सोनाराच्या सेक्सी बायकोची केली चुदाई – Marathi Hot Marathi Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट  सांगणार आहे कि ज्या गोष्टीमुळे मी एका शेठ च्या गरगरीत बायकोला नियमितपणे ठोकू लागलो. अनपेक्षितपणे माझ्या आयुष्यात ती घटना घडली होती.

तेव्हा मी कॉलेज संपवून नोकरी  शोधत होतो. पण ती काय लवकर मिळत नसल्याचे बघून शेवटी मी एक निर्णय घेतला कि घरच्या घरी चांदीकाम करायचे. त्यानुसार मी ते चालू देखील केले. मी एका शेठ कडून कच्चा माल आणून त्यालाच पुन्हा तयार वस्तू विकत असे. माझे काम चांगले असल्याने तो शेठ माझ्यावर भलताच खुश होता. त्याला माझ्यावर खूप विश्वास निर्माण झाला होता.

एकदा मी माझ्या घरी काम करत असताना तो अचानक माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “अरे राजू तुझे काम इतके चांगले आहे. तुला काम पण माझ्याकडून भरपूर मिळते. पण तरीही तू जितके पैसे महिन्याला कमवतो ना त्या पेक्षा जास्त तुला नको आहेत का?”

“हवे आहेत ना. काय करू मी सांगा?” मी विचारताच तो मला म्हणाला “हे बघ. इथे असे काम करण्या ऐवजी माझ्याकडे नोकरी कर ना. शेवटी काय तुला कुठे तरी काम करायचेच आहे. मग तुला आता पेक्षा जास्त मोबदला मिळत असेल तर तुला काय अडचण आहे?”

त्याचा प्रस्ताव तसा चांगला होता. मला पण पैश्याची गरज होतीच. त्यामुळे मी त्याला होकार दिला आणि त्याच्याकडे कामासाठी रुजू देखील झालो. शेठजी चे वय तसे बऱ्यापैकी जास्त होते. त्यात तो इतका ढोला होता कि त्याला नीट चालता तर येत नव्हतेच पण तो एकदा बसला कि लवकर उठत पण नसे. त्यामुळे त्याला माझ्या सारख्या तरुणाची खूप गरज होतीच.

थोड्याच दिवसात मी शेठ चा विश्वास संपादन केला देखील. तो माझ्यावर विविध जबाबदाऱ्या टाकून बघू लागला आणि मी त्याला कधीच नाराज केले नाही. मी शेठ जिथे बसायचा त्याच्या डाव्या हाताला बसत असे. एकदा मी असेच दुकानात काम करत बसलो असताना अचानक एक स्त्री दुकानात आली. तिला बघून मी अवाकच झालो.

उंच, मादक देख, कमालीची गोरीपान, नाजूक गुलाबी ओठ, केस मागे बांधलेले, तेज सरळ नाक, घारे डोळे आणि गरजे इतका मेकअप यामुळे ती कमालीची देखणी दिसत होती. तिने काळ्या रंगाची साडी घातली होती. तिच्या बेंबीकडे माझे त्यातून देखील लक्ष गेले आणि त्या बेंबीच्या खोलगटपणा माझ्या नजरेतून सुटला नाही. तिला मी तसाच बघत बसलो.

ती आत आली आणि सरळ गल्य्यावर जाऊन बसली. मला काय समजेना हि बया कोण आहे ते. मी तिला विचारले “अहो तुम्ही कोण आहात आणि तुम्ही असे कसे काय सरळ गल्ल्यावर जाऊन बसला आहात?”

माझ्या त्या प्रश्नावर ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “मी तुझ्या शेठ ची बायको आहे”

तिचे उत्तर ऐकताच मी खजील झालो. तिच्याकडे बघून मी जागेवू उभा राहिलो आणि म्हणालो “भाभी मला माफ करा. मला माहित नव्हते. पुन्हा अशी चूक होणार नाही माझ्याकडून.”

ती माझ्याकडे बघून  हसू लागली आणि मला म्हणाली “अरे असुदे. तुझी चूक नाहीये. मीच तुला आधी सांगायला पाहिजे होते.बस काम कर”

मी गप बसलो आणि कामाला लागलो. तेव्हापासून ती रोजच दुकानात येऊ लागली होती. शेठ ची तब्येत बरी नसल्याने तीच दुकान बघत होती. जशी ती दुकानात येऊ लागली तसे मी आणि ती जवळ येऊ लागलो. तिचे नाव सोनल होते. रोज नवनवीन साड्या घालणारी सोनल जशी दुकानात येऊ लागली तसे मला माझे काम जरा जास्तच आवडू लागले होते. कारण होती फक्त आणि फक्त सोनल.

मी तिच्या डावीकडे बसत होतो. त्यामुळे ती जेव्हा गल्ल्यावर बसायची तेव्हा तिच्या एका बाजूच्या पदरा आडून मला तिची छाती आणि तिचे उघडे पडलेले पोट पूर्णपणे दिसत असे. मी हळूच तिची नजर चुकवून तिचे ते तसे दर्शन घेत असे. तिची छाती कामालिची गोलाकार तर होतीच पण ती अशी काही गरगरीत होती कि काही  विचारू नका. तिच्या छातीचे उभार माझ्या सोट्याला काही शांत बसू देत नसत.

तिचे पोट गोरेपान होते. त्यात तिची खोलगट बेंबी तिची मादकता अधिकच वाढवत होती. तिच्या मादकतेपुढे माझे कामात लक्ष लागत नसे. तिच्याकडे सुरवातीस मी चोरून चोरून बघणारा नंतर नंतर मात्र रोखून बघू लागलो. तिला ते लक्षात आले होते. तिने माझ्याकडे मादक कटाक्ष टाकायला सुरवात केली होती. तिची नजर मी लगेचच ओळखू लागलो होतो.

दिवस जातील तसे तिचा पदर खाली येत होता आणि माझी नजर तिच्या छातीचा ठाव घेत होती. आम्ही जिथे बसत होतो तिथे आतल्या बाजूला एक छोटी रूम होती. रेस्ट रूम होती ती शेठ ची. दुपारी जेवायच्या वेळी दुकान दोन तास बंद केले जात असे. तेव्हा तो जेवून तिथे दोन तास झोप काढायचा आणि मग परत कामाला लागायचा.

सोनल पण त्या दिवशी झोपायला म्हणून मागच्या रूम मध्ये गेली. तिची ती पहिलीच वेळ होती. मी शटर बंद करून घेतले. आत मी आणि सोनल दोघेच होतो. मी काम करत बसलो होतो आणि ती आत पडली होती. थोडा वेळ झाला असेल का कोनासत ठाऊक माझ्या मनात काय आले आणि मी सहज म्हणून आत डोकावून बघू लागलो. आत बघताच मी वेडा झालो.

सोनल आत असलेल्या गादीवर पडली होती. तिने दोन्ही  गुडघ्यातून वर फोल्ड केले होते आणि त्यामुळे खालून तिची साडी पूर्ण वर उचलली गेली होती. त्यामुळे तिचे पाय पूर्ण उघडे पडले होते. तिने नुकतेच वॅक्स केले असावे याचा अंदाज मी तिच्या त्या तुळतुळीत पायांकडे बघून बांधला. कमालीचे नाजूक असलेले तिचे ते गोरे पाय बघून मी जागेवरच थांबलो.

तिच्या साडीचा पदर खाली निघून पडला होता. तिची छाती पूर्ण उघडी होती. तिचे ब्लाउज कसे तरी तिच्या त्या भरदार छातीला सांभाळत होते. तिच्या श्वासाबरोबर वर खाली होणारी तिची छाती बघून इकडे माझा सोटा कमालीचा कडक झाला आणि तो जोरजोरात मागे पुढे करत वळवळ करू लागला. तिचे पोट अतिशय संथ गतीने वर खाली होत होते आणि त्याच बरोबर तिची खोलकट पण गोरी बेंबी देखील वर खाली होती होती.

तिचा तो कमालीचे मादक देह बघून मी स्वःताला सावरू शकलो नाही आणि मी सरळ आत गेलो. आत जाताच मला अशी अपेक्षा होती कि ती काही तरी वेडे वाकडे मला म्हणेल किंवा ती अंग चोरून उठेल. पण तसे काहीच झाले नाही. मी आत गेलो तरी ती तशीच पडून होती आणि मला बघून म्हणाली “राजू काय हवे आहे रे तुला?” असे म्हणत तिने तिचा हात तिच्या छातीवर ठेवला आणि ती त्याला दाबू लागली.

ते बघून मी काही न बोलता सरळ तिच्याकडे गेलो आणि तिचा हात बाजूला केला आणि माझा हात तिच्या छातीवर ठेवला आणि फिरवू लागलो आणि म्हणालो “हे पाहिजे आहे मला”

मी असे म्हणताच तिने मला तिच्यावर ओढून घेतले. मी सोनल च्या अंगावर पडताच तिने माझे चुंबन घेण्यास सुरवात केली. तिचे ते नाजूक ओठ मी माझ्या तोंडात येताच शब्दशः चोकू आणि चावू लागलो. आजवर जे उरोज मी बाजूने बघत होतो त्यांना मी माझ्या हातात घेत प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. तिची साडी आणि ब्लाउज काढून मी तिला पूर्ण नग्न केले.

तिचा तो कमालीचा मादक नग्न देह बघताच तिचे पाय मी फावकले आणि माझे तोंड त्यात घातले. तिच्या गुलाबी योनिवरून माझी जीभ फिरवत फिरवत मी तिचा दाणा देखील खाऊ लागलो. माझे दोन्ही हात मी वर घेऊन तिच्या छातीचे निप्पल्स चिमटीत धरून जोरजोरात बाहेर ओढत होतो आणि खाली तिची योनी चाटत होतो.

खूप वेळ चाटून झाल्यावर मी बाजूला झालो. आमच्याकडे फार वेळ नव्हता. त्यामुळे मी माझे कपडे काढले आणि मी पण पूर्ण नग्न झालो. तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबायला चालू केला. ते भलेमोठे हत्यार मी तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. त्याचा शेंडा जसा तिच्या योनिवरून फिरू लागला तशी ती बेभान झाली आणि तिची योनी ओलीचिंब होऊन स्त्रवू लागली.

माझे हत्यार फिरवत फिरवत मी शेवटी तिच्या योनीत काचकन कोंबलाच. एकाच हिसड्यात माझा सगळा सोटा आत जाताच मी मागचा पुढचा विचार न करता माझी कंबर जोरजोरात हलवू लागलो. काच काच करत तिच्यावर मी जसा उडत होतो तस तसे ती वेडीपिशी होऊन तिची कंबर उचलत होती आणि मला प्रतिसाद देत होती. काच काच करत तिला ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर मी मग माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

तेव्हा पासून सोनल ने शेठ ला दुकानात येणे बंदच केले. तिला रोज दुपारी मी जेवून झालो कि ठोकून काढू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *