दोघात तिसरा आला आणि ठोकला गेला – Marathi Group Gay Sambhog Katha

माझे आणि निलेश चे संबंध आधी पासूनच होते. आम्ही दोघे पण समलिंगी होतो. मी निलेश ची मला पाहिजे तेव्हा गांड मारत होतो. तो पण मला पाहिजे तेव्हा माझा सोटा चोकून देत असे, माझी गांड चाटत असे आणि मला हवे तेव्हा व हवी तशी त्याची गांड मारायला देत असे. त्यामुळे आमची गट्टी चांगलीच जमलेली होती.

त्या दिवशी मी नेहमी प्रमाणे निलेश च्या रूम वर गेलो आणि त्याला गेल्या गेल्या माझ्या बाहू पाशात घेतले. त्याच्यावर चुंबनचा वर्षाव करत करत मी त्याचे कपडे उतरवले आणि क्षणात त्याला नग्न केले देखील. त्याने पण माझ्या आवडीनुसार माझ्या सोट्याला हात घातला आणि त्याला हलवायला चालू केले डॆहील. त्याने माझी पॅण्ट उतरवली आणि जोरजोरात माझा सोटा हलवायला चालू केले.

माझा सोटा क्षणात कडक झाला. त्याने मला भिंतीला टेकून उभा केले व तो खाली गेला. त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो प्रचंड वेगाने त्याला चोकू लागला. त्याला माझ्या सोट्याची सवय होती. प्रचंड मोठा होणारा माझा सोटा तो अगदी आरामात पूर्णपणे आत तोंडात घेऊ शकत होता. त्याच्या घशा पर्यंत माझा सोटा गेला तरी तो आरामात त्याच्याशी खेळत होता.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर तो उठला आणि त्याने माझ्याकडे गांड केली व तो गुडघ्यावर बसला. त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि त्याच्या गांडीत कोंबून घेण्यास सुरवात केली. हळू हळू करत मी माझा सोटा पूर्ण आत कोंबला आणि जोर जोरात त्याला दणके देऊ लागलो. मी त्याची गांड मारत होतो आणि तो आनंदाच्या वेदनेने विव्हळत होता.

मध्ये मध्ये मी त्याचे तोंड वाकडे करून माझे तोंड त्याच्या तोंडात देऊन चुंबन पण घेत होतो. अश्या प्रकारे आमचा नेहमीच संभोग चालू असतानाच आम्हाला कोणाचा तरी आवाज आला आणि आम्ही थांबलो. आतील खोलीतून त्याच वेळी राकेश आला. त्याला बघून आम्ही घाबरलो. आमचे चेहेरे बघून तो हसू लागला.

आमच्या जवळ आला आणि म्हणाला “मी आता जे बघितले ते कोणाला सांगू नये असे वाटत असेल तर मला काय देणार सांगा”

“काय पाहिजे तुला बोल” आम्ही असे म्हणताच तो म्हणाला “मला पण तुमच्या ग्रुप मध्ये घ्या.मला पण असे करायचे आहे”

त्याचे ते वाक्य ऐकताच आमचं चेहऱ्या वरचा तणाव निवळला. आम्ही लगेच त्याला जवळ ओढले आणि आमच्या दोघांच्या मध्ये घेतले. निलेश त्याचे कपडे काढू लागला. त्याने माझा आधीच कडक झालेला सोटा त्याचा हातात घेतला आणि त्याला हलवण्यास सुरवात केली देखील.

निलेश ने त्याला पूर्ण नग्न केला. त्याला आम्ही खाली गुडघ्यावर बसवले. त्याने त्याच्या डाव्या हातात माझा आणि उजव्या हातात निलेश चा सोटा पकडला होता. तो जोरजोरात दोन्ही सोटे त्याच्याकडे खेचत होता, मागे सोडत होता. असे करून करून आधीच कडक असलेले आमचे सोटे अधिकच मजबूत करत होता तो.

त्याने मग माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला सुरवात केली. निलेश चा सोटा तो अजूनही त्याच्या हाताने हालवत होताच. माझा सोटा प्रचंड कडक होऊन कडकडकीत झाला होता. मग त्याने माझा सोटा बाहेर काढला आणि निलेश चा सोटा चोखायला सुरवात केली. थोड्याच वेळात त्याने निलेश चा सोटा पण चोकून चोकून कडक केला.

निलेश ने त्याला बाजूला केले. तो पाठीवर झोपला आणि त्याने राकेश ला त्याचा सोटा चोखायला लावले. त्याने चोखायला चालू करताच त्याची गांड मागून उघडी पडली. मी राकेश चाय गांडीकडे गेलो. त्याच्या गोलाकार गांडीचे काप मी हाताने बाजूला केले आणि गांडीचे भोक दिसताच मी माझी जीभ त्यावरून फिरवू लागलो.

दोन्ही हातानी गांडीचे काप बाजूंला करून ते गांडीचे भोक चाटून चाटून मी ओले चिंब केले. माझी जीभ मी त्यात आत घातली आणि ते भोक अधिकच मोठे केले. तो पुढे निलेश चा सोटा अजूनही एकसारखा चोकत होताच.

मग मी बाजूला झालो. शेजारी ठेवलेल्या तेलाच्या वाटीतील थोडे तेल मी माझ्या बोटांवर ओतले व दोन बोटे अलगद त्याच्या गांडीत सारली. हळू हळू करत माझी बोटे पूर्ण आत गेल्यावर मी मागे पुढे करून त्याचे भोक मोठे करू लागलो. थोडे मोठे त्याचे ते भोक झाल्यावर मी मी माझा सोटा हातात घेतला आणि त्याच्या गांडीत कोंबला.

काच काच करत मी त्याची गांड  मारत होतो आणि तो पुढे निलेश चा सोटा एक सारखा चोकत होता. खूप वेगाने मी एकसारखी त्याची गांड मारत होतो. मग मी बाजूला झालो आणि निलेश पण जागचा उठला. मी खाली झोपलो आणि निलेश ने त्याच पद्धतीने राकेश ची गांड मारायला चालू केली ज्या पद्धतीने मी त्याची मारली. त्याने पण मनसोक्त पणाने त्याची गांड मारली.

तो जेव्हा उठला तेव्हा आम्ही राकेश ला मात्र तसेच बसवले होते. त्याला कोणतीही दयामाया आम्ही दाखवणार नव्हतो.त्याच्या गांडीचा फालुदा करायचा हा एकच विचार आमच्या मनात आला होता.

मी माझा सोटा त्याच्या गांडीत पुन्हा एकदा कोंबला. त्याला वाटले झाले. म्हणून तो त्याची गांड मागे पुढे करत मला प्रतिसाद देऊ लागला तोच मी त्याची गांड हाताने धरून थांबवली. निलेश पुढे आला. त्याने त्याच्या हाताने त्याचे भोक थोडे अजून मोठे केले आणि हळूच त्याचा सोटा त्यात सारायला चालू केला. सुरवातीस थोडा त्रास होऊ लागला.

त्यामुळे राकेश हो ना करू लागला. पण आमच्या दोघांच्या पुढे त्याचे काही चालले नाही. मी पण निलेश चा सोटा माझ्या हातात पकडला आणि हळू हळू करत राकेश चाय गांडीत सारू लागलो. मी माझा सोटा केव्हाच त्याच्या गांडीत घालून वाट बघत बसलो होतो कि केव्हा एकदा निलेश चा सोटा पण आत जातो याची.

शेवटी एकदा निलेश चा पण सोटा राकेश च्या गांडीत गेला. पण तो पूर्ण आत गेला नव्हता. तरीही आम्ही दोघांनी हळू हळू करत आमचे सोटे आत बाहेर करायला चालू केले. आमच्या कंबरा एक सारख्या आणि एका सामान वेगाने मागे पुढे होत होत्या. थोडा वेळ झाला आणि निलेश चा सोटा पण पूर्णपणे आत राकेश च्या गांडीत गेलाच.

आता मात्र आम्ही थांबणार नव्हतो. आम्ही आमची पोजिशन घेतली आणि प्रचंड वेगाने आमच्या कंबर हलवायला चाले केले. काच काच काच काच करत आम्ही राकेश ची गांड मारत होतो. आणि प्रचंड वेदनेने तो ओरडत होता. तो जितका जोर जोरात ओरडत होता तितका चेव आम्हाला चढत होता. आम्ही प्रचंड ताकद लावून त्याच्या गांडीला दणके देत होतो.

त्याचे ओरडणे खूपच जास्त वाढल्यावर मात्र मग निलेश ने त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि तो पुन्हा पुढे गेला. त्याने त्याचा सोटा राकेश च्या तोंडात दिला आणि त्याच्या गळ्याला पकडून चोखायला लावले. मी अजूनही मागून त्याच्या गांडीला लागतच होतॊ. राकेश ला अपेक्षा होती कि आम्ही थोडावेळ मौज मजा करू आणि त्याला सोडू.

पण हा डाव तर त्याच्या चांगलाच अंगलट आला होता. मी काही केल्या त्याच्या गाडीतून माझा सोटा बाहेर काढत नव्हतो. माझे वीर्य बाहेर येणार असे वाटताच मी थोडे थांबायचो. सोटा एके जागी ठेऊन मी गोल गोल करत त्याच्या गांडीत माझ्या सोट्याला फिरवायचो. माझी कळ निघून गेली कि पुन्हा जोश मध्ये येऊन त्याच्या गांडीला ठोकायला चालू करायचो.

खूप वेळ हा प्रकार चालू होता. अखेरीस माझी ठोकून ठोकून आणि निलेश चा चोकून चोकून सर्वोच्च क्षण आलाच. आम्ही दोघे एकाच वेळी बाजूला झालो. दोघं एकाचवेळी आमचे सोटे राकेश चाय तोंडात सोटे दिले. त्याचा नाईलाज होता. त्याने दोन्ही सोटे एकाच वेळी चोखायला चालू केले. खूप वेळ चोक चोक चोकून झाल्यावर आमच्या दोघांच्या सोटयातून वीर्याचे फवारे उडाले.

दोघांचे पण सोटे गाळल्याने राकेश चे तोंड पूर्णपणे भरून वाहू लागले. त्याने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. त्याने चोकून चोकून आमचे दोघांचे सोटे पूर्णपणे साफ करून दिले आणि थोडा वेळ तो तसाच त्यांना तोंडात घेऊन त्यांच्याशी खेळत बसला होता. राकेश ची गांड अक्षरशः भगभगत होती. तो विव्हळत पडला होता. आम्ही त्याला समजावून सांगितले. “तुझी हि पहिली वेळ असल्याने तुला त्रास झाला आहे. आता आपण अजून एकदा करू म्हणजे तुला कधीच त्रास होणार नाही.हवं तर आपण एकदा करून बघू म्हणजे तुला आमचे पटेल”

त्याला ते पटले आणि तो पुन्हा एकदा तयार झाला आमच्याकडून ठोकून घेण्यासाठी. आम्ही पुन्हा एकदा त्याला तसेच ठोक ठोक ठोकले. यावेळी त्याला त्रास अजिबात झाला नाही. त्याने पण यावेळी कामक्रीडेचा आनंद पूर्णपणे लुटला. तेव्हापासून मी निलेश आणि राकेश आम्ही तिघेही नियमितपणे कामक्रीडा करू लागलो होतो. माझी चांगलीच चंगळ झाली होती. मी निलेश आणि राकेश दोघांना पण ठोकून काढत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *