नटून थटून असायची. तिला बघून माझ्या मनात तिच्या बद्दल अतिशय तीव्र भावना जागृत होत असत.

मला तिला काही पण करून ठोकायचे होते. पण तिच्यात आणि माझ्यात खूपच अंतर होते. म्हणजे ती किती जरी केलं तर एक डॉक्टर होती आणि मी साधा कंपाउंडर. त्यामुळे मला कधी धाडस झाले नव्हते. पण तिच्यावर मी रोज रात्री झोपताना न चुकता मूठ मारत असे. तेवढीच काय ते मनाला शांती मिळत असे माझ्या. बाकी काही नाही. माझी इच्छा पूर्ण होणार कि नाही हे मला माहित नव्हते.

तिच्या केबिन मध्ये माझी नजर नेहमी असे. तिच्या प्रत्येक हालचालीवर मी नजर ठेवून होतो. त्यामुळे तिचं शरीर कसे मादक आणि लवचिक आहे याची मला पूर्ण माहिती होती. तसा मी काही दिसायला बेकार नव्हतो. मी पण उंच, धिप्पाड, बहारदार छाती असलेला आणि कमालीचा गोड बोलणारा मुलगा होतो. माझ्या गोड बोलण्यातून रेश्मा तरी कशी सुटेल नाही का.

तिला पण माझे बोलणे आणि वागणे खूप आवडायचे. तिची एक असिस्टंट होती. पेशन्ट ला काही करायचे असल्यास ती रेश्मा ला मदत करायची. एकदा काय झाले कि ती असिस्टंट तिला बरे नसल्याने दवाखान्याला येणार नव्हती. मी एकटाच होतो रेश्मा बरोबर. तेव्हा अचानक एक पेशन्ट आले आणि तिचे ड्रेसिंग करायचे होते.

मी आजवर कधी रेश्मा बरोबर असे काम केले नव्हते. तरीही तिने दुसरे कोणी नसल्याने मला तिला मदत करण्यासाठी तिच्या केबिन मध्ये बोलावुंन घेतले. जिथे ड्रेसिंग करायचे होते ती जागा योनी जवळ होती. त्यामुळे मी खूपच अवघडल्या सारखा झालो होतो. कसे बसे मी रेश्मा ला मदत केली. पण माझे सगळे लक्ष त्या योनीवरचा होते. माझा सोटा वळवळ करत होता.

ते पेशंट गेल्यावर रेश्मा मला म्हणाली “काय रे आधी कधी ड्रेसिंग केले नाहीस का तू?”

“केले आहे मी ड्रेसिंग. पण असे अवघड जागी नाही” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे पण तुला तर ते सगळे आले पाहिजे. कारण आता माझी असिस्टंट पुढे महिनाभर येणार नाहीये.त्यामुळे तू शिकून घे”

“मी कुठे शिकून घेऊ पण ?” मी तिला विचारले त्यावर ती थोडा विचार करू लागली आणि मला म्हणाली “एक काम कर तू आज संध्याकाळी माझ्या घरी ये. बघू काय करायचे ते”

मी होकार दिला आणि ठरल्या वेळी तिच्या घरी गेलो. एका अलिशान फ्लॅट मध्ये रेश्मा एकटीच राहते हे मला त्या दिवशी कळले. तिने मला दार उघडून आत घेतले आणि माझी सगळ्यात पहिली नजर गेली ती तिच्या ड्रेस वर. रोज सलवार कमीज मध्ये असणारी रेश्मा चक्कपैकी वन पीस मध्ये होती. पारदर्शी आणि काळ्या रंगाचा तो ड्रेस तिच्यावर कमालीचा उठून दिसत होता.

काळ्या रंगात तिचा गोरा रंग म्हणजे चार चांद लावल्या सारखे वाटत होते. आखूड असलेला तो ड्रेस तिच्या सर्वांगाचे पुरेपूर प्रदर्शन करत होता. तिच्या गोऱ्यापान आणि गच्च मांड्या बघून मी मनातल्या मनात तिला ठोकून काढू लागलो होतो. तिने मला बसायला सांगितले. ती माझ्या समोर बसली खरी पण तिचा ड्रेस बसण्याने अजून मागे गेला आणि मला जरा कमी तिची निकर च दिसू लागली. मी आता मात्र वेडा होतो कि काय असे मला वाटू लागले. तिच्या समोर बसलो होतो मी खरा पण माझे सगळे लक्ष तिच्या छाती आणि मांडी कडे होते.

ती मला म्हणाली “हे बघ तिथे ड्रेसिंग चे साहित्य आहे. तू मलाच ड्रेसिंग कर. म्हणजे तुझी प्रॅक्टिस पण होईल आणि तू बरोबर करतो कि चुकीचे ते पण मला समजेल. म्हणजे चुकत असेल तर लगेच तुला मला सांगता येईल”

असे म्हणून तिने तिचे पाय फाकवले. पाय फाकवताच तिच्या जांघेतून तिची काळ्या रंगाची निकर मला स्पष्टपणे दिसू लागली. मी कशाला मग थांबतोय. मी पुढे झालो. तिचे पाय अलगद फाकवले आणि तिच्या निकर ला हात घातला. तिची निकर मी हळूच काढून टाकली आणि तिला नग्न केले. तिला नग्न करताच तिची योनी बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

तिला मी सोफ्यावर मागे रेलून बसविले आणि तिला रिलॅक्स होण्यास सांगितले. तिच्या योनीला बघून मी माझ्या पॅन्ट मध्ये हात घातला आणि सर्वात आधी माझा सोटा अड्जस्ट केला. तिची योनी कमालीची गोरी आणि गुलाबी होती. तिच्या योनीच्या भोवती बारीकशी केसांची लव होती. ती लव पण इतकी सेक्सी होती कि काही विचारू नका.

तिच्या योनीवर मी माझा हात ठेवला आणि हळू हळू करत वर खाली करू लागलो. माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या योनीला होताच त्या योनीचे काठ कमालीचे फुगीर झाले.फुगीर झालेल्या त्या योनीला मग मी ट्रे मध्ये असलेल्या कापसाने हळू हळू करत पुसू लागलो. ड्रेसिंग करत आहे असे आम्हाला नाटक तर करावे लागणार होतेच ना शेवटी. तेच करत होतो मी.

कापसाने योनीचे काठ पुसून झाल्यावर मी पुन्हा एकदा हात फिरवून तिच्या योनीला क्रीम लावत असल्याचे भासवले. पण तेवढ्यात ती मला म्हणाली “क्रीम लावायच्या आधी योनी स्पिरिट ने स्वच्छ करावी लागते. मगच क्रीम लावायचे.”

मी मान हलवली. स्पिरिट तरी काही नव्हतेच तिथे. एक रिकामी बाटली मी हातात घेतली आणि तिच्या योनीवर थोडे स्पिरिट ओतल्या सारखे केले. आणि ती ओली व्हावी म्हणून मग मी एक शक्कल लढवली. तिचे पाय थोडे अधिक फाकवुन मी माझे तोंड तिच्या योनीवर ठेवले. माझी जीभ मी बाहेर काढली आणि तिच्या योनीला चाटायला सुरवात केली.

माझ्या या कृतीने ती कमालीची गरम झाली. तिने मला अजिबात आडवले नाही. तिने माझ्या डोक्याला हात लावला आणि माझे डोके तिच्या योनीवर जोरात फिरवून घेण्यास सुरवात केली. ती वेडी झाली आहे आता हे मी लगेच ओळखले. हातातली सगळे कापूस इत्यादी मी बाजूला ठेवले आणि तिच्या गांडीखाली माझे हात घातले.

खाली हात घालून मी तिची गांड वर उचललेली आणि तिची योनी व्यवस्थित माझ्या तोंडात येईल असे केले. तिची ती कमालीची गोरी आणि गुलाबी योनी चाटताना माझा सोटा एकसारखा मागे पुढे करत हालत होता. मी भुकेल्या कुत्र्या सारखा तिच्या योनीवर तुटून पडलो होतो. चाट चाट चाटून काढली मी तिची योनी. ती चाटत असताना ती मला त्याच टाकदिने प्रतिसाद देत होती.

तिची योनी चाटत चाटत मी तिच्या छातीवर देखील माझे हात ठेवले आणि तिला दाबायला चालू केले. तिची कमालीची भरदार छाती मी जितक्या जोरात दाबत होतो तितक्या जोरात ती उफाळून वर येत होती आणि अजून जास्त फुगीर होत होती. तिच्या निप्पल्स ना माझ्या हाताच्या चिमटीत पकडून त्यांना मी बाहेर ओढत होतो.

खूप वेळ तिची योनी चाटून झाल्यावर तिला मी बाजूला केले. तिचे पाय तसेच फाकवलेले ठेवले आणि तिच्या योनीत माझा भलामोठा सोटा कोंबला. एका दणक्यातच माझा सोटा तिच्या योनीत पूर्ण गेला आणि मग काय विचारता. तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांदयावर घेतले आणि प्रचंड ताकदीने मी तिच्यावर तुटून  पडलो.

काच काच काच काच करत मी तिला ठोकून काढू लागलो होतो. ती पण तिची कम्बर जमेल तितके उचलून मला प्रतिसाद देत होती. एकसारखे मी तिला ठोकत होतो. आमचं दोघांच्या शरीरातून घामाच्या धारा वाहू लागल्या होत्या. पण आम्हाला त्याची फिकीर नव्हती. आम्ही एकमेकांत रममाण झालो होतो. घामेघूम झालेलो आम्ही एकमेकांना प्रचंड वेगाने उपभोगत होतो.

शेवटी आमचा सर्वोच क्षण आलाच आणि मी तिच्या योनीत माझा सोटा गाळला. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे माखून गेली आणि आम्ही शांत झालो. आम्ही तसेच दोघे नग्न पुढे खूप वेळ पडून होतो. तिला माझा परफॉर्मन्स खूपच जास्त आवडला होता. ती माझ्यावर खूपच खुश झाली होती. तिला माझ्या कुशीत घेऊन मी तसाच बराच वेळ पडून होतो.

थोड्याच वेळात आम्ही दोघे पण पुन्हा एकदा तयार झालो. यावेळी मी तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला आणि मनसोक्तपणे चोक चोक  चोकून घेतला. चोकून झाल्यावर पुन्हा एकदा मी तिला माझ्या खाली घेतले आणि ठोक ठोक ठोकून काढले. तयार रात्रभर तर मी रेश्मा ला ठोकून काढलेच पण पुढे आयुष्यभर मी तिला तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *