మచ్చిక రెండవ భాగం – Telugusexstories

ఈ కధ ఒక పాత మేగజైన్ లోనిది. రవి స్కేన్ చేసి పంపేరు. ఆ కధను తెలుగు లిపి లో పి డి ఫ్ గా మీకు అందిస్తున్నాము.
రాంబాబు ఆ
ఇంట్లో చేరి సంవత్సరం కావస్తోంది. మొదటినుండీ రవికి అతనంటే సదభి ప్రాయం లేదు. అతను మాట్లాడుతుంటే చిరాకుగా ఉంటుంది. అతను కాల్చేది గోల్డ్ ఫేక్ సిగరెట్. రెండు మూడు తడవలు రాంబాబు రూం లో గోల్డ్ ప్లేక్ సిగరెట్ పేకెట్లు చూసేడు. తన తల్లిని అతను వాడుకుంటున్నాడా. ఈ ప్రశ్నతో రవి మన స్సంతా అదొలా అయిపోయింది. తల్లితో అతను చనువుగా మాట్లాడటం ఎప్పుడూ చూడలేదు.
అద్దె డబ్బులు కూడ తనకిచ్చి పంపుతుంటాడు. వీళ్ళిద్దరికీ ఎంత కాల మ్నుండి సంబంధం నడుస్తోందో. గోల్డ్ ఫ్లేక్ సిగరెట్ రాంబాబు కాల్చినది అనుకుంటే మరి

విల్ల్స్ సిగరెట్ కాల్చిందెవరు. తన తల్లికి రాంబాబు కాకుండా ఇనికెవరైనా ఉన్నారా. ఇద్దరూ కలిసి ఆమెను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా. ఇలా ప్రశ్న వెంట ప్రశ్న తలెత్తుతోంటే రవి జవాబు దొరకక ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోయాడు.
సిగరెట్ పీకలు కింద పడేసి మంచం వంక చూశాడు. రెండు దిండ్లు ఉన్నాయి. దుప్పటి నలిగి ఉంది. మధ్యలో
రూపాయి కాసంత మేర తడిగా ఉంది. ముందుకు వంగి
పరీక్షగా చూశాడు. రాంబాబు పైన తన తల్లి పిరుదులు ఆనుకుని ఉండాలి . అంతా అయిపోయే కా ఆమె లేచి
కూర్చుంటుంటే చి ప్పిల్లి న తడి జారి దుప్పటి కయి ఉంటుంది. కుడి చేయి చాచి తడి మీద పెట్టేడు. జిగురింకా ఆరి పోలేదు.
తన తల్లి చేయించుకుని ఇంకా ఇరవై నిముషాలు కూడా అయిండదు. తనొక్క అరగంట తన తల్లి రెడ్ హేండెడ్ గా
ముందుగా
ముందుగా వచ్చి ఉంటే దొరికి ఉండేది. తను అయిదున్నర దాటే కా కాని ఇల్లు చేరుకోడని ఆమెకు తెలుసు. అందుచేత అయిదున్నరకు ముందే అంతా అయిపోయి ఉంటుంది. రేపటి నుంచీ ఇంటికి కాలేజి ముగియగానే
చేరుకోవడం మంచిది అనుకొని వెనక్కి తిరిగి
గదిలోంచి ఇవతలికి రాబోతూ ఎందుకో అనుమానం

వచ్చి తల దగ్గర పరుపు పైకెత్తాడు. పరుపు క్రింద విడిచేసిన బ్రా లంగా తెల్లటి జాకెట్ ఉన్నాయి.
అంటే ఆమె గుడ్డలన్నీ గుడ్డలన్నీ విప్పేసుకుని
విప్పేసుకుని చేయించుకుని ఉంటుంది. ఎంతో కోరిక ఉంటే గాని బట్టలు విప్పుకో బుద్ధి కాదు. రాంబాబు పది రోజుల క్రితం ఊరెళ్ళి ఉదయమే వచ్చాడు. తన తల్లి కాలేజినుంచి త్వరగా వచ్చి ఉంటుంది. ఉదయమే ఈ విషయం అనుకుని ఉంటారు. అతనూ కంపెనీనుండి త్వరగా వచ్చేసి ఉంటాడు. తను సాయంత్రం వరకూ రాడు. వాళ్ళది రాజ్యం అయి ఉంటుంది. రవి తన తల్లి జాకెట్ అందుకున్నాడు.
పనయిపోయాకా బలాన్నంతా ఆ జాకెట్కి తుడవడం వలన తడి జిగురుగా ఉంది. పదిరోజుల స్టాక్ ఒక్క తడవ కుమ్మరించటం వల్లనేమో జాకెట్ చాలా మటు కు గంజయింది. ఆ జాకెట్ నే తన తల్లి ఉదయం కాలేజి కి తొడుక్కుని వెళ్ళింది.
రవి లంగా తీసి దానికి ఇటు వంటి మర కలే మైనా అంటు కొన్నాయేమోనని పరీక్షగా చూశాడు. ఏపీ కనబడ లేదు. బ్రా లంగా జాకెట్ ఎలా ఉన్నాయో అలా పెట్టేసి పరుపు సరిగా పరిచి మెల్లగా తన గదిలోకి వచ్చి కుర్చీలో

కూర్చున్నాడు. మనస్సు బాధామయం కాసాగింది. అన్ని ఋజువులు కనిపించినా తన తల్లి ఎవరితోనో పడుకుందంటే నమ్మ బుద్ధి కావడం లేదు. కళ్ళు మూసుకున్నాడు.
రవి హృదయం విపరీతం గా వొణుకుతోంది. కనుకొలకుల్లో నీరు జారకుండానే ఇంకి పోతోంది. పై పై పెదవితో క్రింది పెదవి గాటు పడేలా నొక్కుకుంటూ ఏమి చేయటం అని ప్రశ్నించు కున్నాడు.
ఏదో పాట హం అవుతున్న చప్పుడుకు రవి కళ్ళు తెరిచి చూశాడు. కమల అంతకు ముందే స్నానాల గదిలోంచి వచ్చి టవలుతో వళ్ళు తుడుచుకుంటూ కూని రాగం తీస్తోంది. పడక గది తలుపు రవి కూర్చున్న గదిలోకి తెరుచుకుని ఉంది. రవి వచ్చిన సంగతి ఆమెకి తెలియదు. అతను నిశ్శబ్దంగా కూర్చుండటం వలన ఆమె గమనించలేదు. ఆమె టవలుతో ఒళ్ళు తుడుచుకుని టవలు కుర్చీమీద పడేసి గాడ్రేజి బీరువా అద్దం ముందు
నిలబడి ఒంటికి పౌడర్ రాసుకోసాగింది.
ఆమె
కదులుతున్నప్పుడు లావు పాటి
స్తనాలు
వూగుతున్నాయి. భుజాలు గుండ్రం గా ఉన్నాయి. నడుం

సన్నం గా ఉంది. వడి విశాలం గా ఉంది. పొత్తి కడుపు కింద వెంట్రుకలు గుబురుగా ఉన్నాయి. తొడలు తెల్లగా అరటి బోదెల్లా అందంగా బలంగా ఉన్నాయి. రవి లోగడ తన తల్లిని దిశమొల గా నాలుగయిదు తడవలు చూశాడు. కాని ఇంత పరీక్షగా ఎప్పుడూ చూడలేదు. అలా చూడటం మందలిస్తున్నా
మన సు
తప్పని మరల్చుకోలేక పోతున్నాడు.
దృష్టి
కాళ్ళకు వెంట్రుకలు ఉన్న ఆడదానికి కామం ఎక్కువని విన్నాడు. తన తల్లి మంచి కసిగల మనిషయి ఉండాలి. ఆ కసిని రాంబాబు బాగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉండాలి.
ఆమె తొడలు చూస్తుంటే అతని నరాల్లో చైతన్యం కలుగసాగింది. సినిమాలలో కొత్త హీరోయిన్ల తొడలు క్లోజ్ అప్ లో చూడటమే గాని బయట ఎప్పుడూ ఏ ఆడదాన్ని చూడలేదు. అతని చూపులు స్తనాల మీద కి జరిగాయి. స్తనాలు రవంత జారి బంగిన పల్లి మామిడి కాయల్లా ఉన్నాయి. మచ్చికలు చిటికెన వేలులో సగం పయిగా ఉండి పొడుగ్గా నల్లగా ఉన్నాయి.
ఇంకా ఉంది.834054cookie-checkమచ్చిక రెండవ భాగం

  • మచ్చిక ఆరవ భాగం

  • మచ్చిక ఐదవ భాగం

  • మచ్చిక నాలుగవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *