स्टॅन्ड वर केलेल्या मदतीचा झाला फायदा – Marathi Hot Mulgi Sambhog Katha

त्या रात्री मी बस मधून स्टॅन्ड ला उतरलो. जवळपास मध्यरात्र झाली होती. त्या अनोळखी शहरात मी पहिल्यांदाच जात होतो. बारीकसा पाऊस चालू होता. रात्रीची वेळ असल्याने गर्दी खूपच कमी होती. त्यातच पाऊस असल्याने रात्रीचा अंधार खायला उठत होता.

मी आडोसा शोधून उभा राहिलो. बोचऱ्या थंडीत अंग चोरून उभा होतो मी. थोड्याच वेळात माझ्या शेजारी एक म्हतारी स्त्री येऊन उभी राहिली. सुरवातीस मी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. मला वाटले कोणाची तरी वाट बघत उभी असेल. कोणी तरी न्यायला येणार असेल तीला. पण खूप वेळ झाला तरी ती तिथेच उभी होती.शेवटी न राहवून मीच तिला विचारले “आजी कुठे जाणार आहात? आणि एकट्याच का उभ्या आहे तुम्ही?”

“माझ्या घरी कोणी पुरुष नाहीये. माझी मुलगी आहे एकटीच. पण तिला इतक्या रात्री मी कसे बोलावणार मला न्यायला. मला वाटले होते कि मी लवकर पोहचेन. पण वाटेत गाडी बंद पडली आणि त्यामुळे मला इथे पोहोचायला उशीर झाला.” ती म्हणाली. ”

“अहो मग तुम्ही जावा ना घरी. काय अडचण आहे?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “माझ्याकडे पैसे नाहीत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इतक्या रात्री मी एकटी कशी जाऊ?”

मला त्या आजीची किव आली. मी म्हणालो “आजी तुम्ही कुठे राहता सांगा. मी सोडतो तुम्हाला”

ती खुश झाली आणि तिने मला तिच्या घरचा पत्ता सांगितला. तिला घेऊन मी तिच्या घरी पोहचलो. झोपडी वजा घर होते ते. वाटेत तिने माझी आस्थेवाईकपणे चौकशी देखील केली.

तिच्या घरी पोहचताच तिने तिच्या मुलीला हाक मारली. दार उघडताच साधारण एक पंचवीस वर्षाची तरुणी मला दिसली. अतिशय साधे कपडे तिने घातले होते. पण तरीही तिची फिगर मला त्यातून देखली उठून दिसली. ती त्या आजीची मुलगी होती. आजीने मला तिची ओळख करून दिली आणि माझ्या बद्दल तिला भरभरून सांगितले कि मी तिला कशी मदत केली वगैरे.

मी आत जाऊन बसलो. एव्हाना पाउस प्रचंड चालू झाला होता. आजीच्या मुलीचे नाव सीमा होते. सीमा ने मला चहा करून दिला. आम्ही गप्पा मारत बसलो. अवघ्या थोड्याच वेळात मी आणि सीमा खूपच चांगल्या गप्पा मारू लागलो. असे वाटलेच नाही कि आम्ही पहिल्यांदा भेटत आहोत. माझी नजर तिच्या शरीराकडे गेली होतीच. कारण पावसात तिच्या शरीराकडे बघून मी गरम होत होतो.

तिची छाती न वापरलेली आहे हे मी माझ्या सराईत नजरेने ओळखले होते. तिची नजर मादक झालेली होती. तिला संभोगाची गरज आहे हे तिच्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवांतून स्पष्ट्पणे दिसत होते. ती माझ्याकडे खाऊ कि गिळू अश्या नजरेने बघत होती. एकाच खोलीत जेमतेम दोघेच झोपतील इतकी जागा होती त्या खोलीत. पाऊस थांबायचा नाव घेत नव्हता.

ते बघून आजी मला म्हणाली “आज तुम्ही इथेच राहा. एवढ्या पावसात कुठे जाणार तुम्ही ? आणि इतक्या रात्री इथे ऑटो देखील मिळणार नाही.”

मी होकार दिला. आजी लगेचच झोपी गेली कारण ती खूप कंटाळलेली होती. मी आणि सीमा गप्पा मारत बसलो. ती तिच्या बद्दल खूप काही सांगत होती. एव्हाना माझ्या लक्षात आले कि ती चांगलीच खुलली होती. थोड्या वेळाने आम्ही झोपायचे ठरवले.

आजी तसेही एका कोपऱ्यात झोपली होती. तिच्या शेजारी सीमा झोपली. म्हणजे मध्ये. आणि मी सीमा च्या बाजूला. दिवा विझवला आणि आम्ही झोपी गेलो. रूम खूपच छोटी असल्याने माझे अंग सीमा ला खेटून होते. माझ्या शरीराचा तिच्या शरीराला स्पर्श होत होता आणि तिचा माझ्या. थंडीत होणारे शरीराचे ते घर्षण आम्हाला दोघांना पण सुखावत होते.

मी भिंतीकडेला होतो. मी भिंती कडे पाठ केली आणि एका कुशीवर झोपलो. थोड्या वेळात सीमा ने माझ्या कडे पाठ केली आणि आजी कडे तोंड करून ती झोपली. ती तशी झोपताच तिची गांड माझ्या सोट्यावर येऊन आदळली. मी थोडासा वावरलो आणि माझी गांड मागे घेऊन झोपलो. पण थोड्या वेळात सीमा माझ्याकडे पुन्हा सरकली आणि तिने तिची गांड माझ्या सोट्यावर ठेवली.

आम्ही दोघे पण जागे होतो पण असा आविर्भाव आणत होतो आम्ही झोपेत आहे व जे चालू आहे ते सगळे चुकून झोपेत चालू आहे. मी मग जे चालू आहे ते होऊ द्यायचे ठरवले आणि त्याचा आनंद घ्यायला चालू केला. तिची गांड माझ्या सोट्यावर वळवळ करू लागताच माझा सोटा जागा झाला आणि त्याने त्याचे काम करायला सुरवात केली. तो कडक झाला.

तो रोलर तिच्या गांडीवर फिरू लागताच तिची गांड पण गरम झालेली मला जाणवली. मी हळूच माझा हात झोपेत तिच्या अंगावर पडल्या सारखे केले. माझा हात तिच्या कमरेवर ठेवला होता मी. ती काही बोलली नाही. ते बघून मी हळू हळू करत माझा हात तिच्या छातीकडे नेऊ लागलो. तिच्या छातीचा स्पर्श माझ्या हाताला होताच मी अधिकच गरम झालो.

हळू हळू करत मी तिच्या छातीवर माझा हात नेला आणि सुरवातीस अगदी हळू हळू तिला दाबू लागलो. ती थोडीशी विव्हळली. ती अजून मागे सरकली आणि तिची गांड माझ्या सोट्यावर रगडु लागली. आता मात्र मी माझ्या पूर्ण ताकदीने तिची छाती  दाबू लागलो. तिची भरदार छाती दाबताना मला अतीव आनंद मिळत होता.

मी तिला माझ्या पांघरुणात ओढून घेतले आणि तिच्या ड्रेस मध्ये खालून हात घातला व थेट तिच्या छातीकडे नेला. तिची छाती आता माझ्या हातात पूर्णपणे आली होती. तिचे ते गोलाकार उरोज मी माझ्या प्रचंड ताकदीने दाबू लागताच तिची निप्पल्स कमालीची कडक झाली. मला ते पुढे आलेले जाणवले. ती त्याचा आनंद घेत होती.

तिने तीचा हात मागे घेतला आणि माझ्या पॅण्ट मध्ये घालून त्याला हलवायला चालू केले. मी प्रचंड गरम झालो. तिच्या हाताचा स्पर्श माझ्या सोट्याला होताच त्याचा शिरा दिसू पर्यंत तो कडक बनला होता. मी माझा हात खाली घेत घेत तिच्या योनीवर नेला आणि तिची योनी ला मी मसाज करू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिची योनी फुगीर झाली.

तिच्या चीरेवरून वर खाली करत हात फिरवू लागताच तिची योनी ओली होऊ लागली. ती झटकन माझ्याकडे वळाली. तिने माझ्या तोंडात तोंड दिले आणि आम्ही  एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. आमची लाळ एकमेकांच्या तोंडात मिसळत होती. ती एकसारखा माझा सोटा हलवत होती आणि मी तिच्या योनीशी खेळत होतो.

माझ्या हाताचे एक बोट मी अलगद तिच्या योनीत सारले आणि हळू हळू करत मागे पुढे करू लागलो. माझे मधले बोट तिच्या योनीत पूर्ण आत गेले होते आणि ओले चिंब झाले होते. मग मी माझे दुसरे आणि लगेच तिसरे अशी तीन बोटे तिच्या योनीत घालून मागे पुढे करू लागलो. तिन तीन बोटे तिच्या योनीत गेल्याने तिच्या योनीचे भोक चांगलेच मोठे झाले होते.

ते बघून मी तिला माझ्या खाली घेतले आणि तिचे पाय फाकवले. तिचे पाय फाकावताच तिच्या उघड्या पडलेल्या योनीत मी माझा भलामोठा सोटा कचकन कोंबला. ती ओरडताच मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले आणि तिचा आवाज बंद केला. हळू हळू करत मी माझा सोटा तिच्या योनीत पूर्णपणे कोंबला आणि जोरजोरा माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकायला चालू केले.

काच काच करत तिची योनी मारत असतानाच मी माझी गांड गोलाकार फिरवत फिरवत तिच्या योनीचे भोक जमेल तितके मोठे करू बघत होतो. सोटा आत बाहेर होत असताना होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघेपण प्रचंड उद्युक्त झालो होतो. प्रचंड घामेघूम झालेलो आम्ही दोघे एकमेकांवर तुटून पडलो होतो. खूप वेळा तिला ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला.

सोटा बाहेर काढताच माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेली. आम्ही दोघे पण शांत झालो. आम्ही खूप वेळ तसेच एकमेकांना बिलगून पडलो होतो. तिच्या कमालीच्या देखण्या उरोजांशी मी खेळत बसलो होतो. काही केल्या मला त्या उरोजाना माझ्या हातातून माझ्या तोंडातून बाहेर काढू वाटत नव्हते.

तिला असे ठोकून देखील अजूनही तिची छाती तशीच कडक होती. मी जाणले होते कि तिला अजून खूप संभोगाची गरज होती. मी तेच हेरून मनोमन ठरवले कि सीमा सारखा माल काही केल्या सोडायचा नाही. तिला पण माझ्या सोट्याची जादू आवडली होतीच. त्यामुळे ती पण माझा सोटा काही केल्या तिच्या हातातून सोडत नव्हती.

तेव्हापासून मी नियमितपणे सीमा कडे जाऊ लागलो. आजी झोपली कि तिला मी मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून काढत होतो. अश्यापप्रकारे मी अचानक केलेल्या मदतीचा मला चांगलाच मोबदला मिळाला होता आणि ते पण पूर्ण आयुष्य भरासाठीचा. सीमा तर माझ्या वीना राहतच नसे. उठ सूट आणि कूट असेच काहीसे माझे आणि तिचे चालू झाले होते. माझे काम जीवनात अचानकच एकदम सुखाचा वर्षाव सुरु झाला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *