Joint firm 33 sex stories telugu

‘ఇది గో.. ఓ సారిలా రా..”
ఆఫీసు నుంచి వచ్చి మొహం కడుక్కొడానికి నీళ్ళ గదికి వెడుతోన్న కోదండం వంటింటి వైపు చూసాడు.
‘నిన్నే లోపలికి రా..’ కత్తి పీట ముందు కూర్చుని ఉల్లి పాయలు కోస్తున్న మంగ యధాలాపం గా అంది.
మెల్ల గా లోపలి కెళ్ళి ఏమిటన్నట్టు చూసాడు తను.
‘రెండు రోజులుండి వచ్చేస్తానని వెళ్ళిన వాడి వి రెండు వారాల తరువాత వచ్చావ్. వచ్చి కూడా నాలుగు రోజులు అయ్యింది. ఆ వచ్చిన రోజు నేను పలకరించి నప్పుడు సమాధానం చెప్పటమే గానీ మళ్ళీ పెదవి విప్పి మాట్లాడలేదు. ఆయన దగ్గర కూడా ఇది వరకటి లా కూర్చోడం లేదు. నీ పద్దతి చూస్తుంటే మొహం చాటేసుకుని మసలు తున్నట్టుంది.

మునుపటి కంటె కలివిడి గా కూడా కనిపించడం లేదు నువ్వు. ఏమిటి విషయం? మా మీద ఏదైనా కోపం వచ్చిందా? ఇంత ముందులా మాట్లాడటం లేదని శీను కూడా అంటున్నాడు. అసలే మిటి సంగతి?’ అతని మొఖం లోకి చూస్తూ సూటిగా అడిగిందామె.
తన తత్తర పాటును కప్పిపుచ్చు కోడానికి అదోలా నవ్వుతూ ‘అబ్బే.. ఏంలేదండీ’ అని నాని చేసాడు కోదండం.
అయితే ఆమె అన్న దాంట్లో అతి శయోక్తి ఎమీ లేదు. స్వగ్రామం నుంచి వచ్చి నప్పటి నుంచి తను మొహం చాటే సుకుని తిరుగుతున్న విషయం నిజమే. దానికి కారణం ఆమె అనుకుంటున్నట్టు వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చి మాత్రం కాదు. మంగ కీ తనకీ రంకు సాగుతున్నట్టు గా అమ్మలక్కలు గుసగుస లాడు కొంటున్నట్టు గా గాయత్రి చెప్పిన విషయం అతని మన సులో బాగా నాటుకు పోయింది. ఇంతకు ముందు రాధ కూడా ఇదే సందేహాన్ని వ్యక్తం చేసినట్టు పద్మ చెప్పింది. దీనిని బట్టి ఊరంతా తను మంగ కి తిరుగుతున్నట్టు
అను కుంటున్నారన్నది నిర్వివాదాంశం.

‘ఈ అపవాదు తొలిగించు కోడాని కేం చెయ్యాలి?’ అన్నదే అతని ఆలోచన. అందుకే అక్కడ చాలా ముభావంగా మసలు తున్నాడు. మంగ సంగతి సరే సరి, శేషయ్య గారితో మాట్లాడటం తగ్గించాడు. శీను ని కూడా అంత గా చేర నీయడం లేదు దగ్గర కి. అదే మంగ కి బాధ కలిగించి ఉండొచ్చు .
‘ఏం లేదంటే నేను ఒప్పుకోను. నీ మనసులో ఎదో ఉంది చెప్పు. చెప్పక పోతే నా మీద ఒట్టే!’ అంది మంగ కత్తి పీట మడిచి పెట్టి లేచి నుంచుంటు.
ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో తోచక కొన్ని క్షణాలు పాటు ఈగ లా కొట్టు కున్నాడు తను. కానీ తన మన సులొ మాట చెప్పడానికి ఇదే మంచి అవకాశ మేమో అని పించడంతో ‘ మరేం లేదంది..! అని ప్రారంభించాడు.
‘ఇటీ వల .. అంటే.. నేను మా ఊర్నుంచి వస్తూండగా నాకొక విషయం తెలిసింది. కొంత మంది మన ఇద్దరికీ లేని పోని సంబంధం అంట గట్టి గుసగుస లాడు కొంటున్నారట. మీతో ఉన్న సంబంధం

మూలాన శేషయ్య గారు హాస్పిటల్లో ఉండ గా సెలవు పెట్టుకుని దగ్గరున్నానని అనుకుంటున్నారు. అటు వంటి పరిస్తితిలో నేనిక్కడ ఉండటం బావుండదేమో అని పిస్తోంది. మీతో ఈ సంగతి చెప్పి వేరె ఎక్కడి కయినా మకాం మార్చేద్దాం అను కుంటున్నాను..’ న మ్రతతో నసిగాడు.
మంగ మొఖం గంభీరం గా మారి పోయింది. ఆమె వెంటనే ఏమీ బదులు చెప్పలేదు. కొన్ని క్షణాలు అతని వంక ఎగా దిగా చూసి బరువుగా నిట్టూర్చింది. ఆ వెంటనే ఆమే ఆధరాల మీద మందహాసం వెల్లి విరిసింది.

‘అయితే వాళ్ళు ఎవరో మన ఇద్దరికీ సంబంధం అంట గట్టినందుకు నీకు చిన్నతనంగా ఉందన్న మాట!’ నవ్వుతూనే అడిగిందామె.
ఊలిక్కి పడ్డాడు కోదండం. అది తను ఊహించని ప్రశ్న. అంత సీరీయస్ విషయాన్ని ఆమె అంత తేలిగ్గా తీసుకుంటుందని అనుకోలేదు తను.
‘అవునులే.. పద్మ అంటే మొగుడి చాటు మనిషి. అదీ గాక వయసులొ ఉంది. ఊండడానికి నాకూ

మొగుడున్నా ఇంతకు ముందు గోవింద రావు తో తిరిగే దాన్ని గనుక నీ దృష్టిలో నేను తిరుగుబొతుని కావడం సబబే. అదీ గాక వయసులో చాలా పెద్ద కూడాను. పనీ పాటా లేని వెధవలు నాతో
నీకు రంకు గట్టడం మరి నీకు అవమానం గానే ఉండొచ్చు . రైటే! ఇటు వంటి అప్రదిష్ట పాలు కాకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి పోవడం ఒక్కటే మార్గం. నీ ఆలోచన బాగానే ఉంది.
నా గురుంచి అనవసరం గా నలుగురి నోట్లోను పడొద్దు. నేనెలాగూ చెడి పొయిన దాన్నే! ఎక్కడున్నా ను వ్వు బాగుంటే అదే పది వేలు మాకు..’ అని అన్నది మంగ.
పైకి నవ్వుతూ కంపించినా తన నిర్ణయం ఆమెను ఎంత గా బాధ పెట్టిందో ఆ మాటల వల్ల గ్రహించాడు కోదండం. కానీ ఎమీ మాట్లాడటానికి పాలు పోక నిశ్శబ్దం గా ఇవతలి కి వచ్చేసాడు.
ఓ అర గంట తరువాత ‘నిన్ను మా నాన్న రమ్మంటున్నాడు ‘ అన్న వార్త పట్టు కొచ్చాడు శీను. చదువుతున్న పత్రికను మూసి తలుపు దగ్గరగా వేసి వెళ్ళాడు కోదండం.

అక్కడ మంగ కూడా ఉండే సరికి విషయం బోధ పడింది తనకి.
‘నీకు ఇవ్వాళ తెలిసిందే మొ కానీ ఊరిలో ఇలాంటి గుసగుసలు సాగుతున్నాయని మాకు ఎప్పుడో తెలుసు. అనవసరంగా నువ్వు బుర్ర పాడు చేసుకోకు. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి పోయినంత మాత్రంతో ఈ సమస్య పరిష్కారం ఐపోదు. మంగ మీద మనసు తీరి పోయిన మూలాన వెళ్ళి పోయార ను కుంటారు కానీ యధార్ధం తెలుసు కోవాలని ఎవ్వరూ ప్రయత్నించరు. నా కంటే వయసు అయి పోయింది. పైగా ఈ పక్ష వాతం తో మంచాన పడి పోయాను.
మంగని రెండవ పెళ్ళి చేసుకున్నానని నీకూ తెలుసు. తనకింకా బొలెడు జీవిత ముంది. వయసుంది. కొరిక ఉంది. కానీ నేను చూస్తే ఏమీ చెయ్యలేని స్థితిలో తనకు ఏమీ సుఖమివ్వని స్థితిలో పడి పోయాను. ఇలాంటప్పుడు నిజంగా ఆమె అటు వంటి పని చేసినా ఏమీ అనుకో కూడదు. అదీ నా తత్వం . శారీరకంగా నేను తనని సుఖ పెట్ట లేక పోతున్నా

తను నా బాగోగులన్నీ చూస్తూ ఉంది. మరి భర్తగా నా భాధ్యత నేను స్వీకరించాలి కదా!
అందుకే నేను ఇవ్వలేని సుఖాన్ని ఆమె మరొక చోట పొందుతున్నా చూసీ చూడనట్లు ఉండాలి తప్పితే, ఊరికే పౌరుషం పడటం వలన ప్రయోజనం లేదు. అలా ఇదయితే నాకే నష్టం.644189cookie-checkJoint firm 33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *